Benelux: a common history

PLAN

1 Facts

2 Documents

1 Facts

Ludo Baeten, De Bourgondische staatsgedachte, p.8-9, in: Delta, 7, 2004

 

(p.8) De geschiedenis levert vaak wonderbare verrassingen. Nu wil het wellukken dat de tegenovergestelde visie dan deze die we in onze vorige bijdrage hebben geschetst, haar voedingsbodem heeft gevonden in het enige leen van de Franse Monarchie dat zich aan de greep van deze centrali­satiezucht heeft weten te onttrekken Vlaanderen is!

 

Bovendien is het een vorstenhuis van… Franse afkomst dat aan deze tegenge­stelde visie gestalte heeft weten te geven.

 

De Graven van Vlaanderen, uit het Huis van Valois, voortgestuwd door de inwen­dige dynamiek van de landen van de Laaglandse Delta, werden achtereenvol­gens Graaf van Namen (1421), Hertog van Brabant (1430), Graaf van Henegou­wen, Zeeland, Holland en Friesland (1443), enz…

 

De Bourgondische staat was slechts een personele unie. Naar buiten heeft hij eerst een rechtsstatuut gekregen door de TRANSACTIE VAN AUGSBURG (1548) en de PRAGMATIEKE SANCTIE (1549), waarbij de XVII Provinciën onder de naam van « Burgundische Kreis » (« Cercle de Bourgogne ») als een afzonderlijk en O!1­deelbaar

geheel werden bevestigd.

 

Behalve het feitelijk gezag waarover de vorsten van het Huis van Bourgondië be­schikten, waren zij in rechte slechts Her­tog, Graaf en Heer van de afzonderlij­ke « Landschap­pen », Inderdaad deze behielden hun inwendige structuur en be­slissingsrecht. De representatieve lichamen hadden rechten, gewaar­borgd door Charters en Privilegiën.

Wellicht hadden sommige vorsten wei een andere ontwikkeling gewenst, maar het volk der Nederlanden heeft dit nimmer toegelaten. Wél brachten deze vorsten voor het « Gemene Land » gemeenschap­pelijke instellingen tot stand:

Zéér vroeg reeds: de Staten-Generaal, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Staten van de afzonderlijke Land­schappen.

Later ook een Hoger Gerechtshof, een Rekenkamer en een (soort) uitvoerende Raad.

Maar… de afzonderlijke Staten behielden hun inwendige soevereiniteit. De vorst moest de middelen voor zijn politiek « af­kopen ». Belastingen konden slechts met instemming van de vertegenwoordigende lichamen verkregen worden. De vorst moest in feite voor het verkrijgen van de financiële middelen met de Staten­Generaal of met de afzonderlijke Staten (p.9) onderhandelen.

 

Niet de regel der legisten « Si veut le roy, si veut la loy » lag aan de grondslag van de Bourgondische 8taat, maar wei het begin­sel van het « Algemeen Welzijn ». De for­mule « Gemene Best », vaak gebruikt om de Generaliteit der Landen aan te duiden, drukt dezer welzijnsidee goed uit.

 

Erasmus, tijdgenoot van Machiavelli, schrijft een tractaat over de « Onderwijzing van de Christelijke vorst » (« Institutio Prin­cipe Christiani »,1516). Daarin veroordeelt hij nadrukkelijk de steeds meer opgeld­makende leer der legisten:

 

« Verre van het vorstelijk gemoed blijve die erger dan tirannische uitspraak: zo wil ik, zo beveel ik, mijn wil gelde voor redege­ving. En nog veel meer die andere, die reeds aan de openbare verwensing is prijsgegeven; zij mogen mij haten, indien zij mij maar vrezen (…) . Een goed vorst dient tegenover zijn burgers geen andere gezindheid te hebben dan de goede huis­vader tegenover de huisgenoten ».

 

Ook spreekt hij zich reeds uit voor een formule van evenwicht in de uitoefening van de machten. Hij wenst: « dat de monarchie middelmatig zij ». Het is wenselijk, zegt hij: « alleenheerschappij te matigen door haar met een aristocratische en democratische te vermengen en te verminderen, opdat zij niet in tirannie o verga, maar evenals de elementen elkaar beurtelings in evenwicht houden, ook het Gemenebest, door een dergelijke matiging in stand blijve”

 

Er heeft in onze landen steeds en con­ceptie over Staat en Recht gegolden, die gunstig was voor het ontstaan van het in­ternationaal recht. Het staatsbegrip is hier nooit in tegenspraak geweest met de ge­dachte van een universele, door aile vol­

keren aanvaardbare rechtsgemeenschap. Het is dan ook geen toeval dat de eerste tractaten over volkerenrecht door een Ne­derlander, Hugo de Groot, geschreven werden.

 

Indien de Nederlanden tot politieke een­heid en zelfaffirmatie kwamen dank zij het voortreffelijk beleid van de Bourgondische vorsten, dan moet daar dadelijk aan toe­gevoegd worden dat hun staatsconstructie beantwoordde aan de eigen publieke geest van de bevolking.

André Belmans, De bouw van Europa moet voltooid worden, in : Delta, 8,  2007, p.2-5

 

Van dit laatste blijven vandaag als onafhankelijke Staten alleen de Beneluxlanden en Zwitserland over. Deze strijd ging gepaard met een onophoudelijke rivaliteit om de overmacht in Europa. (…)

De Boergondische vorsten kregen forse tegenwind vanuit Frankrijk maar ook van de Helvetische Confederatie, die hiertoe door de Franse Koning Lodewijk XI opgestookt was. Vandaag betreuren vele Zwitserse historici dit verzet van hun land tegen een poging om Eu­ropa tot vrede te brengen. Te meer daar de Boergondiërs open stonden voor de Helveti­sche opvatting van de federale organisatie van de politieke maatschappij.

De veelvuldige intriges van Lodewijk XI in de Nederlanden en even goed in Spanje hadden tot gevolg dat zij de Habsburgers een kans boden, want uiteindelijk slaagden dezen er in zich in beide landen te doen gelden en aïs het ware aldus Frankrijk te omsingelen.

in : Delta, 6, 2008, p.24

 

Men beweert wel eens dat onze gewesten steeds hebben geleefd onder vreemde dominantie. Dat is slechts ten dele waar. Vergeten wij niet dat zij sinds de 15de eeuw soevereinen en gouvernanten heb­ben gekend die allen in natuurlijke lijn afstamden van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk. Wij hebben net dan over Filips de Schone (geboren in Brugge), Margareta van Oostenrijk (geboren te Brussel), Karel V (geboren in Cent), Maria van Hongarije (gebo­ren in Brussel), Margareta van Parma (gebo­ren in Oudenaarde). Dat zijn dus stuk voor stuk Nederlandse Habsburgers, geen Spaanse Habsburgers. Noteren wij bovendien dat Filips de Schone en Johanna van Castilië hoegenaamd niet voorbestemd waren om vorsten van Spanje te worden. Zij werden dit enkel ingevolge… drie opeenvolgende overlijdens in de Spaanse Koninklijke familie. Het zijn dus Prinsen van de Nederlanden die vors­ten van Castilië werden en NIET het omgekeerde.

J.M. Gantois, De zuidelijke Nederlanden, Verzamelde opstellen, Oranje-uitgaven, Wilrijk, 1967

 

(p.15) De herinnering aan de Zeventien Provinciën (les Dix-Sept Provinces) is in Zuid-Vlaanderen levendig gebleven. Tot kort voor de jongste oorlog bestond te Sint-Winoksbergen een herberg met het uithangbord : Aux Dix-Sept Provinces. (…)

Geschiedkundig gezien behelsden de Zeventien Provinciën vier hertogdommen: Gelderland, Brabant, Limburg, Luxemburg, zeven graafschappen : Rolland, Zeeland, Zutfen, Vlaanderen, Artezië, Henegouwen, Namen, vijf heerlijkheden :  Friesland, Groningen, Overijsel, Utrecht, Mechelen,  een markgraafschap : Antwerpen. (…)

 

(p.16) Heden ten dage zijn de Zeventien Provmciën en de Nederlanden bij de Zuid-Vlamingen praktisch gelijkluidend. Er dient toch opgemerkt te worden dat die omschrijving eigenlijk een verliespost betekent. Tierasse, Vermandland, Ponteland, Markenland – met de Zommesteden (les Villes de la Somme) : Sint-Kwintens, Peronne, Ham, Korbie, Abbegem -, het Boonse, het Kalesgebied waren toen reeds door Frankrijk veroverd. De Nederlanden hebben hun grootste politieke uitbreiding naar het zuiden verwezenlijkt onder de Elzassische Graven en de Burgondische Hertogen.

 

Zuid-Vlaanderen is meer dan het gemoedelijke Westhoekje, tussen zee, A en Leie. In hun voile afmetingen zijn de Zuidelijkste Nederlanden nog ,,te klein om verdeeld te worden ».

Maurits Duyck, Benelux / Mogelijkheden en moeilijkheden (deel 1), in : Delta, 9, nov. 1999, p.12-15

 

Een nieuwigheid?

 

De Nederlanden hebben een traag en langdurig eenmakingproces gekend dat zijn hoogtepunt bereikte met de oprichting van de Bourgondische Kreits op de Rijksdag te Augsburg in 1548. Alle « 17 » Nederlanden, ook Vlaanderen en Artezië, die vroeger van de Franse kroon afhingen, maakten van dan af collectief deel uit van

het Duitse Rijk’ maar de band daarmee was slechts zeer zwak. In 1549 wordt daarenboven de Pragmatieke Sanctie uitgevaardigd die door de diverse provinciale staten-vergaderingen wordt bekrachtigd.

De erfopvolging wordt in alle Nederlandse gewesten op identieke wijze geregeld, zodat zij nooit meer van elkaar gescheiden zouden worden. Daarna maakt Filips II, de zoon van Karel V een reis door de Nederlanden, waarbij hij in de gewesten reeds als toekomstig heer wordt gehuldigd.

 

Die eenmaking was geen uitzondering. Ook Frankrijk kende een gelijkaardige groei naar eenmaking, door huwelijken, intriges, oorlogen tegen onwillige streken, enz. Wel is opvallend dat de Nederlanden op hun weg naar eenmaking, voornamelijk onder de Bourgondiërs, het met minder bloed en meer huwelijken en erfrecht (en – onrecht!) hebben gedaan dan Frankrijk. En ook zonder enig taalimperialisme.

 

Dit was Wel aanwezig bij de vorming van het Franse Rijk, Was het niet de Franse koning Henri IV die aan de vertegenwoordigers van een pas aangehecht deel van Savoie nl. de Bresse (1601) zegde: « II estoit raisonnabIe que puisque vous parlés natureIIement françois vous fussiez subjects à un Roy de France. Je veux bien que Ia Iangue espagnole demeure à I’Espagnol l’allemande à I’Allemand mais toute la françoise est à moy. « 

 

Met de godsdienstoorlogen die in heel Europa woedden en vaak ook nog andere dan geloofsgronden hadden, liep het in de Nederlanden mis, Het zou duren tot 1815 om ze weer samen te brengen. Maar dan vanuit politieke motieven van bepaalde grootmachten, en niet van binnen uit. Driehonderd jaar uiteengroeien zou zich

dan ook in 1830 wreken.

 

Een diepgaande studie van de evolutie naar de Bourgondische kreits zou elementen kunnen aanbrengen die een verre voedingsbodem vormden voor de Beneluxgedachte.

 

Maar het zijn eerder de scheidingsperikelen van 1830-1939 die in de loop van de 19de eeuw sommigen die op een of andere wijze met het beleid van de brokstukken van de gewezen Nederlanden te maken hadden, deden nadenken over een nieuwe vorm van samenwerking en eenmaking van de vroegere Nederlanden.

 

(p.13) De XIXde eeuwse voorgeschiedenis

 

Zonderling genoeg begon het in een gebied dat helemaal aan de zuidoostelijke kant van die Nederlanden ligt: Luxemburg. Bij de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd ook het gewezen prinsbisdom Luik er bij gevoegd, dat eeuwenlang een zelfstandige wig in het geheel was geweest, maar niet het

hertogdom Luxemburg dat van oudsher er wel bij hoorde. Waarom?

 

Na het Congres van Wenen gebeurde er in de Duitse gebieden een « herschikking » waarbij het graafschap Nassau aan Willem ontnomen werd. Maar in ruil kreeg hij Luxemburg ten persoonlijken titel als een groothertogdom.

 

In 1818 wordt in het Duitse Keizerrijk een belasting- en tolwet uitgevaardigd. Accijnzen vervangen grenstollen en verbruiksbelastingen. Om een einde te maken aan de 38 Duitse tolsystemen sticht de econoom Friedrich List in 1819 de Duitse handels- en nijverheidsbond. Uiteindelijk zullen 39 staten, waaronder ook zonderling genoeg Denemarken en Luxemburg, deel uitmaken van dit Zollverein. Het gevolg hiervan was voor Luxemburg niet uit-

sluitend economisch: het groothertogdom kreeg een Pruisisch garnizoen en werd door nieuwe hoge tolgrenzen van de Nederlanden afgesneden. Ook was het zijn traditionele F ranse afzetmarkten kwijtgeraakt.

 

In 1830 heeft de juli-augustusrevolutie in Parijs vertakkingen tot in de Zuidelijke Nederlanden. Brussel roert zich – samen met Luik – en kent een opstand tegen Willem l die vrij onhandig reageert. Kortom, België wordt een apart koninkrijk onder Leopold 1. En in de « Conferentie van Londen » waar dit alles wordt bedisseld wordt, Luxemburg gesplitst in een groter deel dat de Belgische provincie Luxemburg wordt en een kleiner deel dat door

een personele unie (zie hoger) met Nederland verbonden bleef Toch zou het nog negen jaar lang vanuit Arlon bestuurd worden. Want pas in 1839 aanvaardde Willem I de 24 artikelen van oktober 1831 (Conferentie van Londen) aan te nemen. Limburg en Luxemburg werden verdeeld over de twee landen, Willem I bleef persoonlijk groothertog van het resterende Luxemburg. Maar Nederlands Limburg en Luxemburg werden beide lid van de Duitse Bond.

 

Doch in datzelfde jaar al bood België aan het overgebleven groothertogdom een soort contingentenovereenkomst aan.  Terwijl einde 1840 de handelsmogelijkheden met Nederland reeds werden verruimd.

 

Luxemburg nam ook het voortouw in de ontwikkeling van de idee van een vernieuwde samenwerking. Bij een bezoek van koning-groothertog Willem I I in 1841 aan het kanton Luxemburg vroeg Norbert Metz niet alleen om een eigen grondwet en parlement voor het groothertogdom, maar ook om een verdrag met België, aangevuld door een economische unie met Nederland.

 

Onder de nieuwe koning Willem II, die nog de hoop koesterde België met Nederland te herenigen, was er integendeel een tarievenoorlog ontstaan tussen beide landen, Op aanstoken van Antwerpen had België protectionistische maatregelen getroffen, waarop Nederland reageerde. In 1846 was het vrij onverwacht tot onderhandelingen gekomen, waarbij de Belgische uit Luxemburg stammende gezant in Den Haag, baron Willmar, een belangrijke rol speelde. Na moeizame onderhandelingen werd op 1 juli 1846 een overeenkomst

bereikt. 

(p.14) Met de herinnering in het hoofd aan het Napoleontisch avontuur werd Europa in 1848 door de februari-revolutie in Parijs danig ongerust. Ook politiek Nederland. Het verheugde zich dan ook zeer in het feit dat België troepen concentreerde op de grens met F rankrijk. Waarop de Nederlandse regering afzag van een troepenconcentratie in het zuiden van het land. Leopold l meende dat dit het geschikte moment was om op een economische overeenkomst aan te dringen. De jonge staat zou dolgraag een gelijke behandeling verkregen  hebben van Belgische producten in de Nederlandse kolonien. Doch het nieuw aangestelde kabinet Schimmelpenninck oordeelde dit nadelig voor het eigen land. Al zou Thorbecke het jaar nadien aan een Belgische oud-student schrijven: « Ik ben er van overtuigd, dat de eenparige overeenstemming van de beide landen een wederzijds belang is. »

 

In 1857 was het jaar van een forse recessie, zowat de eerste wereldhandelscrisis. Rogier, toen minister van Buitenlandse Zaken, wees in economische publicaties, ondermeer in de « Economiste Belge » verschenen, op de mogelijkheid tot verruiming van de markt voor de industriële productie door een tolunie met Nederland.

In zijn onderhoud hierover met de Nederlandse gezant, drukte hij ook op het politieke belang er van, terwijl zijn bijkomend oogmerk was een ingangspoort tot de Nederlandse koloniën te vinden. Maar Den Haag gaf algauw instructies aan zijn gezant te Brussel om deze zaak van zich af te schudden.

 

Toch had die recessie positieve gevolgen. Leden van de koninklijke families verschenen op de wederzijdse ontvangsten van de gezant van het buurland. En terwijl de gespannen toestand in Europa bleef aanhouden, ondertekenden beide landen in 1863 drie verdragen: een akkoord werd bereikt over het afkopen van de Scheldetol, een ander over het water en de bevaarbaarheid van de Maas, en ten slotte een scheepvaart- en handelsakkoord waarbij het recht der meest begunstigde natie tot de koloniën uitgebreid werd.

 

Na 1866 koeIen de betrekkingen af. Waar het Congres van Wenen van 1815 universalistisch, zegge continentaal dacht, maar dan zonder Frankrijk, groeide nu het nationalisme. De Duitse Bond viel uiteen waardoor Luxemburg zelfstandig werd. Maar F rankrijk, dat aan expansiepolitiek deed, ambieerde Luxemburg te bezitten en stelde zelfs aan Nederland voor België onderling te verdelen.

 

In die tijd spiegelde Nederland zich aan Engeland en meende op gelijke voet te staan, dank zij zijn immens koloniaal rijk. Het was weinig continentaal gericht, naar het voorbeeld van Engeland, en koesterde zijn belangen overzee. Het wilde ook goede betrekkingen onderhouden met Frankrijk, en meende van Duitsland geen last te

hebben, op de betrokkenheid van Limburg.  na bij die Duitse Bond. En België was niet al te veel aandacht waard: een samenwerking was daarenboven risicovol gezien de neutrale status van België. Kortom, de

Nederlandse politieke wereld had, en zeker onder Willem 111, weinig belangstelling voor de internationale politiek.

 

Volgt dan de Frans-Duitse oorlog in 1870.  Dit was geen klimaat om aan een economische unie te denken. En daarna ontstond opnieuw een langdurige recessie die overal tot protectionistische maatregelen leidde. Deze depressie zou tot het einde van de eeuw duren.

 

De twintigste eeuw begon in de spanning die heerste rondom de verhouding Frankrijk-Duitsland. Meteen groeide weer de toenadering tussen België en Nederland.  In oktober 1905 begon in de krant « Le Petit Bleu » een reeks artikelen van Eugène Baie onder de titel « Doivent-elles s’ allier? » die veel positieve reacties uitlokte vanwege Belgische zowel als Nederlandse politici. Er werd zelfs in 1907 een « Nederlandsch-Belgische Commissie ter bestudering van de economische vraagstukken rakende de belangen van beide landen » opgericht met zetel te Brussel. Veel vooraanstaande politici uit beide landen waren er lid van. Zij vergaderde jaarlijks plenair en telde verscheidene studiegroepen. De overheid erkende de verdienste van deze niet-officiële Commissie. Maar oorlogswolken hingen over Europa en vergden aller aandacht.

 

(p.15) In 1914 werden België en Luxemburg onder de voet gelopen door de Duitsers. In 1918 werd Luxemburg opnieuw bezet, maar nu door de Geallieerden. Economisch moest het land ergens bij een buurland aansluiten, Frankrijk wees een dergelijke vraag af want het had de steun van België nodig om een harde politiek

tegenover Duitsland te voeren. Op 25 juli 1921 werd dan een akkoord over een Belgisch-Luxemburgse economische Unie ondertekend.

 

In hetzelfde jaar pleitte de Belgische Eerste Minister Carton de Wiart openlijk voor Belgisch-Nederlandse samenwerking: « La nature et la géographie ont fait de la Hollande et de la Belgique deux pays destinés à s’entendre. »

 

Toch zouden er nog vele pogingen moeten ondernomen worden om dichter bij elkaar te komen. Heel wat verklaringen werden afgelegd en initiatieven gelanceerd maar bleken alle eendagsvliegen te zijn.

 

De Volkenbond slaagde er in 1930 niet in een algemene overeenkomst over tariefverlagingen door te drukken. Dit bracht sommige landen op de idee om onderling een poging te wagen. De Donaulanden en de Baltische staten waren hier algauw volop mee bezig. Waarop Paul Hymans, minister van Buitenlandse Zaken, in december 1931 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitkwam voor een douane-unie met Nederland. Van dan af begon de verhouding tussen beide landen te beteren. Vooral ook doordat beide landen reeds de Conventie van

Oslo in december 1930 ondertekend hadden, waarvan de bedoeling was de handelsbelemmeringen te verminderen.

 

In 1932 was er nog een Belgisch-Luxemburgse Studiecommissie opgericht om na te gaan of een douane-unie met Nederland verwezenlijkbaar was.

 

Tussen 1933 en 1938 hadden nog tal van besprekingen plaats die wijzigingen aanbrachten aan oude handelsovereenkomsten of zelfs het verdrag van 1839 tot onderwerp hadden, al vonden vooral de Nederlanders dit probleem niet urgent. Hoe dan ook, dat dit ter sprake kwam wijst er op dat men zich aan beide zijden van de

grens bezon over een grotere samenwerking, al was het vaak onder de groeiende dreiging van buiten uit.

 

Veel van bovenstaande gegevens worden uitvoerig besproken in het inleidend hoofdstuk « Toenadering in golven. De voorgeschiedenis van Benelux » van het gedenkboek « Benelux in de kijker. 50 jaar samenwering. » van de hand van G. van Roon. Een merkwaardige studie waar wij dankbaar gebruik van gemaakt hebben.

in : Delta, 7, 2007

 

(p.24) « Het Wilhelmus, geschreven rond 1570, misschien wel door de toenmalige Antwerpse burgemeester Marnix van St. Aldegonde, werd op 10 mei 1932 officieel als Nederlands volkslied erkend en viert dus dit jaar zijn 75e verjaardag. Als dusdanig is het wel het oudste volkslied ter wereld. Bovendien zijn quasi nergens tekst en mélodie zo nauw met elkaar verbonden.

Het Wilhelmus

Charles Terlinden, Histoire militaire des Belges, T II, 1966, p.281-302

 

SOUS LA COCARDE ORANGE (1814-1830)

 

(p.281) La popularité toute personnelle dont avait joui en Belgique le Premier Consul, au lendemain de la pacification intérieure, s’évanouit dès que s’appesantit sur nos provinces la formidable armature du pouvoir impérial. Parmi les nom­breuses causes qui rendirent le régime impopu­laire, figurent certes au premier rang les exigences sans cesse croissantes de la conscription qui, de 1798 à 1814, coûta la vie à 51.000 jeunes Belges. Aussi, lorsque parvint la nouvelle des terribles revers de la campagne de Russie, l’espoir d’une prompte délivrance ranima une opposition générale qui, à vrai dire, n’avait jamais complè­tement désarmé.

Les mesures de salut public, décrétées par l’Empereur dès le début de 1813, accrurent encore l’animosité. L’appel anticipé des jeunes classes, l’augmentation formidable du contingent porté à près de 10.000 hommes pour une population de moins de trois millions d’âmes, l’enrôlement forcé d’enfants de seize ans, l’incorporation dans les régiments de Gardes d’Honneur des jeunes gens de famille aisée s’étant libérés de la  milice, (p.282) l’arrestation des séminaristes de Gand pour les incorporer dans un régiment d’artillerie, l’emploi de garnisaires vivant à discrétion dans les familles dont les fils ne répondaient pas à l’appel, les excès des colonnes mobiles, parcourant les campagnes pour faire la chasse aux réfractaires de plus en plus nombreux, les réquisitions de denrées, de chevaux et de bétail eurent pour résultat de pousser à l’extrême la haine de tous les Belges contre la domination étrangère.

Cependant, dès que les jeunes gens ainsi arrachés de force à leur famille avaient revêtu l’uniforme, l’honneur militaire les portait à faire bravement leur devoir. Les Gardes d’Honneur, en dépit de leur inexpérience, se conduisirent bravement au cours de la campagne de Saxe, spécialement à Hanau et au siège de Mayence. Plusieurs même, comme le jeune baron Lambert de Baré de Comogne, mort à Ingolstadt de ses blessures, versèrent leur sang pour une cause qui n’avait pas leur sympathie. Semblable esprit animait les jeunes mili­ciens de la levée de 1813. C’est presque uniquement avec des conscrits belges, dressés par quelques semaines d’instruction intensive et aidés par une poignée de marins, que le général Bizanet repoussa, les 8 et 9 mars 1814, une attaque anglaise contre Berg-op-Zoom, dernière ville occupée par les Français en Hollande, causant à l’assaillant une perte de 4.000 hommes, faisant prisonniers deux généraux et prenant quatre drapeaux.

C’était avec allégresse, qu’en dépit des efforts de la censure, on avait appris en Belgique le désastre de Leipzig, puis le passage du Rhin par les Alliés. La frontière de l’Empire avait craqué de toutes parts. Le 21 janvier 1814, les soldats de la coalition étaient entrés à Liège, et le 1″ février, de grand matin, le général Maison et les dernières troupes françaises avaient évacué Bruxelles où, quelques instants après, les Cosaques avaient pénétré par la porte de Louvain.

L’arrivée de ces hardis batteurs d’estrade, sales, dégue­nillés, barbus et hirsutes, armés de longues lances et de fouets et montés sur de nerveux petits chevaux à tous crins, suscite dans la population un enthousiasme indescriptible. On se dispute l’honneur de leur fournir (p.283) l’hospitalité, de leur apporter des rafraîchissements. Tout le monde saluait en eux les précurseurs de la délivrance.

On sait combien ces espérances devaient être déçues. En dépit de l’accueil enthousiaste fait aux armées victorieuses, les Alliés traitèrent la Belgique en « pays conquis ». Des agents orangistes avaient exploité dans les chancelleries le fait que les Belges n’avaient pu suivre l’exemple de leurs voisins du Nord et ne s’étaient pas soulevés pour chasser eux-mêmes les Français. Ils se gardaient de laisser voir que notre situation était bien différente de celle de la Hollande, presque entièrement évacuée, dès 1813, par les garnisons françaises, tandis que les départements belges avaient été, jusqu’au dernier moment, tenus en respect par l’armée du général Mai­son, par une partie de la Garde impériale, infanterie et cavalerie, sous les ordres du duc de Trévise, et par la forteresse d’Anvers, confiée à l’énergique Carnot. Tandis que les Hollandais avaient pu immédiatement se grouper autour du prince d’Orange, continuateur de leurs anciens Stadhouders et représentant la tradition nationale, les Belges n’avaient trouvé aucun chef assez influent pour prendre la tête d’un mouvement général. C’est pour cette raison qu’un vaste complot, étendant ses ramifications jusque dans la Flandre française, n’avait pas eu l’occasion d’éclater pour hâter la chute du régime impérial.

Déjà, avant de passer le Rhin, les Alliés s’étaient mis d’accord concernant l’organisation provisoire des terri­toires qu’ils allaient envahir et les avaient divisés en « gouvernements ». Après quelques modifications, les départements belges situés sur la rive droite de la Meuse furent placés sous le contrôle de la Prusse, ceux de la rive gauche sous celui de l’Autriche.

Un des premiers soins du pouvoir occupant fut de lever des troupes. Dès qu’il eut constitué le Gouvernement provisoire de la Belgique, le duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar décréta la formation immédiate, sous les couleurs brabançonnes, d’une Légion belge, composée des régiments de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de ‘ Namur et de deux régiments de cavalerie : les (p.284) chevau-légers, levés à Malines par le comte van der Burch, et les hussards levés à Tervueren par le prince de Croy. Un corps d’artillerie, fort d’un bataillon à pied et de deux compagnies montées, complétait cet embryon d’armée belge. On y joignit peu après, un régiment de Volontaires des Flandres, recrutés à Bruges par le comte de Puckler-Muskau, aide de camp du duc de Saxe-Weimar, un régiment d’infanterie légère, sous les ordres du prince E. d’Arenberg, un bataillon de chasseurs, levé dans le pays de Chimay et appelé chasseurs Le Loup, en souvenir de l’ancien corps national du même nom, et un autre régiment d’infanterie légère, recruté sur la rive gauche de la Meuse par les soins du comte de Murray. Toutes ces formations, sur lesquelles on ne possède que peu de documents, intéressent au plus haut point les origines de notre armée, plusieurs de nos unités actuelles en descendent par une filiation inin­terrompue.

En même temps, les Provinces-Unies des Pays-Bas, assurées de leur indépendance dès la fin de 1813, faisaient recruter dans notre territoire un bataillon de chasseurs, organisé à Bréda par le major Perez, Belge d’origine, et deux bataillons liégeois levés par le colonel van der Maesen, sous le nom de Légion du Bas-Rhin.

Alors qu’elles commençaient à peine à s’organiser, les troupes de la Légion belge étaient intervenues à côté des Alliés, en mars 1814, contre un retour offensif des Français. Quelques volontaires du régiment de Flandre, unis à deux cents Cosaques, tentèrent de défendre Gand contre toutes les forces du général Maison et les artilleurs belges brisèrent net, par la vigueur et la précision de leur feu, une attaque de vive force de la division Roguet contre Tournai.

Malheureusement, les Alliés renoncèrent à leur projet initial de constituer, au moyen des départements belges et de quelques territoires rhénans un « Etat barrière », sous le sceptre de notre dernier gouvernement général, l’archiduc Charles, et ils se rallièrent à l’idée, mise en avant par l’Angleterre, d’amalgamer la Belgique et la Hollande en un seul royaume. En conséquence, Guil­laume d’Orange, déjà Prince Souverain des Pays-Bas,

(p.284) fut investi par le traité de Paris du pouvoir sur nos provinces. Il y activa le recrutement des troupes, et au début de 1815, les forces belges comportaient deux bataillons de chasseurs, quatre bataillons d’infanterie de ligne, plus vingt-cinq bataillons de milices en formation, un régiment de hussards, un régiment de chevau-Iégers, un régiment de grosse cavalerie, levé à Bruxelles, sous le nom de carabiniers belges, un corps d’artillerie à cheval de deux compagnies, un bataillon d’artillerie à pied, trois bataillons d’artillerie de milice en formation, deux compagnies du train et sept compagnies de maré­chaussée. A partir du 21 avril 1815, ces troupes furent incorporées à l’armée néerlandaise, avec un numérotage unique pour les deux pays.

Au mois de juin toutes les forces mobiles des pro­vinces méridionales, soit 5.500 hommes, entrèrent, avec celles des provinces du Nord, dans l’armée très disparate confiée au duc de Wellington pour arrêter la marche de Napoléon. Dans la division de cavalerie, forte de 3.600 sabres, mise à la disposition des Alliés par le roi Guillaume, les Belges étaient en majorité. Le com­mandant de la division, le lieutenant général de Collaert et deux généraux de brigade sur trois, de Ghigny et van Merlen, étaient Belges; était Belge également le com­mandant de la 2e brigade de la division d’infanterie Chassé, le général d’Aubremé, ancien volontaire de la Révolution brabançonne, devenu colonel du 136e de ligne après avoir fait toutes les campagnes de la Répu­blique et de l’Empire. A Lutzen, il avait reçu pour son régiment, qui s’était comporté d’une façon admirable, quarante-deux croix de la Légion d’honneur, ne s’en réservant pas pour lui et gagnant la sienne à Bautzen, quelques semaines plus tard, par de nouveaux exploits.

La méfiance et la suspicion injustifiées du haut état-major allié à l’égard des officiers et soldats issus des armées de l’Empire et passés au service des Pays-Bas, eurent pour résultat l’établissement dans l’armée de Wellington d’un amalgame néfaste, qui rend difficile la détermination exacte de la part prise par chaque corps dans les opérations de juin 1815. Cette circonstance a (p.286) permis la création de légendes outrageantes pour la réputation des troupes des Pays-Bas.

Les solides réfutations publiées par les généraux Eenens, Renard, Brialmont, de t’Serclaes de Wommerson, de Bas et d’autres auteurs encore, ont réduit à néant ces calomnies et ont confirmé l’hommage publiquement rendu aux Hollando-Belges, immédiatement après Water­loo, par Wellington, Bliicher et par l’unanimité des contemporains.

Il a été établi d’une manière irréfutable que c’est aux Hollando-Belges qu’est dû en grande partie le succès des Alliés aux Quatre-Bras, où les jeunes troupes de la division Perponcher, avec 16 canons, tinrent tête, pendant trois heures à deux corps d’armée, commandés par Ney et soutenus par une nombreuse cavalerie et 62 canons. Cette héroïque résistance donna aux Anglais le temps d’accourir et permit d’éluder les conséquences fâcheuses de l’erreur stratégique de Wellington, qui s’était complètement trompé sur la ligne d’opérations des Français. Il avait cru que l’attaque serait dirigée contre lui par Mons et Nivelles et, nonobstant le passage de la Sambre par Napoléon, il avait prescrit d’abandonner les Quatre-Bras et de concentrer toutes les troupes sur Nivelles. Si ces ordres avaient été exécutés, remarque Henri Houssaye, une trouée large de quatre lieues, eût été ouverte entre Nivelles et la Haute-Dyle trouée par laquelle Ney aurait pu s’avancer, sans devoir tirer un coup de fusil, jusqu’à mi-chemin de Bruxelles.

Heureusement, le chef d’état-major du prince d’Orange, le baron de Constant-Rebecque, voyant plus clair que le générallissime, avait pris sur lui de porter aux Quatre-Bras la brigade du prince de Saxe-Weimar, ordon­né au général Chassé de concentrer sa division à Fay et prescrit au général de Collaert de rassembler sa cavalerie derrière la Haine et à Perponcher de rejoindre Saxe-Weimar aux Quatre-Bras. La petite armée hollando-belge formait ainsi, au point le plus menacé, l’avant-garde des Alliés.

Les généraux hollando-belges firent preuve du même esprit d’initiative. Quand arriva l’ordre de repli sur Nivelles, « le lieutenant général de Perponcher, écrit Gneisenau,  (p.287) chef d’état-major de Blûcher, sentit que le duc avait donné cet ordre sans se rendre un compte bien exact de la situation de l’armée. Il comprit le danger qu’il y aurait si l’ennemi, trouvant les routes de Bruxelles et de Namur libres, se portait en avant et séparait les deux armées. Il assuma la responsabilité de la résistance et demeura dans sa position des Quatre-Bras. Le lendemain, il fut attaqué par des forces supérieures; il perdit un tiers de son monde et se maintint jusqu’à l’arrivée des soutiens. Si le lieutenant général de Per-poncher avait suivi l’ordre du duc de Wellington, s’il avait marché sur Nivelles et n’avait pas fait une aussi bonne résistance, le maréchal Ney, atteignant les Quatre-Bras, aurait pu tourner à droite, arriver sur le derrière de l’armée qui combattait à Ligny, sous le comman­dement du prince Blûcher, et causer ainsi sa destruction totale ».

Dans cette lutte énergique pour la défense des Quatre-Bras, plusieurs corps belges se distinguèrent particu­lièrement. Le 7e bataillon de ligne, sous les ordres du lieutenant-colonel Van de Sanden, ancien chasseur de Le Loup, puis capitaine au 112e, blessé à Raab, arriva sur le champ de bataille vers trois heures de l’après-midi, au moment où les troupes de la brigade Saxe-Weimar, accablées sous le nombre, cédaient peu à peu le terrain. Le bataillon belge fut chargé de tenir à tout prix dans le bois de Boussu, clef de la position. Il s’y maintint jusqu’au soir, perdant 92 hommes, dont deux officiers. Il repoussa toutes les attaques, ce qui permit l’arrivée du prince d’Orange avec des renforts et, à la fin de la journée, chassa d’un suprême effort les soldats de Ney de leurs dernières positions. En tête des renforts amenés par le prince d’Orange galopaient les hussards hollandais de Boreel et les chevau-légers belges de van der Burch, devenus les dragons légers n° 5, formant la brigade van Merlen. Ils venaient de faire neuf lieues d’une traite. Le prince les lance immédiatement contre la colonne française du général Foy, qui menaçait de percer le centre des Alliés. Les hussards, vivement rame­nés par la cavalerie de Pire, sont dégagés par nos dragons légers, qui, non loin de la ferme de Gemioncourt, foncent

(p.288) sur le 6e chasseurs à cheval français, commandé par le colonel de Fodoas. Les deux régiments se compénètrent et se mêlent pour se sabrer. « Plusieurs de nos braves, écrit le général Renard, furent soumis à une pénible épreuve; ils se trouvèrent en présence de camarades avec lesquels, quelques mois auparavant, ils bravaient les mêmes dangers. Ceux-ci appelaient les nôtres par leurs noms, en les engageant à rejoindre leur drapeau. De cet appel infructueux on en vint aux coups. Le capitaine Delenne se trouva en face de Devielle, son frère d’armée de France. Le capitaine Van Remoortere reçut un coup de pointe dans le ventre d’un de ses anciens sous-officiers. Le maréchal des logis Beauce se sabrait avec un des maréchaux de logis chefs de son ancien escadron ».

Le colonel belge Courtin, qui avait servi dans les chasseurs de la Garde, déclarait plus tard : « J’ai fait bien des charges, mais je n’en ai exécuté aucune où nous ayons été mêlés si longtemps avec l’ennemi ».

Au cours de cette lutte, qui demeurera un éternel titre de gloire pour notre cavalerie, le lieutenant colonel Ed. de Mercx est renversé d’un coup de sabre. Le major qui le remplace, voyant arriver un régiment de lanciers en soutien des chasseurs à cheval français, fait sonner la retraite et indique comme point de ralliement la ferme de Gémioncourt. Nos dragons légers, reformés en ordre parfait, approchaient du but lorsque soudain une ligne rouge se dresse devant eux et les fusille presque à bout portant. C’était un bataillon de la division Picton, fraîchement arrivé sur le champ de bataille et abrité dans le fossé d’accotement de la grand-route de Char-leroi. Trompé par la ressemblance entre l’uniforme des chasseurs à cheval français et nos dragons légers (veste verte et collet jaune), il avait accueilli par une décharge meurtrière nos cavaliers déjà si durement éprouvés par l’ennemi. Cette méprise, qui nous coûta 40 hommes, ne provoqua qu’un désordre passager, nos dragons légers, rapidement ralliés, occupèrent leurs positions jusqu’à la fin de la journée. Sur les 400 hommes que comportait le régiment, 157 officiers, sous-officiers et soldats avaient été tués ou blessés.

(p.289)

La batterie d’artillerie belge du capitaine Stévenart prit part également à cette mémorable journée. Six de ses pièces étaient en position en avant de la ferme de Gémioncourt; les deux autres, sous les ordres du lieutenant Winssinger, plus tard général au service belge, étaient placées entre la ferme du Grand-Pierrepont et le bois de Boussu.

Après un long duel d’artillerie contre les pièces plus nombreuses de la division Foy, les trois premières sec­tions se rapprochèrent du bois de Boussu, de manière à prendre la chaussée en écharpe. Le brave capitaine Stévenart est tué et une de ses pièces démontée. La place n’étant plus tenable, les cinq pièces restantes prennent une nouvelle position plus près des Quatre-Bras et appuient de leur feu la charge de la brigade van Merlen. Mais les hussards hollandais n° 6, vivement ramenés comme nous l’avons dit, par la cavalerie de Pire, se replient sur nos pièces et entravent leur tir. Les Français, poursuivant les Hollandais, arrivent avec eux au milieu des canons. Paralysés dans leur action, nos artilleurs se défendent, comme ils le peuvent, à l’arme blanche et à coups d’écouvillons. Officiers et soldats sont hachés sur leurs pièces, deux de celles-ci restent aux mains des Français, et lorsqu’un retour offensif des Alliés dégage les trois autres, tous les officiers et servants étaient morts en braves ou griève­ment blessés. Seule la section de Winssinger qui, pendant toute la bataille, avait appuyé de son feu la vaillante infanterie de Nassau, défendit jusqu’au bout avec avantage la lisière du bois de Boussu.

Le surlendemain, les Belges se battirent tout aussi héroïquement à Waterloo. Les trois bataillons belges de la division Chassé : 35e chasseurs, lieutenant-colonel Ar-nould; 36e chasseurs, lieutenant-colonel Goethals; 3e de ligne, lieutenant-colonel L’Honneux, lui aussi un ancien du 112e, après avoir escarmouche pendant toute la matinée du côté de Braine-l’Alleud avec les patrouilles françaises, se portèrent en avant pour appuyer la droite de Wellington. Vers 5 heures, au moment des grandes charges de la cavalerie française, ils se formèrent en carrés et subirent sans broncher le choc des escadrons (p.290) français. Vers 7 heures, lors de la fameuse attaque de la Garde impériale, lord Hill fit remplacer ses bataillons épuisés par des troupes hollando-belges, parmi lesquelles figuraient le 35e chasseurs et le groupe d’artillerie du major van der Smissen (batteries Lux et Krahmer). Le rôle de ces troupes fut brillant : le 36e chasseurs prit une part glorieuse à la charge à la baïonnette qui rejeta du plateau les grenadiers français. Le 35e chas­seurs et le 3e de ligne, restés d’abord en seconde ligne, participèrent avec vaillance à l’attaque générale, où tombèrent le capitaine Guyot et le lieutenant Roberti, et qui décida du sort de la bataille. Dans toute cette journée, les fantassins de la division Chassé, bien que, pour la plupart, de récente levée, encadrés, il est vrai, par des vétérans de l’Empire, avaient dépassé l’attente de Wellington. « Dans la position défensive où ils furent placés pendant la première partie de la bataille, ils avaient supporté avec une solidité remar­quable un feu d’artillerie dépassant en intensité celui des plus grandes batailles de l’Empire; lorsqu’ils furent directement abordés par l’avalanche formidable des escadrons français, ils se formèrent en carré avec le sang-froid et la précision d’une vieille troupe; enfin, à l’approche du moment décisif, ils se portèrent en avant avec tout l’élan dont une jeune troupe est susceptible», et le général baron van Rode, ancien officier du 35e chasseurs, écrivait : « les bataillons belges de la division Chassé étaient superbes, bien disciplinés, leur conduite a été irréprochable, étonnante même pour des troupes qui voyaient le feu pour la première fois ».

Plus importante encore fut la part prise à l’échec de la Garde impériale par le groupe d’artillerie belge du major van der Smissen. Les auteurs anglais sont unani­mes à faire l’éloge de l’aide « très efficace et très opportune, prêtée par les artilleurs belges aux 30e et 70e régiments britanniques pour repousser l’attaque des grenadiers français ». Le groupe van der Smissen avait été placé d’une façon si judicieuse et ouvrit un feu si bien dirigé et si décisif que les Français faits prisonniers se plaignaient d’avoir été victimes de « batteries mas­quées ».

(p.291)

Tandis que les Belges de la division Chassé se couvraient ainsi de gloire à l’aile droite, à l’aile gauche ceux de la brigade de Bylandt se tiraient à leur honneur des plus rudes épreuves. Le 7e bataillon de ligne avait été placé dans l’ordre de bataille à l’Est de la route, vers Papelotte, sur le grand chemin de terre conduisant à Ohain, non loin de l’endroit où se dresse actuellement le monument commémoratif belge. C’était la position la plus exposée de la première ligne, étant la plus rapprochée des Français, au point même où l’Em­pereur avait massé six divisions pour percer le centre britannique. Cette attaque fut longuement préparée par le feu d’une batterie de 80 pièces de gros calibre, placée en avant de la Belle-Alliance. Cette pluie de fer s’abattait sur la brigade hollando-belge de Bylandt, seule exposée à découvert, tandis que les masses anglaises, plus en arrière, étaient abritées par la crête de Mont-Saint-Jean. Pendant deux heures, le 7e de ligne, couché le long du chemin, avec sa compagnie de voltigeurs déployée en tirailleurs, subit une effroyable canonnade. Lorsque l’empereur put croire, comme il l’écrit dans ses Mé­moires, que la seule troupe qu’il voyait devant lui, sur le plateau, était détruite par les boulets et la mitraille, il lança sur la gauche de Wellington trois colonnes fortes chacune de deux divisions. Placée en avant-ligne, comme sur un promontoire, la brigade de Bylandt supporte seule le premier choc. Sous l’avalanche, le bataillon de chasseurs hollandais n° 27 recule de quelques mètres pour se reformer sur la crête. Le 7e de ligne belge reste couché jusqu’au moment où la tête de colonne française est à portée de pistolet, puis, se levant comme un seul homme, il ouvre le feu. Les premiers rangs français commettent la faute de s’arrêter pour y répon­dre. « Nous tirions de si près, écrit le colonel Scheltens, que le capitaine l’Olivier reçut la bourre d’une cartou­che, avec la balle, dans la blessure ». Cet arrêt momen­tané de la colonne française, qui cherche à se déployer au lieu de pousser en avant, permet à Wellington de lancer contre elle la cavalerie de lord Uxbridge. La fameuse charge des Scots Greys et des Inniskïllings passe comme un ouragan sur les ailes du 7e de ligne.

(p.292)

dont quelques hommes sont même bousculés. Le batail­lon, qui a cessé le feu pour laisser passer la cavalerie anglaise, franchit le chemin, se porte en avant et se joint aux régiments de Picton pour exploiter le succès de la charge triomphale d’Uxbridge. Cette vaine tenta­tive pour conquérir le plateau coûtait aux Français les Aigles du 45e et du 105e, 3.000 tués, blessés et prisonniers et de la désorganisation de toute l’artillerie de leur aile droite. Cet échec, auquel le 7e de ligne avait pris une part si importante, fut décisif au point de vue du résultat de la journée. Le brave bataillon retourna pren­dre sa position première, harcelant par le feu de ses tirailleurs le flanc droit des grandes charges de la cavalerie française, et prit part à l’attaque finale.

Le soir, au bivouac, 300 hommes à peine répondirent à l’appel : c’était la moitié de l’effectif. Trois semaines plus tard, dans une revue passée au bois de Boulogne, Wellington s’arrêta devant le bataillon et le félicita de sa belle conduite à Waterloo. Ce corps conserva dans le pays et dans l’armée une renommée sans pareille. La ville de Tournai, où il tenait garnison, lui envoya un drapeau d’honneur; le peintre officiel Odevaere le repré­senta à côté des Ecossais au plus fort de l’action. La légende même s’en mêla, on racontait que les soldats du 7e étaient allés délivrer le prince d’Orange enveloppé par les cuirassiers français et que celui-ci, en igné d’admiration, avait attaché sa croix à leur drapeau. Cette légende, reprise par Lamartine dans son Histoire de la Restauration, suffit à prouver qu’à Waterloo le 7e de ligne belge fit plus que son devoir.

La section Winssinger de la batterie belge Stévenart, renforcée d’un obusier, dernier débris des trois autres sections, rendit également de grands services à Waterloo. Rattachée à la brigade de Nassau, elle resta toute la journée sur une éminence en arrière de la Haie-Sainte et contribua par son feu à retarder la conquête par les Français de cette position importante et à les empêcher d’en déboucher.

La cavalerie belge se montra à Waterloo digne des autres armes. Les chevau-légers n°5 fortement réduits par leur héroïque charge des Quatre-Bras, servirent pendant (p.293) toute la journée de soutien de batteries, opérèrent dans les intervalles des carrés, prirent part à l’offensive finale et poursuivirent l’ennemi jusqu’à la nuit tombante. Le brave général be’ge van Merlen, averti par un pressen­timent funeste, doi.t il avait fait part à ses camarades le matin même de la bataille, fut emporté en pleine victoire par un boulet.

Le régiment des hussards de Croy, devenu hussards, belges n° 8 et les dragons hollandais n° 4, formant brigade avec lui sous les ordres du général Ghigny, furent em­ployés pendant les premières heures de la bataille à empêcher les tirailleurs français et la cavalerie légère de Jacqueminot de prendre pied au bas du plateau, tandis que se déroulait l’attaque de Drouet d’Erlon sur la Haie-Sainte. Après l’échec de cette tentative, la brigade Ghigny reçut l’ordre de se déployer derrière la droite de la ligne de la bataille.

On conserve à Londres, dans une vitrine du palais d’Aspley House, un ordre crayonné en toute hâte, par Wellington au cours de l’action et prescrivant d’envoyer la cavalerie belge pour colmater une brèche dans la ligne de bataille entre les deux routes. C’est ainsi que dès que se dessinèrent les grandes charges de la cava­lerie française sur le centre, nos escadrons s’avancèrent, en colonne serrée, les hussards en tête pour rétablir la première ligne britannique.

Après avoir passé entre deux carrés, les hussards débouchent sur les pentes du plateau et s’y heurtent à plusieurs régiments ennemis, notamment aux grenadiers à cheval de la Garde, soutenus par une batterie, qui ouvre sur la tête de colonne un feu de mitraille. En un instant, presque tout le premier escadron, hommes et chevaux, gît dans la poussière. Le général Ghigny et: le colonel Louis Duvivier, le cadet des deux frères montois qui s’étaient couverts de gloire pendant toutes; les campagnes de l’Empire, ont leurs chevaux tués sous; eux. Ce feu terrible provoque un moment de désordre. Ghigny prescrit de faire déboîter le régiment pour le porter en arrière des dragons n° 4, mais cet ordre, donné en néerlandais, est mal compris par les hussards belges,, les escadrons de tête, au lieu de faire à gauche par(p.294) quatre, font demi-tour, se heurtent aux escadrons qui les suivent et les entraînent dans leur marche rétro­grade. Heureusement, avec des chefs aussi expérimentés que Ghigny et Duvivier, le désordre ne pouvait se prolonger; au bout de quelques instants, la colonne est arrêtée, reformée et reportée en avant. Cependant, de­vant l’attaque massive de toute la cavalerie française, les Alliés étaient réduits à la défensive. Les hussards n°8, ayant à leur droite les dragons n°4 et, à leur gauche, les hussards noirs de Brunswick, sont employés à repousser les escadrons français dans les intervalles des carrés et par leurs charges répétées empêchent l’ennemi d’utiliser ses avantages.

A la fin de la journée, nos hussards, réduits à là force d’un faible escadron, se joignirent à la charge de la cavalerie anglaise de Vivian et Vandeleur qui eut raison de la dernière résistance des Français. Fort de 400 hommes, au début de l’action, le régiment avait perdu, d’après les documents officiels, en tués et blessés, 8 officiers, 277 sous-officiers et soldats. Parmi les morts figuraient le major de Villers et le capitaine comte Camille du Chastel de la Howarderie, dont le frère Albéric, capitaine aux chevau-légers n° 5, avait été griève­ment blessé l’avant-veille aux Quatre-Bras.

C’est ce régiment, dont les pertes énormes prouvent, mieux que les meilleurs arguments, la part importante dans la lutte, que le pseudo-historien anglais Siborne, repris par le romancier Thackeray dans Vanity /azY, a dépeint comme fuyant le champ de bataille, à toutes brides, et semant la panique jusqu’à Bruxelles. L’histoire à eu raison de ces calomnies et si, un moment, un •ordre donné dans une langue incomprise de la plupart des cavaliers provoqua quelque désordre, il est injuste de parler de fuite. Sans vouloir ouvrir des polémiques, depuis longtemps apaisées, rappelons qu’un seul régi­ment de l’armée alliée fut pris d’une de ces paniques inexplicables, comme on en constate même dans les troupes les plus braves et les plus aguerries… Ce fut le régiment des hussards hanovriens de Cumberland qui, voyant les cuirassiers français prendre pied sur le (p.295) plateau, s’engouffra ventre à terre sur la route de Bruxelles, son colonel von Hacke-Ohr en tête.

Le troisième régiment de cavalerie belge engagé à Waterloo était celui des carabiniers n°2; il était com­mandé par le colonel J.B. Debruyn, dont la carrière aventureuse et en grande partie énigmatique a été récemment retracée par M. W. Aerts, attaché au Musée royal de l’Armée. Ce régiment formait brigade, sous les ordres du général Trip, avec les carabiniers hollandais nos 1 et 3. Ces cavaliers, se substituant aux escadrons fatigués de Somerset, chargèrent à plusieurs reprises, avec succès, les cuirassiers de Milhaud et la cavalerie légère de la Garde, lancés en avant pour amorcer la grande attaque de toute la cavalerie française.

Au cours de cette lutte, rapporte le général Renard, passa un incident remarquable : « Un capitaine de cui­rassiers français, se portant en avant de ses lignes, appela un des officiers ennemis en combat singulier. Un de nos Belges se détacha des rangs et répondit à son appel. C’était un officier sortant du 27e chasseurs à cheval français, commandé par notre brave duc d’Arenberg, que les Anglais ont bien connu en Espagne. Les deux antagonistes se blessèrent mutuellement». La présence de trois anciens officiers du 27e chasseurs à cheval dans les cadres de nos carabiniers n°2 nous empêche malheureusement de préciser quel fut le héros de cette lutte inégale contre un adversaire protégé par une cuirasse.

Lors des grandes charges contre les carrés, les carabiniers, en déblayant les intervalles, jouèrent un rôle important dans cette lutte héroïque, où, dit Renard, «la première cavalerie du monde, abandonnée à ses seules ressources contre toute une armée en position, trouva son glorieux tombeau ». Ils prirent part à la charge finale, au cours de laquelle fut blessé le lieutenant géné­ral de Collaert, et lancés dans la poursuite ne s’arrêtèrent que vers minuit près de Genappe. Leurs pertes avaient été lourdes : 87 tués, 56 blessés. Le lieutenant J.J. Henry était parmi les morts, le major Maurice de Mercx, frère du lieutenant-colonel commandant des chevau-légers n° 5, le major Bouwens van der Boyen, les capitaines James-Bernard (p.296) de Liedekerke de Pailhe et van der Duyn, l’adjudant-major Anoul, les lieutenants Majoie, Arnould, d’Astier, Charles-Louis de Macar, Louis-Jérôme de Woor de Trixhe, qui sortait des lanciers rouges de la Garde impériale, Delobel, plus tard général au service belge, de Goldstein, Prudent-Joseph de Ladrière, François van der Veken Hacquart, Pierre-Jacques Rodenbach étaient blessés.

Cette longue liste suffit à prouver que, quoi qu’en aient dit certains écrivains anglais, désireux de monopo­liser pour leurs compatriotes la gloire de la bataille, les carabiniers belges n° 2 méritèrent largement les vingt croix de l’Ordre militaire de Guillaume attribuées au régiment pour sa belle conduite à Waterloo.

Les chiffres parlent un langage plus sincère que certains historiens. Aux Quatre-Bras, sur 1.313 soldats belges engagés, plus de’ 200 sont tués ou blessés; à Waterloo, sur un total d’environ 4.000 hommes, les pertes se montent à plus de 800!

 

Terlinden Charles, Histoire militaire des Belges, T II, p.281-302, …

(p.297)

Pourtant le roi Guillaume ne pouvait ignorer que ses sujets du midi étaient capables de faire de bons marins. Il lui aurait suffi de relire les exploits des Gueux de Mer, fondateurs de l’indépendance des Provinces-Unies; il aurait dû se rappeler également que le célèbre navi­gateur « hollandais » Lemaire, qui découvrit, en 1615, entre la Terre de Feu et l’île des Etats, le détroit qui porte son nom, était un Wallon de Tournai.

Presque seul, un Namurois, Paul Crombet, après s’être distingué à la flottille de Boulogne en 1804 et avoir servi comme enseigne de vaisseau dans la marine impé­riale, avait été admis dans la marine des Pays-Bas. Comme nous l’avons dit, Crombet avait gagné la croix de la Légion d’honneur pour avoir, le 8 mars 1814, défendu, pendant plusieurs heures, avec 70 marins, le fort de l’Eau à Berg-op-Zoom, contre une colonne anglaise de 700 à 800 hommes et avoir repris cet ouvrage le lende­main, en enlevant le drapeau du 1″ régiment de la garde écossaise. Lieutenant de vaisseau de 2e classe en 1815, il fut, après plusieurs croisières et un important voyage d’ordre scientifique en Russie, retiré du service de mer en 1828 pour devenir professeur de mathématiques et de navigation à l’Institut Royal de la Marine de Medemblik. Resté fidèle au roi Guillaume après la Révolution, il devint, en 1844, commandant de l’Ecole de Marine, avec rang de capitaine de vaisseau. Mis à la retraite, avec le grade de contre-amiral, en 1850, il rentra en Belgique en 1859 et mourut à Liège en 1861.

Les nombreux passe-droits et les vexations dont les officiers belges étaient victimes avaient dégoûté nombre de ceux-ci de la carrière militaire. Ceux d’entre eux dont la vocation était inébranlable cherchèrent aux Indes néerlandaises, en même temps qu’un dérivatif aux ennuis et aux mesquineries de la vie de garnison, un nouveau théâtre pour leur bravoure et leur activité.

Dès 1815, le bataillon belge de flanqueurs n° 1, fort de 536 hommes, sous les ordres du colonel Schenk, avait fait partie de la « brigade indienne » qui, après avoir participé à la campagne de Belgique, s’embarqua, en (p.298) octobre, pour les Indes orientales. Ce n’était qu’un pre­mier contingent; nombreux furent les Belges qui aidèrent la Hollande à consolider et à étendre son empire colonial.

Un Namurois, le chevalier Alfred de la Fontaine, vétéran de l’Empire, porté à l’ordre du jour de l’armée pour sa conduite héroïque à Talavera de la Reyna en 1809 et nommé colonel d’Etat-Major, à la fin des Cent ‘ Jours, pour avoir, en commandant l’arrière-garde de Grouchy, défendu Namur contre les Prussiens, s’em­barqua en 1818, battit le Sultan Aboe-Bakar, farouche ennemi de l’autorité néerlandaise dans l’île de Célèbes et y rétablit l’ordre. En 1819 et 1821, il prit part aux expéditions de Palembamg, dans l’île de Sumatra, devint successivement chef d’Etat-Major du général de Kock, commandant de l’armée coloniale, puis colonel du régi­ment des hussards n° 7, enfin gouverneur de l’île de Banka et mourut, en 1823, âgé de 36 ans à peine.

La soumission de Palembamg n’avait pas mis fin aux difficultés à Sumatra, la région de Padang restait un important centre de rébellion. Une colonne de 6.000 hom­mes, européens et indigènes, y fut envoyée sous les ordres du capitaine Nicolas Goffinet, d’Izel (prov. de Luxembourg), dont nous avons signalé plus haut les exploits en Espagne, où il s’était particulièrement dis­tingué à la prise de Salamanque. A deux reprises, Goffinet battit complètement les insurgés et il achevait la pacification de toute la région, lorsque, blessé dans une embuscade par une flèche empoisonnée, il mourut après six semaines de souffrances. Dans cette rude cam­pagne s’étaient distingués d’autres Belges, parmi lesquels il nous faut citer les frères Joseph et Pierre de Lieser, natifs d’Anvers, le lieutenant d’artillerie van Geen, fils du général dont nous aurons à reparler, le sergent d’Union et le flanqueur Coels.

Sur ces entrefaites, les troubles avaient repris dans l’île de Célèbes. Un corps expéditionnaire y fut envoyé sous les ordres du général van Geen. Né à Gand en 1775, et engagé à 15 ans dans l’armée de la Révolution brabançonne, van Geen était devenu, par sa vaillance au cours des guerres de la République et de l’Empire, (p.299) colonel du 126e de ligne. Il s’était particulièrement dis­tingué en Espagne, et, en 1814, avait tenu tête pendant quatre jours, sous les murs de Bayonne, aux forces anglo-espagnoles. Après 1830, il allait rester fidèle au roi de Hollande et combattre ses compatriotes au cours de la campagne des Dix Jours. Van Geen avait sous ses ordres deux autres vétérans de l’Empire : le capitaine de Bast, lui aussi originaire de Gand, ancien officier de la Garde impériale et capitaine au 7e bataillon de Ligne à Waterloo, où sa conduite lui avait valu l’ordre militaire de Guillaume, et Léonard Sollewyn, de Saint-Nicolas, ancien vannier-colporteur, engagé volon­taire, instructeur au 112e de ligne, blessé à Austerlitz, à Raab, à Wagram, à Hanau, promu capitaine sur le champ de bataille de Sweveghem, près de Courtrai, par le lieutenant général Maison, le 1″ janvier 1814, et passé, avec son grade, au service des Pays-Bas, quelques mois plus tard.

Van Geen porta ses efforts contre l’Etat de Boni, dont la reine Arae-Datoe était l’âme de la résistance à la domination hollandaise. Le 11 mars 1825, eut lieu, à Mangara, une bataille décisive, dont le succès fut assuré par Sollewyn, commandant de la réserve. Au cours de cette bataille, un maréchal des logis des hussards n° 7, Corneille Lahure, neveu du héros du Helder et de la Trebbia, se distingua particulièrement en sauvant son chef le lieutenant van Leusden entouré par les rebelles. C’était le point de départ d’une carrière magnifique terminée au service belge, comme lieutenant général et aide de camp du Roi. Le capitaine belge Jean-François Bourdon s’empara au cours de cette campagne du fort de Badjoa.

L’année suivante, dans une expédition contre les princi­pautés occidentales de Célèbes, Lahure conquit l’épau-lette de lieutenant en enlevant au cours d’une mêlée acharnée et meurtrière l’étendard du Prophète, emblème sacré d’Alita. Au cours de cette campagne, le capitaine belge, Louis-Charles du Bus, et ses compatriotes le caporal Molle et l’enseigne A.-D. Kluyskens se signalèrent aussi par leurs actions d’éclat

Ces expéditions à Sumatra et à Célèbes étaient à peine (p.300) terminées qu’éclatait à Java, au cœur même de l’empire colonial des Hollandais, la formidable insurrection fomentée par le prince Dipo Négoro, héros à la fois national et religieux. Cette révolte appelée par ‘les Hollandais la Guerre de Cinq ans, forme l’épisode le plus tragique de leur histoire coloniale. Au cours de cette lutte, menée à la fois contre les hommes et contre le climat, le lieutenant général de Kock n’eut pas de collaborateurs plus vaillants et plus tenaces que les Belges, dont nous avons rappelé les noms plus haut et auxquels se joignirent de nombreux compatriotes. Le lieutenant d’artillerie comte Maximilien-Ghislain de Fick-quelmont, les lieutenants de cavalerie Delattre et Louis de Burbure se couvrirent de gloire dans les opérations autour de Djokjokarta en octobre 1825.

Au cours de la campagne de 1826, particulièrement néfaste pour les Hollandais, le lieutenant Alexis Lahure, frère du héros de Mangara, fut tué; Van Geen subit un sanglant échec à Bedielan, près du mont Parée; Sollewyn fut obligé de se replier de Seralong sur Rrapiak et c’est un autre Belge, le capitaine Edouard Errembault de Dudzeele, qui couvrit la retraite. Sollewyn était, de nouveau, mis en échec à Kdjuvang et à Delangoë, où il était grièvement blessé; le lieutenant-colonel de Bast, contraint lui aussi à une pénible retraite, mourut des fatigues de la campagne. Mais d’autres Belges relevèrent le drapeau : le colonel Cleerens, né à Anvers, ancien officier des armées impériales en Espagne et en Russie et, plus tard, général au service de la Hollande et gou­verneur des îles Moluques, et le major van Ganzen amenèrent, à travers mille difficultés, des colonnes de renforts; le lieutenant comte Bernard-Charles van der Burch, déjà remarqué pour sa bravoure à Waterloo, remporta des succès dans la province de Kédoe; le lieutenant Petit, de Tournai, se distingua également dans divers combats.

La personnalité belge la plus caractéristique de la Guerre de Cinq ans fut incontestablement le Gantois François Delattre, dit le ritmeester Suske, dont la bra­voure était si réputée que chaque fois que Dipo Négoro le savait dans le voisinage, il se confinait dans une stricte (p.301) «défensive. « Beau et fier comme Lasalle, dit Cruyplants, l’historien de la Participation des Belges aux campagnes des Indes orientales néerlandaises, il conduisait, comme Murât, ses hussards à l’ennemi, une cravache à la main. »

Nombreux sont les autres Belges dont nous devrions rappeler les exploits dans ces régions lointaines. Les capitaines Anselme Morel de Tangry, Charles-Egide de Munck, Gillon, Mago, Louis-François Lhonneux, André Nothomb, Louis-Eugène de Waha, les lieutenants Charles van Cassel, plus tard lieutenant général au service de la Belgique; comte de Cuypers, Benoît Holvoet, Henri-François Renard, Junius, Moreau, Charles de Fraiture, Joseph Eisenloffel, de Liège, François Alestienne, Gaston Thiry, Bernard-Adrien de Gerlache, Vital Artan, ainsi que les sous-officiers Pierre Erpicum, Georges Gautier. Adolphe Lahure, troisième frère du futur lieutenant général, Hidulphe Longueville se distinguent tous, au cours des campagnes de 1827, de 1828 et de 1829, comme le prouvent leurs nombreuses citations à l’ordre du jour; ils sont parmi les premiers à assurer au général de Kock le triomphe final. L’arrivée d’un corps expéditionnaire, où les Belges étaient particulièrement nombreux, permît l’encerclement méthodique des princes rebelles et l’éta­blissement d’une zone de positions fortifiées, d’où partaient sans cesse des colonnes mobiles.

Le 7 août 1829, se livra à Seralong la bataille décisive. Après une charge conduite par les frères Corneille et Adolphe Lahure, l’ennemi fut dispersé. Puis commença, menée par Delattre et par le lieutenant Jaubert, plus tard colonel du premier régiment belge de lanciers, une poursuite endiablée; Dipo Négoro vaincu, abandonné de tous les princes et sachant sa tête mise à prix, mais non découragé, errait dans les montagnes de Sendoro et échappait, comme par miracle, à toutes les manœuvres tentées pour le capturer. Comprenant finalement que la prolongation de la lutte devenait impossible, il entra en négociations avec le colonel belge Cleerens, et, le 28 mars 1830, au cours d’une entrevue solennelle au quartier-général de Magelang, il faisait sa soumission au lieutenant général de Kock. Cette guerre avait coûté la vie à 160.000 hommes, dont 8.000 Européens et avait (p.302) entraîné une dépense de plus de 25 millions de florins, mais elle assurait à la Hollande, grâce au sang versé par nos compatriotes, la possession, pendant plus d’un siècle, d’un des plus riches empires coloniaux du monde.

1815

Jean Huens, Histoire de Belgique, s.d

 

Guillaume Ier confia le titre de vice-roi des Indes à un Belge. Beaucoup de Belges se couvrirent de gloire dans les colonies et sauvèrent l’empire néerlandais lors du soulèvement de la « guerre de cinq ans ». Parmi ces héros, il faut citer le Gantois Delattre.

 

1815

Jean-Léon Huens, Auguste Vanderkelen, Histoire illustrée de la Belgique, T3, éd. Racine, 2003

(texte : Schoonjans Jean)

1815-1830

Aidé par le ministre Falck, le Roi créa nos universités d’Etat, de Liège et de Gand. Il fonda des athénées et multiplia les écoles primaires officielles où il nomma des instituteurs diplômés. (p.16)

 

1815

W.R. v.d. K., Koning Willem I en zijn tijd, p.3-8, in: Delta, 7, 2004

 

(p.7) Toch mogen wij in Willem I ver van een mislukkeling zien. Hij was in een tijd van Jan Salies (Potgieter) en Stastokken (Hil­debrand) – overigens geen Nederlands monopolie – een man die uitblonk in initia­tief en ondernemingszin. Niet alleen stak hij ver boven andere lIondernemers » uit, maar ook op cultureel gebied was hij zijn tijd ver vooruit. Denken wij o.a. maar aan de Academies voor Schone Kunsten van Amsterdam en Antwerpen, het Maurits­huis in Den Haag, de Academie van We­tenschappen te Amsterdam. de Normaal­scholen in het Zuiden (Lier bv.), de uni­versiteiten van Brussel, Luik en Gent, enz… enz…

 

1830

Christophe Buffin de Chosal in « Nucleus », in : Delta, 8, 2006, p.24

 

De Belgen konden hun eenheid inderdaad nooit behoorlijk besturen. België is niet de revolutionaire creatie of kunstmatige staat uit het Congres van Wenen, zoals schoolboeken leren. Ons land werd gesticht door de hertogen van Boergondië die het zijn moderne eenheid gaven. Onze nationale geschiedenis begint bij hen en dank zij hun politiek génie werden wij geen Fransen of Duitsers. Wie het Boergondische werk miskent, verstaat dit land niet en dat lijkt het geval bij onze politici. België sinds 1830 erkennen en daar het begin van zijn eenheid zien, is een vergissing. De onafhankelijkheid van België in 1830 was maar een etappe in het verdelingsproces van dit land.

Het gebrek aan politieke visie gaat zo ver dat wij bij problemen geen ander middel zien dan een splitsing. Geen oplossing, maar amputatie. De zo bevochten en beloftevolle Bourgondische eenheid wordt al in de 16e eeuw opgeofferd aan de religieuze scheiding. In plaats van een multiconfessionele staat zoals Duitsland en Zwitserland, worden de oude Nederlanden in twee gesneden omdat fanatisme en misschien dwaasheid het beleid van toen domineerden. De monarchen wilden eenheid. De prins van Oranje vond de scheiding van de Nederlanden een drama, want hij wilde ze helemaal van de Spaanse kroon ontvoogden. Hij moest echter rekening houden met particuliere belangen en een eng fanatisme.

 

1839

X. Michaelis, Arlon et la révolution, 1964, éd. de la Dryade, Virton, pp. 34-35

Les Prussiens à l’ assaut d’ un drapeau

 

‘Le 22 avril 1839, les habitants de Strassen, à 5 km de Luxembourg, avaient – pour célébrer l’ installation de leur nouveau bourgmestre – dressé dans le village un mât de liberté, surmonté du drapeau tricolore.  Ils voulaient là protester contre le morcellement dont la Belgique était menacée.

Suite au refus de la population villageoise d’enlever ce drapeau, ‘le général prussien, commandant de la forteresse de Luxembourg, fit partir une troupe de 1200 hommes chargés de faire amener ce drapeau.’

‘Devant cette masse installée au centre du village, les villageois refusèrent à nouveau d’ enlever le drapeau.  Des soldats prussiens furent chargés de s’emparer du drapeau … »

 

1940

Struye Paul, Jacquemyns Guillaume, La Belgique sous l’Occupation allemande (1940-1944), éd. Complexe, 2002

 

(p.90) LA HOLLANDE

 

L’opinion est manifestement très sympathique à l’endroit de la Hollande et des Hollandais. Le fait que leur pays a été envahi en même temps que le nôtre, les horreurs du bombardement de Rotterdam, la continuation de la guerre par ce qui reste de forces armées néerlandaises, les discours radiodiffusés de la reine de Hollande, que des Flamands écoutent les larmes aux yeux, enfin et surtout, ce qu’on sait – ou croit savoir – de l »‘admirable résistance de la population hollandaise à l’occupant », tout a contribué à donner à la Hollande « la cote d’amour ».

On entend couramment répéter que  » les Hollandais résistent mieux que nous ». On fait l’ éloge de leur ténacité, de leur dignité dans l’épreuve.

On a de plus en plus – dans tout le pays, Wallonie comprise – le sentiment que Belges et Hollandais sont très proches les uns des autres et qu’ il y a intérêt commun à resserrer les liens entre les deux peuples.

Il est permis de croire que si, après la guerre, les deux pays recouvrent leur indépendance, il existera un puissant courant en faveur d’une étroite entente belgo-hollandaise.

 

1940

Un éveilleur de peuples, in : R.E., 59, 2004, p.19-20

 

Joris van Severen et son secrétaire Jan Rijckoort ont été les victimes, le 20 mai 1940, au milieu de la débâcle des armées alliées, d’un répugnant crime de guerre. Déportés vers le sud  de la France avec un groupe de , suspects’, leur convoi avait été coupé par la percée foudroyante des armées allemandes. Celles-ci les avaient rattrapés à Abbeville. Avant d’investir la ville, les Allemands l’avaient durement pilonnée avec leur artillerie et leurs Stukas. De très nombreuses maisons ont alors été détruites et un grand nombre de Français, des soldats mais aussi des civils, ont été tués ou blessés.

Joris van Severen et ses compagnons d’infortune se trouvaient, à ce moment, enfermés dans la cave d’un kiosque à musique, sous la garde d’une section commandée par un Officier, le lieutenant Caron. L’époque était secouée par une lamentable hystérie collective : dans la cohue des fuyards, on soupçonnait chaque prêtre et chaque religieuse de dissimuler sous leur robe la tenue des redoutables parachutistes allemands. On a alors « réglé leur compte » à nombre de malheureux qui avaient un accent « bizarre ». Caron et ses hommes venaient tout juste de vivre une terreur panique. Ils avaient bu pour se donner «du coeur». L’appétit de vengeance, soutenu peut-être par des convictions patriotiques orientées, trouvait ici un objet à sa portée: des espions et des traîtres de qui venait tout le mal. Ce sont là les ingrédients du drame.

 

Joris van Severen était pourtant tout le contraire d’un traître ou d’un défaitiste. Patriote ardent d’une loyauté à toute épreuve, il avait eu une conduite modèle durant la guerre de 1914-18, comme sous-officier d’abord et, ensuite, comme officier. Comme tous ceux qui avaient réellement connu le feu des première lignes, il était opposé à la guerre et aux bellicistes, (…). Il connaissait l’amertume des soldats trompés par la propagande, parfois cynique, des humanitaires comme des va-t-en-guerre. Toutefois, dès la mobilisation générale, en 1939, Joris van Severen avait solennellement rangé derrière le Roi, commandant en chef de l’armée, son mouvement Verdinaso, rassemblement des nationaux solidaristes des Grands-Pays-Bas. Le gouvernement belge ne l’en avait pas moins fait arrêter le 10 mai au matin, en même temps qu’ une bonne partie de l’opposition.

 

La première victime de la guerre est, dit-on, la vérité. Plus encore que de la guerre, c’est de la paix que la vérité de Joris van Severen a eu à pâtir. Car il est malencontreux d’être la victime d’un crime commis par les vainqueurs. Ceux-ci ont laissé peser sur les victimes du massacre une ignoble présomption. Ils les ont tuées une seconde fois dans leur honneur. Ce serait cependant une injure à la haute figure de Joris van Severen que de ravaler sa mémoire avec celle des seize autres pauvres victimes désarmées de cet odieux carnage. Car, ayant au cours de sa vie affronté à de multiples reprises le couple divin de la peur et du courage célébré par Drieu, cette fois encore il lui a fait face. Les massacreurs avaient commencé par désigner un petit groupe d’otages et les avait alignés devant le kiosque.

Lorsque les autres prisonniers, ayant entendu la salve, ont vu la porte de leur prison s’ouvrir à nouveau, ils ont compris le sort qu’on leur réservait. Quand la porte s’est ouverte pour la troisième fois, Joris van Severen et Jan Rijckoort se sont désignés eux-mêmes. Une fois dehors, ils se sont adressés à l’officier, lui rappelant ses responsabilités. Le feu n’en a pas moins été ordonné. Mais il a été arrêté là. Les héros sont morts en héros.

 

1950

Marcel Grégoire, Un adversaire de la « belgitude », in: LB 24/04/1984

 

La création du Benelux est essentiellement due à P.H.Spaak. C’est celui qui, de tous ses prédécesseurs et de tous ses successeurs, y compris les Flamands, dégagea le plus la politique étrangère belge de l’influence française.

 

2007

Voorkempen, in : Delta, 4, 2007, p.23

 

Op initiatief van gemeenteraadslid Mv. C. Decleer (Groen!) zal de gemeente Brasschaat, met de steun van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met de partijen Groen Links (NL) en Ecolo (B) drie lindebomen planten op een landschappelijk mooie plek in de gemeente. Dit ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van het Hertogdom Brabant. Het gaat hier om niet minder dan 251 gemeenten en 7 districten. Een initiatief dat o.i. navolging verdient.

Delta heeft alvast de gemeente Brasschaat per brief bedankt.

Inmiddels hebben wij vernomen dat ook Bornem, Dilbeek en Oud-Heverlee dit initiatief hebben gevolgd en dat Turnhout, Kasterlee en Herent op de lijst staan.

 

2  Documents

Entre le Gutland et la Frise, 6 siècles de destin partagé

(Paul Vaute, in: LB, 03/07/1999)

1500s - the 17 Provinces

The Netherlands around 1550

(s.r.)

Translate »
Share This