Rechercher

the Belgian Place Names (de Belgische plaatsnamen / les noms de lieux belges / lès noms d' places bèljes / die belgischen Ortsnamen / d'belsch Uertschaftsnimm)

PLAN

1 De Germaanse en Romaanse dubbelnamen van gemeenten in België en Noord-Frankrijk / Noms de communes à la fois germaniques et romans en Belgique et dans le nord de la France

2 Les noms de lieux de Belgique (Auguste Vincent)

3 Les noms de lieux belges dans le monde / De Belgische plaatsnamen in de wereld

De buitenlandse plaatsnamen in België / Les noms de lieux étrangers en Belgique 

 

Germaanse en Romaanse dubbelnamen van gemeenten in België en Noord-Frankrijk / Noms de communes à la fois germaniques et romans en Belgique et dans le nord de la France

Willem Pée, Germaanse en Romaanse dubbelnamen van gemeenten in België en Noord-Frankrijk, in: Ons Erfdeel, 2/1975, p.210-220

 

(kleine verbeteringen en aanvullingen door Johan Viroux – 2020)

 

 

(p.210) In De Standaard van 13 juni 1973 kon men lezen op blz. 7 in een berichtje over ,,Man doodgeschoten bij afrekening te Luik »: “ (…) Meteen werd hij opzij gedrongen door Lajos Mokosenyi, in Luik bijgenaamd ,,Moko », die in gezelschap was van twee andere mannen, Chr. H. uit Sint-Niklaas en Maurice F. uit Milmort ».

 

Wie niet vertrouwd is met de aardrijkskunde van ons land zou onmiddellijk denken dat het heerschap Chr. H. een telg is van de hoofdplaats van het Zoete Land van Waas. Hij zou zich echter diep vergissen, want er bestaat ook in de provincie Luik een Saint-Nicolas, dat niet vertaald wordt (1), en ietwat dichter bij de stad Luik ligt dan het noordelijke Milmort.

Enkele maanden vroeger las ik in dezelfde krant het verhaal van een overval – het kan ook een moordpoging of een verkrachting geweest zijn -, die gebeurd was te Herseaux en op diezelfde bladzijde hetzelfde verhaal, maar dat dan te Herzeeuw was geschied. De journalist die het blad opmaakte, wist blijkbaar niet dat Herzeeuw de Nederlandse naam is van Herseaux (2).

Een verwarring van dezelfde aard las ik op het einde van de tweede wereldoorlog in een Frans-Belgische krant. Op de­zelfde bladzijde en dicht bij elkaar stond vermeld dat het Amerikaanse leger een succesvolle aanval had uitgevoerd op de Duitse stellingen te Juliers (3) en dat het­zelfde gebeurd was te Jülich. De verantwoordelijke journalist mag zich nog gelukkig achten dat er geen derde legerbericht was gekomen uit Gulik, de Neder­landse naam van Jülich.

 

Er zijn tal van gemeenten met eensluidende namen. Daarom dient men goed op te (p.211) passen. Zo is Bailleul de naam van een dorp in het arrondissement Doornik en tevens de Franse naam van het Frans-Vlaamse grensstadje Belle, Forêt de naam van een gemeente in het arrondissement Aat en ook van de voorstad Vorst te Brussel. Mons is niet enkel de naam van de hoofdplaats van Henegouwen, in het Nederlands Bergen, maar ook die van een dorp in het arrondissement Luik. In het arrondissement Nijvel is er een Perwez, dat in het Nederlands Perwijs heet, maar Perwez uit het arrondissement Namen blijft onveranderd. Saint-Amand (arron­dissement Charleroi) blijft onvertaald, maar Sint-Amands (Puurs) aan de Schelde, waar Emile Verhaeren begraven ligt, heet ook in het Frans Saint-Amand. In de schoolatlas (4) die ik vȯȯr de oorlog 1914-1918 in het lager onderwijs gebruikte – en die ik zorgvuldig heb bewaard en nog raadpleeg – staan veel Franse namen vermeld voor Vlaamse gemeenten. Zo staat in het arrondissement Turnhout voor de gemeente Lille: Lille-Saint-Pierre, waarschijnlijk om de verwarring met Lille (Rijsel) te vermijden.

 

Ik geloof dat dit kan volstaan. Toch wil ik er nog op wijzen dat er een aantal Nederlandse namen zijn van Waalse of Noordfranse gemeenten, die bij ons bekend en gebruikelijk zijn, maar waaraan de meeste Nederlanders, maar ook Vlamingen, uit onwetendheid meestal, de Franse benaming geven en aldus uit onachtzaamheid een stuk van hun taalpatrimonium laten teloorgaan. Daarom heb ik hier hun aandacht willen vestigen op die nog levende doubletten.

Deze bijdrage streeft niet naar volledigheid. Zij behandelt in hoofdzaak de officiële Nederlands-Franse, Frans-Nederlandse en Duits-Franse, Frans-Duitse dubbelnamen sinds 1930. Wie meer over die Duits-Franse, Frans-Duitse dubbelvormen wil weten, verwijs ik naar de studie van Elisée Legros, La frontière des dialectes romans en Belgique (5) en naar die van Armand Boileau, Toponymie et contact des langues en Belgique (6).

Wie belang stelt in Belgische taalgrensproblemen vindt een betrouwbare gids in H. Drayes   bijdrage   De studie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens in België (7).

In de Alfabetische Lijst van de Belgische Gemeenten, van 1-8-1973 (8) komt een lijst voor van de gemeenten met twee wettelijke benamingen. Er zijn er 156 in het geheel. Daarin zijn er 12 Nederlandse en 13 Franse taalgrensgemeenten, 13 uit het Brusselse en 10 uit het Duitssprekende gebied. De andere zijn oude dubbel­vormen van steden, zoals Liège-Luik, Namur-Namen, Brugge-Bruges, Antwerpen-Anvers, enz. en van gemeenten in de buurt van de taalgrens.

 

Veertig jaar geleden was het aantal ge­meenten met dubbelvormen veel groter. De Centrale Dienst voor de Statistiek vermeldt er op 31-12-1930 (9): 252. De grote zuivering is gebeurd tussen 1930 en 1937 (10) en het zijn vooral de ge­meenten met sintnamen die er het slachtoffer van werden. Laten wij eens nagaan welke dubbelnamen verdwenen en wat ervan overgebleven is. Voor de overzichtelijkheid zullen wij iedere provincie afzonderlijk behandelen van West naar Oost. Wij beginnen dus met West-Vlaanderen.

 

Op 31 december 1930 waren er 34 Westvlaamse gemeenten met dubbelvormen:

Bas-Warneton – Neerwaasten

Brugge – Bruges

Comines – Komen

(p.212) Diksmuide – Dixmude         

Dottignies – Dottenijs     

Espierres – Spiere           

Gistel – Ghistelles   

Harelbeke – Harlebeke                                                                                                                                                       

Helchin – Helkijn                                                       

Kortrijk – Courtrai

Menen – Menin (11)  

Mouscron – Moeskroen

Nieuwkerke – Neuve-Eglise

Nieuwpoort – Nieuport

Oostende – Ostende

Panne (De) – Panne (La)

Roeselare – Roulers

Sint-Andries – Saint-André

Sint-Baafs-Vijve – Vive-Saint-Bavon

Sint-Denijs – Saint-Genois

Sint-Eloois-Vijve – Vive-Saint-Eloi

Sint-Jakobs-Kapelle – Saint-Jacques-Cappelle

Sint-Jan – Saint-Jean

Sint-Joris (12) – Saint-georges

Sint-Joris  – Saint-Georges

Sint-Kruis – Sainte-Croix

Sint-Michiels – Saint-Michel

Sint-Pieters-Kapelle – Saint-Pierre-Chapelle

Veurne – Furnes

Warneton – Waasten

 

In 1937 bleven er nog  negentien over: Ghistelles, Harlebeke, Saint-André, Vive-Saint-Bavon,    Saint-Génois, Vive-Saint-Eloi, Winkel-Saint-Eloi, Saint-Jacques-Cappelle, Saint-Georges   (2x), Sainte-Croix, Saint-Michel, Saint-Pierre-Cappelle en Saint-Ricquiers waren verdwenen.  Die toestand bleef ongewijzigd in 1941 (13) en 1946 (14), maar in 1973 (15) zijn belangrijke  wijzigingen ingetreden: Bas-Warneton (Neerwaasten), Dottignies (Dottenijs), Comines (Komen), Mouscron (Moeskroen) en Warneton (Waasten) zijn naar het nieuwe Waalse arrondissement Moeskroen, in de provincie Henegouwen overgeheveld (16); Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels zijn door Brugge genaast (17), Sint-Jan door Ieper (17), Sint-Joris

door Nieuwpoort (17), Sint-Rijkers door Alveringem (17) en Sint-Pieters-Kapelle is bij de nieuwe gemeente Spermalie gevoegd (17). Helkijn en Spiere krijgen de voorrang boven de   Franse benamingen.

 

Ik ben niet van zins hier een taalpolitieke discussie te openen, maar ik voel mij toch verplicht te wijzen op de willekeur en de lichtzinnigheid die de taalgrensregeling hebben beheerst. In de strenge winter van het eerste oorlogsjaar 1939 heb ik het dialekt opgenomen van de gemeente Hout(h)em bij Komen, aan de Leie. Zoals voor de andere gemeenten waar dialekt werd opgenomen, vroeg ik naar de taaltoestand. Ziehier wat ik toen hierover optekende (18): ,,Houtem is een tweetalige gemeente. Alle inwoners kennen min of meer Frans, met uitzondering van enkele pas ingeweken Vlamingen.

Bijna iedereen kent ook Vlaams (+ 90 %). Alleen de ouderen kennen nog Waals. Het Waals gaat zeer snel achteruit, terwijl het Vlaams even snel veld wint.

 

Vóór de oorlog 1914-1918 waren de Walen het talrijkst: ± 80 % Walen tegenover 20 %  Vlamingen. In 1939 zijn er wel 60 % Vlamingen, maar bij de volkstelling geven de meeste Vlamingen het Frans op als voertaal, hoewel zij het betrekkelijk weinig kennen omdat zij in het lager onderwijs het Frans als voertaal willen behouden .  De meesten van hen werkten in Frankrijk en wilden dat hun kinderen het Frans zouden leren om zich daar

verstaanbaar te maken . De bevolkingstelling van 1930 gaf 1303 inwoners. Daarvan spraken   591 enkel Frans, 143 enkel Vlaams, 514 Vlaams en Frans, 1 Vlaams, Frans en Duits, en 54 geen van de drie talen. Er waren  er (p.213) echter 966 die beweerden uitsluitend of het meest Frans te spreken en 269 die uitsluitend of het meest Vlaams spraken (19).

 

Toen ik op de speelplaats van de school kwam, hoorde ik van de kinderen niets anders dan Vlaams. Mijn zegslieden waren de koster en de veldwachter van het dorp. In 1962 werd Hout(h)em naar het Waalse arrondissement Moeskroen van de provincie Henegouwen overgeheveld (20). Ik geloof niet dat daar nog iets aan toe te voegen is.

 

Herseaux wordt bijna altijd in het Frans vermeld, hoewel de Nederlandse naam Herzeeuw in West-Vlaanderen goed bekend is. Hetzelfde geldt – maar in mindere mate – voor Luingne, dat in het Nederlands Lowingen heet (21). Locre (1930) is sinds 1937 Loker geworden.

Er zijn in West-Vlaanderen nog twee zeer bekende gehuchten die ook een niet-officiële Franse benaming dragen: Le Coq (Den Haan), een wijk van Klemskerke en Le Zoute (Het   Zoute), een wijk van Knokke.

 

Oost-Vlaanderen en Brabant tellen de meeste gemeenten met Sint-namen. Voor Oost-Vlaanderen zijn dat er 22 op de 34 gemeenten met dubbelnamen. De telling van 31 december 1930 vermeldt:

Aalst – Alost

Afsnee – Afsné

Dendermonde – Termonde

Drongen – Tronchiennes

Gent – Gand

Geraardsbergen – Grammont

Klinge (De) – Clinge (La)

Middelburg – Middelbourg

Oudenaarde – Audenarde

Pinte (De) – Pinte (La)

Ronse – Renaix

Sint-Amandsberg – Mont-Saint-Amand

Sint-Blasius-Boekel – Boucle-Saint-Biaise

Sint-Denijs-Boekel – Boucle-Saint-Denis

Sint-Denijs-Westrem – Saint-Denis-Westrem

St.-Gillis-bij-Dendermonde – St.-Gilles-lez-Termonde

Sint-Gillis-Waas – Saint-Gilles-Waes

Sint-Goriks-Oudenhove – Audenhove-Saint-Géry

St.-Kornelis-Horebeke – Hoorebeke-Saint-Corneille

Sint-Kruis-Winkel – Winkel-Sainte-Croix

Sint-Laureins – Saint-Laurent

Sint-Lievens-Esse – Essche-Saint-Liévin

Sint-Lievens-Houtem – Hautem-Saint-Liévin

Sint-Margriete – Sainte-Marguerite

Sint-Maria-Horebeke – Hoorebeke-Sainte-Marie

Sint-Maria-Latem – Laethem-Sainte-Marie

Sint-Maria-Lierde – Lierde-Sainte-Marie

Sint-Maria-Oudenhove – Audenhove-Sainte-Marie

Sint-Martens-Latem – Laethem-Saint-Martin

Sint-Martens-Leerne – Leerne-Saint-Martin

Sint-Martens-Lierde – Lierde-Saint-Martin

Sint-Niklaas – Saint-Nicolas

Sint-Pauwels – Saint-Paul

Temse – Tamise

 

In 1937 bleven hiervan nog zeven dubbelvormen over: Drongen – Tronchiennes, Gent – Gand, Geraardsbergen – Gram-mont, Oudenaarde – Audenarde, Ronse -Renaix, Sint-Niklaas – Saint-Nicolas en Temse – Tamise. Bij deze zeven dubbel-vormen kwam zich in 1937 nog een achtste voegen, nl. Russeignies – Rozenaken, waarvan de Nederlandse naam pas dan officieel werd opgenomen (22).

 

De spellingen Aeltre, Velsique en Sulsique, die veeleer de Franse uitspraak weergaven, werden vanaf 1937 gewijzigd in: Aalter, Velzeke en Zulzeke.

Amougies, waarvan de Nederlandse tegenhanger Amengijs wel bekend is, maar nooit officieel werd opgenomen, werd bij de wet van 8-11-1962 bij Hene­gouwen gevoegd. A. Boileau (23) vermeldt voor Schorisse de Franse vorm Escornaix. In mijn schoolatlas vond ik nog Saint-Jean-in-Eremo en Saint-Pierre, de wijk van Gent waar in 1913 het nieuwe station werd opgetrokken en dat dan ook Sint-Pietersstation heet. Het ,,Verzeichnis… » (24) vermeldt nog te Ronse de (p.214) Vlaamse  benaming  Deurne voort het Zuidelijke Waalse gehucht Durenne.

 

Van de Vlaamse provincies is Antwerpen diegene welke het kleinste aantal Sint-namen   en   daarom ook dubbelvormen telde: tien.

Antwerpen – Anvers

Baarle-Hertog – Baerle-Duc

Kasterlee – Casterlé

Lier – Lierre

Mechelen – Malines

O.-L.-Vrouw-Waver – Wavre-Notre-dame

Oud-Turnhout – Vieux-Turnhout

Sint-Amands – Saint-Amand

Sint-Katelijne-Waver – Wavre-Sainte-Catherine

Sint-Lenaarts – Saint-Léonard

 

Daarvan blijven er sinds 1937 vier over: Antwerpen – Anvers, Baarle-Hertog – Baerle-Duc, Lier – Lierre en Mechelen – Malines.

 

Volledigheidshalve wil ik hier nog aan toevoegen dat mijn schoolatlas ook Vieux-Dieu (Oude-God, een gehucht van Mortsel), Poederlé (Poederlee) en Lille-Saint-Pierre (Lille) vermeldt.

 

Limburg telde op 31-12-1930 vierendertig officiële dubbelvormen:

Bassenge – Bitsingen

Borgloon – Looz

Diets-Heur – Heur-le-Tiexhe

Groot-Geimen – Grand-Jamine

Groot-Loon – Grand-Looz

Grote-Brogel – Grand-Brogel

Grote-Spouwen – Grand-Spauwen

Gutschoven – Gossoncourt

Herk-de-Stad – Herck-la-Ville

Jeuk – Goyer

Kleine-Brogel – Petit-Brogel

Kleine-spouwen – Petit-Spauwen

Klein-Geimen – Petit-Jamine

Kuringen – Curange

Lanaye – Ternaaien

Lauw – Lowaige

Leopoldsburg – Bourg-Léopold

Mechelen-Bovelingen – Marlinne

Niel-bij-Sint-Truiden – Niel-Saint-Trond

Otrange – Wouteringen

Piringen – Pirange

Roclenge-sur-Geer – Rukkelingen-aan-de-Jeker

Rukkelingen-Loon – Roclenge-Looz

Sint-Huibrechts-Hern – Hern-Saint-Hubert

Sint-Huibrechts-Lille – Lille-Saint-Hubert

Sint-Lambrechts-Herk – Herck-Saint-Lambert

Sint-Truiden – Saint-Trond

Sluizen – Sluse

Tongeren – Tongres

Val-Meer – Fall-et-Mheer

Veulen – Fologne

Vorsen- Fresin

Vreren- Freeren (25)

 

In 1937 bleven er achttien over Groot-Gelmen, Groot-Loon, Grote-Brogel, Grote-

Spouwen, Gutschoven,  Kleine-Brogel, Kleine-Spouwen, Klein-Gelmen, Kuringen, Niel-bij-Sint-Truiden, Piringen, Sint-Hui-brechts-Hern, Sint-Huibrechts-Lille, Sint-Lambrechts-Herk, Val-Meer en Vreren waren eentalig Nederlands geworden.

 

De toestand veranderde niet in 1941 en 1946, maar in 1973 blijven er maar negen gemeenten met dubbelvormen over: Borgloon – Looz, Herk-de-Stad – Herck-la-Ville, Jeuk – Goyer, Lauw – Lowaige, Leopoldsburg – Bourg-Léopold, Rutten – Russon, Sint-Truiden – Saint-Trond, Sluizen – Sluse en Tongeren – Tongres.

 

Bassenge, Lanaye en Roclenge-sur-Geer werden bij de wet van 8-11-1962 bij het arrondissement Luik gevoegd; Otrange bij de wet van 8-11-1962 bij het arrondissement Borgworm gevoegd en bij de wet van 2-7-1964 in de gemeente Oreye opgenomen bij de wet van 17-7-1970 werd Diets-Heur, door samenvoeging met Vreren de gemeente Vreren, Mechelen-Bovelingen, door samenvoeging met Rukkelingen-Loon de gemeente Bovelingen, Veulen opgenomen bij de gemeente Heers en Vorsen bij Montenaken.

 

Hoewel Korsworm de gewone Nederlandse vorm is voor Corswarem (in 1962 naar

(p.215) Luik overgeheveld), werd hij nooit officieel erkend.

Mijn schoolatlas vermeldt nog Mielen-sur-Aelst voor Mielen-boven-Aalst (26) en Niel-près-d’Asch voor Niel-bij-As (27). A. Boileau (28) kent nog zeven andere dubbelvormen, die wel niet geschreven worden, maar in het dialekt voorkomen: Batsheers – Basse-Hêr, Hoepertingen – Houpertange, Kortijs – Cortisse, Millen -Wa. Mèlin, Mélange, Nerem – Wa. Nèdrin, Ordingen – Ordange, Vechmaal – Wa. Fîmâle en Zichen-Sussen-Bolder – Bolré

 

De provincie Brabant is de ingewikkeldste. Ik heb ze daarom, voor de overzichtelijkheid in drieën ingedeeld: 1. Vlaams-Brabant, 2. het Brusselse en 3. Waals-Brabant (het arrondissement Nijvel). Ik zal ze in die volgorde behandelen.

 

 1. Vlaams-Brabant telde in 1930 – Brussel niet meetellend – negenendertig gemeenten die officieel een dubbele benaming hadden:

Beert – Brages

Duisburg – Duysbourg

Dworp – Tourneppe

Ecluse (L’) – Sluizen

Galmaarden – Gammerages

Goetsenhoven – Gossoncourt

Groot-Bijgaarden – Grand-Bigard

Mane – Hal

Heikruis – Hautecroix

Herne – Hérinnes

Heverlee – Héverlé

Kapelle-op-den-Bos – Cappelle-au-Bois

Kester – Castre

Lembeek – Lembecq

Leuven – Louvain Meldert – Maillard

O.-L.-Vr.-Lombeek – Lombeek-Sainte-Marie

Ottenburg – Ottenbourg Oud-Heverlee – Vieux-Héverlé

Overijse – Isque

Saintes – Sint-Renelde

Scherpenheuvel – Montaigu

Sint-Agatha-Rode – Rhode-Sainte-Agathe

Sint-Geneslus-Rode – Rhode-Saint-Genèse

Sint-Joris-Weert– Weert-Saint-Georges

Sint-Joris-Winge – Winghe-Saint-Georges

St.-Katherina-Lombeek – Lombeek-Sainte-Catherine

Sint-Kwintens-Lennik – Lennick-Saint-Quentin

Sint-Laureins-Berchem – Berchem-Saint-Laurent

St.-Margriete-Houtem – Hauthem-Sainte-Marguerite

Sint-Martens-Bodegem – Bodegem-Saint-Martin

Sint-Martens-Lennik – Lennick-Saint-Martin

Sint-Pieters-Leeuw – Leeuw-Saint-Pierre

Sint-Pieters-Rode – Rhode-Saint-Pierre

Sint-Stevens-Woluwe – Woluwe-Saint-Etienne

Sint-Ulriks-Kapelle – Cappelle-Saint-Ulric

Tienen – Tirlemont

Vilvoorde – Vilvorde

Zoutleeuw – Léau.

 

Van die negenendertig dubbelvormen zijn in de tellingen van 1937 tot 1946 veertien overgebleven: Beert – Brages, Dworp -Tourneppe, L’Ecluse – Sluizen, Galmaarden – Gammerages, Goetsenhoven – Gossoncourt, Halle – Haï, Leuven – Louvain, Saintes – Sint-Renelde, Scherpen-heuvel – Montaigu, Sint-Genesius-Rode – Rhode-Saint-Genèse,  Sint-Stevens-Wo­luwe – Woluwe-Saint-Etienne, Tienen – Tirlemont, Vilvoorde – Vilvorde en Zoutleeuw – Léau.

Voorts dienen nog enkele niet-officiële, maar zeer gebruikelijke dubbelvormen te worden vermeld van bekende plaatsen, gelegen aan de zoom van het Zoniënbos: Ten Z.-W. Jezuseik – Notre-Dame-au-Bois en Welriekende – Notre-Dame-de-bonne-Odeur, twee gehuchten van Overijse, en ten Z. de Kleine Hut – la Petite Espinette, de Middenhut (Centrale-Hut) – l’Espinette centrale en de Grote-Hut – la Grande-Espinette, drie gehuchten van Sint-Genius-Rode.

In 1964 werden Meldert en O.-L.-Vrouw-Lombeek afgeschaft en opgenomen in de nieuwe gemeenten Honsem (29) en Roos-daal (29). In 1962 werd L’Ecluse – Sluizen overgeheveld naar het Waalse arrondisse­ment Nijvel (30), maar Vlaams-Brabant (p.218) werd met drie gemeenten verrijkt: het arrondissement Brussel met Bever – Biévène (30) en Sint-Pieters-Kapelle – Saint-Pierre-Capelle (30), beide uit Henegouwen en het arrondissement Leuven met Walshoutem – Houtain-l’Evêque (30) uit Luik.

 

 1. Groot-Brussel telt negentien gemeen­ten, waarvan dertien een dubbele benaming of spelling (31) hebben:

Auderghem – Oudergem

Berchem-Sainte-Agathe – Sint-Agatha-Berchem

Bruxelles – Brussel

Forest – Vorst

Ixelles – Elsene

Molenbeek-Saint-Jean – Sint-Jans-Molenbeek

Saint-Gilles – Sint-Gillis

Sainl-Josse-ten-Noode – Sint-Joost-ten-Node

Schaerbeek – Schaarbeek

Uccle – Ukkel

Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde

Woluwe-Saint-Lambert – Sint-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-Saint-Pierre – Sint-Pieters-Woluwe

 

De telling 1930 gaf voor de gemeenten Oudergem, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde enkel de Franse benaming op, maar sinds 1937 komt ook de Nederlandse voor. In diezelfde telling stonden de Nederlandse namen van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe voorop, maar vanaf 1937 is het het omgekeerde.

 1. Boileau (32) vermeldt nog vijf dubbelvormen: Attenhoven – Ottoncourt (33), Neerwinden – Basse-Wigne (34), Overwinden – Haute-Wigne, Neerlinter – Basse-Linte (35) en Oplinter – Haute-Linte, die in het dialekt van het aanpalende Waalse gebied nog gebruikelijk zijn.

 

 1. Waals-Brabant telde in 1930 negenentwintig gemeenten met een dubbele naam: 25 uit het arrondissement Nijvel, 2 uit het arrondissement Brussel (36) en twee uit het arrondissement Leuven (37).

 

Nu behoren alle tot het arrondissement Nijvel en de toestand is ongewijzigd gebleven (38). Het zijn:

Archennes – Eerken

Beauvechain – Bevekom

Bierghes – Bierk

Braine-l’Alleud – Eigenbrakel.

Braine-le-Châleau – Kasteelbrakel

Clabecq – Klabbeek

Genappe – Genepiën

Grez-Doiceau – Graven

Ittre – Itter

Jauche – Geten

Jodoigne – Geldenaken

Jodoigne-Souveraine – Opgeldenaken

La Hulpe – Terhulpen

L’Ecluse – Sluizen

Linsmeau – Linsmeel

Mélin – Malen

Nivelles – Niivel

Oisquercq – Oostkerk

Perwez – Perwijs

Piétrain – Petrem

Rebecq-Rognon – Roosbeek

Saintes – Sint-Renelde

Saint-Jean-Geest – Sint-Jans-Geest

Saint-Remy-Geest – Sint-Remigius-Geest

Tourinnes-la-Grosse – Deurne

Tubize – Tubeke

Wauthier-Braine – Woutersbrakel

Wavre – Waver (39)

Zétrud-Lumay – Zittert-Lummen.

 

Henegouwen telde in 1930 vierendertig gemeenten met een dubbele naam (cf spelling).

Ath – Aat

Bassilly – Zullik

Bever – Biévène

Bois-de-Lessines – Lessenbos

Braine-le-Comte – ‘s-Gravenbrakel

Deux-Acren – Twee-Akren

Edingen (40) – Enghien

Ellezelles – Elzele

Everbeek (41) – Everbecq

Flobecq – Vloesberg

Ghislenghien – Gellingen

Hoves – Hove

Jurbise – Jurbeke

Lessines – Lessen

Marcq (42) – Mark

Mons – Bergen

Ollignies – Woelingen

(p.217) Papignies – Papegem

Petit-Enghien – Lettelingen

Sint-Pieters-Kapelle – Saint-Pierre-Capelle

Silly – Opzullik

Soignies – Zinnik

Steenkerque – Steenkerke

Tournai – Doornik

 

In 1962 werden de gemeenten Bever en Sint-Pieters-Kapelle (arr. Zinnik) gescheiden van de provincie Henegouwen en gevoegd bij het arrondissement Brussel, bij de wet van 8-11-1962.

De Westvlaamse gemeenten met een dubbele benaming Bas-Warneton – Neerwaasten, Comines – Komen, Dottignies -Dottenijs, Mouscron – Moeskroen, Warneton – Waasten, alsook Herseaux, Houthem, Luingne en Ploegsteert werden bij de wet van 8-11-1962 bij  Henegouwen ge­voegd, waar zij een administratief arrondissement vormen  met  als  hoofdplaats Moeskroen. De Oostvlaamse gemeente Amougies (niet-officiële Nederlandse naam Amengijs) werd bij dezelfde wet naar Henegouwen overgeheveld.

Voorts wil ik er nog op wijzen dat voor Escanaffles, Estaimpuis en Evregnies ook Nederlandse namen worden gebruikt: Schalafie, Steenput en Evernijs.               

Voor de provincie Luik heb ik de dubbelvormen in drie groepen ingedeeld:

 1. De Vlaamse gemeenten die in 1962 naar Limburg en Brabant werden overgeheveld;
 2. De Duitstalige gemeenten;
 3. De Waalse gemeenten.

 

 1. De telling van 1930 vermeldt zes Vlaamse gemeenten: Moelingen (Mouland), ‘s-Gravenvoeren (Fouron-le-Comte), Sint-Martens-Voeren (Fouron-Saint-Martin) en Sint-Pieters-Voeren (Fouron-Saint-Pierre), die door de wet van 8-11-1962 bij Limburg werden gevoegd; Waasmont (Wamont) en Walshoutem (Houtain-l’Evêque), die door dezelfde wet naar Brabant werden overgeheveld. Waasmont werd bij de wet van 6-7-1964 opgeslorpt door Walshoutem.

2 Het Duitse taalgebied telde volgens de telling van 1930 elf gemeenten met een dubbele naam:

Amblève – Amel

Bullange – Büllingen

Butgenbach – Bütgenbach

Goé – Gülke (Ndl.: Gulke)

Henri-Chapelle – Hendrik-Capelle

Hombourg – Homburg

La Calamine – Kelmis (43)

Limbourg – Limburg

Meyrode – Meyerode

Saint-Vith – Sankt Vith

Waimes – Weismes

 

De toestand bleef ongewijzigd bij de telling van 31-12-1937, maar bij de Duitse

inval in 1940 werden alle gemeenten die ons door het verdrag van Versailles waren toegekend, opnieuw bij het Duitse Rijk gevoegd. Alleen de gemeenten Goé – Gülke en Limbourg – Limburg bleven dus nog in de telling van 31-12-1941 vermeld.

In 1946 werd de toestand van 1937 hersteld, maar in de Alfabetische Lijst van 1973 staan de Duitse namen op de eerste plaats en is de Franse spelling Meyrode verdwenen.

 

 1. Boileau (44) vermeldt daareenboven nog zeven gemeenten met niet-officiële dubbelvormen, waarvan de tweede vorm gangbaar is in het naburig dialekt: Crisnée – Gerstekoven (dicht bij de Limburgse grens); Bellevaux-Ligneuville – Engelsdorf, Faymonville – Aussenborn, Jalhay – Gellet, Malmedy – Malmder, Stavelot – Stavel en Stembert – Steenberg (palend aan het Duitssprekend gebied). Voorts wil ik er nog op wijzen dat de (p.218) uitspraak [vərvi:rs] voor Verviers [vєrvje] in Vlaanderen algemeen is.

                         ]    

 1. Er waren in 1930 negentien Waalse gemeenten die ook een Nederlands naam droegen:

 

Bettincourt – Bettenhoven

Bombaye – Bolbeek

Glons – Glaaien

Hannut – Hannuit

Huy – Hoej

Ljège – Luik

Lincent – Lijsem

Lixhe – Lieze

Oleye – Liek

Oreye – Oerle

Othée – Elch

Pellaines – Pellen

Racour – Raatshoven

Rosoux-Crenwick – Roost-Krenwik

Trognée – Truielingen

Visé – Wezet

Waremme–  Borgworm

Warsage – Weerst

Wihogne – Nudorp

 

Er zijn sindsdien geen grote veranderingen gebeurd. Bettincourt en Oleye werden bij de wet van 17-7-1970 afgeschaft en samengevoegd met Waremme – Borgworm. De Limburgse gemeenten Bassenge – Bitsingen, Lanaye – Ternaaien en Roclenge-sur-Geer werden bij de wet van 8-11-1962 naar de provincie Luik overgeheveld.

De provincie Namen telt slechts één officiële dubbele naam: die van de provin­cie en van de hoofdplaats Namur, maar in Vlaanderen is de vorm Gembloers voor Gembloux algemeen gebruikelijk.

 

De telling van 1930 gaf voor de provincie Luxemburg twee gemeenten met een dubbele vorm: Arlon – Aarlen (Duits: Arel) en Bastogne – Bastenaken. En dat is zo gebleven.

In de telling van 31-12-1941 vindt men de naam van de gemeente Beho een vorm Commanster (45), maar die was in de telling van 1946 weer verdwenen.

 1. Boileau (46) vermeldt echter vijfentwintig gemeenten met een dubbele vorm:

acht aan de Waalse kant:

Anlier – Ansler

Fauvillers – Feiteler

Habay-la-Neuve – Habich, Neu-Habich

Habay-la-Vieille – Alt-Habich

Halanzy – Holdingen

Limerlé – Lamerscher

Rachecourt – Resig

Vance – Wanen

en zeventien aan de Duitssprekende (opm. Johan Viroux: Luxemburgssprekende) zijde:

Athus – Athem (Lux. Attem)

Aubange – Ibing (Lux. Éibeng)

Autelbas – Niederelter (Lux. Nidderälter)

Beho – Bochholz

Habergy – Hewerdingen (Lux. Hiewerdang)

Hachy – Herzig (Lux. Häerzeg)

Heinsch – Heischel (Lux. Häischel)

Hondelange – Hondeling (Lux. Hondel)

Martelange – Martel(ingen) (Martel)

Messancy – Metzig (Lux. Miezeg)

Nobressart – Elcherot (Lux. Gehaanselchert)

Sélange – Selingen (Lux. Séilen)

Thiaumont – Diedenburg (Diddebuerg)

Tintange – Tinnen (Lux. Tënnen)

Tontelange – Tontel (Lux. Tontel)

Vielsalm – Salm, Sankt-Gangelf

Wolkrange – Wolker (Lux. Woulker)

 

Hiermede zijn de Belgische gemeenten afgehandeld. Alvorens de Noordfranse gemeenten met dubbelnamen op te sommen, wil ik nog wijzen op de namen van onze provincies. Er zijn er acht die een dubbele naam hebben:

West-Vlaanderen – Flandre occidentale

Oost-Vlaanderen – Flandre orientale

Antwerpen – Anvers

Limburg – Limbourg

Hainaut – Henegouwen

Namur – Namen

Liège – Luik

Luxembourg – Luxemburg

 

En hoewel er voor Brabant maar één spelling is, is de uitspraak in beide talen (p.219)

zeer verschillend: [‘bra:bant] in het Nederlands en [bra’bã] in het Frans. Zeven natuurlijke streken kennen ook een dubbele benaming:

De Kempen – La Campine

Het Land van Waas – Le Pays de Waes

L’Entre-Sambre-et-Meuse – (Het Land) Tussen Samber en Maas

La Hesbaye – Haspengouw

Le Pays de Herve – Het Land van Herve

Les Ardennes (/ L’Ardenne) – De Ardennen

Les Hautes Fagnes – De Hoge Venen

 

Tot slot wil ik u nog de namen opsommen van veertien Belgische rivieren die een dubbele naam dragen:

De Demer – Le Démer

De Dender – La Dendre

De Dijle – La Dyle

L’Eau Blanche – Het Witte Water

L’Eau Noire – Het Zwarte Water

De Grote Nete – La.Grande Nèthe

De IJzer – L’Yser

De Jeker – Le Geer

De Kleine Nete – La Petite Nèthe

De Leie – La Lys

La Meuse – De Maas

La Sambre – De Samber

De Schelde – L’Escaut

De Zenne – La Senne

 

Ook in Noord-Frankrijk, dat zovele eeuwen met onze gewesten verbonden was, komen heel wat Frans-Nederlandse dubbelvormen voor. Het zijn er een zestigtal indien ik mij niet vergis:

Aire-sur-la-Lys – Ariën-aan-de-Leie

Armbouts-Cappel – Armbouts-Kappel

Armentières – Armentiers

Arras – Atrecht

Bailleul – Belle

Bambecque – Bambeke

Bergues – (Sint-Winoks)- Bergen

Bierne – Bieren

Boulogne – Bonen

Bourbourg – Burburg, Broekburg                             

Bousbecques – Boesbeke                                        

Bray-Dunes – Bray-Duinen

Caëstre – Kaaster

Cambrai – Kamerijk

Capelle-la-Grande – Kapelle

Cassel – Kassel

Coudekerque – Koudekerke-Dorp

Coudekerque-Branche – Koudekerke

Douai – Dowaai

Dunkerque – Duinkerke (47)

Esquelbecq – Ekelsbeke

Estaires – Stegers

Flêtre – Vleteren

Grande-Synthe – Groot-Sinten

Gravelines – Grevelingen

Guines – Wijnen

Halluin – Halewijn

Lille – Rijsel

Loon-Plage – Loon

Lumbres – Lumeres (48)

Merville – Meregem

Moëres (Les) – De Moeren

Morbecque – Moerbeke

Motte-au-Bois – De Walle (49)

Neuf-Berquin – Nieuw-Berkijn

Nieurlet – Nieuwerleet

Oye – Ooie

Petite-Synthe – Klein-Sinten

Pradelles – Pradeels

Renescure – Ruischeure

Roubaix – Robeke . Robaais

Satnte-Marie-Cappel – Sinte-Maria-Kappel

Saint-Georges – Sint-Joris

Saint-Jans-Cappel – Sint-Jans-Kappel

Saint-Momelin – Sint-Momeli(j)n

Salnt-Omer – Sint-Omaars

Saint-Pierre-Brouck – Sint-Pieters-Broek

Saint-Pol-sur-Mer – Sint-Pol

Saint-Sylvestre-Cappel – Sint-Silvester-Kappel

Sec-Bois – Droog-Hout (50)

Saint-Quentin – Sint-Kwinten (48)

Sercus – Zerkel

Steenbecque – Steenbeke

Thérouanne – Terwanen

Tourcoing – To(e)rkonje

Valenciennes – Valencijn

Wallon-Cappel – Waals-Kappel

Watten – Waten

Wervicq-Sud – Frans-Wervik

Zeggers-Cappel – Zegers-Kappel

Zuydcoote – Zuidkote

Zuydpeene – Zuidpene

 

In dit artikel vermelde Nederlandse vormen van Franse gemeenten zijn natuurlijk niet even belangrijk, maar die van de Belgische steden zoals Aat, Bastenaken, Bergen, Doornik, Edingen, Lessen, Hoei, Namen, Zinnik, enz. en van de Franse steden (p.220) zoals Atrecht, Belle, Bergen, Dowaai, Duinkerke, Halewijn, Kales, Kamerijk, Robeke, Sint-Omaars, Terwanen, To(e)rkonje, Valencijn, e.a. zouden toch door alle Nederlandssprekenden en -schrijvenden in ere dienen te worden gehouden.

 

(1) Dat was echter vroeger wel het geval. In de Handelingen van het XXIXe Nederlandsch  Taal- en Letterkundig Congres le Brussel, 26-30 Augustus 1906, Brussel, Drukkerii N.  De Bremaeker-Wauts, 1908, dl.  Il, vindt men blz. XLVM onder de toegetreden   toneelmaatschappijen ,,De Winterbloem » (vertegenwoordiger: V. Duisters, Horlozstraat 31) van Sint-Nikolaas (bij Luik).

(2) Een korrespondent [vcm] van ,,De Standaard » heeft getracht deze tekortkomingen goed te maken door het volgende berichtje over een dodelijke val te Evregnies (29-8-1974):  ,,Te  Evernijs   [Evregnies],  op  de grens  tussen Dottenijs [Dottignies] en Steenput [Estaimpuis]… »

(3) De Franse naam van Jülich.

(4) Nouvel atlas de Belgique à l’usage des écoles et des familles, d’après les travaux  de   l’institut  cartographique militaire et des documents officiels & scientifiques les plus récents,   Bruxelles,  J.   Lebègue…  (al het overige  is  weggesleten).

(5) Nr. 4 van de ,,Mémoires de la Commission  Royale de Toponymie  &  de  Dialectologie  (Section  wallonne), Liège, Vaillant-Carmanne, 1948.

(6) In ,,Les   noms  de   lieux  et  le  contact  des   langues – Place Names and Language Contact, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1972.

(7) Nr. 1 van “Taalgrens en Kolonisatie », uitgegeven door het Instituut voor Vlaamsche Toponymie, Leuven, 1942.

(8) Alfabetische Lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement – Nationaal Instituut voor de Statistiek 1-8-1973, Brussel, Leuvense Weg 44, blz. 7-9.

(9) Bevolking – Algemeene  telling  op 31  December  1930, IIe deel – Ministerie van Binnenlandsche Zaken – Centrale Dienst voor de Statistiek, Brussel, Imprim. V. Ghiesbreght, 1936.

(10)   Ollicieele   Opgave   van   ‘s   Rijks   Bevolkingscijter   op 31   December  1937 (Uittreksel   uit  het  Belgisch  Staatsblad van 11 juni 1938) – Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, Centrale Dienst voor de Statistiek, Brus-sel – Moniteur Belge – Drukkerij, 1938.

(11) Ik heb al de Nederlandse benamingen van de gemeen­ten in de huidige spelling omgezet.

(12) Voor de eerste wereldoorlog   heette   die   gemeente Sint-Joris-ten-Distel en de Franse benaming luidde: Saint-Georges-te-Distel.

(13)  Zie: Officieele Opgave van de bevolking op 31 Decem­ber 1941 van  de gemeenten  onder Belgische  administratieve rechtsmachl. (Uittreksel uit het ,,Belgisch Staatsblad der ministerieele besluiten en andere besluiten der Secretarissen-Generaal » van 2 Mei 1942), Ministerie van Econo-mische Zaken – Centrale Dienst voor de Statistiek.

(14) Zie: Officiële Opgave van ‘s Rijks bevolkingscijfer op 31 December 1946, (Uittreksel uit het ,,Belgisch Staatsblad » van  29  Mei   1947),   Ministerie  van   Economische  Zaken   en Middenstand – Nationaal Instituut voor de Statistiek.

(15) Zie: Alfabetische Lijst…, op. cit.

(16) Wet van   8-11-1962.

(17) Wet van 17-7-1970.

(18) Dialect-atlas van West- en  Fransch-Vlaanderen,  dl. I, De Sikkel, Antwerpen, 1946, blz. 368.

(19) Zie: Bevolking-Algemeene telling…, op. cit.

(20) Wet van 8-11-1962.

(21) In het Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern – Wet en Verordeningsblad  voor   Vlaanderen   (Brussel,   Nr.   65, 6 Juli 1918) vindt men op blz. 617 aïs bijlage bij de ,,Verordnung  betreffend Aenderung des Gesetzes  über den niederen Unterricht  vom   15.Juni   1914″ een ,,Verzeichnis der an der Sprachgrenze gelegenen Gemeinden in dem zur Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Brüssel gehörenden Gebiet ».

Voor West-Vlaanderen worden daarin vermeld: Dottenijs, Herseeuw, Lowingen, Moeskroen, Neer-Waasten, Ploegsteert en Waasten.

Ook H. van Byleveld [J. Gantois] vernoemt de Nederland­se naam Lowingen voor Luingne in zijn Nederland in Frankrijk – De Zuidergrens der Nederlanden, Antwerpen, De Sik­kel, 1941, blz. 85. De vele andere dubbelnamen die hij voor het vroegere Dietse gebied in Noord-Frankrijk aanhaalt, laat ik hier onvermeld omdat de meeste ervan waarschijnljk sinds vele jaren in onbruik zijn geraakt.

(22) Werd bij de wet van 8-11-1962 naar Henegouwen over­geheveld.

(23) Toponymie et contact…, op cit., blz. 65.

(24) Op cit., blz. 617.

(25) Arm. Boileau schrijft: Frère.

(26) Maakt sinds 17-7-1970 deel uit van de gemeente Borlo.

(27) Maakt sinds  17-7-1970 deel  uit van  de gemeente As.

(28) Op. cit., blz. 67 en 76.

(29) Wet van 2-7-1964.

(30) Wet van 8-11-1962.

(31)  Zoals Schaerbeek-Schaarbeek  en  Watermael-Boitsfort-Watermaal-Bosvoorde.

(32) Op. cit., blz. 66 en 76.

(33) Overgeheveld uit Luik naar het arr. Leuven bij de wet van 8-11-1962.

(34) Slorpt Overwinden op bij de wet van 17-7-1970.

(35) Wordt Linter bij de wet van 9-4-1971.

(36) Bierghes-Bierk en Saintes-Sint-Renelde, bij de wet van 8-11-1962.

(37) L’Ecluse-Sluizen en Zétrud-Lumay – Zittert-Lummen, bij de wet van 8-11-1962.

(38) Alleen Oisquercq-Oostkerk werd door de wet van 17-7-1970 met Tubeke (Tubize) versmolten.

(39) Ten N.O. van Waver ligt het gehucht Basse-Wavre, dat in het Nederlands Neerwaver wordt genoemd.

(40) Tot 1946 staat de Nederlandse naam voorop; in de Alfabetische Lijst van 1-8-1973 wordt de Franse vorm eerst vermeld.

(41) Vanaf 1937 wordt enkel de Vlaamse vorm vermeld. Bij de wet van 8-11-1962 werd de gemeente overgeheveld naar Oost-Vlaanderen.

(42) Het Verzeichnis…, op. cit. vermeldt blz. 617 onder de provincie  Brabant  ook  de Waalse Henegouwse  gemeente Marcq, alsmede de Nederlandse   naam   Abeele  voor het gehucht Labliau. Het Duitse goevernement-generaal had bij een besluit van 15-12-1917 Marcq en een aantal andere Henegouwse gemeenten naar Brabant overgeheveld. Dat besluit werd  natuurlijk bij de bevrijding van ons grondgebied ongedaan gemaakt.

(43) In de telling van 1-8-1973 gewijzigd in Kelmis.

(44) Op. cit., blz. 73 en 79.

(45) E. Legros  en  A.  Boileau,  op.  cit.,  geven als Duitse naam Boch(h)olz op.

(46) Op. cit., blz. 74, 75, 79 en 80.

(47) En niet Duinkerken zoals vele Nederlanders schrijven.

Vermeld door H. Byleveld, op. cit., blz. 13 en blz. 36. Een gehucht van Moerbeke. Een gehucht van (Oud)-Berkijn.

Auguste Vincent, Les noms de lieux de Belgique, 1927

Auguste Vincent, Les noms de lieux de Belgique, Bruxelles, 1927

 

 

NB sm., smt., …: références à des ouvrages non repris ici.

 

– NOMS DE COURS D’EAU DEVENUS NOMS DE LIEUX

– NOMS TRANSPORTES

– NOMS FORMÉS  D’UN  SUBSTANTIF DÉTERMINÉ PAR UN NOM

  PROPRE DE LIEU

– NOMS  COMPLEXES

– NOMS DE LIEUX TRANSFORMÉS PAR ANALOGIE

– NOMS DE LIEUX  BILINGUES

– ÉVOLUTION  PHONÉTIQUE.  DÉCLINAISON

– DÉSINENCES   CASUELLES

– LES ÉPOQUES DE FORMATION

– LE HAUT MOYEN AGE

– LE MOYEN AGE EN GÉNÉRAL

 

 

NOMS DE COURS D’EAU DEVENUS NOMS DE LIEUX

 

 

 1. Les noms de lieux qui furent d’abord noms de cours d’eau sont fréquents en Belgique comme dans les régions voisines ; le transport a généralement eu lieu à une époque ancienne. La parenté des deux noms, parfois évidente, est souvent masquée par l’évolution qui a affecté différemment le nom du cours d’eau (parfois remplacé par un autre) et celui du lieu. Dans ce cas, le nom de lieu, isolé en apparence, est un piège tendu à l’étymolo-giste hâtif.

Voici les principaux noms de.cours d’eau belges représentés par des noms de lieux.

 

 

Alphen

nom remplacé par Belle(beek) 1189 ultraVeterem Al-fenam… ad rivum Alfene crh 4 vu, 1259 sylva ultra Alfenam W. -Loc. : Teralphene B. 1229 Alfena ch, XIVe Elst vel Alfene rp, 1518 ter Alphene pv I. Neerhalfen, Ophalfen (Ternath B.)

 

Arpia

nom disparu : VIIIe in loco nuncupante Hersele (Her-zele F. or.) super fluvium Arpia vl. — Loc. : Ter Erpen (Essche-Saint-Liévin F. or.) 1166. in villa de HerpeTcf. I, 1288 curtis de~ Erpe vl, 1783 vierschaere van ter Herpen dpb ; Middel-Erpen (Woubrechtegem F. or.)

 

Baina

nom disparu : 1091 molendinum super Bainam a2 VII. — Loc. ; Bende (Ampsin Lg.), 862 in Baina, 1130-9 Benes sm.

 

-beek

De nombreux noms de cours d’eau flamands en beek ont passé à des localités ; l’emploi du nom pour le cours d’eau est assez rarement attesté ; v. plus bas Bursitbace, Geleytsbeek, Strombeek.

 

Burnot

914 Bronium monasterium… super rivum Bornon situm, 918 Bornom mfII, 1219 dou cours del aywe del fontaine de Bornon a2II. — Loc. : Bronium, aujourd’hui Saint-Gérard N : 914 (v. plus haut). 932 in villa Bronii mfl, 1292 Broingne crh76, XVIIe Saint-Gérard ; Burnot (Profohdeville N.) 1339 à Burnot bfn, 1350 Bernois gm.

 

*Bursif

et Bursitbace, noms disparus : 811-870 in pago Bra-gobatinse in loco qui vocatur Hildeningahem (Hillegem F. or.) seu Bursitia, juxta fluviola Bursitbace vl. 1042 Bursitia juxta fluviolum Burste dpb. Le nom simple survit dans Burst F. or. IXe Bursitia (v. ci-dessus), 1119 Bursta, Burste, Burst mfll, 1196-1200 Borst da2. Quant à Bursitbace, il est représenté comme nom de lieu par Borsbeke F. or. 1010 Bursbeka dpb, 1119 Bors-beke mfïl.

 

Dion

nom disparu : 991-2 super fluvium Dions vu’go nuncu-patum rg, 1537 le -Doisselet. — Loc. : Dion-le-Mont B, Dion-le-Val B. XIe Dion snperior, … Dion infeiior tw, v. 1155 Diun si,

Fifta nom disparu : 966 juxta fluviolum Fifta a 2 VIII, 1037 juxta fluviolum Fista vl. — Loc. Vieille F. oc. 1167 de Vechta mf I, XIXe Vichte, Ter Vichten.

 

Fiva

nom disparu : 966 Pottingehem secus fluviolum Five a2VIH. — Loc. Vive-Saint-Bavon F. oc. et Viie-saint-Eloi F. oc. 1141 in Fivia altare quod dicitur sancti Bavonis, 1184 altaria de… Fiva smt.

 

Espierre

1248 in pratis del Spiera, 1528 tenant a Lespierre df. — Loc. :  Espierres F. oc. pron. « epy’èr ». fl. Spiere : 814 . Spira, 1107 Spierre, 1226 Espire, 1380 van Spieren df.

Fleterna. nom  disparu : 875 in loco nuncupante  Crumbeke(Crombeke (F. oc.) in pago Taruanense… super fluvium Fle-terna sb. — Loc. : Ooxtvleteren F. oc. el Westvleteren F. oc. (voisine de Crombeke).

Geer

ou  Jaar :   1005   Inbonnas    (Eben  Limb.)  super ripam Gayre psc, 1260 àpud Bure (Boirs Lg) super Jecoram si. — Loc. : Geer Lg., 1091 apud Jaira quarta pars tam ville quam   ecclesie ‘

 

Geldione

nom disparu : 841 Sodeia (Soye N.) super fluvium Geldione r. — Loc. : Jodion (Soye N.) 1121 Jouldion, 1138 Jodion r.

 

Geleytsbeek

1110 ad rivum Glatbeke crh4VII, XIXe la Glàtbeke ou Geleysbeke w. — Loc. : Geleytsbeek (Uccle B.), 1292 Glatbeke w.

 

Gette (1)

956 villam Grimides (Grimde B.) super fluvium Gatia ru ; roman Jauche : 1096 Jace, 1194 Jauce, 1374 Orp sour a Jauche tw ; flamand Geel : XIe fluvium cui Jetta est vocabu-lum ass. jul. III. 96 f, 1374 Ghete tw ; d’où le nom français actuel : 1652 les rivières Thile et Geete bl, XIXe Ghète, puis Gète. Gel Le. — Loc. : Jauche B., wall « dzôs », fl. Geelen : 1088 Gyaz, 1902 Jace, XIVe (ihete(n) tw, 1374 Jauche vib. : Gaet (Meldert B), 1179 GaLe, 1315 Gâte juxta Slusam tw, XIXe la Ghète.

 

(1) A. vincent. La Gette. Etude toponymique (Rev. de l’Univ. de Brux., mars 1911).

 

Haine

945 villa Buxut super fluvium Haina, 1065 in fluvio Hagne d, 1263 la Hayne ml. — Loc. : Haine-Saint-Paul H. et Haine-Saint-Pierre H., 868-9 Hagna war,905 in villa Haina d.

 

Hédrée

ou Eau-d’Hédrée : 770-9 villa quae vocatur Lineras [Lignières (Roy Lux)j sitam in pago Condrustense super fluvium ‘ Chandregia gin. – – Loc. : Hédré (Waha Lux).

 

Herck

Xe Wintershoven super Archa fluvium positum bialg V, v. 1000 Archa gm. — Loc. : l’une des suivantes : v. 1030 in Harches bialgV, 1103 hereditatem meam Herche crh9 ;

Ridder-Herck

(Overrepen Limb.) XIVe Herkes deleis Tongres h, 1373 Herke deleis Chamont (Colmont, même commune) bialgV ; Herck-Saint-Lambert  Limb. 1281 Hercke daris, 1470 Herck-St-Lambert crh 71 ; Herck-la-Ville Limb. 1139 Herke st, 1157 ecclesiam de Herchen fr.

 

Heure

(Eau d’) : 1008 Edera r. — Loc. Heure-en-Famenne N. 879 in Falmena, villa quae dicitur Heidres, 1146 Heidra r.

 

Hoio

nom remplacé depuis le XIIe s. par son diminutif Hoyoux (1) : 885 in vico Hoio super fluvium ejusdem nominjs Hoio mf II,XIIe sedem molendini super Hoiolum K,1320 supra pontem Hoyensem de Hoyu, 1339 sur Houyoul en Huy pf,X.Ve la petite rivierre quon nome Huiou jh. — Loc. : Huy Lg., lié­geois « M ». (Huy, graphie du moyen âge, représente une pron. « huy ») 744 Hogio k, 980 Hoium mf I, fin XIe Hogge hu I,v 1162 ab oppido cui nomen Huy d ; comp. l’adjectif :1315 inter Foz et molendinum de Awans, sour le Hoyce voie pf.

(1)  Ce diminutif a passé à un lieu dès au moins le XIVe s. : 1324 subtus Viele (Vyle-et-Tharoul Lg) a Hoyoul pf.

 

Houyoux

nom ancien du ruisseau de Samson : 1253 super Hoiolum, juxta castrum de Sanson bs. — Loc. : Houyoux (Gesves N.), 1315 li molins de Hoeul ul.

 

Hulpe

nom ancien de l’Argentine (2) ; souvent Helpe ; v. 1785 die rivière geheeten de Hulpe, XIXe Hulpe tw. — Loc : La Hulpe B. wall. «layœ’p», fl. Terhulpen pron. « tœrœ ; Ipœ». 1262 Holpa, 1230 Hulpe, Helpe, 1341 le Helpe (3). 1374 Le Hulpe, 1436 La Holpe, XVe Terhulpen tw.

(2)  A. vincent. Le village de la Hulpe et la rivière d’Argent. (Rev. de  l’instruct. publ. en  Belg., LIV,  1911, p.  10-19.

(3)  Le est ici l’article féminin,   =   la.

 

Lake

nom disparu : 1317 âne de Lakebrugghe, 1406 ad rivu-lum dictum de Lake w. — Loc. : Loth (Leeuw-Saint-Pierre B.) 1317 te Lake, 1406 in parrochia de Lewis juxla Lake w, 1560 Laeckt mfl, 1786 Loth De Bouge, Carte.

 

Lasne

1173 in amnem Lannç ça. — Loc. : Lusne B., fl. Wal-scher-Laenen, 1214 Lanna tw, 1374 van Lanen vib, 1754 Lasne tw : Terlaenen (Overyssche B.).

 

Lesse

770-9 Liceam (var. Liciam), 992 Letia, 1421 Lesche, 1465 Lece r. — Loc. Lesse. (Anseremme N.), 1224 Lecce sh ; Lesse (Redu Lux) 1479 Leiche r.

 

Marche

1207 a flumine Marca, v. 1207 in molendino sur le Marke, 1210 a rivo Marche m II 2. Loc. : Marche-lez-Ecaussines H. 1182 altare de Marca sw, 1199 Marcha r, 1334 Marke dalez Mignau mlll.

 

Mehaigne

1067 Novilla supra Mahannam, XIIe super flu-

 

Velpen

(Haelen Limb.);Vlpe cadit in aquam que vocatur Daemere Idr, 1340 Antiqua Velpa (bras ancien, à Bunsbeek B.) tw. — Loc. : Neervelp B., Opvelp B. : 741 Felepa crh2II, 1153 Vellepa crh 4VII, 1161′ Wellepe bl, 1160-4 Felpa si, v. 1165 Fleppia tw ; 1238 Velpa inferior tw, 1272 Nedervelpe a 3 IV, XVIIIe. Bas Velpe, XIXe Basse-Fleppe tw ; 1261 de Superiore Velpe bl, 1372 Op-Velpe mfl, 1372 Velpen le deseuraine… Wepe-le-Soverain cni, 1559 Haute-Fleppe, 1761 Aut Fleppe tw ;

 

Voer

1558 supra Voram. all. -— Loc. Teruveren B. VIIIe loco nuncupante Fura K, 1140 Fura mfll, 1225 apud Wuram a2IX. 1349 gegeven Ter Vuren Van Even Inv., 1376 à.Je Vure vib, 1417 à Vure, 1438 La Veure in VIII, 1560’Vueren mfl.

 

Wildia

nom disparu. — Loc. : Welden F. or. : 811-870 in loco qui vocatur Wildo super fluviola Wildia vl.

 

Woluwe

Loc. :  Woluwe-Saint-Pierre B. 1374 Woeluwe sancti Pétri cd, local « sinlcepf.-tœrs » ; Woluwc-Saint-LambertB. 1117 Wolewe, 1164 Obwolewa, 1237 Wolua Sancti I amberti w, 1560 Op-Woluwe mfl,local « op.-wœ’lœ » ; Woluwe -Saint-Etienne B. 1268 parrochia de Wolue inferiori, 1282 Wolue Sancti Ste-phani w : Woluwe-Saint-Rombaut, loc. disparue, près de Saven-them B : 1227, 1268 Woluwe Sancti Bumoldi Wr. L’une de ces localités : Xe Wiuleuva (W. St. Etienne?), 1046 *Willewa (Wil-teuva mfl, corr. par Le Glay Wi]Jerva), 1125 Wolewe rep,1129 WTolua bX IV, 1163 Wilewe dkw.

 

Yperlée

nom formé du nom ancien Ypre et de lede, lee, ( » cours d’eau « ) 1308 en l’ Ypre, 1311 pour fouir en l’ Ypre, 1326 den dam an de Ypre cy, 1575 In Ypram sive Herperletum, Slu-perius, Poemata. Antv., p. 205, 1845 de Yperleed dflV, 110. -Loc. Ypres F. oc. fl. Yperen, 1087 Ypra rcfl, 1280 la vile d’ Yppre did, 1294 van Ypre m 112. 1366 Ypres vib.

Yssc/ie. — Loc. : Neeryssche B. 1115 Hysca da, 1211 Neder-yssche dkw; Oueryssche B., local « ô:vœrays », fr. «isk», 832 in villa vocante Isca w, 1234 apud Superiorem Hiscam dkw.

 

 

 

 

NOMS TRANSPORTES

 

 1. Il arrive parfois que l’on emploie un nom propre de lieu, sous sa forme originale ou sous une forme légèrement modifiée, pour désigner ‘un nouveau lieu. Ce transport de nom peut-être nettement intentionnel (Haelen, Loncin, Merckem) ; il peut être causé par un déplacement matériel, d’un monastère par exemple,- précédé d’une extension dn nom primitif (Aywières, Villers) ; dans le cas de trasnport par possession seigneuriale, le phéno­mène semble dans notre pays avoir été graduel, et il se double du passage préalable d’un nom de lieu à un monastère (Baudeloo, Hastière, Middelbourg), ou à nn seigneur, une famille (Bierbais, La Hamaide, Mellaerde, Peruyse, Renarstein).

 

 

Aywières

(Couture-Saint-Germain B.), couvent de cistercien­nes : 1217 locum eliam Awiriam nomine tw. 1249 monialis de Eweria asan 31. 1258 liglise de Aiwieres, 1258 conventus de Aquiria dev. ; fondé aux Awirs Lg., 1143 Awire a2VII, 1189 in Aquiro si, puis transporté à Lillois B. en 1210, et à Couture probablement en 1214.

 

Baudeloo

(Aerseele F. oc.) XVe Bodelo df ; appartint à l’ab­baye de Baudeloo (Sinay F. or.) 1200 Baudeloe, 1244 Bodelo, Vyncke, Gesch. schets abdij B. [1922]. •

 

Bierbais

(Hévillers B.) 1111 Birbais tw. Seigneurie tenue en fief de la terre de Bierbeek B. 1140 Birbaica a2XIII, 1154 Bir-beis crh 4X.

 

Haelen

(Robertville Lg), substitué au nom de Sainte-Hélène par arrêté de déc. 1921 ; rappelle Haelen Limb. (bataille en août 1914).

 

Hastière

nom usité jadis pour la partie de Nodebais B. dont la juridiction appartenait au monastère de Hastière N. ; 1488-9 Alleu de Hastières, 1766 Hastier en Nodebais. 1778 Hastier sous Nodebais tw.

 

La Hamaide

(Redu Lux), doit son nom à Jean de la Hamaide, clerc juré de la cour de Redu, qui y résidait en 1640 ; La Ha­maide est une ce du Hainaut.

 

Loncin

(Robertville Lg), substitué au nom de Waterloo par arrêté de déc. 1921 ; rappelle le fort de Lonrin Lg. (combats d’août 1914).

 

Mellaerde

(Dormael B,). Les seigneurs de Meldert B., local « me’lœt », fr. Maillart, y possédaient des terres.

 

Merckem

(Ligneuville Lg); substitué au nom de Sedan par arrêté de déc. 1921 ;  rappelle Merckern F.oc, (bataille en octobre 1918).

 

Middelbourg

 F. or. En 1279, Guy de Dampierre, comte de Flandre, y donna des terres aux Prémontrés de Middelbourg en Zélande ; La FI., XIV.

 

Renarstein

 (Poulseur Lg). Son possesseur, Jean de Zivel,reçut en 1430, de l’abbé de Stavelot, le château de Renarstein (Weis-mes Lg.).

 

Villers

(Tilly B.), abbaye fondée à Villers-la-Villc B, 1033 Villare in Darnoensi bd ; transportée ensuite à Tilly ; vers la fin du xnie siècle, on ajoute au nom du village le mot ville ( = village) : 1272 in’Villari Villa a2II? 1312 Villers Ville tw.

 

 

 

NOMS FORMÉS  D’UN  SUBSTANTIF DÉTERMINÉ PAR UN NOM PROPRE DE LIEU

 

 1. Un nom topographique est souvent déterminé, dans la toponomastique belge, par l’indication d’une localité voisine. En français, les deux noms sont généralement unis par une pré­position :

 

Bois-d’Haine

H. 1261 Bos de Haine d, XVe au Bodehaynne jh. (Non contigu aux deux Haine H.)

 

Brûly-de-Pesche

H ; voisin de Penche H.

 

Champ-de-Harre

(Harre Lux.) ; hameau déjà au XVIIIe.

 

Mont-à-Lumay 

(Zétrud-Lumay B.). 1672 Mont-à-Lumay tw.

 

Sart-à-Rêves

 (Rêves H.) 1374 te Saert dele Reive cd; 1497 Sartum prope Heviam pp.

 

Sart-à-Walhain

(Walhain B), 1374 Saert dele   Waelheyn   cd.

 

 

Parfois la préposition n’existe pas ou a disparu :

 

Abolens

Lg, près de Lens-Saint-Remy Lg. et de Lens-Saint-Servais Lg. 1250 Abolenz dr (fusion de la préposition à ; cf. 1615 Abbo = (à) Beho gaa).

 

 

Le nom commun est rarement placé en second lieu :

 

Chevronheid

(La Gleize Lg. ; près de Chevron Lg) ;1135 Kew-runs gaa ; v. 1192 in manso qui Kivrusheis dicitur sm.

 

Sclermont

(Vezin N. ; près de Sclayn N.) : 1289 Sclancmont bc attraction avec Clermont.

 

 

 

 1. En flamand, on forme un composé dont le nom commun est le second élément :

 

Canlecroix

 (Mortsel A), près de Contich A : 1388 Canticrode bvi, XVe Canticroye bix, 1784 Cantecroy ad.

 

Dickelvenne

F. or., près de Dickele F. or. : 1031 Diclivinio dpb, 1177 Dickelvenna ce.

 

Ettelghemhoek

(Roxem F. oc., près d’Ettelghem F. oc.) : 1640 Ettelghemhouc df ; type extrêmement fréquent dans la F. oc.

 

Gentbrugghe

F. or., près de Gand F, or., fl. Gend : 1164 Gent-brugghe vl, v. 1180 Ghenbrugge ccy, XIVe Gampont et Gent-brugge, XVe Gentbrughen et Gantpont rp (1).

(1) Les deux noms ont été insérés successivement dans   ces listes (pouillés) et gardés par inadvertance.

 

Gheluvelt

F. oc. 1109 Gelevelt, ,1271 Gheluvelt df, près de Gheluwe F. oc. 1085 Geleve, 1110 Gheluwe, 1680 Gelewe df., dont il fut d’abord une dépendance.

 

Herckenrode

(Curange Limb.), près de Herck-Saint-Lambert Limb. 1209 ecclesiae de Herkenrode aXVL

 

Kestergat

(Pepinghen B.); près de Castre B., fl. Kester.

 

Loobrug

(Pollinchove F. oc.), près de Loo F. oc. : 1430 van beziden der Loo-brugghe cspl.

 

Pulderbosch

A., près de Pulle A. (1706 Pulde rcpbf) : XIVe Pultenbost (= *Pulrenbosc), XVe Pulrebosc rp, XVe Pulder­bosch b ix.

 

Vliermaelroodt

Limb., près de Vliermael Limb. XVIe a confinio dicto dat Vliermael roet ppct.

 

 

 

 1. Parfois, le nom propre de lieu existant dans ces noms a cessé d’être employé isolément (disparition ou absorption de la localité : c’est ainsi que Wattines n’est déjà plus aujourd’hui qu’un hameau de la commune de Chapelle-à-Wattines H. C’est le cas pour les noms que voici

 

Chapelle-à-Oie

H. 1215 Oia, XVe Capella d’Oye rp.

 

Destelbergen

F. or. 962 villam Thesla dictam, 1120 Thesle cum omni integritate, 1246 Desselberch vl.

 

Ledeberg

F. or. 966 Letha a2vm, 1276 te Lede aldernaest Gend vl, 1179 Ledeberga dpb.

 

Pont-à-Celles

H. local « sel ». 1162-4 ecclesia que Cella vocatur, 1190-2 de Cella et de Herialmont (Hériamont, à Pont-à-Celles) bm, 1639 Celles vulgo Pont a Celles a x.

 

Waerdamme

F. oc. 1089 Ridevorda et Wara mf m, 1135 Rider-vorda cum appendicio Ware mm.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 et quatuor capellis, prima… quarta de Was mm, 1330-1 Waescapelle aseb 3 v.

 

Wez-de-Chinne

 (Merlemont N.). Près de là existait le village de Chine, latinisé Sinna, déjà détruit en 1195 r.

 

 

 

 

NOMS  COMPLEXES

 

 1. Un assez grand nombre de noms de communes sont formés de deux ou de trois noms propres de lieux désignant des agglo­mérations réunies administrativement. L’un des éléments de ces noms est parfois lui-même complexe. Les éléments sont générale­ment juxtaposés, parfois, ils sont agglomérés ; ils sont rarement réunis par une conjonction (1).

 

 • Il n’y a actuellement en Belgique que six noms de commu­nes ayant la conjonction : Ave-et-Auffe N, Bois-et-Borsu Lg, Leers-et-Fosteau H, Sichen-Sussen-et-Bolré Limb, Vaux-et-Borset Lg, Vyle-et-Tharoul

 

 

 1. Noms formés de deux noms n’ayant pas de rapport.

 

Bachte-Maria-Leerne

F. or. 1518 Lederne Marie… Bachten pvl, 1837 Bachte et Maria Leerne ac.

 

Ben-Ahin

Lg. 1273 es villes (« villages ») de Bens, Gievers (Gives, à Ben-Ahin), Ahiens ml, 1558 Bens et Ahens an.

 

Buysinghen

B. 1837 Buysighen et Eysinghen.

 

Céroux-Mousty

B. 1230 Rodium in parrochia de Moustiers, 1247 Sceruoz tw, an XIII Mousty-le-Roux, 1822 le Mousty-Ceroux, 1837 Moustyceroux ac.

 

Comblain-Fairon

Lg. 1531 la cure de Combien et Fairon dfl.

 

Erps-Querbs

B. XVIIe Erpsa et Quaderebbe Cari. Parc, 1837 Erps-et-Querbs.

 

Forchies-La-Marche

H. 1093 duo altaria duarum villarum que Forceie dicuntur d ; La Marche est un hameau

 

Hamipré

Lux. 1837. Hamipré et Namussart.

 

Heelenbosch

B. 1229 Heelne, 1242 Bosch, an ; 1 eylen-Bosch tw.

 

Houdeng-Goegnies

H. 1119 altare de Houdeng , cum appenditio sîio Goegnies mfl ; 1837 Houdeng et Goegnies.

 

Tourinnes-Saint-Lambert

B. Formée en 1822 de deux commu­nes distinctes jusque là ; en 1837, le nom officiel est Saint Lam­bert, Libersart et Tourinnes-les-Ourdons ; patron de Tourinnes : saint Servais.

 

Vaux-Chavanne

Lux.. 1822 Vauchavanne ac.

 

Villers-Tortru

(Vance Lux.) 1282 Villers et Torterut t, 1309 Willeirs et Torterud ul, 1501 Villers Turter les Vance crh. 1901.

 

Walhain- Saint-Paul

B. 946 Walehain, v. 1100 villa Sancti

Pauli tw, 1822 Walhain-Saint-Paul ac ;   patronne   de Walhain : Notre-Dame.

Certains noms de ce type ont été simplifiés :

 

 

 

 1. Noms formés de deux noms semblables. Une com­mune se compose souvent de deux villages portant le mêmec nom (simple ou augmenté d’un déterminât!!’) ; dans ce cas, le nom officiel a été formé de différentes manières.

 

 1. a) le nom est mis au pluriel, et précédé de l’article :

 

Isnes

N. (Isnes-les-Dames + 1.-lès-Sauvages). XIXe Les Isnes.

 

Les Avins

Lg. (Grand Avin et Petit A.) 1330 Avens sh., 1822 Grands-Avins ac.

 

Les Awirs

Lg (Basse-Awir + Haute-A.) On dit aussi Awirs.

 

Les Waleffes

Lg. (W. Saint-Pierre  + W.  Saint-Georges).

 

Libin

Lux. (L.-Haut + L.-Bas) 1822 Les Libins ac.

 

 

 

 1. b) le nom est précédé de l’adjectif cardinal :

 

Deux-Acren

H. fl. Twee-Akkers (wall. « à grœ ». (A.-Saint-Martin ou Grand-Acren et A.-Saint-Géréon ou Petit-Acren). 1179 de superiori Akerne d, 1359 Ancrene dou grand moustier, 1359 Ancrene dou petit noustier K, 1567 Acrinia S. Martini Acrinia S. Gereonis a2 xn, 1837 Acren-St-Géréon-et-Acren-Sl-Martin, XIXe Les Deux-Acren.

 

 

 1. c) le nom simple est mis en évidence, et les deux déterminatifs sont juxtaposés, ou même fusionnés (1) :

 

(1)  Comp. en Gueldre De Beide Auczathen, nom d’une paroisse dans la commune de Zoelen, composée de Kapel-Avezaath et de Kerk-Avezaath. — En l’an x, on dit Deux-Thielt pour désigner Th.-Notre-Dame B et son hameau Th.-Saint-Martin.

 

Fontaine-Valmont

H. 1397 li ville de Fontaines en le Vaul… le ville de Fontaines ou MonL cch m, 1786 Fontaine-Vallemont de Bouge, Carte, 1822 Fontaine Valmont ac, 1837 Fontaine Wal » mont.

 

Gors-op-Leeuw

Limb. 1558 Oplewjs, Lewis Godefridi al, 1822, Gors sur Leeuw (contresens), 1837 Gors op Leeuw ac.

 

 

NB  Comp., dans le Brab. Sept. :   Op-en-Neer-Aandeel,  Oost-en-West-Yssemmonde,      Hooge-en-Lage-Zwaluwe.   —   Voici    un exemple belge du XIIIe siècle où le nom propre et le mot saint sont tous deux mis en évidence : 1284 Loitre San Pire et Denis (Louette-Saint-Pierre N et L.-Saint-Denis N) bsahlg5.

 

Neder-Over-Heembeek

B. Over-Heembeek et Neder-Heem-beek (en amonL et en aval dans la vallée de la Senne) sont deux villages ayant chacun son église: 1161 in Henbecca superiori aix, 1284 in Heembeke superiori et inferiori mf iv ; 1837 Neder over Heembeek (contresens) ac.

 

Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin

B. (la commune est formée de N. S.V., N. S. M., Nil-Abbesse et Nil-Pierreux) : 1224 Niel Saint-Vincent axvi, 1233 Nilus sancti Martini.tw, 1837 Nil-St-Vincent-et-Nil-St-Martin ac.

 

 

 1. d) le nom, jadis complexe, est réduit à la forme simple :

 

Forrières

Lux. 1837 Forrières-Notre-Dame-et-Forrières-Saint-Martin.

 

Houtain

B. 1837 Houtain-le-Mont et-Houtain-le-Val.

 

Vissenaeken

1837 B Vissenaeken-Sainl-Martin-et-Vissenaeken-Saint-Pierre.

 

 

 

 1. Noms formés de trois noms de lieux sans rapport entre eux. Ce type est d’origine purement officielle, el apparaît sous le Premier Empire ; il est fréquent dans le nord de la France et dans les Pyrénées :

 

Chastre-Villeroux-Blanmont

B.

 

Malèves-Sainte-Marie-Wastines

B. 1177 Malavia, 1200  Sancta Maria, 1190 la Wastine tw

Sichen-Sussen-et-Bolré

Limb. Wasmes-Audemez-Briffoeil  H.

 

 

 

NOMS SEMBLABLES AFFECTÉS D’UN DÉTERMINATIF (1).

 

(1)  A.  vincent.   Les  délerminatifs  de  noms  propres  de   lieu semblables (Bull. phil. et hist., Bruxelles, 1, 1920, 17-20).

 

 1. Il existe souvent,dans une même région,deux ou plusieurs lieux portant le même nom (2). Ceux qui emploient ces noms identiques éprouvent le besoin de les différencier pour se faire comprendre : ils y ajoutent un nouvel élément.

 

(2)  Cette homonymie résulte de causes diverses : les noms sont empruntés au même cours d’eau ; ils désignent des parties   d’un même village ; ils ont été composés indépendamment au moyen d’éléments d’usage courant à cette époque. — Parfois c’est au moment où on dénomme la seconde localité d’après la première qu’on _ ajoute un déterminatif (voyez n° 3, c).

 

Dans les noms français, le déterminatif suit généralement ; parfois il précède si c’est un adjectif. Dans les noms germaniques il précède ordinairement ; il suit quand est employée une pré­position (Loo-ten-Hulle) ou quand s’exerce une influence sa­vante (Loochristi, nom à demi-latin; Brakenkasteel, forme cal­quée sur le français Braine-le-Château, et remplaçant Borch-brakeri).

Parfois, l’un des noms reste simple (Haut-Ittre, Ittre ; Bassilly, Silly).

Dans l’usage local, le déterminatif tombe souvent :

 

Boortmeebeek

B. local Meerbeek

 

Denderhautem

F. or. loc.    « à-‘tem » (sic)

 

Koningshoyckt

A. loc.  « int »

 

Mont-Sainte-Aldegonde

H. loc. « u mô » (sic)

Neufchâteau

Lux. loc. « Lu Tchèstê » ; 

 

Rhode-Sainte-Agathe

 

B. wall. des environs « ru ».

 

 

Les homonymes ne sont pas toujours différenciés par des idées du même ordre (Nil-Pierreux, Nil-Abbesse).

Il arrive fréquemment qu’un nom change de déterminatif :

 

 

 

Avernas-le-Bauduin

Lg. 1083 Evrenais superior dr, 1497 Evernas Balduini pp.

 

Cras-Avernas

Lg. 1024 in minori Avernas bialg 5, 1262 E-wrenais le crais crh, 1497 Evernas le cras pp(cras « gros » ; la localité, de secondaire, est devenue la principale).

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg. 1254 Fehe le Vuet (= de l’a’voué) vb, 1452 Fexhe le Voweit condist à Haut clockier pf 47, 1822 Fexhe haut clocher 1837. Fexe le haut clocher ac.

 

Fexhe-Slins

Lg. (près de Slins Lg) 1260 Feche la Frarouse (près de Freeren Limb., en roman Frères) si, XIVe Fexhe deleis Seliens H, 1697 Fexhe Lévêque leodium VII.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1330 Flemalle le Temple, (maison de Templiers) si, 1346 Grande Flemalle vb, 1708 « Grand Flemal rcpbf.

 

Flémalle-Haute

Lg. 1392 Petite-Flemalle vb, 1416 li deseur-traine (supérieure) Flemale psp, 1708 Petit-Flemal rcpbf, 1822 Flemalle (Haute) ac.

 

Petit-Rosière

(Geest-Gerompont B.) 1152 Rosiris, 1233 Ro­sières sancti Nicholai tw, 1272 Rosire S. Symphoriani aSII. Patron : s. Nicolas ; autel latéral consacré à s. Symphorien.

 

 

C’est à partir du XIe siècle que les noms affectés d’un déter­minatif deviennent fréquents dans la toponymie belge ; auXII6, leur emploi est devenu général. En Belgique, les premiers que

l’on rencontre sont des diminutifs (voyez plus loin) : Missoul (My Lux) 770-9 Medolum r ; Rigneux (Rouveroy H) 779 Hrinio-lo d. Citons aussi Vellereille-le-Brayeux H. IXe (cop. XIIe) Wellereille umida war, et Vellereille-le-Sec H. IXe (cop. XIIe) Vellereille sicca war.

 1. Les déterminatifs de noms propres de lieux peuvent être répartis en trois classes, suivant qu’ils rappellent un détail exis­tant dans la localité,une qualité de la localité entière,ou un détail extérieur.

 

 

 1. détail existant dans la  localité.

 

 1. Particularité topographique.

 

Folx-les-Caves

B. (galeries souterraines).

 

Hollogne-aux-Pierres

Lg XIVe Hollongne as Pires jo (blocs de pierre).

 

Hulsonniaux

N. 1361_Huy les Oneals, 1434 Huy les Oniaz, 1465 Hulesonia, Hulesoniauls r (petits aunes ; opp. à Houyet N. ; v. 25).

 

Noville-les-Bois

N. 1516 Novilles le Bois axn.

 

Villers-la-Bonne-Eau

Lux. 1575 Villers la bonne eau t.

 

 

 

 1. Construction, établissement.

 

Borght-Lombeek

B. 1804 Borgt-Grave-Lombeek oud.

 

Comblain-au-Pont

Lg. 1708 Combien le Pont rcpbf.

 

Comblain-la-Tour

 (Comblain-Fairon Lg) 1804 Comblain-aux-Tours oud, 1823 Comblain à la Tour ac.

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg. 1254 Fehe le Vuet vb, XIVe Fexhe deleis Foux. à hait cloquier jo.

Voyez aussi (214a) les noms où le déterminatif rappelle l’exis-^ tence d’un monastère (Villers-le-Temple Lg, Munsterbilsen Limb.)

 

Heers

Limb. fl. Borchheers, 1034 Hairs daris,1251 Hers le Chas-tial h2, 1272 Borghere a3m, 1305 Hers-Castri daris.

 

Kerkoverlaer

 (Hougarde B.) 1319 Kercoverlar tw.

 

Looz

Limb. fl. Rorchloûn. 1441 Loscastrum psc, 1497 Los-castri pp.

 

Marchienne-au-Ponl

H.  1305 Marchiennes-au-Pont mi.

 

Merbes-le-Château 

H.   1241   apud Merbes   Castello    smt, XVe Mierbes Castri rp.

 

Mesnil-Eglise

N. 1470 Many Egliese crh 71, XVe Maisny l’Église daris 1570 Maisniet Engliese cdi.

 

Molen-Beersel 

Limb.

 

Néblon-le-Moulin

(Ouffet Lg).

 

Seraing-le-Château

Lg. 1316 Jusenseraing (« S. d’aval ») pf, 1470 Seraing le Chastel crh 71.

 

Steenockerzeel

B. 1179 Hoverhockezele biv, 1280 Steinhocken-zele w.

 

Thy-le-Château

N. XVe Thy le Chestea daris, 1560 Thiel le Cliasteau mfll, 1558 Thirocastri an.

 

Villers-aux-Tours

Lg. XIVe Vileirs az Tours, 1454. Villers à quatre Thours bialg. 24.

 

Villers-Deux-Eglises

N.  1311. Villeir à deux Eglises bf.

 

Villers-la-Tour

H. 1064-7 Villare quod est in Theorascia bd, 1616 Villers la Thour crh 76.

 

Waremme

Lg. fl. Borchworm, 1139 Burclrwerme st.

 

 

 

 1. Industrie.

 

Villers-Poterie

N. 1656. Viller la Potterie asan 29.

 

 

 

 

 1. Institution.

 

Jodoigne

B. parfois Jodoigne-le-Marché, 1230 Geldonia ultra Jaceam (« outre Gette ») tw, 1272 Geldoniam inferiorem a3n, 1374 Jodoigne le Marché tw, 1639 Geldonia s. Medardi ax.

 

Perwez

B. parfois Perwez-le-Marché, KJ86 Peruwez-le-Marché tw.

 

Visé

Lg. fl. Weze(n)t, moyen âge Maretwezet, 1447 Viseit sour Mouze asan 30, 1611 Visetuin Mosae psi 28.0pp. à Veld-wezdt Limb. 1393 Veltweseth fr. n.

 

 

 

 1. qualité de la localité entière.

 

 1. Déterminatifs renfermant une idée de comparaison.

 

 1. Grandeur relative des localités.

 

Corroy-le-Grand 

B. 1374 Corrout le Grant cd.

 

Cras-Avernas

Lg. 1024 in minori Avernas bialg. v, 1262, Ewrenais le Crais crh, 1706 Gros Avernas rcpbf, 1834 Gras-Avernas va.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1346 Grande Flemalle vb.

 

Grand’ Axhe

Lg. 1273 Ais sor Jere dr, 1341 Grant Ayis si, 1470 Grantache crh. 71.

 

Grand-Brogel

Limb. 1470 Groetebroegel crh 71.

 

Grand-Hallet 

Lg. 1244 Hallei le grant si.

 

Grand-Jamine

Limb.   1393  Groetghelmen  cndt.

 

Grand-Leez

N. 1171 de majori Laiz r, 1639 Lez Magna a x.

 

Grand-Spauwen

Limb. 1470 Groetspauwen crh 71.

 

Groot-Beersel

 (Molen-Beersel Limb.) ; relation de grandeur aujourd’hui renversée-.

 

Letterhautem

 (1) F. or. 1187 de Parvo Houthem mf 3, 1187 Lettelhouthem rcf n.

 

(1)  Lettel, letter « petit », ne subsiste   que dans les dialectes (brab.« tœlœ:tœr », « trop peu »; comp. l’anglais little.

 

Lut-Lommel 

 (Lommel Limb.)

 

Orp-le-Grand 

B. wall « olgrâ ». 1374 Orpe le Grant cd, 1709 Olgrand tw.

 

Orp-le-Petit

 (Orp-le-Grand B) 1263 de parvo Orpio a 2 xi, 1374 Orpe Petis cd.

 

Petit-Brogel

Limb. 1222 de Minori Brogela st, 1259 Parva Brogele bf, 1470 Cleynbrogel crh 71.

 

Petit-Enghien

H. fl. Lettel-Ingen, 1114 Parvus Enghien mf, 1570 Littelinge (1) ot. Le déterminatif indique l’importance politique relative ; Petit-Enghien a 1774 hectares, la ville d’Enghien 64.

 

(1)  Lettel, letter « petit », ne subsiste   que dans les dialectes (brab.« tœlœ:tœr », « trop peu »; comp. l’anglais little.

 

Petit-Hallet

Lg. 1221 de Hallei parvo, 1235 Hallei le Petit si.

 

Petit-Leez

 (Grand-Leez N), v. 1097 de minori Lees r.

 

Quévy-le-Petit

H. 1180 altare de Parvo Chevi cum appenditio suo Magno Chevi (développement rapide de Quévy-le-Grand H) d, 1275 les eskevins del Petit-Kévi sw.

 

Tourinne-la-Grosse

B. 1770 Grand Tourinne tw.

 

 

 1. Diminutifs de noms propres de lieux. Au lieu d’em­ployer l’adjectif petit, le latin antique et les langues romanes mettent volontiers le nom propre de lieu au diminutif (2).

 

(2)  A. vincent. Quelques diminutifs de noms de lieu (Mêlai ges Cam. de Borman, 1919, p. 549-559) ; A. vincent.  Les diminutifs de noms propres de lieux (Revue belge de phil. et d’hist., I, 1922, 247-264). — Ce genre de formation est presque inconnu dans les pays germaniques ; dans la Belgique flamande, la cas ancien le plus sûr est : XVe Bedeken Pede-Sainte-Gertrude (Schepdael B), opp. à Pede-Sainte-Anne (Itterbeek B) XVe S. Annae Pe bix ; on peut citer actuellement   Veerle A, local « trotsviœl » («or­gueilleux ») et aussi « trotsvi:œllœkœ ».

 

En Belgique ces diminutifs se rencontrent dès le VIIIe siècle (v. ci-dessous Missoul et Rigneux) ; nous trouvons aux IXe et Xe siècles : Fleurjoux (Fleurus H) et Jandrenouille (Jandrain B) ; v. plus loin ; au XIe siècle, les diminutifs deviennent fréquents dans les documents.

Le diminutif alterne parfois avec le nom simple accompagné d’un adjectif :

 

Jauchelette

B. 1174 Jauchelette tw, 1220 de Jacea Minori crh 4 vin. Jauche B. est à la même époque : 1231 de Jacea majore A 2 ix.

 

Marcinelle

H. 1091. Marcinel crh 5 iv, 1231 Marchines les Petites si.

 

Séressia

(Forville N) 1149 de majori et minori Seron mf ni, 1231 Serencial r.

 

 

Parfois, outre le simple et le diminutif, le groupe comprend encore un ou des noms en petit, en grand :

 

Braffe

H, Briffoeil H ; Petit-Briffoeil (Wasmes-Audemez-Briffœil H)

 

Fleurus

H, Fleurjoux et Petit-Fleurus (ibid.)

 

Jauche

B, 1558 Jacea magna, Jauchelette B. 1558 Jachelet, Mont-à-Jauche (Jauche B.) 1558 Jacea parva sancti Dionysii an

 

Matagne-la-Grande

N, Matagne-la-Petite, Matignolle (Treignes N)

 

Grand-Reng

H. ; Grand-Rigneux et Petit Rigneux (Rouveroy H.)

 

Somme

ou Somme-Grande N, Somal (Maffe N), Petite-Somme (Septon N)

 

Wanze

Lg, Wanzoul (Vinalmont Lg), Petite-Wanze (Antheit Lg)

 

Waret-la-Chaussée

N, Petit Waret (Landenne Lg), Warisoulx N, Petit-Warisoulx (ibid.).

 

 

Les diminutifs que l’on rencontre dans notre pays sont dérivés au moyen d’un des suffixes -ol, -el, -cet, -in (1), -et, -elet, -eron (2).

 

(1)  Les noms dérivés au moyen de ces quatre suffixes peuvent dater de l’époque romaine.

(2) -ulus est au moyen âge une fantaisie de scribe trop savant,. ou la latinisation du roman -ul (de -ol) ;-iolus est simplement -çl(ns) joint à un radical en i.

 

 

 1. Suffixe -ol (donne -uol, -uel, -oel, -eul, -euil, -eux. -oui, -ul, -ol, -ou.)

 

Briffoeil

(Wasmes-Audemez-Briffoeil H.) 1201 Brifeuil mf m 1215 Brifuel vsm. De Bra/fc H. 1186 Braffe ch.

Engihoul

 (Ehein Lg) 1314 Engizoule pf. D’Engis Lg. 1033 Engeis sm. Les deux noms sont simples au XIIIe siècle : 1232 inter Engeih (Engis) villam, que est… sita super littus Mose… usque ad aliam villam, que vocatur Engeih (Engihoul) a2vn

 

Falmignoul

N. 1210 Falemignuele axvi. De Falmagne N: 946 Falemania r.

 

Fleurjoux

(Fleurus H) IXe villa quae dicitur Flederciolo crh 78, 1334 Florisoul r. De Fleurus H. 1018 Flerusia bd, XVe Fléru le Graz dans.

 

Floriffoux

N. 1121 Floreffiolum r, 1151 Florifulz a xi,v.H88 Florifu a2 i, 1266 Florifuelh bf (Ih = l mouillé). De Floreffe N. 1033 Florefia r.

 

Fosseroulle

(Huccorgne Lg) 1064-7 de Forcherulis bd, 1303 Forchelhuels bialg xix, 1610 Fosseroulle bfn. De Forseille (Hé­ron Lg) 1137 Forcelles ef, 1265 Forceilhes Remania xvn.

 

Glabjoux

(Ways B) 1180 Glabesul cv, 1561 Glabbisou, 1645 Glabbejoul tw. De Glabais B. 1197 Glabais tw.

 

Hognoul 

Lg. 1044 Holinola crh 3 n, 1085 Holnole, 1234 Hole-gnuole si, XVIIIe Hognouille pp. De Hollogne-aux-Pierres Lg 862 Holonium, 1105. Holonge sm.

 

Jamiolle

N. 1018 Gaminulis r, 1199 Jamiuls bd. De Jamagne N. 1018 Gemonias r, 1049 de lamoniis bd. En 1018, les deux portent le nom simple : ecclesiam in Gemoniis… in aliis Gemoniis bd.

 

Jandrenouille

 (Jandrain B) Xe Gandrinul, 1096 Jandrinul tw. De Jandrain B 855 Gundrinium (= * Gandrinium) tw, 1172 Jandren a 2 vin, 1374 Jandreyn le Grant cd.

 

Lovenjoul

B. XIe Loviniol mghss vu, 1183 Lovengiul b vu, 1247 Lovenjol id. De Louvain B. 884 Lovon, 891, Lovonnium, XIe Lovanium K. (dim. roman en pays fl. ; sur une route ro­maine importante, fort usitée au moyen âge).

 

Maredsous

(Denée N)1183 in Merend[r]iciolo, 1265 Marendre-choul, 1387 Maredchoul, 1594 Maredsous btm. De Maredret (Sosoye N) 932 Merendrech mf i, 1062 Merendrek, 1272 Maren-drech btm.

 

Missoul

(My Lux) 770-9 Medolum r.De My Lux. 873 Médis sm ; la forme actuelle du dim. est refaite sur Mies (1159 sm).

 

Ramioul

(Ramet Lg) 1050 RameLul crh 76, 1330 Rameilhoul si, 1831 Ramioulle. De Ramet Lg 1182 Ramel a 2 vu, 1216 Ram-meil gv.

 

Rigneux

(Rouveroy H) 779 Hriniolo d. Opp. à Grand-Reng H. 779 Hrinio d.

 

Wasmuel

H. wall. « wamùé ». De Wasmes H. 1118 Guamia cum appenditiis suis Gamiolo…, 1184 ecclesiam de Wama cum suis pertinentiis Wamiolo… mvm ; puis jusqu’au XVIIIe Wasmioel.

 

 

 

 1. Suffixe -el (donne -el, -iel, -eal, -ial, -al, -aul, -eau, -iau, -ea, -ia, -ay, parfois écrit -et,

Ambresiniaux (Ambrcsin Lg) 1294 Ambresiniaus bc. D’ Ambresin Lg. 1028 Ambresin gv. En 1229, les villages sont homony­mes : apud utrumque Ambesinum m i.

 

Andenelle

(Andenne N). 1278 Andenelle crh 5 in. D’Andenne N. VIIe Andana gm, 1276 Andenne vb.

 

Angreau

H. 1118 de Angrello m vin. D’AngreH. 1075 Angra d. ,

 

Barsenal

(Leignon N.) 1316 Barsinelles r. De Barsène (Ciney N). 747 Barsina sm.

 

Callenelle

H. 1061 Calanella da, 1270 Kalenielle smt. De Galonné H. 1136 Galon smt.

 

Châtelineau

H. 1265 Kaisteliniel bc. De Châtelet H. 1174 Castelin dev, 1470 Chastellet crh 71.

 

Comblinay

(Comblain-Fairon Lg) v. 1131 Comblineaz sm. De Comblain 1130-1 Comblenz, v. 1135 Combien sm.

 

Gazelle

(Mettet N) 1265 Goinzeles, 1289 Goingniselles bc, 1832 Gazelle. De Gougniex H. 1265 Guignies, 1289 Goingnies, 1294 Gougnies bc.

 

Hérédia

(Héron Lg) 1159 Hérendel dr, 1307 Herendial vb, 1338 Herondeal pf. De Héron : 1130-1 Heiranz, 1138 Hérant a 2 vu, 1614 Hérande bfn.

 

Linsmeau

B. 1145-64 Linsmeal a 2 vin, 1187 Linsemel a 2 ix. De Liment Lg. 1031 Lynsen crh 3n, 1149 Linsem st, 1526 Lin-chain cd. On trouve en 1139 : Lynsem Pellendis (Linsmeau près de Pellaines Lg), Lynsem Hallei’ (Lincent, près de Grand- et de Petit-Hallet Lg) crh 3 n.

 

Marcinelle

H. 1091. Marcinel crh 5 IV, 1241-2 Marcenieles ib. 73 ; 1231 Marchines les Petites s). De Marchienne-au-Pont H. 1143 Marcines si. Au ixe siècle, les deux villages sont ho­monymes : 868-9 Marcianis, item Marcianis d.

 

Sclaigneaux

(Vezin N.) 1270 Sclainial bs, 1289 Esclainiaus bc. De Sclayn N. 1102 Sclain, 1132 Scladinium bs, 1289 Esclayn, bc.

 

Stapsoul

(Stave N.) XIe Stablecellas (= Stables + el ; confu­sion avec -cel),1018 Stavlecellis r, 1470 Stavesoul (remplacement de el par -ol) crh 71. De Slave N. 868-9 Stabulis d, 1209 Staules ,r 1470 Stave crh 71.

 

Vigeai

 (Anthisnes Lg) v. 1131 Vilengal sm, 1512 Villegeal CC, XIXe Viegeai. De Vien (Anthisnes Lg.) 1082 Vileinz sm, 1497 Vilhen pp.

 

 

 

 1. Suffixe -cel (mêmes formes que -el).

 

Cambronchau

 (Wodecq H.) 1277 Cambrechel deles Woudeke, 1278 Camberonciel deles Woudeke m II 2. De Cambron (La Hamaide H.); jadis Camb(e)ron.

 

Doiceau

(Grez-Doiceau B.) XIIe Duencel tw, 1225 Diwen-ceal dev, 1496 Ducheau cd. De Dion-le-Val B et Dion-le-Mont B. 1155 Diun ça.

 

Roissia

(Leuze-lez-Dhuy N.). 1252 Hievencheas bg, 1265 Rionceaus, 1289 Rwenchias bc. De Rhion (Dhuy N.) 1236 Ryum a IV, 1289 Rions bç.

 

Séressia

(Forville N) 1231 Serencial, 1500 Sereciau r. De Séron (Forville N.) 1149 de majori et minori Seron mf III.

 

Vezonchaux

(Maubray H.) 1061 Vesencelli da, 1131 Vesoncel smt. De Vezon H. 1031 Vesuns da; 1131 Veson smt.

 

Wodeceau

 (Cortil-Wodon N.) 1227 Vodencial dev., 1265 Vou-doncheaus bc, v. 1380 Vodecheal bm. De Wodon, 1125 Vel-dunt, r, 1227 Vodon dev, 1265 Voudons bc.

24.  Suffixe -in.

 

 

 

 1. Suffixe -in.

 

Quenestine

(Saintes B.) IXe Nahtinas sive ad Sanctas crh 78 868-9 (cop. XIIe) Gnactinjs (var. Nahtinas) war, 1747-8 Quenestine K. De Quenast B. 1119 altare de Canatha d, 1170 Nahtha da2, XIIIe juxta Kenastiam as II.

 

 

 

 1. Suffixe -el.

 

Bomelette

(Bomal B.). 1374 Bommalette tw. De Bomal B. v. 1100 Bomal, 1401 Boemale le Grant tw.

 

Horruelles

(Horrues H.) 1192 de Horuetis sw. De Horrues H. 1274 Horues m II

 

Houyet

N. 1558 Huyet a II. De Hulsonniaux N. v.1400 Huy-les-Oneaulx, 1465 Hulesoniauls r.

 

Limelette

B. 1209 Limeletta ça. De Limai B. 948 Littemala subteriore lac.

 

Momelette

(Momalle Lg) 1224 Momelette si. De Momalle Lg 1034 Mosmale gm.

 

 

 

 1. Suffixe -elet.

 

Evelette

N. 1503 Evellet ce. De Eve (Evelette N.) 1456 Eve bsf.

 

Jauchelette

B. 1174 Jauchelette tw, 1220 de Jacea minori crh 4 VIII. De Jauche B. 1091 Jace ef, 1231 de Jacea majore a 2 IX, 1558 Jacea Magna.

 

Maquelette

 (Marchovelette N.) 1254 Markelettes, 1265 Marke-letes… Marketes bc, 1492 Macquelettes r. De Marchovelette N. 1046 Marchar, 1260 Marchedonmartin bc (patron saint Mar­tin). 1294 Marche l’escouvelette (escouve = balai) bc, 1655, Marche-Chovelette, 1701 Marchovelette r.

 

 

 

 1. Suffixe -eron

 

Moxheron

 (Moxhe Lg). 1241 Moxeron bc, 1252 Mugheron Idr, 1262 Moseron crh 5 IV, 1294 Moisseron bc. De Moxhe Lg. 1085 Mois a XVI, 1125 Moz bsahlg VIII, 1241 Mox bialg. XII, XIIIe del Grande Mugh… de Granmug Idr, 1257 Moh bf.

 

 

 

 1. Longueur relative

 

Cortemarck

F. oc. 1085 Merch ce, 1281, Courtemerk in Flan-dria m I, 1489 Cortemaerc ce.

 

Langemarck

F. oc. 1066 villam Marcam cspiille, v. 1200 Longam Marcam df.

 

Sorinne-la-Longue

N. 1560 Sorinne-la-Longue mf II.

 

 

 

 1. Altitude relative, situation relative sur un cours d’eau. (1)

 

(1) Voyez n° 11 les noms complexes du type Fontaine-Valmont, Neder-Over-Heembeek.

 

Autelbas

Lux. 1350 Nieder Elter o.

 

Autel-Haut

(Autelbas Lux.) 1257 Ateil aial 1913, 1541 Ober Elter crh 5 XI.

 

Basse-Bodeux

Lg 1708 Bodeux rcpbf, 1834 Basse-Bodeux va.

 

Basse-Bonlez

(Bonlez- B.) 1383 Bonleer desous Train (desous-train, wall. « dizotrë » « inférieur ».

 

Basse-Hestre

(Fayt-lez-Seneffe H.) 1332 le Basse-Hestre m III.

 

Bassilly

H. 1040 Basilchi ch, 1138 Bassilgi ce.

 

Bovenwezeth

(Reckheim Limb.)

 

Daelgrimby

(Opgrimby Limb.)

 

Daelwezeth

 (Reckheim Limb.). Opp. à Bovenwezeth (ibid.)

 

Dion-le-Mont

B. XIe Dion superior, 1257 Dion-le-Mont, 1488-9 Dyon-Saint-Pierre tw, 1822 Dion-Lemont ac.

 

Dion-le-Val

B. XIe Dion in ferior, 1374 Dyon en Vâlle tw, 1822 Dion-Leval ac ; parfois on trouve Dion desoustrain « (« infé­rieur ») tw.

 

Estinnes-au-Mont

H. 1169-70 Lestines sancti Remigii a2 VIII, 1185, Lestinis in Monte, 1323 Lestinnes ou Mont m III. 1784 Estinnes Hautes.

 

Estinnes-au-Val

H. v. 1180 Lestines in Valle crh 4 XII, 1278-9 Lestines ou Val a 3 VIII, 1784 Estinnes Basses.

 

Flémalle-Haute

Lg. 1823 Flémalle-Haute.

 

Freux-Suzerain

(Freux Lux.), en amont de Freux.

 

Hamoir-Lassus

(Hamoir Lg) 1823 Hamoir-Lassue.

 

Haute-Bodeux

(Basse-Bodeux Lg) 1708, Haut Bodeux rcpbf.

 

Haut-Ittre

B. 1302 Hault Ytterne tw.

 

Jodoigne-Souveraine

B. 1231 Superior Geldonia, 1278 Jo-doingne le Soveraigne tw, 1330 Souverainne Joudoingne pf, 1374 Opgeldenaken, Rév Fr. Jodoigne-1 à-Libre, 1822 Jodoigne-la-Souveraine ac.

 

Nederbrakel

F. or. 1221 de Brade inferiori acam VI, 12891e ville de Nederbrakele ml.

 

Neder-Eename

F. or. 1036 de Inferiori Enam vl.

 

Neervelp

B. 1238 Velpa inferior, 1312 Nedervelpe tw.1372, Velpen le deseuraine cni.

 

Neeryssche

B. 1155 Nederisca W.

 

Neerzellick

B. 1108 Netherselleca csb.

 

Opbrakel

F. or. 1096. Superior Brada, 1230 Alta Brade ce.

 

Opvelp

B. 1260 Superior Velpe tw, 1372 Op-Velpe ml I, 1372 Wepe-le-Soverain cni, 1559 Haute-Fleppe tw.

 

Overboulaere

F. or. local « 6 : vœrbul<‘<rdœ », v. 1200 Superioris Boulaer mf I, 1294 Overboular 2 cf.

 

Overyssche

B. local « 6 :vœrays », fr. « isk », 832 Isca w,1232. apud Superiorem Hiscam dkw; 1435 Overyssche w.

 

Seraing-le-Château

Lg 1314 Jusenseraing pf (jusain. jusanus, « inférieur >•• ; v. Kurth, II, 1898, 87 ; en aval de Chaponseraing

Lg).

 

Smohain

(Ohain B.) 1241 Sum-Ohain, 1440 Semohain tw (*som-  latin summus, « le haut Ohain »).

 

Somtet

(Mettet N.),hameau en amont du village (*Som-Mettet, « le haut Mettet »).

 

Souverain-Wandre

(Wandre Lg).

 

 

 

 

 1. Situation géographique relative. Les déterminatifs indiquant que le lieu est à l’est, à l’ouest, au nord, au sud d’un homonyme, ou entre deux homonymes, n’existent que   dans la région  germanique (1).

 

(1)  Sauf Leers-Nord    H. (opp.  à Leers,  dép.  du Nord), où nord est récent.  Nous n’avons  pas en Belgique flamande de déterminatifs indiscutables en noord, zuid ; on en trouve dans la Flandre française.  Les adjectifs est, ouest, nord, sud, sont d’origine germanique ; ils sont d’une précision plus grande que leurs anciens synonymes romans.

 

Eecloo

F. or. 1240 Novum Eclo ba 2 1,1275 Ekela sancti Vin-centii df, 1287 West Ekelo, 1289 Eclo West, 1469 West Eeclo df.

 

Herck-la-Ville

Limb. fl. Wuestherck, 1107 Harke st 1274 Westherke fr II, 1280 Wstherke si, 1294 Hekes-le-Vilhe crh 3 XIV, 1393 Woestehercke cndt, 1395 Wusterherck mk.

 

Middel-Erpen  

(Woubrechtegem   F.   or.).

 

Middelheers

(Heers Limb.) 1374 Middelhere vib VI.

 

Neuve-Eglise

F. oc. fl. Westnieuwkerke.

 

Oosteecloo

F. or. 1161 Eclo Sancte Crucis cf, 1309 Oesteclo dpb.

 

Oostmalle

A.  1250 Oestmalle gg.

 

Oostnieuwkerke

F. oc. 1290 Oosnœeglise ccf, 1318 Ostnove-glise cg.

 

Oostroosebeke

F. oc. 1455 Rosebeke supra Mandram war.

 

Westmalle

A. 1293 Westmalle a IV.

 

Westmeerbeek

A. 1374 Wuestmeerbeke cd.

 

Westroosebeke

F. oc. 1455 Rosebeka prope Rollarium war, 1632 Roosbeke chez Ypres erf.

 

Wuustwezel

A. 1302 Wesele, 1323 Westwezele gg, 1374 Wuest-wesele cd, 1706 Woestwesel ofte Westwesel rcpbf, 1822 West-wezel ac.

 

 

 

 1. Age relatif (2).

 

 

(2) Voir Alph. wauters. Des localités distinguées par le qua­lificatif Vieux (Oud) et de leur ancienneté (Bull. Acad., 3e s., I, 1881, 339, 553).

 

Aldeneyck

(Maeseyck Limb.) monastère dès le VIIIe siècle. 870 Echa, 944 monasterium Eiche vocatum super fluvium Votra constructum mfl, 1244 ecclesiam de Veteri Eke, 1400 Alden-Eyck a 2 VI.

 

Allierscheheide

 (Emblehen A.), seul vestige de l’ancienne lo­calité de ‘Vieux-Lierre ; Emblehem est voisine de Lierre ; 1213 Aut Lyre, 1388 apud Hallersche Heyde prope Lyre, 1460 te Lyere, in d’Alliersche heyde, ba 3 I. De Bouge, Carte, 1838, donne aussi Alliers Capelle.

 

Autgaerden

B., wall. « utsàr», opposé à Hougaerde B. d’a­bord homonymes : 1139 Hugardis… Hugardis St ; puis : 1180 Althuarde, 1249 Hout-Hogarden tw (2), 1374 Outgarden cd, XIVe Houtgarden b XIV, 1558 Hugardis vêtus a II, 1784 Outchar ad.

 

(2) Confusion — fréquente -— entre oud « vieux » et hout « bois ».

 

Bourseigne- Vieille

N. (on dit aussi Bourseigne-Petite) 1235 de duabus Borsines a XVI, 1323 Bossines les Viezpf,1639 Bor-sinia antiqua a X.

 

Bourseigne-Neuve

N. (on dit aussi Bourseigne-Grande) 1070 in novis Bursinis a v, 1323 apud Bossine les Noeves pf, 1639 Borsinia nova a x. 1822 Bourseigne-la-Neuve ac.

 

Grand-Halleux

Lux. 1526 Halle le Viel dfl.

 

Habay-la-Neuve

Lux. 1267 Habbaye la Neuve, t, 1495 Nuwe Habaye (ail.) dfl.

 

Habay-la-Vieille

Lux. 1270 Habais la Vies, t, 1495, Altha-bay dfl, 1528 Alden-Haby crh 1901.

 

Vieil-Ath

(Ath H.) ; là se trouvait l’égiise primitive ;une autre fut consacrée à l’intérieur de la ville en 1393, également à s. Julien ; 1335 del église Saint-Julyen dou Viesath…  esldevin dou Viels Ath mil 1.

 

Vielsalm

Lux. v. 1035 de Salme, v, 1131 ecclesia de Salmes sm, 1365 Vie Salme, 1708 Salme la Vieille rcpbf, 1804 Salm-le-Viel, Viel-Salm, Oudiette (opp. à Salm-Château, 1153 Castel-lum Salmis aial 50).

 

Vieux- Virton

 (Saint-Mard Lux.)1183Veteris Vertumpniaial,17.

 

Vieux-Genappe

B. 1067 Genappe, 1222 Vêtus Genapia tw. Opposé à Genappe B, ville formée au début du xme siècle autour d’un château des ducs de Brabant : 1223 Nova Genappia ba 3 I, 1302 Genappe tw ; quoique dotée d’une charte de fran­chise vers 1211, elle ne possédait qu’un simple oratoire, re­connu comme chapelle seulement en 1825, et comme église en 1836.

 

Vieux-Heverlé

B. fl. Oud-Heverlé, 1163 Heverle dkw, 1240 parrochia de Hout heverla id (1), 1263 Outheverle, b III, 1822 Héverlé-Vieux accpb. L’église d’Héverlé B. était encore une simple annexe de celle de Vieux-Héverlé en 1575 (ba 3 I).

(1)  Confusion — fréquente -— entre ouà « vieux » et haut « bois ».

 

Vieux-Hoesselt

 (Hoesselt Limb.) fl. Althoesselt, 1248 Alt-huselt, 1324 Outhousselt pf.

 

Vieux-Leuze

 (Leuze H.) 1232 le Vies Leuze smt.

 

Vieux-Turnhout

A. fl. Oud-Turnhout,, 1406 Oud Tuernout, 1441 Vies Tournout ba 3 I, XVe Outurnhout bix.

 

 

 

 

 1. Humidité relative.

 

Houthem-Sainte-Catherine

 (Hougarde B.) 1340 Houthem ari-dum, 1368 Droeghoutëm, 1671 Sinte Catlynen Houthem tw.

 

Nattenhaesdonck

 (Hingene A.) 1804  =  Oud.

 

Royseux

 (Vierset Lg), se compose de deux parties : Royseux, XIVe Roysur l’Hawaii he, Roseur l’Eawailhe h, 1318 Resoir Lawaille pf, 1558 Roesuer Lealbalhe ecclesia, sive Rysen en la Ville a ni, c. à d. « R. l’humide », et Sur Royseux, dont la forme exacte se trouve au xive siècle : 1326 Sec Rosut, 1336 Rosoit le Sèche pf.

 

Vellereille-le-Brayeux

H. IXe Wellereille umida war, 1174 Velerella bracosa, 1188 Vellerella le braiosa bd, 1804 Vellereil-les-les-Brayeuses, 1837 Vellereille lez Brayeux ac (1).

 

Vellereille-le-Sec

H., IXe Vellereille sicca war, 1160-8 Vele­rella Sicca da2; XIIle Velerelle-le-Seke dev, 1784 Villerelles le Secq.

 

Westroosebeke

F. oc. 1299 Droghe Rosebeke, 1614 Drooghe Roozebeke df.

 

 

 

 

 1. DÉTERMINATIFS RAPPELANT UNE QUALITÉ DE LA LOCALITÉ ENTIERE, MAIS SANS IDÉE DE COMPARAISON.

 

 1. Situation topographique, sol.

 

 • Brayeux est l’adjectif de bray «boue» (une commune voisine s’appelle£raj/) ; le masc. est dû à un contresens ;le est la forme ancienne de notre article

 

Assche-ter-Heide

 (Assche B.) local « astrayn », 1784 Asterhey-de ad.

 

Brasschaet -ter-Heide

 (Brasschaet A.).

 

Heyst-op-den-Berg

A. 1706 Heyst ten Bergh rcpbf.

 

Lootenhulle

, F. or. 1455 Loe juxta Pouke war, 1518 Loo ten Huile pv (huile, hille, « colline »).

 

Néblon-le-Pierreux

 (Ouffet Lg).

 

Nil-Pierreux

 (Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin B.) wall. « ni-pîrœ’ ».

 

Veldwezelt

Limb. 1157 Wiosell, 1393 Veltweseth fr, 1615 Visetum campi psi 28 (opp. à Visé Lg fl. Weze(n)t ; v. 18).

 

Wechelderzande

A. XVe Wechle appendix de Poederle, XVIe Wechlezande rp, 1822 Wechel-der-Zande, 1837 Wechel ter Zanden ac.

 

 

 

 1. Genre d’établissement humain.

 

Mont

Lux. 1495 Mont la Ville, 1528 Mon-la-Wille dfl ; opposé à Montleban Lux. 1495 Amonleban, 1528 Mon-le-Ban dfl.

 

Nieuport-Bains

 (Nieuport F. oc.) Aujourd’hui ce genre de déterminatifs se multiplie grâce notamment aux chemins de fer : Tervueren-Station (Tervueren B.), Coxyde- Village (Coxyde F. oc.).

 

Ortheuville

 (Tenneville Lux.) 1130-1 Octrovilla (= *0rtao-villa) sm, 1315 Ortonville vilu, 1495 Orteville dfl. Opp. à Ortho Lux., commune voisine, 888 Ortao e vi.

 

Villers-la-Ville

B. 1033 Villare in Darnoensi bd, 1147 Villare tw. Fondée à Villers, l’abbaye continua à s’appeler « de Villers » après son transfert à Tilly B. A partir du xnie siècle, le nom du village est différencié par l’addition de ville (= village) 1272 in Villari Villa a3n 1312 Villers Ville, 1459 Viller le Ville tw.

 

 

 

 1. Régime seigneurial. On trouvera aux nos 206 à 211 des détails sur les noms rappelant le régime seigneurial ; beaucoup d’entre eux contiennent un déterminatif : Braine-VAlleud B. ;

 

Baerle-Duc

A

 

Genoels-Elderen

Limb.

 

Vrijheeren

 (Rixingen Limb.)

 

 

 

 1. Saint patron. V. aussi n. 217 et suiv.

 

H aine-Saint-Pierre

H. 1202 Haina sancti Pétri dev.

 

Maria-Leerne

(Bachte-Maria-Leerne F. oc.) 1330-1 Lederne S*e Marie (lat). aseb 3 v, 1370-1 Sente Marien Lire, 1611-13 Mary-Leerne dpb.

Tongres-Notre-Dame

H. 1138 Tongra B. Marie mf iv.

 

 

Souvent dans les noms de ce type l’usage local actuel ne garde que le déterminatif,spécialement en pays flamand (c’est un vrai changement de nom, en deux phases; v. n. 57) :

 

Lennick-Saint-Martin

B. loc. Sinte Mertens (par conséquence, Lennick-Saint-Quentin B. devient Lennick tout court) ;

Wavre-Sainte-Catherine

A. loc. « Katœla :ynœ » ; Audenhove-Saint-Géry B. loc. « sintœyu’ :riks ».

 

 

 1. Surnoms divers, le plus souvent dépréciatifs.

 

Fraire

 (Biesmerée N.) 1265 Fierieres bc, 1784 Frère le Cro-teuse, 1823 Fraire la Croteuse.

 

Francesse

(Gesves N.) 1777 Francesse la Gaillarde Ferraris,

1823  Francesse la Gaillarde de Bouge.

 

Isnes-les-Dames

(Isnes N.) 1265 Ynnes les Danriestres (= *Damiestres), 1289 Ynes les Dameistres bc, 1558 Eynes le Domeyste an, 1632 Yme le Dame hn (« domestique » ; ter­minaison tombée, sans doute par étymologie populaire).

 

Isnes-Sauvages

(Isnes N.) 1265 Ynnes les Sauvages bc, 1558 Eynes le Savaige a II.

 

Krommen-Haring

(Bautersem B) 1559-69 Cromenherent a 2 n, 1706 Crommen Herent rcpbf (« courbe » ; opp. à Herent B).

 

Montignies-le-Tilleul 

H. 1277   Montegni   le   Tigneux   dev, XVIIIe Montigny scabiosa b2, 1804 Montigny-le-Tigneux oud, 1822  Montigny-le-Tilleul ac.

 

Quaedmechelen

 Limb.   XVIIe   Quaet-Mechelen    crh  4  n.

 

Quaet -Cureghem

(ancien quartier à Cureghem B.) XIVe te Quaet Cureghem w.).

 

Quatrecht

(Wetteren F. or.) 1369 Quaetatrecht dpb, 1570 Quaetatrech ot («mauvais»: Atrec.ht est le nom fl. d’Arras P. de C.).

 

 

L’usage populaire connaît beaucoup de ces surnoms :

 

Halle

 (en-Campine) A. loc. Mager-Halle

 

Muysen

A. loc. Kaal-Muysen

 

‘s Gravenwezel

A. loc. Schraal-Wezel (avec jeu de mots)

 

Veerle

A. loc. Trotsch-Veerle

 

 

 

III.   DÉTAIL   EXTÉRIEUR   A   LA   LOCALITÉ.

 

 1. Cours d’eau voisin.

 

Denderbelle

F. or. 1165 Bella acat. 1863, 1212 Tenrebelle, 1518 Belle S. Gillis pv.

 

Denderhautem

F.or. fl.« de: rçœràtem » ou « à: tem »,1096 Hau-them mf i, 1271 Houthem Tenerae recf n, 1393 Denrehoutem, Boek m. d. Haire.

 

Denderleeuw

F. or. 1146 Lewe, 1244 Lewe supra Teneram rcf n, XIVe Liuwes Tenere rp.

 

Denderwindeke

F. or. 941 in loco nuncupante Wenteka super fluvium Thenra vdp., 1254 Winti rcf n, XVe Winti Tenere, 1545 Denderwiendeke vl.

 

Geet-Bets

B. 1044 Bece, XIIIe Bêche subtus Lewis, 1330, Beets supra Jaceam, 1440 Gheet-Beetse tw.

 

Gouy-lez-Piéton

H.1257 Goy supra Pyethon bf, 1374 Goy sur le Pitton cd, 1804 Gouy sur Piéton oud.

 

Hermeton-sur-Meuse

N.  1420 lermeton sur Muese   a xvi ; opposé à Ermeton-sur-Biert N (v. plus bas).

 

Maeseyck

Limb. 1034 Maseyck mf ni, 1441 Maisseycke st, fin XVI te Maseayke dpd.

 

Maesniel

 (Gelinden Limb.) 1411 la vilhe de Nivelle sour Mouse en le valey fr. II. Opp. à Miel-Saint-Trond Limb. et Niel-près-d’Asch Limb.

 

Marchienne-au-Pont

H. 1290 Marchienes Sanbres bslw 55.

 

Noville-sur-Mehaigne

N. 1067 Novilla super Mahannam gv, 1516 Noville sur le Haigne a xn.

 

Schelderode

F. or. 1108 Rothen, 1220 Scelderoden dpb.

 

Scheldewindeke

F. or. 1124-38 Windeca, 1236 Winti ce, XVe Wintiscalde rp, 1491 Sceldewiendeke aca n.

 

 

 

 1. Chaussée voisine.

 

Goegnies-Chaussée

H. 1295 Goynies a le Gauchie sw, XVe Goer-gnies in Calceya rp ; près de la route de Mons à Maubeuge.

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 1139 Turninis, st, 1470 Thourinne le Gauchie crh 71 ; sur la voie romaine Bavay-Tongres.

 

Waret- la-Chaussée

N. v. 1343 Wareis le Chachie bfn.

 

 

 

 1. Localité voisine. Type intéressant parce que souvent la localité voisine a perdu toute importance ou a même disparu. Rare dans les noms thiois.

 

Aische-en- Refail

N. pron. «ésârœfav», local « yas », 1291 Ays deleis Reffait, 1388 Ays en Reiayt, 1512 Aix en Reffay asan i ; la seconde localité, 1241 Refait a 2 iv, 1251 Refail a x, a disparu.

 

Bienne-lez-Happart

H. XIVe Bievre et Hapart, XVe Bievene le Happart rp : Happart, 779 Altoporto d, a disparu.

 

Bilsen

Limb. v. 950 in villa nuncupata Belisia, 1296 Bochout Blise ,1365 Buckebilse, 1369 Boukebilse, 1378 Bocholtbilsen1385 Bockenbilse chb (Bouchout, auj. disparu, était une loca­lité importante près de Bilsen ; à l’époque de son emploi com­me déterminatif, Eigenbilsen se disait Bilsen tout court : 1373 territorium Blisiense, 1375 in Blisia. A Veldwezelt, Bilsen se dit encore « bo :kœbèlzœ » chb.

Gontrode F. or. 1009-30 Rothen, 1220 Gontroden, 1267 Hont-rode dpb, 1822 Gentrode ac ; voisine de Gand F. or. ; comp. XIVe devant Gons jo, XVe Gontbrugghe rp (Gentbrugghe F. or.).

 

Chapelle-lez-Herlaimont

H. 1140 altare de Capella, 1213 villam de Capella juxta Herlaimont, 1289 délie Capelle deleis Hellamont bf. Herlaimont, 1151 curtem de Harlomonte mf iv se compose aujourd’hui d’un château et d’un moulin.

 

Fexhe-Slins

Lg. XIVe Fexhe deleis Seliens h ; près de Slins Lg ; du xme au xvine siècle, Fexhe fut déterminé par un ad­jectif formé sur le nom d’une autre localité voisine, Freeren Limb., roman Frères : 1260 Feche le Frarouse si, 1280 Fehe le Frairoise dr, 1341 Fehe le Frairour Isj, 1497 Ffexhe le Feruse pp, xviii6 Fexhe la Flaireuse gv.

 

Fontaine-l’ Evêque

H., local Fontaine sus les Gœulx, d’après le hameau Les Gœulx.

 

Frasnes-lez-Gosselies

H. XIVe gisant au Frasne en Braibant le.

 

Hermalle-sous-Argenteau

Lg. 1470 Hermalle lez Argenteau crh 71.

 

Meix-devant-Virton

Lux. 1298 Meirs prope Vertonum K, 1314 Meirs devant Verton clf, 1570 Meix in Spelunca pt.

 

Mielen-sur-Aelst

Limb. fl. Mielen-boven-Aelst, 1400 Mylen super Aelst mk, v. 1580 Mielen boven Aelst st, 1777 Milen-hoven Ailst Ferraris, 1784 Mil] e-Bovénalts, 1834 Millen-Over-Aelst va.

 

Mont-sur-Marchienne

H. 1558 Montes supra Marchenne a n.

 

Neuville-sous-Huy

Lg. 1700 la Neufville sur  Mœuse bialg ix.

 

Vaux-lez- Rosières

 (Nives Lux.)1474 Vaulz desoubz Roussierez vil.

 

Ville-en-Waret

 (Vezin N.) 1290 Vilh en Waret bf ; voisine de Franc-Waret N.

 

Ville-Pommeroeul

H. 1211 Villam in Brabantia m i, 1254, Ville-Pumerielx m vin, 1804 Ville-lès-Pomerœul oud ; voisine de Pommeroeul H.

 

Villers-devant-Orval

Lux. 1280 Villeir devant Orval o.

 

Westroosebeke

F. oc. 1632 Roosbeke chez Ypres erf.

 

 

 

 1. Région géographique.

 

Aye

Lux. 1343 Aiz en Ffamenne vil.

 

Barvaux-Condroz

N. 1823 Barvaux en Condroz.

 

Champlon-Famenne

 (Waha Lux) 1727 Champion en Famine rcpbf.

 

Ermeton-sur-Biert

N. 932 Ermeton mf i, v. 1343 Ermeton sours Bers, r, 1784 Hermeton sur Bière. Biert était le nom d’une forêt couvrant la contrée : 1196-1212 in silvis ecclesiae Bronien-sis (abbaye de Saint-Gérard N) de Bers crh 76, 1213 foresta de Biers a xvi, 1266 nemoris de Biert crh 76, 1784 (B[oisj de Bière ; ce nom survit dans Biert-le-Roi (Falaën N) et Biert-l’Abbé (Flavion N) ; v. n° 208.

 

Heure(-lez-Marche)

N. 1343 Eure en Famenne vil.

 

Hour

N. 1368 Hourt en Famenne bfn (opp. à Houx N, 1271 Dire ax. 1585 Hour bfn).

 

Lens-(sur-Dendre

) H 1269 Lens em Braibant sw ;jadis le Brabant dépassait notablement ses limites actuelles à l’ouest et au sud-ouest (1).

 

(1) Ch. piot. Les Pagi de  la Belgique el leurs subdivisions pendant le moyen âge (Mém. cour. Acad. r., 4°, XXXIX, 1875).

 

Marche(-en-Famenne)

Lux. 1334 Marche en Fanmène m m;

 

Neuville-en-Condroz

Lg. 1348 Noveville en Condros a 2 vin.

 

Saint-Job-in-‘t-Goor

SA. Goor « marais », est le nom propre d’une vaste région marécageuse.

 

Sart-en-Fagne

N. 1299 de Sarto Sancte Marie asan 30.

 

Strée-(lez-Beaumont)

H. XIVe Estreez en Thierasse dev. (la Thiérache s’étend en Belgique et en France).

 

Ville-Pommeroeul

H. 1211 Villam in Brabantia m i.

 

 

 

 1. Région linguistique. Les localités situées dans la région romane ou près d’elle sont dites roman, romain, walsch, welsch (1), gallicus ; celles de la région germanique ou qui en sont voisines, lies, tieche, dietsch, teutonicus:

 

Heure-le-Romain

Lg. 1181 Oire a 2i, 1330 cil de Eure deleis Hermees si, 1381 Eur le Remans vb, 1392 Ora gallica bialg 6, 1464 Heur le Romain bialg 24, 1470 Heur le Roman crh 71.

 

Heur-le-Tiexhe

Limb. fl. Dietsch-Heur, 1289 Eure teuthonica gv, 1330 cil de Eure deleis Freires si, XIVe Dire le Tiexhe h, XVe Duts Oer st, 1558 Odeur juxta Freris ecclesia sive Orta Theutonica a i.

 

Houtain-l’ Evêque

Lg. fl. Walsch-Houthem, loc. fl. près de la front, ling., 1079 Holtham mf m, 1207 Hulthem libéra villa, 1548 Wals-Houthem k.

 

Laroche

Lux. ail. Welschefels, 1384 Vêlez, 1411 Welschveiltz cl, 1417 Welzscheiels vil (opp. à Larochette, Grand-Duché de Lux., 1384 Vêlez cl, 1480 Dutsche Veltze vil).

 

Lasne

B. fl. Walscher-Laenen, par opposition à Ter Laenen (Overyssche B).

 

Meix-le-Tige

Lux. ail. Meer, 1471 Meisch-le-Tige clf, 1541 Meysch le Tisch ou Meer crh 1901 ; village wallon, mais situé près de la frontière linguistique ; opp. à Meix-devant-Virton Lux.

 

Moinet

 (Longvilly Lux) ail. Welsch-Bochholz, 1727 Weltz-bochehels ou Nayenet rcpbf (K c. wall., opp. à Beho Lux, loc. ail.).

 

Montenaeken

Limb. loc. fl., 1139 Montenaken st, 1174 Monteigney si, 1300 Montigney le Thiech bialg 32, 1300 Monte-nach la Tiexhe k, 1400 Montengnis le Tiexhe 1s, fin XVe Mon- tegni le ties   qu’on dit en ties Montenac ih (opp. à Montegnée Lg).

 

(1) Cet adjectif est le nom du peuple celtique des Volcae, que leurs voisins germaniques ont appliqué aussi à d’autres groupes (comp. allemand, terme désignant primitivement un ensemble plus restreint).

 

Odeur

Lg fl.  Elderen, XIVe Odoir le Remans, h ;   opp. à ‘s H eer en- Elderen Limb , moyen âge Odoir le Tiexhe, 1275 Eldre sive Odour Isj.

 

Tourinnes-la-Grosse

B 1272 Tornines les Theis a 3 n, 1381 Tournines le Tiese tw, 1558 Tourinne Theutonica a n. Village wallon, mais sur la frontière linguistique.

 

Walsbetz

Lg. 1139 Bêche st, 1221 Walseberghe mf i, 1563 Beyts gallica k (vill. fl, mais sur la front ling. ; opp. à Geet-Betz B.).

 

Wezeren

Lg. fl. Walswezeren, 1139 Wesere st, 1308 Wesere gallicorum k ; flamand, mais sur la frontière linguistique ; opp. à Melckweser B.

 

 

 

 

NOMS DE LIEUX TRANSFORMÉS PAR ANALOGIE

 

 1. Certains noms propres de lieux dont le sens primitif échappe au vulgaire subissent, tout au moins dans l’écriture, une déformation par analogie avec un mot ou un nom propre d’usage courant, et offrent alors un sens, souvent bizarre. On appelle ce phénomène, qui se produit aussi pour les mots de la langue courante, « étymologie populaire ».

La déformation peut affecter le nom entier ou l’une de ses parties ; dans le second cas,c’est souvent le sens apparent de ia partie non modifiée qui entraîne la modification de l’autre.

 

Allaertshuizen

 (Wulpen F. oc.) 1142 quidam Alnothus… quan-dam terram in Wulpen, v.1180 in parrochia de Wulpen terram que fuit Alnoth et sororum ejus, 1183 apud Alnctshuus, 1593, Alaertshuuse, 1725 de Allaertslmijsen df.

 

Amberloup

Lux. 888 Ambarlao e vi, 1299 Ambrelues clf.

 

Beausaint

Lux. XIVe Bealsen en Ardenne h, 1558 Beasen a ni.

 

Beau-Soir

(Œudenghien H). 1278 le Bausoit m n 2.

 

Boitsfort

(Watermael-Boitsfort B.), fl.  offic. Boschvoorde, local « bo :ytsfôt »,   « bo :sfot », XVe Boutsfort b ix, XVe Bou-chefort (fr.) in vin, déb. XIXe Boisfort.

 

Chassepierre

Lux. 888 Casapetra lac, 1255 Chesepire o (n. prim. *casa petrea « maison de pierre »).

 

Coronmeuse

(Herstal Lg) 1247 el Henois desor Cromvemuse h2, 1320 Cronmuse, 1340 Cronmouse si (non, crombe = « cour­be » ; coron = « bout »).

 

Destelbergen

F. or. local. « de :sœlbèryœ(n) », 962 Thesle, 1119 Descelberg, fin XIIe Dessle, 1281 Desselberghine ma (trans­formé d’après distel, « chardon »).

 

Diepenbeek

Limb. 1063 Tienbeche crh 8,1154 Thiedenbecke, 1155 Tiepenbeche, Diepenbeke gv.

 

Froidlieu

(Sohier Lux) 817 Fandilionis (var. Frandilionis, Fradilionis (1)), 1139 Freelou, 1342 Froileu, 1354 Frigidus locus sh.

 

(1)   M. roland, asan 33, 276, croit qu’il s’agit d’une erreur pour *Fracliliaus ou *Fradilious.

 

Gazelle

(Mettet N) 1289 Goingniselles (« petite Gougnies ») bc, 1832 Gazelle.

 

Gottechain

(Bossut-Gottechain B) XVIIIe Gettechiens, 1784 Gardechiens.

 

Halmael

Limb. 1065 Halmale k, 1412 Haultemale (doc. lat. d’Arras) st.

 

Hareng

 (Herstal Lg), jadis Herens gv.

 

Héron

Lg. 1136 Héran sm, 1653 Hérand bfn.

 

Isnes-les-Dames

(Isnes N) 1289 Ynes les Dameistres (« do­mestiques ») bc, 1632 Yme le Dame hn ; opp. à Isnes-Sauvages (Isnes N) 1265 Ynnes les Sauvages bc.

 

Jambes

N. wall « dzap », 1134 Jameda, 1134 Jamna, 1155 .lame 1231 Jambe r.

 

Java

(Bas-Oha Lg) 1329 Javaing pf.

 

Krommen-Haring

(Bautersem B) 1559-69 Cromenherent a2 ii ; opp. à Hérent B.

 

Lanquesaint

H. wall. « lèksë », 1276 Lenghesain k, XIVe Lon-ghessent rp.

 

Lierre

A. 1585 Lyere in 8. (plante).

 

Lisbonne

(L’Escaillère H). 1616 Lillebonne crh 76.

 

Longuevue

(Tarcienne N), jadis Longue ville, puis Longuevie.

 

Loth

(Leeuw-Saint-Pierre B.). 1406 Lake w, 1560 Eaeckt mf i, 1786 Loth de Bouge, carte ; au XIXe, le k est encore prononcé.

 

Maredsous

(Denée N) 1594 Maredsous btm. 1784 Marais De-sous. Le Recueil des cartes des Pays-Bas de Fricx, du début du xvme siècle, donne Maladre (pour Maredrel), Marest dessous, et une localité imaginaire Marest dessus.

 

Mont-Saint-Pont

(Braine l’Alleud B) 1286 Mansinpont, 1473 Monchinpont tw.

 

Noblehaye

 (Bolland Lg) 1308 Abelinhaie vb (stade intermé­diaire : *Nabelinhaye.

 

Oostcamp

F. oc. 961 Orscamp mm, 1518 Oorscamp. df.

 

Pont-de-Loup

H. 840 Funderlo (*Punderlo?) si, 1497, Ponde-louz pp, 1570 Ponderloux ot, XVIIIe Pont de Loux.

 

Richement

(Amay Lg) XIVe Rostemont super Amaing gv, 1388 Roystemont a2 vin.

 

Sainte-Fontaine

(Pailhe Lg) 1229 de Centum fontibus, XIVe Centfontaines gv, 1840 Saint-Fontaine

 

Saint-Marc

N , wall. « sêmô » moyen âge Saint-Mard (patron, saint Médard).

 

Saint-Vincent

Lux., local « savêsà », patron saint Roch 1068 Sainvinsart, 1198 Saint Vinsart, 1344 Saint Vieusart vil n, 1347 Saint Vincent t.

 

Sainval

(Tilff Lg) 1368 Agchinvals, Chinvaaz, 1371 Chyen-vauls leod v

 

Santbergen

F.  or.  1217 Samberghes, 1430 Zantberghe dpb

 

Sart- Eustache

N. 1294 li Sart a le Staches bc, 1639 Sart al Stache ax, 1804 Sart-St-Eustache ( (e)stache = « bâton ,pi­quet » ; Eustache est un faux nom de seigneur)

 

Thy-le-Bauduin

N. 1265 Thyers li Bauduins bc, 1712 Thille-boudin rcpbf.

 

Troismonts

(Flamierge Lux) 1490 Ottramont Ijb (stade inter­médiaire : *aux Trois Monts).

 

Vielsalm

Lux. 1131 Salmes, 1365 Vie Saline, 1434 de Psalmis, 1504 Viex Psalme gaa.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 quatuor capellis, prima… quarta de Was, mm, 1330-1 Waescapelle aseb 3 v

 

Zétrud-Lumay

B fl. Sittert-Lummen, an x Zertrud-Lumay.

 

Zonnebeke

F. oc. 1233 Zinnebeka, 1424 Zinbecque csmy, 1570 Sunnebeke pt.

 

 

 

 1. A côte de ces cas d’« étymologie populaire », signalons quelques transformations qui paraissent dues plutôt à une simple confusion qu’au désir de rendre significative une forme devenue obscure. L’élément final d’un nom de lieu (substantif, suffixe) est parfois remplacé par un autre élément, phonétiquement voisin, et représenté dans d’autres noms de lieux ; pareille substitu­tion se rencontre dans toutes les langues ; elle est tantôt pas­sagère, tantôt durable :

 

Assebrouck

F. oc. 1187 Ascebroc df, 1455 Assembourc a 3 v

 

Beeringen

Limb. 1120 Béeringe da, 1255 Beringhem id

 

Boesinghe

F. oc. 1119 Boesin-gha, 1200 Boesinghem csmy

 

Buysinghen

B. 1184 Busengem, 1236 Buchengien, 1396 Buusinghen w, XVe Busseghem s. Vin-centii rp

 

Everberg

B.1160 Eversberc w, 1560 Everbeke mf i

 

Hatrival

Lux. 1129 ecclesiam sancti [Husjmarii de Atreivilla sh, 1334 Hatrivault vil (patron de l’église, saint Ursmer)

 

Hombroux

 (Alleur Lg) 1070 Humborc si, 1228 Hambru vb

 

Horpmael

B. 1363 Horpail vib

 

Mellegnoul

(Melin B) 1366 Mellegnouls bfn, 1374 Melleneel cd

 

Merchtem

B. XIe Martinas k, 1120 Merch-tinis, 1314 Merchtem w

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb

Ottenbourg

B. 1208 Ottenburch b i, 1570 Ottenberg ot

 

Saventhem

B. 1117 in Saventa, 1179 Saventhem crh 4 vu (comp. le Saventerloo, bois voisin)

 

Sichem

B. 1134 Zigghene rpk, 1378 Sichenen vib

 

 

 

NOMS DE LIEUX  BILINGUES

 

 1. Beaucoup de localités belges ont porté, portent encore des noms différents en français, en flamand, en allemand (1). Les deux noms peuvent différer très peu, ils peuvent aussi n’avoir rien de commun. Ils peuvent provenir d’un primitif unique transformé phonétiquement de façon divergente ; l’un peut être la traduction de l’autre ; enfin, ils peuvent ne pas avoir la même origine (2).

 

(1)  Nous ne traitons ici que des noms indigènes ; les formes anglaises, espagnoles, italiennes, n’ont pas été reprises.

(2)  Pour  les formations  bilingues officielles,  v.  notamment J.   vannérus.   Toponymie  politique  (Le   Flambeau,   III,   1921, n°   6).

 

 

Examinons d’abord le cas de noms représentant un même primitif différemment évolué.

 

 1. Nom primitif celtique ou gallo-romain.

 

Arlon

Lux. all. Arel (d’où le fl. Arel) IVe Orolaunum It. Ant., 1176 cornes de Arlon si, 1376 van Arie vib.

 

Bastogne

Lux. all. Bastnach (d’où fl. Bastenaeken), local « bàstney’ » (sic), 887 Bastonica e vi, 1152 Bastonia sh, 1293 Bastongne m m, XIe Pastenacha k, 1374 van Bastenaken vib.

Casier (Lanaye Limb.) roman  Chastres gv.

 

Goé

Lg. 1497 Goilhiez pp, XIIe villula de Goleche, 1460 Guylken, 1547 Goelich psi 20.

 

Goirhez

 (Aubel Lg) 1213 Gorck dr.

 

Goyer

Limb fl. Jeuk, 1558 Goye seu loeck a i.

 

Habay

 (la Vieille et la Neuve) Lux. wall. « haba ». ail Habich

 

Hachy

Lux. all. Herzig, XIVe Hertzig pt, 1317-22 Harcy, 1537 Herssy dfl.

 

Jodoigne

B. fl. Geldenaeken, 1139 Gendenaeken st, 1164 Geldonge a2 vin, 1181 Jodonge a2 i, 1269 Jodoingne a vi.

Liège Lg. wall. « lits ». fl. Luik, ail. Lùttich, v. 730 Leudico, 723-43, in villa cui vocabulum est Leodio, IXe in Leodico vico publiée, in Leodia, in vico Leutico, 853 apud Leudicam, 903-20 Ledgia, 921 in supradictà ecclesia quae Legia dicttur, 1036 in urbe Letgia, 1048 Leggia bsahlg 2, 1249 la glise de Liuge a 2 vu 1276 vers le Liège, 1276 versus Ludeke cy, 1295 bisdom van Luyck, 1361 van Luetke psi xi, 1424 stat van Luytge st, 1471 van Ludich f.

 

Messancy

Lux. all. Metzig, 1287 Maxenchei clf, 1317-22 Messency dfl, 1376 van Mechtzich vib, 1381, Mecencey, 1383 Metzig vil.

 

Montenaeken

Limb. 1139 Montenaken st, 1174 Monteigney, 1203 Montegni si, fin XVe Montegni le ties, qu’on dit en ties Montenac jh.

 

Mussy-la-Ville

Lux. all. Missig < Müssig.

 

Namur

N. fl. Namen, VIIIe ad Castro Namuco mgh ss. r. mer. II 325, 985 Namucho sl,1251 Nameur ax,1281 Namen st ; en Fl. or. on dit Namur tz.

 

Renaix

Fl. or. fl. Ronse 831 Rodenacum mf i, 1209 Rosnais m ii 2, 1370 Ronay en Flandres vib, 1367 van Ronsse dpb, 1485 van Ronchen vib.

 

Tourinne-la-Grosse

B. fl. Deurne, v. 1159 Tourrines, 1315 Dorne, 1784 Doern ou Tourinne.

 

Tournai

H. fl. Doornik, v. 900 civitate Tornaco da, 1302 Dor-neke vib, 1318 Tournay cy n.

 

Wodecq

H. wall. « wok », « ok », fl. « wàk », 1142 altare de Voldeca m n 2.

 

 

 

 1. Nom primitif français lors de l’emprunt.

 

 

Amougies

F. or. fl. parlé « amûdza :yœ », « amûdza :ys »,1372 van Amougijs ktw.

 

Dottignies

F. oc. 1101 Dothegnies, 1293 Dotignies, 1326-van Dottenijs, 1866 naar Dottenijs df.

 

Escanaffles

H. fl. parlé « sala :f ».

 

Houffalize

Lux. all. Haufflescht, 1426 Huffels vil.

 

Lutremange

(Villers-la-Bonne-Eau Lux) ail Lautermànnchen ; primitif ail. en -ingen ; forme romanisée empruntée par l’ail, et déformation par étymologie populaire

 

Musson

Lux wall. « emsô » (sic), all. « emsori ».

 

Noville

Lux. wall. « novèy », all. « nuf ».

 

Oreye

Lg. v.1100 Orel dr, 1311 Orelh bfn, XIVe à Oreilh h; fl. : 1155 Hurle si, 1366 Urle, 1378 Oerle dr.

 

Quatre-Vents

 (Bonnert Lux) ail. local Katterwang.

 

Rosoux-Crenwick

Lg. fl. Roost, 1171 Rosuth st, XIIIe Rost, Roist Idr.

 

Rouvray

(Limerlé Lux) wall « rovré : », ail « rù :wœrt »

 

Verviers

Lg. 1131 Verviers sm, 1374 van Vervieren (fl.) vib,

 

 

 

 1. Nom primitif germanique.

 

Afflighem

(Hekelghem B.) 1105 Hafligmensis smt, 1212 Haf-fligem rcf n, 1297 Hafflengien m i, XIVe l’abbie à Affligien jo.

 

Alsemberg

B. 1227  Halsenberg,   1251   Hasenbert dev.

 

Anvers

A. fl. Antwerpen, v. 1160 in Antwerpia a 2 xm, 1294 van Andwerpen gg, 1298 fait à Andwerpe cy, 1348 Andwers hu, XIVe la vilhe d’Anwerps jo, XIVe Anwiers h, 1400 Anvers, 1403 chastellenie dAnwerpen aa 25, 1407 ville dAnverps aa 26.

 

Aubange

Lux. ail.   Ubingen, loc. ail.

 

Autgaerden

B. wall. « utsàr », 1249 Out-Hogarden, 1403 Out-garden, XVIIIe Autchard tw.

 

Beho

Lux., wall. « a bô ». all. Bochholz, local « bo:kœls », « bu:kœls », v. 1135 Bocholt sm, 1615 Abbo,1662 Behault gaa, 1727 Bouchols rcpbf, 1834 Beho va.

 

Bierges

B. loc. wall., 1209 Bergis, 1230 Bierge, 1336 Bierghe tw.

 

Curange

Limb. fl. Curingen, 1079 Curinge si, 1218 Curingen mf ii.

 

Deiffelt

 (Beho Lux) wall. « dùrfe ».

 

Dongelberg

B. loc. auj. wall., pron. « dôzelbè :r », local « dôk-bye », 1036 Dungleberc mf i, 1079 Donglebert mf ni, 1183 Don-glebiert mf iv, XIVe Saingnor de Dongbiert h.

 

Enghien

H. fl. off. Edingen,local « i :^œn », « e -.r/cen »,1117 Aden

ghien da 2, 1185 Adengem, 1218 Anghien sw (le nom fut porté d’abord par Petit-Enghien H. fl. Lettel-Ingen, loc. auj. wall.).

 

Gand

F. or. fl. Gent, 966 a portu Gandensi ar vin, XIIIe passer à Gant dpb, XIVe à Gans, devant Gons jo, 1297 van Ghend did.

 

Ixelles

B. fl. Elsene,- local « a rylsœ », 1210 Elsela w, 1706 Ixelle rcpbf.

 

Léau

B. fl. Zout-Leeuw, XIe Lewe, 1336 Lyewes tw, 1514 Leuwe (fl.) crh 3 xiv, 1694 Leaues, 1632 Sout-Leeuw tw.

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 comitis de Los bs iv, 1067 Otto de Loz sm, 1297 Lon si.

 

Louvain

B. fl. Leuven (Loven) 1140 in Lovanio a 2 xm, 1259 Lovain bf, 1374 Lovene cd, 1400 Luevene vib m.

 

Melden

F. or. fr. Méauline (peu usité), 1181 ecclesiam de Miaunes d, XVe Melden, gallice Mealnes 2 p.

 

Mulken

 (Tongres Limb) 1317 Meulken. 1337 Mulken pf, XIVe Mokynes deleis Tongres h.

 

Neerwinden

Lg. v. 1343 le ville de Niewinde bfn.

 

Otrange

Limb. fl. Wouterinyen, v. 1250 Wotrenges gv, 1261 Wotheringes vg.

 

Roulers

F. oc. fl. Rousselaere, 822 Roslar bo vi. 1309 Roes-selaer vib iv, 1308 fait à Rolleirs cy i.

 

Xhendremael

Lg. XVe la chite noume Quennemal jh.

 

 

Le deuxième phénomène qui a pu se produire est la traduc­tion, exacte ou approximative, totale ou partielle, d’un nom de lieu.

 

 

 1. Nom primitif français.

 

Benonchamps

 (Wardin Lux) ail. Bindelt (<*-(elt).

 

Bettincourt

Lg -fl. Bettenhoven, 1139 Bertincourt st, 1180 Bettecoven ppct, 151.

 

Braine-l’Alleud

B. fl. Braken Eigen, 1216 Brania de Allodio 1312 Braine lalluet tw, 1372 Eyghenbraechenen vib, fin XVIe die van Bracheneyghem dfd.

 

Honville

 (Hollange Lux) wall. « hôwè :y » (sic), all. Hanf, local : « hô :nœref » (atténuation de -hof).

 

Laroche

Lux. all. Welschefels 1139 capella de Rupe K, 1274 La Roiche en Ardenne Mél. C. de Borman, 1378 Veltz, 1411 Welschveiltz, cl.

 

Livarchamps

(Villers-la-Bonne-Eau Lux) all. Lieschfelt (<* Libârtsfeld).

 

Mons

H. fl. Bergen, 1328 van Mons in Heinegauwen cy, 1344 Berghen in Heneghouwen rgh.

 

Noduwez

B. 1139 Notdenweiz st, 1252 Nodevort a 2 xi.

 

Rachecourt

Lux. wall. « ratskù », ail. Resig, 1235 Ragecorto, 1286 Reishoye t.

 

Strainchamps

(Hollange Lux) ail. Sauerfeld,l3l5 Seraincham-per vil, 1418 Survelt clf, 1435 Sorvelt vil.

 

 

 

 1. Nom primitif germanique.

 

Attenhoven

Lg : 1189 Ottonis curtem si, 1232 Attenhoven ça.

 

Battincourt

 (Halanzy (Lux.) ail. Bettenhofen, local « bètem » loc. ail. (Halanzy est wall.,) 1284. Betthincourt, 1430 Betten-hoven t.

 

Becquevoort

B. 1092 Baccunwez gv, 1159 Bethenvorth (— * Beck-) dkw.

 

Budingen

B. 1145 Budinges a 2 vin, local «bu nœ »,d’où le wall. « bine : ».

 

Elixem

Lg. 1318 Alincort, Alincour, 1509 Elezem emprès Tillemont rg.

 

Engelmanshoven

Limb. 927-964 villa Engilmundeshoven st, fr .au m. à. Englemoncourt gv.

 

Fouches

(Hachy Lux) all. Offen, loc. ail., 1309 Fours ul.

 

Gentbrugghe

F. or. 1163 Gentbrugghe vl, XIVe Gampont, XVe Gantpont rp, 1698 Gandpont dpb.

 

Gossoncourt-lez-Looz

Limb., fl. Gutshoven loc. fl., 1219 Gocincourt, leod. 8, 1497 Guetshoven pp.

 

Gossoncourt-lez-Tirlemont

B. fl. Goidsenhoven, loc. fl., 1155 Gocincourt, 1253 Goscenoven tw, 1346 dominus Goeswinus de Goetsenhoven… Ego Goeswinus de Goetsencurt (même acte) tw.

 

Grammont

F. or. fl. Geeraerdsbergen, Geertsbergen, pron. loca­le « yt’zœbèryœ », 1068 in oppido Gefaldimontensem, 1142 Geroldimonte mf i, v. 1207 apud Gerolmont smt, 1278 Geeronts-berghe dw, 1327 Gheroudsberghe cy.

 

Guelf

 (Habergy Lux) loc. ail., 1253 Guldorf, en fr. au moyen âge Jovilancourt t.

 

Ingelmunster

F. or. 1521 a Englemoustier in 7.

 

Longeau

 (Messancy Lux) ail. Laser, loc. ail., 1309 Longeyawe t. 1495 Lantwasser (= *Lancw.), 1537 Langwasser dfl.

 

Mettecoven

Limb. 1112 Matincurt asan 27.

 

Nobressart

Lux. all. Elcheroth, local «elchert», loc, all., 1256 Abrichart. 1336 Abrissar clf, XIVe Elckeraidt, 1727 Nabresa ou Elcberost rcpbf.

 

Racour

Lg., fl. Raetshoven, loc. wall. jadis fl., 1147 Racurth asan 19, 1372 Raetshoven st.

 

Remersdael

Lg. 1224 Renbievaz, 1252 Reynberzdale, 1276 Remberval dr.

 

Romershoven

Limb. 1147 Romercurt Isj, 1257 Romershoven st.

 

Rousbrugghe

F. oc. 1218 de Ponte Rohardi La Fl. VII, 1261 l’abeie de Pont-Rohart cf, 1327 te Roedsbrigghe cy, 1632 Pont-rouwaert erf.

 

Viville

 (Ronnert Lux), ail. Altenhofen, local « a :lœnhuôvœn », loc. ail. 1435 Aldenhoven, 1501 Vielzville, 1530 Vieulx-ville 1536 Viesville ou Aldenhoven dfl.

 

 

 

 1. Nous citerons à part sept localités portant ou ayant porté un nom roman en -iacus (haut moyen âge) et un nom germanique en -ingen, -heim ou -houe, le premier élément étant un même nom d’homme (1).

 

 • Peut-être faut-il joindre à ce groupe Zerkingen (Saint Trond Limb.) 938 in … Sarcinio, in Sarchinio, 1133 apud Ser, chesiam St (latinisation de *Sercheis?). D’autre part, c’est à tort qu’on classerait ici Budingen B, dont le nom wallon est « bine : », que l’on trouve écrit Bigniet ; c’est la transposition du fl. local « bu :nœ».

 

Crisnée

Lg. fl. Gherstecoven, Gerscouen, loc. wall., v. 1100 Crestengneis dr, 1305 Crissenges, 1359 Gherstecoven, 1367 Ghers-hoven cndt.

 

Erondegem

F. or. loc. fl. 868-9 (cop. XIIe) Eroldingaheim war, 1185 Gerondegeis mflll.

 

Habergy

Lux, all. Hewerdingen. loc. « yé:wœrdang », loc. ail., 1292 Harwerdingen t, 1537 Herverdingen dfl.

 

Halanzy

Lux. all. Holdingen, Helsingen, loc. « holdang », loc. •wall., 1175 Holencei, 1480 Hoilding t.

 

Soignies

H. loc. wall., 870 Sunniacum mf i, Xe Soniacas b, 1154 Sognies m n 1, 1184 de Sonniis d, fl. offic. Zinnik, 1538-9 Zinnike w, fl. pop. » zô:ningœn », « zce’ :nir/œn », « zé:ningjœn » (non signalé avant le XIXe siècle).

 

Trognée

Lg fl. Truilingen, loc. wall., v. 1000 Trudoneca dr, 1096 Trueneis si, 1124 Trudignies gm, 1138 Trudenlegen ( = *Trudelengen), 1355 Trudelinghen st.

 

Wommersom

B. loc. fl, 1036 Wolmereis mf i, 1139 Wolmers-heym st.

 

 

 

52.Le troisième cas est celui où une localité est désignée dans des langues différentes par des noms n’ayant entre eux aucun rapport de forme ni de sens.

 

Côte-Rouge

(Tontelange Lux) all. Beierchen ; loc. all.

 

Grande-Espinetle

(Rhode-Saint-Genèse B), fi. Groote-Hut, loc. fl. 1687, Cautershutte w, 1777 Grande Espinette Ferraris, 1784 l’Épinette w (espinette = « arbre épineux » ; opp. à Pelite-Espinette ; v. plus bas (1).

 

Menufontaine

(Fauvillers Lux), 1184 villam de Minute Fonte sh, all. Muneref loc. ail. sur la frontière linguistique.

 

Moinet

(Longvilly Lux) all. Welschbocholz, loc. wall. (opp. à Beho Lux., all. Bocholz, loc. all.).

 

Mont

(Wardin Lux) all. Mauer; loc. all.

 

Notre-Dame-au-Bois

(Overyssche B), loc.fl. loc. « zu :zœkœz-ayk » (« chêne du petit Jésus »), xviie Jesus-Eyck.

 

Petite-Espinette

(Uccle B), loc. fl. fl. Kleine-Hut, 1784 Saint-Hubert.

 

Posterie

(Heinsch Lux) all. Watzerat, jadis Wolkerat, ail. local « postœri » ; loc. ail.

 

Quatre-Bras

(Arlon Lux) loc. all. hameau au croisement des routes Arlon-Luxembourg et Arlon-Longwy, all. local ‘spets » (Spitze, « sommet »).

 

Vivier-d’Oie

 (Uccle B), fl. Diesdelle, loc. f). 1683 lez les Dis-delles, 1740 de Diesdelle, 1784 Vivier d’Oye w.

 

Wihogne

Lg. loc. wall., fl. Nieuwdorp, 1336 entreJuperelle et Nuerdorp pf. 1708 Wihogne ou Neudorp rcpbf.

 

 

 

NOMS DE LIEUX REMPLACÉS

 

 1. 11 arrive que le nom d’une localité soit remplacé par un autre nom. Ce remplacement peut être fait brusquement, par une décision d’une personne ou d’une administration ; il peut aussi être préparé par une période plus ou moins longue où les deux noms coexistent.

 

 • Le Vert-Chasseur s’appelait jadis la première Hutte ; v. n° 58. ‘

 

 

 1. Nom changé volontairement par le possesseur de la localité.

 

Carlsbourg

 (Paliseul Lux) 1330 Sassuere, 1373-4 Sasure sh ; parfois Saussure. Le nom actuel fui donné en 1757 par Charles-Godefroi de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon.

 

Liège

Lg. En 1468, après la destruction de la ville, Charles le Téméraire, voulant également en faire disparaître le nom. l’ap­pela Brabant (Jean de Los, Chronique, éd. De Ram, 62), déno­mination qui ne fut guère usitée.

 

 

 

 1. Nom modifié volontairement après un changement dans l’état administratif de la localité.

 

Charleroi

H. IXe Karnoit war, 1026 Carnetum gv, 1563 Char-noy drc. En 1666 on y fonda une ville que l’on nomma, en l’hon­neur du roi d’Espagne, Charles II, et par déformation du nom ancien, Charleroi.

 

Gérouville

Lux. 1209 Gyrusart aial 45, 1230 Girulsart o, 1253 Gerousart aial 45, 1258 Gironsart. La localité ayant reçu une charte de franchise, le second élément du nom fut remplacé : 1259 Géronville. Gérouville o.

 

Mariembourg

N. 868-9 Veroflo, !512Wrouffe, 1543 Veroufle war ; parfois Brouffe. En 1542, l’abbé de Floreffe en vendit la seigneurie à Charles-Quint, qui y fit construire une ville forte (terminée en 1546) à laquelle il donna un nom nouveau, en l’honneur de sa sœur Marie de Hongrie : 1546 du nouveau fort… nommé Mariebourg, 1547 notre ville et forteresse de Ma-riembourgh, XVIIe Mariae burgum asan vin.

 

Nieuport

F. oc. 1112 novam terram nomine Sandeshoved… super flumen Isare sitam da. Le comte de Elandre Philippe d’Alsace y crée une ville (portus. poort) au milieu -du XIIe siècle : 1163 opidanis meis habilantibus in novo opido LaFl.. vin, 1280 nostre ville de Nuefport m i, 1306 îe ville de Noefport vib, 1309 à Neuf port, 1326 ter Niewerport cy.

 

Philippeville

N. 868-9 Erchelines, 1131 villam de Ercheneis, 1503 Ercherine, 1620 Escherennes r. En 1554 le village fut transformé en ville forte par Charles-Quint, qui lui donna un nouveau nom en l’honneur de son fils Philippe ; l’initiale de celui-ci figure dans les armoiries de la ville.

 

 

 

 1. Nom remplacé par celui d’une autre partie de la localité (souvent le château).

 

Blankenberghe

F. oc. 1281 ecclesie de Scarphout war ; au XIIIe siècle le village de Scarphout, sauf l’église, fut englouti par la mer ; son nom fut graduellement remplacé par celui d’un hameau : v. 1275 villa de Blankeberghe df, 1334 notre ville de Blanquenberghe… leur église appellée Notre-Dame de Skerp-souckt, 1348 die visscers van Scarphut, nu geseit Blanque-berghe, 1455 Scaerphout alias Blankeberghe war.

 

Bricquemont

 (Mont-Gauthier N), 1130-1 ecclesia… de Wanin-ga, v. 1131 Wanenge sm (Bricquemont est le nom du château).

 

Grobbendonck

A. 1180 altare de Olde, d, 1246 parochia de Houden gg ; au XIVe siècle apparaît Grobbendonck, nom d’un château, aujourd’hui détruit : XIVe Oudem, Gobedonc rp, XVIIe Ouwen alias Grobbendoncq gg, 1770-96 Ouwen, onder Grobbendonck vsm. Ouwen disparaît à la fin du XVIIIe.

 

Neufchateau-lez-Visé

Lg, anciennement Aubin, nom encore usité pour la paroisse ; 1822 Aubin-Neufchâteau, 1837 Neuf-château -Aubin ac.

 

Rechrival

 (Tillet Lux) ; jadis dans la mairie de Louville, vil­lage qui disparut à la fin du XVIe siècle après avoir graduelle­ment diminué d’importance : 1576 Loupy dict Recherival, fin XVIe Loupville dit Rechrival aial 1913.

 

Rochefort

N. 1064 comes Bohaniae r, 1139 de decania Bohaniensi… Bohannia sh, 1285 Behongne r. Behogne désignait le quartier bas, chef-lieu d’un vaste doyenné de l’ancien diocèse de Liège ; ce nom fut peu à peu remplacé par celui du château-fort : 1155 Rochefort, si.

 

Slype

F. oc. 1142 Erlebaldi capella, 1170 in Slipis… feodi quod adjacet parrochie que dicitur Herlebouds cappelle df. 1455 de Arlebaldi capella alias Sypen (= * Slypen) war, 1474-81 inde prochye van Aerleboudscappelle dat men heet Slypen, 1702 bin de prochie van Slypen geseyt Aerlebouls capelle df.

 

Statte

 (Huy Lg), sur la rive gauche de la Meuse, jadis Petite-Hug : 1314 in parva villa Hoyensi, 1337 gisant en la petite Huy pf, 1325 supra glaciem Mose Hoyensis contra le -State pf.

 

 

 

 1. Nom remplacé par celui du saint patron (1).

 

Voyez plus haut (n° 36) des cas récents. Donsliennes H. 868-9 Alesta war.

(1) Pour les noms de saints, v. 217-232.

Saint-André-lez-Bruges

F. oc. 1105 altaie de Betferkercka, quae et Straten appellatur, in honore B. Andreae Apostoli fun-datum mf i, 1273 Betferkercke olim, nunc Straten dictus, vicus juxta Brugas in quo est sita abbatia S. Andreae mf i, 1455 Sanc-tus Andréas alias Straten war.

 

Saint-Antelinckx

F.or.1179 parrocliia Ransbecca,1228 Rans-becca dpb, 1299 Zent-Antelins rcf n, XIVe Sains Encellinus rp (titulaire actuelle sainte Gertrude).

 

Sainte-Gertrude

 (Landen Lg), 11-16 Landenes, 1391 Vêtus Landen, 1451-2 Sinte-Gertruden-Landene 1606 Landen-Sainte-Gertrude. Opposé au « nouveau » Landen, ville créée au xme siècle, 1441 Novum Landen (A. Wauters, Landen, 1883).

 

Sainte-Marie

 (lez-Etalle) Lux. 1167 Sancta Maria, 1211 Rista, 1214 Rista sive Sancta Maria, aial 1913.

 

Sainte-Véronique

 (Berthem B.) 1374 Vroyenberghe cd, XVe Mons S. Veronae b ix, 1526 Vloyenberghe cd.

 

Saint-Gérard

N. Xe Bronium r, 1215 Broingne crh 76, XVe Broigne, XVIIe Saint-Gérard b ; c’est le nom de l’abbaye ; le patron de la paroisse est saint Pierre.

 

Saint-Ghislain

H. Xe Ursidungus, Xe Cella S. Ghisleni b, 1110 Cellam d, XIIe S. Gislenus, 1230 Saint-Gislain B.

 

Saint-Gilles

B. 1216 Obbruxella, 1222 Superior Bruxella w, fin XVIe Sint Gieliskerke tôt Obbruxsel dpd, 1631 S. Gilles hbt, 1730 Obbrussel, a xn, 1822 St Gilles lez Bruxelles ac.

 

Saint-Hadelin

 (Olne Lg), jadis Grande Soumagne, Sou-magne-Saint-Halent, par opposition à Soumagne Lg, Leod. xn.

 

Saint-Hubert

Lux, d’abord Andainum, Andaginum du nom du ruisseau Andaina, Andagina sh ; 1006 locus ad Sanctum Hu-bertum mf m. La localité est aussi désignée parfois par un nom fictif : 1046-65 Ambra sh.

 

Saint-Josse-ten-Noode

B. 1325 ten Noede w, 1460 son hostel de le Nouhe lez ledit Brouxelles in vm ; une chapelle y fut consacrée à saint Josse au Milieu du XIVe siècle ; XVe Hoye S. Judoci b ix, 1532 S. Judocus ten Hoye w. On dit d’ordinaire en fr. « Saint-Josse », en fl. « tœnu :y ».

 

Saint-Lambert

 (Jodoigne B.) 1497 Geldonia sancti Lambert! pp, 1639 idem a ix.

 

Saint-Martin

N, jadis Huy-le-Glise, puis Saint-Martin-Heu-glise asan xiv ; 1285 Saint-Martin bf.

 

Saint-Pierre-Capelle

F.oc. 1455 Onkevliete war, 1560. S. Pee-terscapelle mf n.

 

Saint-Trond

Limb. 741 ad basilicam sancti Pétri et sancti Trudonis que est constructa in villa nomine Sarchinio st, 1108 oppidum Sarchinium, 1107 oppidum sancti Trudonis, 1227 villa de Sainttreon si, 1292 Saintron bialg xi, 1378 Sintru-den st. Zerkingen est encore le nom de la paroisse Saint-Nicolas; au sud-est.

 

Samt-Amand

A. XVe Baesrode S. Amandi, 1447 Saint-Amand-Basserode b ix, XVe Sente Mans gg.

 

Woluwe-Saint-Pierre

B,  local « sintœpi :tœrs ».

 

 

 

 1. Nom remplacé par un nom désignant une construc­tion religieuse.

 

La Gleize

Lg, jadis Roanne comme un hameau de cette com­mune : v. 1131 ecclesia de Rona, et alterius Ronae,1167 duas Ronas sm, 1708 Glise dit Glesche rcpbf. (« l’église ».)

 

L’Ermite

(Braine-l’Alleud B). 1131 Dudinsart, 1399 Doudou-wisart tw. Au XVe siècle exista à cet endroit un couvent de femmes, en latin ^lusa, en fl. Ter-Cluysen, d’où le nom actuel.

 

Mariakerke-lez-Gand

F. or. 937 Meron mf i, 951 capellam in honore S. Marie dicatam in villa que dicitur Meren vl, 1330-1 Maren aseb 3 v, 1455 Meerekerke war ; puis le premier élément devient le nom de la patronne : 1518 Mariekerke pv i, 1522 Maria-kerke dpb.

Mariekerke A. 1218, villa Basseroide S. Mariae, 1484Baesrode Marie a ni, XVe Baesrode N. D. b ix, 1804 Marie-Kerque oud.

 

 

 

 1. Changements de nom dûs à d’autres causes, ou dont la cause est inconnue.

 

Bornival

B. v. 1209 in territorio de Porpais, 1244 Pourbais m ii 2, 1315 Borgnevaus, 1329 Bourgnival tw.

 

Bouny

 (Romsée Lg), dans les environs Hollande.

 

Fosses

N. Xe villa quae ex nomine fluminis decurrentis nun-cupatur Bebrona… in loco… nominato alio nomine Fossa r.

 

Gijselbrechtegem

F.oc., aux environs généralement « gra :yzœ-lôkœ » tz.

 

Grand-Looz

Limb. fl. Grootloon, 1272 de Grandi Los a 3 ni, XVe Groet-Loen st, 1558 Nelhum sancti Servatii ^cclesia a i, 1658 Nilum S. Servatii, 1720 Grootloen bialg ix ; voisine de Kerniel Limb. 1326 Nil juxta Loen, dicto Keernil, pf, et de Looz Limb.

 

Grootenberge

F. or., aux environs « bra :yveldœ » tz.

 

Heyst-sur-Mer

F. oc. 1222 Coudekerka sb, 1455 Heys alias-Coudekerke war.

 

Le Roeulx

H. XIIe Ampolinis K, XIIe Rodium b,.

 

Maisoncelle

 (Ebly Lux ) 1495 Gorse dl’l.

 

Mons

H. 831 ad Castrilocum monasterium sw, 1061 de Monte Castriloco d, 1071 Mont, 1071 Sainte Waudrut de Mons ou Castiel, 1117 in Montibus, 1186 actum Castriloco da 2.

 

Poilvache

 (Houx N.) 1246 Meraude sh. Le nom actuel est, dit Kurth, un sobriquet donné au XIIIe siècle à ce château lu­xembourgeois par ses voisins liégeois : XIIIe castri quod Smarag-dus vel Pilansvacca dicitur k, 1237 Poilvache asan 21 (« pille vache(s) »).

 

Pont-Brûlé

 (Grimberghen B) fi. Verbrande-Brug, 1162 Heienbeke a xi, v. 1220 Heienbeka a xvi.

 

Putte

A, 1486 Wavria Nicolai a ni, 1730 Putte seu Wavria S. Nicolai a xn (Voisine de Wavre-N.-D. A. et de W. Ste-Catherine. A).

 

Renard

 (Tubize B. ), jadis La Bruyère, XIXe le Renard, d’après l’enseigne d’un cabaret situé au centre du hameau, sur la route de Mons.

 

Rumsdorp

Lg., aux environs Klein-Holland.

 

Selzaete

F. or. 1356Walredonc, dat men heet Zelsate dpb.

 

Steenbrugghe

(Saint-Michel F. oc.) 1149 villa que dicitur Oden-ghem juxta Brugas, 1163 Odengem prope Brugas smt.

 

Tête-de-Flandre

(Zwyndrecht F. or.) 1146 Burgerweert a n ; un polder voisin porte encore ce nom.

 

Vert-Chasseur

(Uccle B), 1639 tegen over d’ierste Hutte (1), 1683 la première Hutte lez le Disdelles, 1742 Den Hudt w; le nom actuel est l’enseigne d’un estaminet encore existant.

(1) Les suivantes sont la Kleine-Hut (fr. Petite-Espinette) et la Groote Hut (fr. Grande-Espinette) ; voyez n. 51.

 

Vlassenbroeck

(Baesrode F. or.), jadis Sinte-Gertrudis-Baes-rode, dpb ; patronne : sainte Gertrude.

 

Wieze

F. or. est appelé dans la région Het Klein Gheel.

 

 

 

ÉVOLUTION  PHONÉTIQUE.  DÉCLINAISON

 

 1. Les sons composant les noms propres de lieux évoluent de la même façon que ceux des mots de la langue courante ; mais l’évolution normale est très souvent contrecarrée par l’existence d’une forme écrite, utilisée par beaucoup de personnes ignorant la prononciation réelle.

L’accent tonique protège la syllabe sur laquelle il porte ; au contraire, les syllabes voisines, spécialement la précédente eii français, la suivante en flamand, s’atténuent, se simplifient, vont même jusqu’à disparaître : 958-9 Aterino sm, Athin (Cla­vier Lg)) ; 1158 Bertingehem da, Bertegem (Huysse F. or.); v. 1100 Crestengneiss dr, Crisnée Lux ; XIIe Moroldiheis sh, Morhet, Lux.

Voici les transformations de sons qu’il importe de plus de se rappeler pour identifier facilement les formes anciennes de nos noms de lieux.

 

 

 1. Région romane.

 

Le c devant a est devenu ch, vers le IXe siècle (1) :

(1) Ces indications chronologiques paraissent souvent être contredites par les exemples cités ; il s’agit généralement de l’effet de retard dû à l’écriture.

 

Chevetogne

N 943 Caventonia sm

 

Certains dialectes ignorent cette trans­formation, notamment le picard :

 

Quiévrain

H.1132 Castrecin vsm, Quatre-chin (Esplechin H) ; 902 Caprinum d

 

 

L’l placé entre une voyelle et une consonne s’est vocalisé en u au XIIe siècle environ ; al donne au, o, parfois a :

 

Jodion

(Soye N.); el donne o : 841 Geldione, 1138 Jodion r

 

Jodoigne B

1164 Geldonge a2 vIII

 

Les Avins

Lg 817 Alventium r

 

Odeigne

Lux 747 Al-danias sb

 

Othée

Lg 1217 Altei bialg vu

 

Waudrez

H 779. Walderiego k, XIIe Waudry vib

 

Wodon

(Cortil-Wodon N).1125Veldunt, 1262 Vodon r

 

 

Exceptionnellement

 

Maissin

Lux, 817 Melsinum, qui aurait donné régulièrement Meaussin, est devenu Maissin Lux, 1139 Mexin sh

 

 

Au VIe siècle, les consonnes sourdes placées entre deux voyel­les sont devenues sonores :

 

Leuze

H VIIIe Lotusa, 1071 Lodousa r

 

 

Dès avant le IXe siècle le g intervocalique résultant ou non de c, tombe s’il précède u :

 

Sirault

H.822 Securiaca d, 1112 Sirau

 

 

Le d intervocalique tombe généralement au XIIe siècle (dans certaines régions de la France, dès le Xe) :

 

Fronville

N 968 Angle-duram mf i, XIVe Angloir o, Angleur Lg ; 1068 Fredonvilla crh 41

 

Glons

Lg 1034 Gladons k, 1146 Glauns bialg vu

 

Thuin

H ; 1155 Tudinum si,

 

Waulsort

N. Xe Walciodorum, 1190 Wau-soire b

 

 

La même chose se produit pour d placé entre une voyelle et r :

 

Jenneret

(Bende N) 873 Genedricio sm, 1130 Genereyt,

 

 

 

61a. Dans la syllabe finale (spécialement si elle n’est pas ac­centuée) se produisent plusieurs modifications, par exemple :

 

 1. a) chute de l entre consonne et e muet :

 

Dave

N ;1091 Daveles a 2 vu, puis Davle(s)

 

Fenffe

(Ciergnon N) ;1243 Fenffle a xvi

 

Herstappe

Limb. ;1331 Harstaples vb

 

Leffe

(Dinant N) ;1179 Leffle bf

 

Modave

Lg XIVe Modaweles h, 1314-15 Modale vil

 

Neffe

 (Dinant N).1259 Neffle bf

 

 

 1. b) chute de r entre consonne et e muet:

 

Balâtre

N ; wall.  « balausse »

 

Bande

Lux ; 1184 Bandres, 1342 Bandres sli

 

Ethe

Lux ;1248 Etres o, XIVe Ether pt, 1373-4 Aite sh

 

Gembes

Lux ;1139 Gembres sh

 

Gives

(Ben-Ahin Lg) ;1235 Givres si

 

Herve

Lg ; wall. « hêve »

 

Louette-

Louette-Saint-Denis N et Louette-Saint-Pierre N, wall.   « lwat » ;   1075 utrasque Letires, 1139 Loitres, item Loitres sh, 1531 Loyt sainct Denys, Loyt sainct Piere dfl,

 

Nives

Lux ;1238 Nie-vres aial 1913,

 

Wavre

B. wall « ôf »

 

 

 

 

 1. c) chute de tr entre s et e muet :

 

Chastre

B, wall. « Tchausse »

 

La Hesse

 (Tohogne Lux) 1314-15, Hoistre vil

 

Thyse

ou Thys (Hu­main Lux) 1317 Tystre vil.

 

 

 

 1. Région flamande

 

L’f initial devient v au Xe siècle environ :

 

Vilvoorde

B (1)779 Kiifurdo lac, 1156 de Filfordis tw Tirl n 182, 1249 Viïforden mf i, 1263 Villon-vorde crh 3 n

 

(1) En français, l’f subsiste longtemps: 1375 donné à Fil-fordes vib.

 

Vladsloo

F. oc. ; 994 Frordeslo vl, 1279 Vlardse-lo m i

 

Vleckem

F. or. ;1036 Flachem sp, 111-9 Vleckem mf u

 

Vorsselaer

A 1088 Forsellar crh 4 vu, 1122 Vurslar et

 

 

Le ]ɘ (th) initial (écrit de façons diverses) devient généralement d au XIIe siècle :

 

Desteldonck

F. or. 967 Thesledung 1g, 1196-1200 Desseldonc da 2

 

Dilighem

 (Jette B)1163 Thidlengem w, 1280 Didlenghiem m i

 

Diseghem

 (Edeghem A).; IXe Tisingaheim crh 78, 1185 Tiensi-gim mf ni

 

 

Le th a subsisté dans

 

Thourout

F. oc., 862 Thurolt LaFl. xm.

 

 

 

On observe parfois le passage de t initial à d. sans que l’on puisse expliquer ce phénomène :

 

Drongen

fl., v. 1220 Drungine ; voyez Mansion, 242, 249

 

Tournai

H. Dans le cas de Tornacum, fl. Doornik, on admet gé­néralement l’influence analogique de doorn « épine ».

 

Tronchiennes

F. or.821 Truncinas

 

 

L’l placé entre une des voyelle a, o, et une dentale, s’est voca­lisé en u au XIe siècle, d’où au, ou, o :

 

Audegem

F. or. ;1019 Aldengem at i, 1089 Odenghem dpb

 

Bautersem

B ;1125 Balterzem tw, 1236 Boutersem id

 

Erembodegem

F. or. ;1125 Herenbaldeghem mf i, 1148 Erembodeghem mf i

 

Hauwaert

B ; 1151 Halderth b m, 1251 Hauderth id

 

Meerhout

A 746 Mareholt 1280 Merhout crh 3 n

 

Oudenburg

F. oc.; 868-9 (cop. XIIe) Àldenborg war, 1285 Oudenburgh La Fl. I

 

 

— Fait exception :

 

Maldegem

F. or. 1063 Maldengehem mf i, 1290 Maudenghien (fr.) dpb

 

 

Dans Malderen B, jadis Maire, le d a été développé récem­ment entre / et r.

 

Le d intervocalique suivant la syllabe tonique tombe à l’épo­que moderne :

 

Audenarde

F. or. pron loc. à rnordœ »

 

Auderghem

B. loc. « à :vœryum »

 

Haelingen

 (Velm Limb) ; 1221 Hadelingen a xvi

 

Releghem

B ; 1132 Radelegim w

 

 

 

 1. Dans certains noms de lieux de notre pays, une lettre a été ajoutée devant la première syllabe ; dans les noms romans, il s’agit d’une préposition (à, de, (e)n,   (su)r) agglomérée d’une fa­çon plus ou moins définilive(]),ou de \’e qui se développe ordinai­rement devant le groupe initial se, sp, st ; en flamand, où le phé­nomène est très rare,   il s’agit sans doute de la dernière lettre de (de)n ou de (le)n.

 

 

 1. Noms romans

 

Awenne

Lux. local « nôwen » (sic)

 

Aywaille   

Lg  1526 seigneurie de Dauville dfl

 

Beho

Lux. 1135 Bocholt, 1615 Abbo, 1662 Behault gaa

 

Ecaussines

H. XIIe Scalcinae g

 

Epinois

H. 1206 Spinoit da2, XIXe Espinois

 

Esplechin

H. 1132. Espelchin vsm. 1186 Splecina vi

 

Etalle

Lux 1052 Stalle t, 1298

 

Mont-Saint-Aldegonde

H. local   « ùmô » (« au mont ») ;    on  dit « aller à « ùmô ».

 

Naomé

N. 770-9 Aldemega sm, 1490 Naomé lib. 1528 Awomey dfl

 

Narcimont 

(Léglise Lux) 1495 Archimont dfl

 

Natoye

N. 692 Athetasis sm

 

Navaugle

(Buissonville N) 943 Havalgas sm

 

Néblon

 (Ouffet Lg) 1315 Emblon prope Uffei pf

 

Nèvremont

(Fosse-la- Ville N) 1558 Ewremont a n

 

Nimbermont

(Remagne Lux) 1495 Imbremont dfl

 

Nisramont

(Ortho Lux) 1830 Isramont sh

 

Noblehaye

(Bolland Lg) 1308 Abelinhaie vb

 

Nobressart

Lux. all. Elcheroth, 1256 Abrichart, 1336 Abrissar clf

 

Ochain

 (Clavier Lg) 1526 Dochain la seigneurie dfl

 

On

Lux 1526 Don dfl

 

Orchimont

N. 1526 seig­neurie de Dorchimont dfl

 

Rancimont

(Mellier Lux) 1313 Anciemont vil.

 

Sclayn

N. 1102 Sclain bs, 1289 Esclain be II 2

 

Spiennes

H. 868-9 (copie XIIe) Splienas (= *Spienas) war, 1218 Es-piennes acam vi ; Nalonsart (Marchin Lg) 1313 Alonsart vil

 

 

 

 1. Noms flamands

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb, 1567 Allodium alias Neyghene a 2 xn

 

Nysserode

 (Meensel B)   1422 Ysenroede,   1541 Nysenrode tw.

 

 

 

 1. Parfois l’article est soudé au nom (1) :

 

 • Un cas frappant est celui du nom français de Tervueren , qui n’est plus usité. Au XIVe siècle on dit en flamand: 1374 ghegheven ter Vueren vib, et en français : (1374 ?)donnees a le Vuere, donneit à le Fure, ibid. (le est l’article féminin) ; puis on trouve : 1374 fait à Levure en Brabant, et enfin : 1374 don­nées a le Leveure, ibid.

 

Lallue

(Anderlues H) XIIe Allodium d

 

Laloux

(Bousval B) ,1272 cuiïa de Alout a 2 n, 1465 Lalou tw

 

Langlire

(Mont-le-Ban Lux) 896 Angla’riam sm

 

Linux

(Sauvenière N), 946 Ruoz mf i

 

 

 

 1. Une lettre, une syllabe, est parfois retranchée du début du nom (généralement parce qu’on la confond avec l’article ou avec une préposition):

 

Estinnes

H. 1150 de Lestinis sm, 1374 Lestinnes vib

 

Hanonsart

(Ohain B) 1154 Hanonsart tw, wall. « nôsô »

 

José

(Battice Lg)  1337 Enghozeies gv

 

Raversyde  

(Middelkerke   F.   oc.) 1403-4 te Walravens yden vib, 1840 Walraversyde

Rémicourt

Lg 1216 Hemmericourt gv

 

Sainval

(Tilff Lg) 1368 Agchin-vals leod. v

 

Stée

(Braibant N) 1236 Resteies r

 

Tenneville

Lux. 1315 Atigneville ul

 

Wisempierre

(Ere H), 1222 Duisenpiere, 1279   Duissempierre   hct

 

 

 

 1. Une lettre est parfois ajoutée à la fin du nom :

 

Berleur

(Grâce-Berleur Lg) 1215 Berlois, 1219 Berlor gv

 

Chéoux

(Rendeux Lux) 891 Joco (jui Sigadis dicitur, XIIe Siu sm, XIIe Syur sh

 

Gembloux

N. 1131 Gembius r, 1372 Gembloers (fl.) vib, XVIe Gemblours (fr.)

 

Hoesselt

Limb. 1066 Housle crh 4 i

 

Hoeylaert

B. 1186 Holar w, 1631 Holaert hbt

 

Loih

(Leeuw-Saint-Pierre B) 1406 Lake w, 1560 Laeckt mf i

 

Mortsel

A. 1158 Mortensella b x; 1508 Mortsselt vsm

 

Namur

N. 985 Namucho si, 1251 Nameur ax

 

Querbs

(Erps-Querbs B) 1266 Qua-deribbe go, XVIIe Quaderebbe p, an x Erps-Quarebbe

 

Rotselaer

B. 1178 Rots-lar rcf n 1263 Rothscelart a 2 xi

 

Ryckel

Limb. 1599 Ryckelt prope Trudonopolim leod, vin

 

Rymenam

A. 1708 Reymenant pb vi

 

Sempst

B. v. 1220 Zempsa a xvi

 

Tamise

E. or. fl.

 

Temsche

 local « tempst », 870 Temseca mf i, 1201 Thamisia a i, XVIIe Tempst

 

Vertryck

B. local « vi :a trayk », 1211 Verteke si, 1427 Vertrycke tw, XVe Weertrycht st.

 

 

 

 1. En Wallonie, les noms de lieux subissent fréquemment une simplification de la terminaison.

 

Par exemple :

 

 1. a) chute de c, ch — 869-9 Hanrec war, 1639 Hanresche a x, Hanrel N ; XIIe Haverec g, 1353 Havrech sml, Havre H ; XIIIe Masic, XVI* Masicq as n, Mazy (Horrues H) ; 1250 Orech a ix, Oret N.

 

 1. b) chute de r final ; ce phénomène, qui est assez récent, a pris aujourd’hui une extension très grande ; mais il est rare que les formes sans r aient été adoptées officiellement. —

 

Baudour

H. wall. « b du »

 

Bierwart

N. wall. « byér j »

 

Bleid

lux. 1222 Bél­iers o

 

Chacoux

(Annevoie N) 1462 Chacourt   psp

 

Dampicourt

Lux. wall, « dâpiku »

 

Hodister

Lux. wall. « hodistè »

 

Houx

N 1271 Oire a x, 1585 Hour fr. (opp. à Hour N. 1465 Hour en Fa-menne  cdi)

 

Latour

Lux.  wall. « latù »

 

Maransart

B.  wall. « marâso »

 

Meix-devant-Virton

Lux. 1183 Mers o

 

Ruchaut

(Court-Saint-Etienne  B)   1272  Roiersart  a  3   n     

 

Thibessart

(Mellier Lux) wall. « ty’ébesà»

 

Tilleur

Lg.wall. « tiyœ’ »

 

Waha

Lux 934-5 Wahart sm, 1350 Wahar sh.

 

 

 

 1. c) dénasalisalion de la finale ; phénomène presque général dans la prononciation wallonne des noms de lieux, et très fré­quemment enregistré dans les formes officielles.

 

Amay

Lg, wall. « àma »    1140 ab Amanio a 2 vu, 1310 Amaing si, 1356 Amaie a 2 vin

 

Andoy

(Wierde N) 1230 Anduang, 1436 Anduwang bg

 

Artey

Rhisnes N.); 1236 Artangh asan 31

 

Baudeset

(Walhain-Saint-Paul B) ; 1348 Badressain, 1506 Batresain, 1510 Baudecet rg

 

Bothey

N 1199 Botang a 2 ix, 1291 Boutaing, 1291 Botheit, 1639 Botez a x

 

Huppaye

B;   1154 Hupain crh 4x

 

Jehay-

Lg 1131 Gehan, Gehen a 2 vin,   1353 Jehaing a 2 vin

 

Limoy

(Loyers N) 1236 Limangh asan 31, 1275 Limoy bs

 

Lumay

(Zétrud-Lumay B),; 1260 Lumaing, 1553 Lymay fl. Lummen tw

 

Mettet

N ; 1155 Metin si, 1436 Mettin a2 i, 1558 Metting a n

 

Mozet

N953 Mosenc sm, 1451 Mousen bg

 

Odet

(Bois-el-Borsu Lg) 1246 Oudain sh

 

Seumay

 (Perwez-le-Marché B); 1153 Sumains a 2 vm, 1272 Seuman a 3 n

 

Soumoy

N 1113 Solmayn, 1217 Somain crh 4x, 1316 Soumain r, 1558 Soumaingue au

 

Waillet

N 1130-1 Wailens sm, 1558 Wayen am

 

Wez

(Wierde N) ; 1223 Wain f, 1268 Wan badm

 

Yvoi

(Maillen N). 1280 Ywaint m i

 

 

 

 1. Deux consonnes peuvent brusquement changer de place (métathèse).

 

Agnelée

(Perwez H) 1155 Alinjees a2 vni

 

Cognelée

 (Champion  N)123 Colignees  gv,   1558  Colgneez  a  n

 

Gelbressée

N 1126 Gisleberceis r, 1151 Girbelcees a xi

 

Moignelée

N.1192 Moulgnies mf n, 1639 Molignies a x

 

Pont-à-Migneloux

auj. (Mellet H); 1236 Melhignul a ix (dim. de Mellet. 1033 Melenck bd)

 

 

 

DÉSINENCES   CASUELLES

 

 1. Jusqu’au XIVe siècle, époque où se désorganise la décli­naison à deux cas, le français a longtemps employé l‘s final (écrit souvent z) pour indiquer, dans les substantifs masculins, le nominatif (cas sujet) singulier (murs ; comp. fonds, de même origine que fond ; fils) ; cet s se retrouve dans certains noms de personnes (Charles, Hugues) et dans un grand nombre de noms de lieux, dans lesquels il a été fréquemment confondu plus tard avec l’s indiquant le pluriel :

 

Arlon

Lux.. 1246 Erlons o

 

Beaurieux

(Court-Saint-Étienne B) XIe Bellus rivus tw,    1116 villam que Belrius dicitur crh 4 n

 

Chevron

Lg 1135 Kewruns gaa

 

Cugnon

Lux XIVe Cognons pt

 

Dour

H. 965 in Durno m vin, 1204 Dours da 2

 

Fays

(Achêne N) 943 ad Faid sm

 

Frasnes-le- Buissenal

H. 1122 Fraine a 2 i

 

Han-sur-Lesse

N 1031 Ham da, 1209 apud Hans o ; 1315 Hans sur Leze vil n

 

Liège

Lg, 1428. la diocèse de Lièges bs

 

Longlier

 Lux 888 Longolare e vi, 1055 Longliers t, 1097 Longleir o, XIVe Longliers pt

 

Mellier

Lux XIVe Melliers pt

 

Mons

H. 1071 Castella Mont et Belmont swf 1071 Mons ou Castiel m i, 1117 Montes da 2

 

Mont

(lez-Houffalize) Lux. 1067 Mons t

 

Mont

 (Sombreffe N) v. 1209 Monz bf

 

Mortier

Lg 1108 Morlire bialg vu, 1178 Mortiers ib. xn

 

Mousty

(Céroux-Mousty B) 1280 Moustiers tw, 1496 Moustir cd

 

Orgeo

Lux XIVe Orgeots pt

 

Roly

N. 1049 Rosliei, 1180 Roliers bd

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la Leux, 1225 Vilerlaluet sh

 

Villers-la-VilIe

B. 1033 Vilare in Darnoensi bd, 1312 Villers Ville, 1459 Viller le Ville tw

 

Villers-l’Évêque

Lg. 831 Villario si. v. 1272 Wilre Episcopi a 3 ni

 

 

Le même s apparaît naturellement aussi dans des noms d’au­tres régions linguistiques employés dans des documents ro­mans (1) :

 

(1) Comparez 1326 à Bradas, de Leydes rhh, XIVe Loundres.

 

Bruxelles

B. fl. Brussel, 1289 Bruxelle w, 1296 Brou-xielles m i, 1328 Bruxelles dkw, 1281 Brussiele si

 

Couckelaere

F. oc. 899 Cockcellare mf in, 1286 Watier de Kokelers m i

 

Elverdinghe

F. oc. 1168 Elverdinga csmy, 1312 Eleverdenghes cy i

 

Gand

F. or. XHIe à Gant dpb, XIVe à Gans jo

 

Huldenberg

B. 1145 Hildebergh, 1208 Holdebierges W

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 Comitis de. Los bsl iv, 1302 Loen crh 3 n

 

Poperinghe

F. oc. 1119 Poperingahem cb, 1302 Poperinghes iab i

 

Roulers

F. oc. fl. Roesselare, 822 Roslar bo vi, 1308 fait à Rol’eirs cy i

 

Vollezeel

B. 1300 Foleseiles as iv

 

Wytschaete

F. oc 1066 Wideschat mf i, 1314 Wytscates cy i

 

 

 

 1. Beaucoup de noms flamands se terminent par -(e}n. d’ap­parition assez récente (XIIIe, XIVe et après). C’est, au début, la désinence du cas régime au singulier (1) (forme figée par la suite, et employée comme cas sujet).Cette déclinaison portait, dans la pensée de ceux qui l’employaient, tantôt sur le substan­tif apparent dans le nom propre,tantôt sur le nom propre lui • même (2).La désinence -(é)n s’est, sans doute aussi répandue par analogie; du reste, une même classe présente des noms avec et d’autres sans (-f)n (3). La présence irrégulière de cette désinence a même fait modifier des noms où l’n final avait une autre origine (4).

 

 (1)   Comp.  van  der straten ;  der heyliger Kerken ; van  der brugghen. Plusieurs noms de lieux belges ont gardé la préposi­tion : Terbeken, Terheyden, Terlinden, Tervueren (XIVe gegeven ter Vuren, données à le Vure).

(2)  Comp. die Maze- in der Mazen ; Lysbette – mire vrouwen Lysbetten ; Henricus Blake- Hinricum Blaken ; van Henegouwen ; van  Romen.

(3) Notamment les noms en -ing(e) (v. n. 102), qui ont pris l’n dans l’est du pays, mais non en Flandre.

(4) 1401-2 van Mechlen… te Mechle (Mechlinia, 1925).

 

Voici quelques cas :

 

Bommershoven

Limb. 1268 Bommershove Ann. soc. Maastricht i

 

Brasschaet

A. 1427 Brechtschate vîaa, 1560 Brexscateri mf i

 

Bruxelles

B. 1107 Brucsella mf ni, 1223 Castellanus de Bruccellen rcf n,1306 van Bruessele, 1337 gegeven te Bruesselen dkw i

 

Cappelle-au-Bois

A. 1232 a parte nove capelle sancti Nicholai crh 4x, 1292 Capellen w. XIVe Capella juxta Ramesdonc rp

 

Cappellen

B. 1235 Nova Capella. 1404 Cap­pellen tw, 1730 Nieuw-Capelle a xn

Herck-la-Ville

Limb. 1139 Herke st, 1157 ecclesiam de Herchen fr.

 

Keerbergen

B. 1036 Chierberge mf i, 1216 Kerberga a xi, XVe Keerberghe b ix

 

Noordschoote

F. oc. 1221 Nordschotc ch, 1327 te Nortscoten cg

 

 

 

LES ÉPOQUES DE FORMATION

 

GÉNÉRALITÉS

 

 1. Dans les chapitres qui suivent, les noms de lieux de la Belgique sont classés d’après l’époque où ils ont été formés, et pour chaque époque, selon le type de formation et le sens. Certains noms sont évidemment difficiles à dater d’une ma­nière précise : c’est le cas pour un nom de lieu qui est étymolo-giquement un nom commun employé depuis l’époque romaine jusqu’aujourd’hui, et qui n’est pas attesté par des documents fort anciens.

La première couche linguistique qui nous soit connue est celle des noms celtiques (1). Ceux que nous pouvons désigner comme tels en Belgique ne sont pas nombreux. Les Belges ont occupé le nord de la Gaule au IIIe siècle environ (2), re­foulant vers le sud d’autres Celtes établis déjà dans nos ré­gions et représentant la civilisation de la première période de La Tène. Après eux, à une date encore mal déterminée, d’autres tribus celtiques se sont fixées sur la Meuse et en Ar-denne (3). Des noms de lieux gaulois peuvent avoir été formés encore sous l’Empire.

Les Romains font la conquête de notre pays au milieu du Ier siècle avant notre ère. Leur langue, le latin, s’y répand comme dans toute la Gaule, le celtique subsistant du reste encore pendant des siècles (4).

 

(1)  La langue des peuplades antérieures aux Celtes a sans doute laissé quelques traces, mais c’est là un domaine dont nous ne savons actuellement rien.

(2) Alb. grenier, Les Gaulois, 1923, 55.

(3)  A. grenier, 58.

(4)  Au IIIe siècle, il était encore parlé parmi le peuple ; il ne sortit probablement entièrement de l’usage qu’au VIe siècle ; voyez G. dottin, La langue gauloise ,Paris, 1920, fr ; et pour la Suisse, Zeitschrift f.. d. Mundarten, 1924, 124.

 

A côté de noms de lieux purement latins, on en forme aussi d’un élément celtique et d’un élément latin.

Le latin, en évoluant, a donné les parlers romans, représen­tés en Belgique par les dialectes wallons (1). Ces dialectes, et la langue commune, le français lui-même, ont aussi laissé de nombreuses traces dans notre toponomastique.

La dernière couche linguistique est germanique. Elle date de l’établissement des Francs, et accessoirement des Saxons et Frisons dans nos régions. Dès 280, Probus,après avoir battu les Francs, en introduisit plusieurs milliers en Gaule; en 286, Maximien-Hercule et Constance-Chlore en installent dans les régions vides du pays des Nerviens, dans les districts de Trêves, Amiens, Troyes et Langres ; vers 340. les Francs Sa-liens occupent la Toxandrie. Au Ve siècle, les régions où l’élé­ment germanique domine s’étendent encore ; c’est probable­ment au début de ce siècle que les Francs colonisent la région de l’Escaut supérieur ; vers 440, sous Clodion, ils possèdent politiquement tout le pays au nord de la Somme (2).

Le nord de la Belgique, y compris les cantons d’Aubel et de Néau (Eupen), est occupé par des dialectes néerlandais « (bas-franciques). La ligne qui les sépare de la zone linguis­tique wallonne passe, de l’ouest à l’est, à peu près au milieu de la Belgique ; cette ligne paraît n’avoir subi, au cours des siècles, qu’un léger déplacement vers le nord (en France, le mouvement a eu plus d’ampleur). A l’est, dans une bande de territoire longeant la frontière, quelques communes belges appartiennent aux dialectes dits « franciques occidentaux », de la zone du moyen allemand ; de ce côté, la frontière lin­guistique court du nord au sud (3).

 

(1)  Situés à la périphérie du domaine linguistique français, les dialectes wallons conservent, comme toujours en pareil cas, des phénomènes anciens qui ont disparu dans la région centrale.

(2)  Voyez G. des marez. Le problème de la colonisation fran-que et du régime agraire en  Belgique. Brux.,  1926, f°,  cartes, plans, fig. (Acad. r. de Belg. Cl. des Lettres. Mémoires. Coll. in-4°, 2e s., IX, fasc. 4, n° 1353). L’auteur pense que les vallées de l’Escaut et de la Lys ont été peuplées par des migrations ger­maniques aux IVe et Ve siècle ; des essaims partis de là’ont co­lonisé le Brabant à la fin du VIe siècle , la Flandre maritime s’est peuplée au milieu du VIIe siècle.

(3)  kurth, La front, ling., 1895-8 ; H. vander linden, La forêt Charbonnière (Rev. b. de phil. et d’hist., Il, 1923, 203-214) ; A. de marneffe, La front, ling. (Folklore brabançon, III, 1924, avril) ; H. van houtte, L’orig. de la front, ling. en Belg. (Rev. b. de phil. et d’hist., III, 1924, 116-119). La question a été traitée par M. G. des Marez et par M. Breuer au Congrès de la Féd. arch. et hist. de Belg., Bruges, août 1925.

 

Dans les parties germanisées de notre pays, un certain nombre de noms gallo-romains ont survécu, tout comme en Rhénanie et en Hollande. D’autre part, le souvenir d’un assez bon nombre d’établissements germaniques est perpétué dans notre pays wallon par des noms de lieux germaniques (1).

Enfin, il faut mentionner les noms donnés au moyen âge dans les divers dialectes germaniques,et où se reflètent, comme dans les noms romans, les diverses caractéristiques de l’épo­que.

 

 

NOMS CELTIQUES ET ROMAINS.

 

Noms   celtiques.

 

 1. Noms en -dunum « montagne », « forteresse » ; ce mot est souvent employé seul. Il se retrouve jusqu’en Suisse, en Italie et en Espagne.

 

Cugnon

Lux v. 644 in loco qui dicitur casae Congidunus sm, 1269 Cugnon t, 1315 Quignon pf

 

Glons

Lg. 1034 Gladons k, 1148 apud Gladonam fr, 1146 Glauns bialg vu, 1213 Glaons k, 1260 apud Gladen si

 

Marquain

H. 902 cum villa Markeduno d, 1290 Marquaing ccy

 

 

 

 1. Noms en -durum, -dorum « forteresse » (2) jamais em­ployé isolément ; fréquent surtout de la Meuse à la Loire.

 

 

(1)  Noms en beek (126), broeck (130), ham (136, 172),  hem (138), laer (145, 165), loo (146), rode (148, 201).

(2)  C’est la traduction reçue (comp. le latin duras   « dur «). C. jullian ( Rev. des Et. anc., XXVI, 1924, 227, n. 3)   ne l’admet pas et croit que les noms en -durum désignent les lieux de sanc­tuaire ou de marché.

 

Angleur

Lg. 968 Angledurum mf i, 1178 Angledura psi I XIVe Angloir jo.

 

Lissoir

(Hour N) 1465 Lichoire r (probablement *Licio-durum, d’après le nom de la Lesse, qui y passe, 770-9 Liceam. (var. Liciam) r).

 

Walk

(Weismes Lg) 1188 Walceres sm (probablement le même nom que le suivant).

 

Waulsort 

N. loc. « ôsùr », Xe Walciodorum b,1080 in Wal-tiodoro cdi, 1190 Wausoire b, 1213 Wauchorre, 1213 Vau-cerre a xvi, 1632 Wassers hn, 1636 Waulsor,1642 Wausors b.

 

 

 

 1. Noms celtiques divers

 

Argenton

 (Lonzée N) 1230 Argenton a 3 n (probablement *Argento-magus, « champ d’Argentos »).

 

Arlon

Lux. all. Arel, IVe Orolauno It. Ant, VIIIe Araleo, Aralea Cantat. S. H. , VIIIe Castellum quod Harlonis dicitur mgh ss r m ni 79, 1176 cornes de Arlo si, 1217 Arlon fr i, 1246 Erlons o, 1251 Arlons clf, 1376 van Arle vib, XIVe in Arluno pt, v. 1527 Harlon vil.

 

Bologne

(Habay-la-Neuve Lux) 1214 Bolonia, 1267 Bologne t (fréquent dans le domaine celtique ; de Bononia, dissimilé : Bologne, Italie, Boulogne P. de G.)

 

Dinant

N.  985 in vicis… Deonanto si, 1165 ad pontem de Dionant, 1232-3 in Dyona ad magnum pontem, 1235 Dynan-tum a xvi, 1323 Petrus… opidanus Dyonensis relevavit in Dyonanto pf (* divo-nantos « divine vallée »).

 

Moyen

(Izel Lux) IVe Meduanto Tab. Peut, (suffixe -ant- ; sur la voie romaine Cologne-Reims).

 

Ressaix

H. 973 Resatium, 1177 Ressais d (suff. -ate, fré­quent ; v. les suivants).

 

Veldwezelt

Limb. 1157 in Wiosello, 1393 Veltweseth, 1423 Weset, fr n, opposé au suivant.

 

Visé

Lg IXe Veosatum ann. Hincmar, 983 in villa Visato Isj, 1356 Visetum K, m. à. Viseit, Wezet, Marct wezet. — Ont sans doute la même origine : Bovenwezeth et Daelwezeth (Reck heim Limb.)

 

 

 

Noms gallo-romains

 

 

 1. Nous groupons ici les noms de lieux, nombreux en Belgique comme en France et entre notre pays et le Rhin, dérivés d’un nom d’homme celtique ou latin, au moyen d’un suffixe celtique ou latin.

Les suffixes d’origine celtique sont : -acus, -auus ; les suf­fixes latins sont : -ania, -inus, -ina, -on-, -onius, -onia. Ils forment des adjectifs d’appartenance pris substantivement (1)

 

 

 1. Suffixe -acus (latinisé du gaulois -acos) (2). Répandu dans preque toute la Gaule (plus rare dans le sud, où domi­nent les suffixes latins), sur la rive droite du Rhin jusqu’au limes, et en Lombardie. Les noms gallo-romains en -acus désignent généralement de grands domaines, des villae de l’époque impériale, dont les démembrements sont désignés plus tard par les noms composés étudiés plus bas (3).

Comme toujours, le consonnantisme est le mieux conservé dans les régions germaniques, où -acus donne :

 

-a(e)ke(n)

en flamand dans les noms où la syllabe ac est la troisième ; elle porte dans ce cas un accent secondaire,l’accent principal étant sur la première (Cortenaeken B, Vissenaeken B).

 

-ach

en allemand dans les mêmes conditions (Bast(e)nach, Bastogne Lux).

 

-ich

ordinairement dans la région orientale (Kessenich Limb., Gemmenich  Lg, Habich Habay Lux).

 

-ijk

après r en flamand, probablement par confusion avec rijk « royaume » (Aertrycke F. oc., Caprycke F. oc., Kortrijk> Courtrai F. oc., Kamerijk, Cambrai Nord).

 

-ik

ordinairement en flamand (Gellick Limb ; Doornik Tournai H) (4) ; en Flandre, -ik se prononce « œk ».

 

 

 (1)  On peut « sous-entendre » fundus, villa, etc. ; l’expression subst.   + adj. se trouve dans une inscription   (CIL, XI, 1147): fvndvs noniacvs « le bien de Nonius ».

(2)  Voyez notamment P. skok,  Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum, und -uscum   gebildeten    südfranzösischen Ortsna-men. Halle a d. S. 1906  (Beihefte z Zeitschrift f. roman. PhiL,II) ; W. kaspers,  Untersuchungen über die mit -acum, -anum, -uscum. und -ascum gebildeten nordfranzösischen  Orlsnamen.  Halle a.   S. 1928 ; W. kaspers, Die -acum-Ortsnamen des Rheinlandes. Halle a. S., 1921.

(3)   N08 105 et suivants, -court, -ville, etc.

(4)  M. schonfeld. De nederlandsche plaatsnamen op -ik (Tijdschrift voor nederlandsche letterkunde, 1917, 163-176).

 

-(e)k(e)

 (Alken Limb ,Genck Limb., Kemseke F. or.).

 

 

Parfois, -acus disparaît dans les formes flamandes : Moerzeke F. or.,vulg. « mû :sy’œ », « mus » ; Tamise F. or. fl.Temsche, vulg. « te :msœ », « tempst », 821 Tamisich dpb, 870 Temseca mf i, 1201 ecclesia de Thamisia a i, 1309 Temske crh 72 (la forme fr. est empruntée au fl.).

Dans les deux noms suivants, portés par des localités voi­sines, et situées à la frontière linguistique, la terminaison -se dérive d’une vieille forme romane en -ce :

 

Ronse

Renaix F. or. 831 Rodenacum mf i, 834 Hrodnace bo vi, XIe Ronnace ma, 1209 Rosnais m n 2, XIIIe Ronse .ma ;

 

Schoorisse

Escornaix F. or., 1118 Scornai m vin, 1367 van Scoorse dpb.

 

Dans la région romane, comme on l’a vu plus haut, le c intervocalique devient g puis tombe ; l’a tonique libre donne é : Camaracum = Cambrai. (1)

 

(1) La différence de traitement de -acus>-éet de fagus^ fou a beaucoup préoccupé les phonétistes ; une note de la Revue de phil. franc, et de litt., XXXIV, 1922, p. 132 essaie d’expliquer le passage -acus>-é par l’hypothèse d’une prononciation populaire en -ac, peut-être sous l’influence des adverbes de lieu illac, ecce-hac. Les noms de lieux en -é (-ai) seraient semblables aux anciennes formes françaises lai et paz'(dont il reste trace dans léans et céans ; comparez aussi fac>fai(s).

 

Quand le suffixe -acus est précédé d’un i (provenant d’un nom d’homme en -ius), le c dégage généralement y ; l’évolu­tion aboutit à la triphtongue ici, qui donne i :Victoriacum> Vitry. Les formes des différents stades sont naturellement latinisées dans les documents.

En fait, l’évolution du suffixe -acus donne assez souvent, dans une même région, des formes modernes très diverses,et qui ont du reste varié jusqu’aujourd’hui. En Belgique nous observons:

 

-art

dans Grignart (Ragnies H) 868-9 (cop. XIIe) Groigniaco war, 1185 Grunniaco mf ni, nom au premier élément obs­cur ;

 

-art

provenant de -acus se rencontre aussi en France.

 

-ay

(Tournay), -ai (Tournai), -aye (Eclaye), -et (Bléret), (Louveigné), -ée (Floréè), -ey (Ligney), -ers (Verviers, com­me Juliers)

 

-ieux

(Baisieux), rare ici, assez répandu dans l’est de la France.

 

-y

(Bailly) ou -les (Aubechies) ;

 

 

Dans Cavins, -acus est tombé sans cause connue.

Enfin, Bastogne et Jodoigne résultent de formes où l’accent était sur la syllabe précédant -acus, d’où affaiblissement de l’a du suffixe en e et en i : 887 Bastonica K. L’évolution ul-tériure est la même que pour mo’nachus, <monge, moine, fl. mo’nnik; cano’nicus, canonge, chanoine, fl. ka’nunnnik< ca’nonicus ; il y a de plus mouillure de l’n (1). Les formes germaniques ont l’accent sur la première : Ba’st(e)nach, Ge’ldenaeken, et ont conservé -ac(us), affecté d’un accent secon­daire.

 

(1)  Bastogne Lux., ail.Bastnach, fl. offic. Bastenaeken, IXe Bas-tenacgke, 887 Bastonica k., 907 in comitatu Bastoniense sm, XIe Pastenach ak, 1293 Bastogne 1356 Bastenach m m,   1374 van Bastenaken vib, 1451 Bestoingne vil. — Pour Jodoigne B., v. plus bas.

 

 1. Voici, classés en une seule série alphabétique, les noms belges remontant à un primitif gallo-romain en -acus, attesté ou reconstitué d’une façon suffisamment sûre, et pour les­quels on peut indiquer le nom d’homme formant le premier élément ; ce nom suit entre parenthèses (2).

 

(2) Ont aussi été repris quelques noms pour lesquels le premier élément n’a pu être identifié, mais qui présentent néanmoins un intérêt suffisant.

 

Aertrycke

F. oc. 902 Artiriacum d, 961 Artrica m i (Artorius).

 

 

Alken

Limb. 1066 Allécha crh 3 n, 1155 Alleke si, 1315 in territorio de Alken pf. (Allius).

 

 

Aubechies

H. 1095 Abbecis, 1119 Abecheis, XIIIe Aufae-chies b (Albutius).

 

 

Bailly

(Saint-Sauveur H) 1061  de Balgiis da (Ballius).

 

 

Baisieux

H. 965 in Basiaco mf i, 1066 Basiu villam crh 71 (Basius).

 

 

Baisy-Thy

B. wall « bôzi », 1018 Basciu, 1084 in Basheio k, 1158 parochia de Basieu cv, 1272 Basiu a 3 n (Basius).

 

 

Barsy

(Flostoy N) 1148 Barsiez r (Barisiacus est fréquent en France ; nom gaulois *Barisius).

 

 

Blégny

(Trembleur Lg) 1082 Blainies sm (Blanius).

 

 

Blicquy

H. av. 1147 Bilchi da 2, 1156 Belchi crh 4 vu, 1176 Bliki m n, (Bilicius).

 

Caprycke

F. or. 1240 Capric dpb 1353 Caprieke ktw (Caprius)

 

Cavins

 (Sirault H) 871 Calviniaca, 899 Calviniacus d (Cal-vinius ; Calviniacus donne normalement C(h)auvigny ; l’attri­bution des vieilles formes est sûre).

 

Cherzy

(Gedinne N) 1213 Cherisei, 1235 Cherisi r (Carisius).

 

Chevigny

(n’existe plus isolé, mais seulement dans Saint-Pierre-Chevigny Lux 1320. Chivegni sancti Pétri pf Sainte-Marie-Cheuigny Lux) 888 Caviniaco, 1071 fiscus Caviniacus, 1184 Chiviniacum k, 1330 Chevigny vil (Cavin(n)ius) (1).

(1)   Ce nom désignait primitivement un domaine fiscal (appartenant au souverain) comprenant le territoire des deux communes citées et celui de Recogne Lux.

 

Chiny

Lux 1097 Chisnei, 1173 Chinei o, 1313 Chiney, Cini, 1356 Chynay, Syny vil, 1521 Cigny (Cinnius).

 

Ciney

N. 1006 Ceunaco, 1125 Sineys crh 1 ix, 1155 Ceina-cum si, 1155 Ciney mf n, 1333 a Ciennei pf, 1576 Chiney bialg 3 (Ceunus).

 

Ciplet

Lg 1062 Cipeletum a xvi, 1226 Cipilhi ar i, 1232 Cipelhey mf iv, 1253 Cipelheis crh 3 xiv, 1388 Chipelhey bsahlg 8 (Cipellius).

 

Ciply

H. 974 in Cipliaco ecclesiam d, 1118 Cipli m vin, 1142 Cepli da (Cipellius).

 

Clercken

F. oc. 1463 Clercken Weale, Egl. dioc. Dix. (comp. Cléry < *Clariacus, de *Clarius).

 

Cortenaeken

B. loc. « kœ rtœnàkœn », 1139 Corthenaken st, 1303 Corthenaka id (Curtonius).

 

Couillet

H. « 966 » (fin X ») Culiaco mf i, 1470 Coullet crh 71 (Cullius).

 

Courtrai

F. oc. fl. Kortrijk v. 400 Cortoriacenses Not. dign. occ., VIIIe territorio Curtriacensi, 847 Curtriaco k, 1149 Curtrai ccy, 1167 Cortrai mf i, 1174 de Cortrica, 1187 van Curtrycke aesb 68, 1326 te Curtrike cy (premier élément non isolé).

 

Edaye

(Pondrôme N.) 1130 Erclai, 1321 Eclaies r, 1470 Erclay crh 71 (Herculius).

 

Ëscornaix

F.or. fl. Schoorisse, pron. « sy’6 :sœ », 1118 Scor-nai m vin, 1137—45 Oda Descornai iab, 1367 van Schoorse dpb, 1417 de Schornaco mk, 1570 Scorisse ot (Secorinus).

 

Filée

 (Goesnes N) 1251 Filhees r (Fillius).

 

Florée

N. pron. «florey», 817 Florias sh,1241 Floreies a x (Florius).

 

Frizet

 (Vedrin N) 1152 Frisei,  1207 Firset r (Frisius).

 

Gellick

Limb. 1096 Gelleken e, 1511 Gellike fr, 1231 Gelke bf, 1456 Gheylick fr (Gellius).

 

Gemmenich

Lg. 1041 Chiminiaco lac, 1042 adjacens Giminia-co bialg xv, 1449 Gymenich fr. (Geminius). V. aussi Genck et Gimnée.

 

Genck

Limb. 1151 Genike fr, 1230 Geinke si, XVIIIe Genck sive Gemnich br (Geminius).

 

Germignies

(Pottes H). 1034-47 Germiniacus,1074 altare de Germenni, 1191 Germeni da (Germinius).

 

Ghoy

(Flobecq H) 1223 Goy, 1252 Goice m a 2 (Gaudius). V. aussi Gouy, Goyck; Goyer, Goyet.

 

Ghoy

(Labuissière H). 1148 altare de Goieo super Sambram d, 1202 Goi super Sambram da 2 (Gaudius).

 

Gimnée

N. 816 Geminiaca bo vi, 1249 Gimgneez ar n, 1470 Ginmegnées crh 71 (Geminius).

 

Goé

Lg. fl. anc. Goleke, Guylke, XIIe villula de Goleche dr, 1350 Guylcke gm, 1497 Goilhiez pp, 1547 Goelich… tôt Goyllen psi, ns xx, 1708 Goiet rcpbf (Golius).

 

Gouy-lez-Piéton

H. 980 Gaudiacus, XIIe Goe r, 1186 Goei a xiv, 1257 ecclesiae de Goy supra Pyethon bf (Gaudius).

 

Goyck

B. 877 villam Gaugiaco, 897 villa Gaugiaca, 1059 Goiaca mf i, 1232 Goika ar ix (Gaudius?).

 

Goyer

Limb. fl. Jeuk, loc. flam., 1125 in Goei villa sancti Johannis bsahlg x, 1139 Goe st, 1213 Joec bialg x,1497 Goye sive Joeck pp (Gaudius).

 

Goyet

 (Jemeppe-sur-Meuse N.). v. 1343 Goiey deleis Mostiers r (Gaudius).

 

Goyet

(Mozet N) 1188 Goe r (Gaudius).

 

Ihy

(Havay H) VIIe Ichiacum k, 1180 Ihi d (Iccius).

 

Jodoigne

B. fl. Geldenaeken 1139 Geldenaken st. 1164 in Geldonge ar vni, 1181 Jodonge ar i, 1209 Jodoinia crhr v, 1272 apud Geldoniam inferiorem a 3 n. Opposé à Jodoigne-Souueraine 1139 Gendenaken (*= Geldenaken) st, 1224 de Geldonia superiore crh 2 v (Caldonius).

 

Jumet

H. 868-9 Gimiacum war, 960-5 Gymiaco, 1201 Gymi crh 5 x (Gimius).

 

Kemseke

F. or. pron. « Ke.’mzœkœ », 1117 Kemeseca dpb, 1187 Kemseca mf n,1299 Kemsece dpb (1er élément non isolé).

 

Kessenich

Limb. 1155 castrum Cassenich si, 1240 Kessenich fr (Cassenius).

 

Lanaeken

Limb. 1497 Loedenaken   pp,  1618 Ladenaken leod. xi (Laudonius).

 

Lennick-Saint-

Lennick-Saint-Martin B et Lennick-Saint-Quentin B. 877 Liniacum, 897 Liniaca, 1059 Lennecha mf i (* Linius, non attesté ; Liniacus est fréquent). V. aussi Ligney et Ligny.

 

Leugnies

H. 868-9 Lupiniacas war (Lupinius).

 

Ligney

Lg. 832 in pago Alsbanio villa nuncupante Liniaco r, 1139 Lingei st, 1222 Lingney crh 3 xiv (v. Lennick).

 

Ligny

N. pron. « Jiïîe », 1240 Lignies asan 31, 1263 Ligney r, 1318 Lingni deleis Fleris vil (v. Lennick).

 

Lille

 (Sprimont Lg) 905 Leleias sm (Laelius).

 

Lorcé

Lg. 1135 Lorenceis dr (Laurentius).

 

Lorcy

(Arville Lux) 1334 Lorchies sb (Laurentius).

 

Louveigné

Lg 1095 Lovineias, 1126 Lovineis, 1130-1 Lovi-gneis sm (Lupinius).

 

Magnée

Lg. v. 1200 Magnées, 1282 Mangnee bslw 54 (Ma-gnius).

 

Maizeret

N. 1091 Maisercit r, 1216 Maiseret bg, 1404 Mase-rech r (Macerius).

 

Miécret

N. 1512 Mercrey r (Mercurius).

 

Moerseke

F. or. local « mû :sy’œ », « mus », 1072 Morzeka, 1073 Murceke vl, 1125 Murzeke, 1255 Morska, 1625 Moesicke dpb, 1712 Moessche rcpbf (Mauricius).

 

Moircy

Lux 922 Morceias r, 992 villa que diciur Morcelas super fluvium Urtam sm (Mauricius).

 

Montegnée

Lg. wall. « môtgnèy », 1312 Montengnees si, 1470 Montigniees crh 71 (Montanius).

 

Montegnet

 (Flostoy N) 1284 Monleigni deleis Wierde m i (Montanius).

 

Montenaeken

Limb., loc. fJ., 1139 Montenaken si, 1174 Monteigney, 1203 Monlegni si, 1216 Montegnees k, 1296 Mon-tengines Isj, 1300 la ville de Montigney le Thiech bialg 32, 1300 Montenach la Tiexhe k, XIVe Montengnis,Mointegnies h (Montanius).

 

Montignies-le-Tilleul

H. 868-9 Montiniacum war, 1277 Montegni-le-Tigneux dev, XVIIIe Montigny-Scabiosa br (Montanius).

 

Montignies-lez-Lens

H. 1090 altare de Montiniaco d, 1147 in temtorio Brabantico villam Montignium da (Montanius).

 

Montignies-Saint-Christophe

H. 1341 Monteigni saint. Cristofle as iv (Montanius).

 

Montignies-sur-Roc

H. 1142 in pago de Montini da (Mon­tanius).

 

Montignies-sur-Sambre

H. wall. « môtïie », 868-9 Montinia-cus war, 1207 altare de Montigni da 2, 1246 de Montigniaco supra Sambriam asan 31 (Montanius).

 

Montigny

(Arbre N).  1208 Montiniacus r (Montanius).

 

Montigny

 (Namèche N) 1383 Montingny r (Montanius).

 

Montigny

(Wierde N) 1220 Montegni r (Montanius).

 

Offignies

H. 965 Offineias m vin (Offinius).

 

Oizy

N. 1130-1 Oiseis sm, 1335 Oiseis a xvi, 1287 Auci r (Aucius).

 

Ombret

Lg. 1102 Umbrai a 2 vu, 1146 Umbray mf iv, v. 1377 Umbrey vib (Umbrius).

 

Ouffet

Lg. 1096 Offei si, 1100 Uffey a 2 i (Ofius).

 

Oupeye

Lg. 1176 Upeie dr (Oppius).

 

Oycke

F. or. 964 Hoica k, XVIIe Oycke dr vu (Oius).

 

Poucet

Lg. 1163Puci bialg xn, 1196 Puccium, 1264 Puchei rg (Pucius).

 

Proisy

(Bièvre N).  770-9 Provisiacas sm (Probatius).

 

Prouvy

(Jamoigne Lux) 1270 Provei, 1271 Provi, 1295 Prouvi aial 45. 1238 Prouvey vil (Probius).

 

Renaix

F. or. fl. Ron.se, 831 Rodenacum rnf i, 834 Hrod-nace bo, 1209 Rosnais m n 2, XIIIe Ronse ma, 1289 Ronsnais m i, 1632 Ronnais erf, 1706 Ronsen rcpbf (probablement *Rutenus, nom de peuple devenu nom d’homme).

 

Semmersaeke

F. or. 977 Cymbresac, 1036 Cymbersaka, 1163 Semmersake dpb (premier élément non isolé).

 

Sevry

 (Javingue N) 1394 Suvery r (Subrius).

 

Silly

H. wall. « sli », 1153 silvis de Hoven et de Sileka a xi, 1156 Silli m n, 1169-72 Haltsilgi ce (Sillius).

 

Sinnich

 Teuven Lg) 1144 Sinnecke dr, 1151 Singhe, 1297 Synnicke fr. (Sennius).

 

Sivry

H. Xe Suvriacas r, XVe Syveri b. Mariae rp (Subrius).

 

Stée

(Braibant N) 1161 Reslei, 1226 Restées r (Restio).

 

Tamise

F. or. fl. Temsche, loc. aussi « temst », 821 Tamisich dpb, Xe (« 870 ») villa quae vocatur Temsica crh 74, 1201 Thamisia a i, 1309 Temske crh 72, 1497 Themsyke in vu. (Tamesius).

 

Tergnée

(Farciennes H) 1213 Terigneis r (Tirinius).

 

Tillet

Lux 1055 Tiliacum t (Tillius).

 

Toernich

Lux. 1290 Turnich, 1480 Tornich t (Turnus) (1).

(1)  J. loth, Le gaulois turno- dans les noms de lieux  (Rev. des ét. anc. 1921, 111), se fondant sur le fait que tous les turnacum de la gaule seraient sur une hauteur, propose de traduire le radical par « éminenre ».

 

Torgny

Lux. 1230 Tornei o.

 

Tournai

H. fl. Doornik IVe Turnacum It. Ant, IVe Tur-naco TP, 409 Tornacus Hiero. Ep. 123. 16, VIe a Thernaco… Tornacum Grég. T., v. 900 civitate Tornaco da, 1095 Tor-nachi smt, 1302 Dorneke vib, 1318 à Tournay cy.

 

Velsique

F. or. loc. « ve :lzœk », 963 apud Feilsecum d 1053 Felsica K, 1249 Velseke dpb, XIVe Faske (fr.), XVe Fauseke (fr.) rp (Felsius).

 

Verviers

Lg. wall. « vervi ». v. 1131 ecclesia de Verviers 1228 Vervir vb, 1317 Wervier, 1340 Vervie pf. 1474 Vervy crh 76 (premier élément obscur ; comp. Wervicq).

 

Vichenef

(Bossières N) 1216 Vissigni, 1219 Vissegnhi b, 1305 Viscegney a xi (Vissanius).

 

Vierset-Barse

Lg. 1091 Versaih crh 4 i, 1322 Viersei pf (Vercius).

 

Vissenaeken

B. 1147 Fennaeke Isj, 1186 Fennacke mf m, 1298 Vessenake vt, 1317 Visnake id (Fescennius).

 

Wailly

(Taintignies H) 1256 Wailli smt (Vallius).

 

Wervicq

F. oc. IVe Virovino Tab. Peut, Viroviacum It. Ant., 1114 in parrochia de Wervi (f. romane) cz, 1268 Werveka cy, 1460 Wervy a 3 vu, 1517 Wervicke, 1570 Werveken ot (premier élément non isolé ; comp. Verviers).

 

Willerieken

(Hoeylaert B) XVe nomen Bonae Redolentiae servare meruit, 1632 Welriecken, 1740 Willerick (2) (étymologie populaire ; v. le suivant).

(2)  A. vincent,   Willerieken (forêt de  Soignes) et sa  légende, Elude top. (Rev. de l’ Univ. de Brux., 1910, 754-759.)

 

Wilryck

A. 1003 Wilrika in Rien mgh, dd ni, 1259 Wilrike vsm, XIVe Willerike, XVIe Wilrijck rp (correspond comme le précédent. — Vilariacus, nom fréquent en Gaule, et représente par Villery etc. ; premier élément non identifié ; Valerius avec influence de villare?)

 

Zellick

B. et Neerzellick (Zellick B) 974 Sethleca 1030 Sed-leca Le Glay, 1108 al tare de Selleca, cum appenditiis suis Netherselleca, juxta Bursellam csb, 1148 Zellecka mf i (Seti-lius).

 

 

 

 1. Suffixe -avus (lat. du gaulois -avos) (1). A servi dans toute la Gaule à former des noms de lieux qui sont proprement des adjectifs (un substantif à sens topographique est, si l’on veut, sous-entendu). Le suffixe -avus évolue en -au (2), puis -ou -u(e), -eu. Les noms actuels représentent diverses phases de ce développement. Étant plus rare que -acus, le suffixe -avus a parfois été remplacé par celui-ci dans les textes du moyen âge. Voyez aussi 96.

Le premier élément des noms en -avus est un nom de per­sonne, un nom de rivière, un nom commun.

 

(1)  P. marchot. Les noms de lieu gaulois en   -auos, -aua, -auon  (Rev. b. de phil. et d’hist., 1,1022, 6-fl) ;   C. daville. La terminaison celtique « avos » ( Rev. des é!. âne., XXVI, 1924, 230-2)  se demande si les noms en -avus ne son pas simplement  des doublets de  noms en -acus.

(2)  En partant, comme pour tous les mots déclinables, de l’ac­cusatif (dont ï’m final  a dès l’Empire cessé  d’être prononcé) : -avu. Le prétendu suffixe -aux est simplement -au, avec l’s du cas sujet singulier français

 

 

Amberloup

Lux 888 Amberlao e vi, XIIe Amberlacum r 1152 apud Amberlus… presbiter Amberlacensis sh, 1315 Am-brellue vil, 1469 Amberlour dfl, 1477 Amberlu, Omberleu vil.

 

Baelen

Lg. wall. « bélu », loc. fl., Bailus 888 e vi, 1178 Bae-len dr (Balius).

 

Baileux

H. v. 1180 Bailos bf, XIIe Baillues g (Balius).

 

Gembloux

N. wall. « dzebhi «, « dziblu », 946 villam Gemblaus rg, Xe Gemblaos r. 988 Gernblues rg, 1006 Gembluos mf m, 1131 Gemblus r, 1239 abbatis Jablacensis crh 4 x, 1297 Gem-blos, 1318 Gemblous rg, 1328 Gêmblois rhh, 1372 Gembloers (fl) vib, XIVe Zimbloers (fl) b xiv, XIVe Jembleux r, 1536 Giblou in vu (Gemellus) (3).

 

(3)  Si Gembloux était le Geminieo vico de la Tab. Peut.,  le Geminiacum de rit. Ant., il y aurait eu remplacement par un nom vaguement analogue. Les arguments contre l’identification sont donnés par roland, 483. Voyez aussi reiner muller, Die Geogr. der Peut. Tajel in der Rheinprovinz, in Rolland u. Belgien (Geographischer Anzeiger, 1926, H. 9110) qui, se fondant sur les distances, propose Genappe.

 

Lierneux

Lg 670 Ledeniao,747 villam aliquam que vocaiur Lethernau, 862 Lederraus, 862 Lernou, v. 1104 Lcrno sm(le premier élément est considéré comme étant le nom de la Lienne, rivière de l’endroit).

 

Mignault

G. v. 1180 villa Mignau crh 4 xiv (Minius).,

 

Ortho

Lux 888 Orthao e vi, 893 juxta Urtos aial 1913, 1139 Hortou, 1152 Orto sh (le premier élément est le nom de la rivière voisine, l’Ourthe 1192 ad Urtam bialg 24).

 

Pont-de-Loup

H. 840 Funderlo (* Punderlo) et. Marcinas 1143 Ponderlous si, 1180 Pondreloes bd, 1204-7 Ponderlues si, 1525 Pendeleux vil (obscur).

 

Sirault

H. 822 in locis nuncupatis… Securiaco d, 899 Secu-riacus mf ni, 1112 Sirau, 1245 Syrault b (Securius).

 

Stavelot

Lg v. 648 Stabelaco,~ v. 650 Stabelaus, 953 Stabu-laus, 1159 abbés de Stavelou sm (stabulum (« étable » et aussi « auberge ». Dès le vne, la forme courante est en -aux ; Stabelaco n’apparaît plus après 692.).

 

Taverneux

(Mont-lez-Houffalize Lux) 1118 Tavernou sm, 1235 Tavernois t. (taberna, « petite habitation ».)

 

Temploux

N. 1196 villae quae dicitur Templiacus rg, 1202 Templues da 2 (templum « temple » (1).

(1)    Ce mot   n’a pas été transmis par le latin au roman ; temple est d’origine savante.

 

Virginal

B, wall. « veznô », 868-9 (cop. XIIe) Vercenau war, 1483 Versenal, 1462 Verginal, 1665 Virginal t\v (obscur).

 

Yernawe

(Saint-Georges-sur-Meuse Lg) 817 Tavernas (Tavier Lg) et Ernau sh, 1101 Ernaus k. 1138 Hernau, 1277 Ernawe a 2 vu (le premier élément est le nom de 1′ Yerne, qui y prend sa source : 1326 Hodeige sur Erne pf.

 

 

 

 1. Suffixe latin -nia. V. aussi n. 97.

 

Matagne

Matagne-la-Grande N. et Matagne-la-Petite N. 868-9 (copie du XIIe) Matagna war, 1119 Matania r, 1259 Mataigne b (Matho).

 

Resteigne

N 947 villa Restania sm,   975 inter  Restanniam et Cansleum t (Restus).

 

 

 

 1. Suffixe latin -inus (pour le fém. -ina, v. 83). Servait en latin à former des adjectifs indiquant l’appartenance ;a été conservé dans cet emploi par le vieux français. Il donne d’or­dinaire -(a)in, -(a)ing (parfois -ang) ; mais souvent dans les noms officiels, toujours dans les formes dialectales, la nasali­sation tombe, d’où -ai (-ag, -ey, -et) et -oi. Voyez aussi n. 98.

 

NB Les noms en -(a)in,si fréquents dans notre pays, ont attiré l’attention depuis longtemps ; kurth, 309, rappelant qu’on y a vu le plus souvent une altération de -heim ou de -ingcn, fait re­marquer que les formes anciennes ne renferment presque jamais ces éléments. longnon, 92, se demande si -inius n’est pas une variante de -ingen. On y a vu aussi un suffixe d’origine gauloise : P. marchot. Note sur un suffixe gaulois -inos, a, on, de noms delieu (Zeitschrift f. franz. Spr. u. LUI., XLVII, 1925, 455-461). Le chan. roland, 519-537, n’étudie que le féminin « -ina, -inas » ; pour lui, la grande majorité de nos noms dérivés au moyen de ce suffixe « sont d’origine germanique », mais il est possible que certains soient gallo-romains.

 

 

Andoy

 (Wierde Lg) 1230 Anduang, 1436 Anduwaing bg (Andivius).

 

Atrin

(Clavier Lg) 958-9 in villa Aterino sm (Aterius, Ate-rus).

 

Aublain

N. 868-9 (cop. XIIe) Alblinium war, 1188 Ablaen a vin (Albillus).

 

Blandain

H. 1198 Blandeng vsm, XIIe Blandin g (Blandus). — La colline où fut fondé l’abbaye de Saint-Pierre à Gand por­tait primitivement le même nom : IXe Blandinium ma, 963 Blandinium d, Xe (« 870 ») monaslerii quod vocatur Blandi-nius crh 74. Le nom, selon la Noticia breuis de fundacione Blan-diniensis monasterii, aurait été donné par saint Amand (mi­lieu du VIIe siècle).

 

Bothey

N. 1199 Botang a 2 ix, 1291 Boutaing, 1291 Botheit a x, 1416 Botaingne bf, 1639 Botez a x (Bottius).

 

Buzin

(Verlée N) 946 Busiu (= *Busin) k, 959 inter co, fines Busin et Barevel sm. (Busius).

Crépin (Pommerœul H) 1149 Crespin sw (Crispius).

 

Florent

(Taintignies H) 1219 Florairig, 1239 Floreng smt (Florius).

 

Harveng

H. 868-9 (cop. XIIe) Harvinium \var, v. 1114 Har-vennensis ecclesie d, v. 1162 Harven bd (Harvius).

 

Maillen

N. 1273 Mailhent a vu (Mallius).

 

Marchin

Lg 1106 Marchins crh 4 i, 1228 Marcins bialg XI (Marcius).

Melin B. 1139 Meylin st (Mellius).

 

Mellet

H. 1033 apud Melenck bd, 1298 Me.ling a 2 iv, 1374 Melyn cd (Mellius).

 

Mettet

N. 1155 Metin si, 1388-9 Metingne a 2 i (Mettius).

 

Quatrechin

(Esplechin H). 1132 Castreein vsm (Castricius).

 

Quiévrain

H. wall. « ty’évrë », v. 902 Caprinum, 1148 Chiuvrain, 1169 Kevren, d, 1267 Kaverain, Kievering cdl (Caprius).

 

Thulin

H. 1188 Tulinc a vn (Tullus).

 

Vedrin

N 1134 Vendraco r, 1212 Vendreng a xvi, (Venerius ; dénasalisation passagère *Vendray, latinisé en Vendraco).

 

Waillet

N 1130-1 Wailens sm (Vallius).

 

 

Le suffixe -mus est parfois précédé de -ent- :

 

Schaltin

N 1040 Scalentin sm, 1291 Scaltin a 2 vu (Scalus).

 

 

 

 1. Suffixe latin -ina (1) ; aboutit, dans les formes actuelles, à -in(n)e, souvent aussi à -enne, qui représente la prononcia­tion wallonne « en ». Voyez aussi n. 99.

 

 • roland, 519-537. — Voyez la note du n° 82.

 

Anthines

Lg. 1100 Antine a 2 i, 1384 Antines vb (Antius).

 

 

Bourseigne

Bourseigne-Vieille N et Bourseigne-Neuve N. 1070 in novis Bursinis a v, 1075 utrasque Bursinas, 1139 Borsines, item Bor-sines dh (Bursius).

 

 

Comines

F. oc. fl. Komen, 1083 Commines mf ni, 1195 Coumines da 2 (Comius).

 

 

Corenne

N. 1015 Colrinas bd, v. 1343 Corainne bfn, 1416 Corennes bsf (Corius).

 

 

Deurne

A. 1155 parochia de Torninis, 1196 Dorne go (Turnus).

 

 

Felenne

N. 1090 Felenias d (Felius).

 

 

Ferminne

 (Izier Lux) 881 Firmina sm (Firmius) .

 

 

Florennes

N. 1015 Florines d, 1029 in Florinis bd, 1388 Florennes, Florins asan 30 (Florius).

 

 

Gentinnes

B.   1197   Gentines cv (Gentius).

 

Gourdinne

N. 1163 Gurdines a xvi, 1184 de Gordinis si, 1247 Gordines a iv (Gordus).

 

Hérinnes

(lez-Enghien) B. fl. Herne local « hé :rœ », 1071 Hierines m i, 1570 Heernen ot (Herius).

 

Hérinnes

(lez-Pecq) H. 1200 décime de Herinis a xi (Herius).

 

Latinne

Lg.  1232 Latines si. (Lattius).

 

Marchienne-au-Pont

H. IXe Marcenas crh 78, 840 Fun-derlo et Marcinas si, 868-9 (copie XIIe) Marcianis d, 960-5, Martianas crh 5 x, 1143 Marcines si (Marcius).

 

Marcinelle

H. 868-9 (copie XIIe) Marcianis d (Marcius).

 

Marsinne

(Couthuin Lg) 1106 de Marchinis juxta Cultuen crh 4 i, 1273 Marzines bfn (Marcius).

 

Melinnes

(Soy Lux) 873 Melina r (Mellius).

 

Naninne

N. 1242 Nanines bf (Nannius).

 

Pellaines

Lg.  1132 Pellines,  1145 Pellens,  1155 Pelleines,

1188  Pellennes a 2 vin (Pellius). Retinne Lg. 847 Retinas r (Rettus).

 

Salzinne

N. 1224 Salzines delez Namur a xvi, 1236 Sale-zines a iv, 1776 Salsenne bhf (Salisius).

 

Senenne

(Anhée N) 1212 Seninne et Anhée ; Sinines a x (Sennius).

 

Senenne

 (Sovet N) 1111 Sennin, 1160 de Seninis, 1299 Se-nine r (Sennius).

 

Sorinne

Sorinne N et Sorinne-la-Longue N ; l’une des deux : v. 1060 in Sorina, 1152 Surine r (Surius).

 

Tarcienne

N. 966 in villa Tongrinas r (Tunger) (1).

 

(1)   Les noms de personnes formés sur le pays d’origine sont assez fréquents dans les inscriptions romaines (Alamana, Batavus, Dalmatius, Sarmala, Suefia, Sueva).

 

Tongrinne

N. 1247 Tarsines a iv (Tarcius).

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 975 Turninas r (Turnus).

 

Tourinne-la-Grosse

B. fl. « dœ’ :rnce », v. 1159 Tourrines tw, 1189  de Torninis crh 4 x, 1315 Dorne tw (Turnus). Winenne N. 1130-1 Osinines, Osnines sm (Osinius).

 

 

 

 1. Suffixe latin -on-. Souvent écrit au moyen âge -un, parfois -um. S’il a une désinence, elle indique la 3e déclinaison. Il est possible que l’on ne soit pas ici en présence d’unsuffixe, mais de la déclinaison imparisyllabique de noms en -us (-us, -onis), qui a été en usage ; le nom de lieu serait alors primiti­vement un génitif d’appartenance, type connu. En l’absence d’indice décisif, nous devons considérer -on comme un vrai suffixe, formant un adjectif sur un nom propre de personne.

 

Blaton

H. 1040 in via Platonis m vin, 1139 Blaton mf n, 1150 Blatum mf in (Blatus).

 

Bouillon

Lux. 814-6 Bulonium, 852 Buillon gm, 1049 acta Bullione bd, 1107 Bullun sm, 1155 Bullon si. (Bullius).

 

Cambron-Casteau

H. 751 Cambrione d (Camerius).

 

Cambron-Saint-Vincent

H. 1053 villa Cambron dicta, 1197 de Camberone villa sancti Vincentii m 11 1 (Camerius).

 

Chevron

Lg. 1105 villa de Kewrun, 1130-1, Chewrons, v. 1135 Kewruns sm (Cabrus).

 

Ciergnon

N. 1139 Sernium r, 1139 Sernum sb, 1275 Sere-gnon si, 1351 Sergnon, XVIe Siergnon r, 1546 Siergnoin vil v (Serenius).

 

Leignon

N. 963 Lenion sm (Laenius).

 

Vezon

H. 1031 Vesuns, 1061 Vesonium da (Vitius).

 

 

Ce suffixe, comme -inus, est parfois précédé de -ent- :

 

Barbençon

H. 868-9 (copie XIIe) Barbenzon war, 1164 Bar-benchon bd, 1190 de Barbentione a 2 vu (Barbus),

 

 

 

 1. Suffixe latin -onius, -onia ; aboutit à -ogne, -oigne, et parfois à -agne. Voyez aussi 101.

 

Loupoigne

B. « 966 » (fin Xe) Luponio tr, 1127 Lopon a xvi (Lupus).

 

Nassogne

Lux 1129 Naxonia, 1139 Nasania sh (Nasso).

 

Terwagne

Lg. 817 Tervonica sh, 1138 Terwagn a 2 vu (gau­lois Tarvos).

 

 

 

 1. Noms de peuples.

 

Dans toute la Gaule, beaucoup de localités, chefs-lieux de civitates,ont échangé au IIIe et au IVe siècle, leur ancien nom gaulois contre le nom du peuple, de la peuplade gauloise de la région. En Belgique, Tongres seul représente cette classe de noms (1).

 

 • II existe un deuxième exemple dans la région germanisée du nord-est : Trêves, Trier, rappelant les Trévires,

 

Tongres

Limb. fl. Tongeren, wall. « tôk », 831 Walcandus, Tongrensis episcopus si, 870 Tungris mf i, 1292 Tongres crh

f vin, 1391 vile de Tongre cndL, 1424 van Tongeren st. (chef-lieu  des Tungri),

 

 

 

Noms   romains

 

Les noms de lieux d’origine purement romaine sont, ou bieu des noms propres de personnes, ou bien des noms communs.

 

 1. Noms propres de personnes. Ou bien, le nom propre était au génitif, ou bien, il était considéré comme un adjectif ; les documents ne permettent pas de choisir entre les deux hypo­thèses, qui correspondent peut-être toutes deux à la réalité suivant les cas.

 

Antoing

H. 868-9 cella in Antonio d, 870 Antonium mf i, 1150 Anton drc xn, 1240-1 de Antognio crh 73 (Antonius).

 

Artey

 (Rhisnes N) 1256 Artang (Artanu-s).

 

Bilsen

Limb. v. 950 in villa nuncupata Belisia, 1040. Bilsen, v. 1050 Bilisia, 1267 Blisia, 1297 Elise (fr) chb (Bilicius).

 

Corbion

 (Leignon N) 1161 Corbium a xvi (Corbio).

 

Cuesmes

H. 1171 de Cumis, 1182 apud Coumes, 1182 altare de Coemes cum pertinentiis suis, 1192 de Comis s-w (Comius).

 

Ecaussines-d’Enghien

H. et Ec.-Lalaing H. wall. « skôsè :n 751 in pago Bragobanto loca nuncupantes Scancia etCambrione d, XIIe Sclacinae g, 1181-5 altare de Scasines a v (Scantius) (1).

( 1) Entre le VIIIe et le XIIe siècle, le nom a passé au diminuitf (suffixe -in) ; le premier n a ensuite été dissimilé en / suivant la règle.

 

Fairon

(Comblain-Fairon Lg) 1130-1 Fairon sm, 1558 Con-blen et Feron a n (Ferronius).

 

Filot

Lg. 895 Fielon, 902 Filionio sm (Filionius).

 

Foisches

N. 868-9 Faustia war (Faustius).

 

Jamagne

N. 1033 ecclesiam Gemoniis bd (Gemonius).

Lens-(sur Dendre) H. 1122 altare de Lens d, 1269 Lens em Braibant sw (Lentius).

 

Lens-Saint-Remy

Lg. wall. « lësërmèy », et Lens-Saint-Ser­vais Lg wall. « lësëservà », 1139 Lens st, 1374 Leyns Saint Remy, Leys Saint Servais cd, 1784 Lens S. Remy, Lens les Béguines (Lentius).

 

Lens-sur-Geer

Lg wall. « lesozèr », 1139 Lens st, 1302 Lens-sur-Gherre crh 3 xiv, 1784 Lens sur Yart (Lentius).

 

Marenne

Lux 1354 Marinez sh,1495 Marin dfl (Marinius).

 

Maurenne

(Hastière-Lavaux N) v. 1181 Marrinia a xvi (Mar-rinius).

 

Merchtem

B. XIe Martinas k, 1117 Martines, 1120 Merchtinis w, 1150 Mercten, 1154 Marchtene crh 4 vu, 1314 Merchthem w (Martinus ; influence des noms en -hem).

 

Mertenne

(Castillon B) 868-9 (cop. XIIe) Mertines war (Mar­tinus).

 

Rance

H. Xe Rancia d (Rancius).

 

Seraing-le-Château

Lg. wall. « sèrè », q n 911 in locis… Seran-gio, 1130-1 Serain sm, 1776 Seré-le-Château bhf (Serranius).

 

Seraing-sur-Meuse

Lg. wall. « sèrè », « sèrèg », XIVe Seraing sor Mouze h, XIVe Seraingne pa (Serranius).

 

Tongres-Notre-Dame

H. et Tongres-Saint-Martin H. 1136 Tongra béate Marie… Tongra sancti Martini mf iv, 1142 villa de Tungre da (Tunger).

 

Verenne

(Serinchamps N) 1033 de Verino, v. 1104 Verine sm (Verinus).

 

 

 

 1. Noms communs. Beaucoup de noms cités plus loin (moyen âge, nos 158 et suiv.) remontent sans doute à l’époque romaine, mais il est impossible actuellement de faire le triage.

 

Caester

F. or. 1330-1 Castre aseb 3 v (castrum, « lieu fortifié ».

 

Caster

(Lanaye Limb) roman Chastres, 1126 de monte qui dicitur Castris gv.

 

Castre

B. (fl. Kester, 1217 de Castris in Brabantia, 1239 li maires de Castres sw (sur la route romaine d’Enghien à Assche).

 

Chastre

B. wall. « tsos », 1092 Castra w.

 

Chercq

H. 1146 circa Tornacum inter Circum et Eiram. v. 1154 ultra Cerk mst xn (circus, « cirque »).

 

Comblain-au-Pont

Lg et Comblain-Fairon Lg ; l’un des deux : 1146 ecclesie de Comblenz sm, 1196 Combien h 2 (confluens, « confluent »).

 

Etalle

Lux 1052 Stalle t, 1066 Stavelz sh, 1097 ad Stabulum o, 1139 Stavules sh, 1298 Estaules o (stabulum « étable, écurie », et aussi « auberge » ; sans doute relais sur la voie romaine Reims-Trêves).

 

Leuze

H. 802 Luthosa mf ni, 870 Luitosa mf i, Xe Lotosa b, 1071 Lodousa sw, XIVe Leuze b (lutosa «boueuse»; fréquent en Gaule, comme nom de lieu ; lutum ne paraît pas être resté en usage après la période romaine).

 

Leuze

 (Somme-Leuze N) 1134-5 de Lotauso sm, 1213 Loises a xiv.

 

Leuze-Longchamps

N. 1222 Leuse, 1273 Lçmse r.

 

Quartes

H. 1105 altare de Quarta st., XVe Quartes rp (quarta « quatrième » ; type fréquent, désignant généralement le numéro d’une borne militaire romaine).

 

Spy

N. 1228 Spiers, 1285 Spies, 1300 Espiers r (spicarium « grenier, grange »).

 

Stave

N. 868-9 Stabulis, 1209 Staules, 1236 Stables, 1242 Estables, 1501 Stave r (stabulum « stable, écurie » et aussi « auberge » ; v. Etallé).

 

Tavier

(lez-Nandrin) Lg wall. « tavîr », 817 Tavernas et Er-nau sh (tabemau petite habitation »).

 

Taviers

N. 816 Tavernas, 1046 Tavers, 1070 Thaviers r.

 

Taviet

 (Achène N) 1301 Taviers, 1380 Tavier delès Dinant r.

 

 

 

 

LE HAUT MOYEN AGE

 

 1. Nous avons réuni ici des noms de lieux que nous pouvons, dans leur ensemble, attribuer aux premiers siècles ayant suivi les invasions germaniques, au haut moyen âge. Ce sont :

 

1) des noms de personnes devenus noms de lieux.

2) des noms dérivés d’un nom de personne à l’aide d’un des suffixes -iaeus, -inus, -onius etc. pour les noms romans, et -ing pour les noms germaniques.

3) des noms composés d’un nom propre de personne et d’un substantif, cortis, villa, etc. ; hem, sele., etc.

Les types 1 et 2 ont déjà été étudiés plus haut pour la période romaine (87, 77-85) ; plusieurs suffixes restent en usage après les invasions. Il peut se faire qu’un nom dont le premier élé­ment est germanique date de l’Empire, et inversement, un_nom dérivé d’un nom d’homme gallo-romain peut avoir été donné à l’époque franque ou mérovingienne ; mais ce sont là des cas exceptionnels, que des documents précis seuls peuvent révéler.

Les noms classés sous le n° 3 ont été bien étudiés en France, où ils sont souvent attestés dans des documents fort anciens. Le premier élément est très rarement gallo-romain. Dans les noms romans, l’ordre des deux éléments (déterminant + déter­miné) est dû à une influence germanique. Tant dans les noms romans que dans les noms germaniques, le mode de liaison des deux termes est souvent peu apparent ; pour ceux-là, les plus vieilles formes ont le premier élément au cas-régime (le génitif latin cesse d’être usité après le V Ie siècle) ; pour les noms germa­niques, on peut souvent reconnaître un nom d’homme au géni­tif ou affecté du suffixe -ing (1).

 

(1)  Le second élément d’un nom est parfois remplacé par un autre mot analogue (n. 44) ; dans les noms étudiés ici,   il s’agit surtout de -ing et de -inghen (n.137).On est parti de là pour affir­mer que, les noms d’un type donné étant souvent groupés géogra-phiquement, il a dû se produire une uniformisation régionale de noms d’abord différenciés ; voyez A. bach, Deutsche   Siedelungs-namen   in   genelisch-wort geographischer   Betrachtung.   (Beitrdge zur Germ.  Sprachwiss.  Festschrift f.  0.   Behaghel.  Hdlbg,  1924 [= Germ. Bthk, II, 15], 233-279). Cette théorie basée surtout  sur des statistiques, paraît jusqu’ici peu solide.

 

 1. Disons un mot des noms de personnes germaniques que nous retrouvons dans les noms de lieux du haut moyen âge (2).

En règle générale, ils se composent de deux éléments : Badu~ frid, Grim-bald. Mais à côté des noms de ce type, nombreux sont ceux qui n’ont qu’un élément ; ce sont des noms familiers, ca­ressants, « hypocoristiques », tirés, par abréviation, de noms à deux radicaux, dont on n’a conservé qu’une partie (ce n’est pas toujours exactement le premier élément) ; dans cette partie conservée, on redouble souvent une consonne ; on lui donne aussi une terminaison, généralement -o : Bad-o, Grim-o ; Ebb-o de Eberhard(us), Gepp-a de Gerberg-a ; « Burcharius qui et Buggo nominor ». Ces noms hypocoristiques sont souvent aussi allongés au moyen d’un suffixe à valeur diminutive, -ilo, -icho, -izo.

Dans ce qui suit nous citons les noms de personnes tels qu’ils sont attestés, de préférence dans des documents de nos régions, où ils revêtent très tôt un aspect beaucoup moins rude que celui des formes germaniques anciennes. Le nom correspondant exis­tant dans le nom de lieu cité en sera évidemment souvent à un autre stade d’évolution.

 

 (2)  Outre foERstemann, Personennamen, 2e Auf’l. 1900, voir A. longnon. Polyptique de l’abbaye de Sainl-Germain-des-Prés.

I.Introduction. Appendice IV. Les noms propres de personne au temps de Charlemagne. Paris, 1895 (Soc. de l’Hist. de Paris et de l’Ile-de-France), et P. aebischer. L’anthroponymie wallonne d’après quelques anciens cartulaires (Bull, du dictionn. wallon publ. par la Soc. de Liii. wall.,, XIII, 1924, n° 3-4, p. 73-96.)

 

 

 1. Noms propres de personnes devenus noms de lieux.

Type connu déjà à l’époque romaine (v. 87).  Ici, il s’agit parfois d’un nom de femme.

 

 

 1. Région romane.

 

Ans

Lg. 1085 villam Ans si, 1570 Anss ot (Anso).

 

Ath

H. 1180 Haat d, 1187 Aath sm, 1343 Ath en, 1356-7 Auth ech, 1431 de villa Athenensi mk (Atto).

 

Bois d’Horu

 (Ronquières H), Xe Halletrud b, 1159-81 Hau-ruth m ii 1, 1182 curtem quandam in territorio Runkierie con-stitutam, que vulgo Haurut dicitur m n 2 (Helilruda, Heltrudis)

 

Chéoux

 (Rendeux Lux) 891 loco qui Sigudis dicitur, XIIe Siu sm, XIIe Syur sh (forme spéciale de Sigidio ; Foerstemann PN2 1332).

 

Gilly

H. 868-9 Gislerum war, 960-5 de Gislero crh 5 x (Gis-lerus).

 

Hody

(Nandrin Lg) 1182 Hodier a 2 vu (Heldierus).

Horrues

H. 1262 ecclesiam de Horues a v ; diminutif Horruet-tes (Horrues H) 1192 de Horuetis sw (idem).

 

Jenneret

(Bende N) 873 Genedricio, 932 Génitrice in pago Condrustrio sm,, 1130 Gênerez t (Gandaricus).

 

Rumes

H. 1139-63 décima de Ruma rt (Rumo).

 

Samson

(Thon N.) 1209 castrum Samsonum… Sansonum cas-trum sl; 1229 Sansum m i (Sanson).

 

Wanze

Lg. 1260 Wans bv, 1570 Wanss ot (Wanzo).

 

Wellin

Lux. 747 villa que vocatur Wadalins, 751-8 in Wadli-no,,926 in Wallinio, 1105 Wellin sm (Wandalin).

 

 

 

 1. Région germanique.

 

Averbode

 (Testelt B) 1155 Everbode si, 1155 abbatis de Aver-bodio b iv, 1166 Averbodensis ecclesie, -1166-7 Everbodensis aecclesiae sm (*Everbod).

 

Befferhoek

 (Bonheyden A.) L’ancien nom était Beffer tout court (il se retrouve dans le nom d’une rue de Malines la Beffer straal, 1218 ponti de Befferstrate go, 1220 in Beferstrate a xvi, appelée ainsi d’après une résidence seigneuriale, Hof van Befferen, qui y était située) : 1008 ad illas villas Heiste et Heisten ac Bad-frido si (Badeîrid).

 

Destelbergen

F. or. Ici également le second élément est d’ap­port récent : 962 villam Thesla dictam vl (Thassilo) ; ensuite : 1119 Descelberge, 1281 Desselbergine ma.

 

Erpe

F. or. 1057 Erpe dpb (Erpo).

 

Êrps-Querbs

B. 1215 Erps w (Erpo).

 

Evere

B. 1186 Everne, 1435 Ever, 1491 Evere w (Ebaro).

 

Gand

F. or. 819 Ganda, 864 Ganth, IXe Gandensis, 976 Ganda ma, 1178 cives de Ghenl hu, XIVe devant Gons… à Gans jo (Gando) (1). V. aussi n. 96 pour Gandavus.

(1)   On a proposé à ce nom une étymologie celtique, condate « confluent », mot fréquent dans toute la Gaule ; V. tourneur Hist. et étym. du nom de Gand (Féd. arch. et hist. de Belg., Ann. du-XXe Congrès, Gand, 1907, II, 215-224. Discussion reprise en 1913 XXIIIe Congrès, Gand 1913,   249-252.    J. vercoullie   et V, tourneur ; v. aussi mansion, 126-128.

 

Grammene

F. or. 1121 Grimmene, 1144 Gremine, 1163 Gram-mine, 1241 Grammene dpb (Grimmo).

 

Haeltert

F. or. 1046 Haletrut, XVIIe Haeltert dpb (Hailtrud)

 

Meysse

B. 1146decimam de Menz rcf n, 1218 Menza,1237 Mense a xi (Menzo).

 

Rummen

B. 1078 Rummenis, 1139 Ruminium, 1271 Rumin 1296 Rommene, Rummene tw (Rumo).

 

Wetteren

F. or. Xe Wehtre nomen est villae, 1098 Wethra dpb, 111 altare de Wettra d (Wither).

 

Wichelen

F. or. 1174 Wighelen, 1209 Wigelines, 1246 Wichele, 1253 Wichline, 1434 Wychelne dpb (Wigilo, Wigelo).

 

Wieze

F. or. 1108 Winsia, 1151 Winse, 1239 Wise, 1308 Wien-ze dpb (Winzo).

 

 

 

Noms   dérivés.

 

 1. Suffixe -iacus. Le nord et le nord-est de la Gaule four­nissent un assez grand nombre de noms de lieux dont le pre­mier élément est un nom de personne germanique, et le second le suffixe -iacus. Celui-ci est évidemment dégagé, par confusion, des noms gallo-romains en -acus dérivés d’un gentilice en -ius (d’où -i-acus). Les documents anciens donnent souvent -iacas (-iagas), ensuite -egas, -eias, -eis, -ees, -ies (ces deux dernières alternent souvent dans un même nom) (2). Dans le Hainaut, -ies est général dès le XIIe siècle ; il prédomine aussi dans le Brabant. Le suffixe est quelquefois rattaché au nom de personne par une syllabe intercalaire -in- ; cela donne des noms modernes en -ignies, -egnies (voyez n° 95).

 

 • Les noms modernes offrent plusieurs autres variétés gra­phiques.

 

 

Bertrée

Lg. 1139 Bertreis, 1280 Bertereis a xn (Berthari> Bertier).

 

Bertrix

Lux. local « bertre », 1264 1264 Bertries sh, 1293 Berthreis m ni, 1374 Bertereys vib (idem).

 

Berzée

N. XIe Berezeis r, 1197 Berezies asan 32 (Berico)

 

Biercée

H. 868-9 (cop. XIIe) Bereias war (Berico).

 

Bierset

Lg. wall. « byerze ». 1196 Berzez h 2, 1251 Berseis si, 1470 Biersees crh 71 (Berico).

 

Biesmerée

N. 868-9 Bermeriacas war, IXe villa Bermeriacas crh 78, 1185 Bermerée mf in (Bermar).

 

Dailly

N. 868-9 Daleias war (Dal).

 

Elzée

(Uppigny N) 1182 Erlesiis r, XII » Erlisiae g, XIVe leleseez h (Erleco).

 

Evregnée

Lg. 1228 Evregneis r (Evrinus).

 

Evregnies

H. 1131 de Evreniis smt (Evrinus).

 

Florzée

 (Houvreux Lg) 1087 ad Florzeias. v. 1131 Flobre-zei, v. 1192 villa Floberceis sm (Flobert).

 

Fourbechies

H. 1273 Fourbercies m i (Fulbert).

 

Gelbressée

N. wall. « dzerbiisèy », 1126 Gisleberceis r, 1151 Girbelcees a xi, 1159 Gillebreceez cr, 1784 Gelbersee ad (Gisle-bert).

 

Gobsée

(Trembleur Lg) 1317 Gobertcheies r (Gobert).

 

Gommery

Lux 1222 Gumerei, 1234 Woumerei, 1273 Gommeri o (Gomarius).

 

Gosselies

H. wall. « gogli », 1125 Gocelias r, 1190 castri Goci-liis da 2 (Gozilo).

 

Gozée

H. 868-9 (copie XIIe) war, 1158 Golzies si (Gozo).

 

Hachy

Lux. all. Herzig loc. all. 1293 Harcey, 1297 Herchey, clf, 1475 Harsy vil v, 1495 Hersy dfl (Harricus).

 

Harchies

H. 1184 Harchies m vm,1336 Archies vsm (Harricus).

 

Hepsée

(Verlaine Lg) 1314 Herbechees pf) (Herbert).

 

Homzée

(Flostoy N) 1325 Humbercees r (Humbert).

 

Humerée

(Tongrinne N) XIIe Hermeries r (Hermar).

 

Imbrechies

(Monceau-Imbrechies H). 887 Embrecheyas da2, 1118 Imbrechies m vin (Imbert).

 

Ingremez

(Roly N) 1033 Ingremeis bd (Ingramnus).

 

José

(Battice Lg) 779 in Angelgiagas in pago Leuchio gm, 1308 Engozees, 1308 Enjossees vb, 1331 Enjozeis gv (Ingild).

 

Landelies

H. 868-9 (copie XIIe) Landilcias \var, 1158 Landel-lies si (* Landilo, de Lando).

 

Liberchies

H. 1270 Liebrechies bf (Liberl).

 

Noidré

(Sprimont Lg) 915 Nordrees si (Nftrdhari).

 

Nopcée

(Soye N) 1300 Nobrechies, 1306 Nobrccees v (Norbert).

 

Ottré

(Bihain Lux) v. 1104 Otrcis sm (Otari).

 

Robechies

H. 1083 Rotberceias d, 1182 Robrechies ],-1182 Robecheis da 2 (Rolbertus).

 

Rogerée

Lg. 1317 Rogerees r (Roger).

 

Romerée

N. 932 Romereias r (Rotmarus).

 

Thimougies

H. 1210 Timogies, 1217 Timougies smt (Theu-demod).

 

Vodecée

N. 1064-7 Waldrecheis r (Walderic).

 

Wagnelée

H. 1251 Wanilhees asan 31, 1273 Wanillies a 3 u, 1639 Waignelies a x (Wanilo).

 

Warfuzée

 (Saint-Georges-sur-Meuse Lg) 1214 Warfeseis bialg 32, 1235 Wafresees si, 1374 Warveseez bialg 32 (War-frid).

 

Wargnies

H. 847 Wariniacum d (Warin).

 

Warizy

(Hodister Lux) 1130-1 Warenceis sm, 1315 Warenzy vil ii (Warinc).

 

Warzée

Lg. 1100 Warzée ar i, 1359 Waderchees bialg xvi (Waldricus).

 

Waudrez

H. 779 Walderiego lac, 844 Waldriaco ml i, 868-9 (cop. XIP) Waldreium war, 1124 de Waldrecho d, 1150 Gualdrei sw, 1238 Wadret, Wadre asan 31 (Waldar). A ‘peut-être remplacé un nom gallo-romain : IVe Vogo Dorgiaco Tab. Peut, IVe Vodgoriacum It, Ant.) (1).

(1)  R. mueller, op. cit., (n° 80,  Gembloux), lit, sans explica­tions,  Vogoborgiaco, et identifie cette localité avec Obourg H.

 

Willerie

(Quartes  H)   1216  Willeries  smt  (Willerus).

 

Willerzies

N.  1139 Wilerzeis sh (Willerie).

 

Witterzée

(Lillois B) 1225 Wittreses crh 4 vu (Witeric).

 

 

 

 1. Voici des noms où le suff. -icicux est rattaché au nom de personne par -in, syllabe dont nous ignorons la vraie nature (1). Le groupe -in-iacus, donne -gnée ou -gnies (et

variantes), parfois -née. (Gochenée, Vogenée) ; dans Hymiée, gn est tombé. Enfin, si le radical du nom de personne se termine par l, il y a généralement métathèse entre cet / et gn (Agnelée <Allegneez) métathèse qui paraît se produire au XVIIe siècle (elle n’a pas eu lieu pour Ellignies) (2).

 

(1)  On rencontre un phénomène analogue dans certains noms en -inga -hem : Bacc-en-inga-hem, de Bacco. Ou bien   est-ce un suffixe double, comme -el -et, ~er -on, etc. ?

(2) Pour les noms en -ignies, v. kurth, 323-336.

 

 

Agnelée

(Biesmerée N.)1180 Allegneez r (Allô).

 

Agnelée

 (Perwez-le-Marché B) 1155 Alinjees a 2 v-ui, 1180e Algineis bd, 1272 Allingneis a 3 h (Allô).

 

Battignies

(Thuillies H). 868-9 Battiniacas war, 1150 Bat-tiniacas r (Batto).

 

Baugnée

(Tavier Lg) 1124 Bavigneis mf ni, 1314 Bawegneies pf (Bavo).

 

Baugnet

(Cortil-Wodon N). 1275 Bavengney r (Bavo).

 

Baugnies

H. v. 1150 de Baldengiis, 1160-8 de Bodeniis da 2 (Baldo).

 

Betgné

(Dolembreux Lg) 1276 Betheingnees r (Betto).

 

Beugnies

(Harmignies H), v. 1077 Bavinias d, 1119 de Bau-veniis, 1123 Buenies crh 71 (Bavo),

 

Bodegnée

(Jehay-Bodegnée Lg) 1034 Baldineis gv, 1150. Baldingeez a 2 vu, 1182 Bodengeies dr (Baldo).

 

Bouchegnies

(Wasmes-Audemez-Briffoeil H) 1159 curtem de Boucenies a vu, 1167 Bocenies mst xn (Boso).

 

Bouvignies

II. 1119-43 apud Bovenias, 1126 altare de Bove-gniis smt (Bovo).

 

Brantignies

 (Ath H). 965 Brantineias m vin, 1200 de Bran-tegniis m n 2 (Branto).

 

Cognelée

 Champion N), 1239 Coligne.es gv, 1558 Colgneez a ii, XVIIIe Colgnée iag, 1758 Cognelée r (Colo).

 

Dottignies

F. oc. 871 Dottiniacas in pago Tornacensi r, 1101 Dothegnies df (Dotto).

 

Ellignies-Sainte-Anne

H. 1254 Elignies m vin (Ello).

 

Franquenée

(Taviers N). 1228 Frankengees bg, 1272 Fran-kenees a 3 11, (Franco).

 

Franquenies

(Ottignies B) 1203 Frankengnies r (Franco).

 

Gochenée

N. 868-9 Gosiniacas war (Gozo).

 

Gottignies

H. 1119 Gotignies d (Guoto, Gotha).

 

Grivegnée

Lg. XIVe Grimengnee jo, 1317 Gremegnees pf, 1338 Griviengnees h 2 (Grimo).

 

Hacquegnies

H. 779 Achiniagas lac, 1126 Hachegnias, 1259. Hakegnies r (Hacho).

 

Huissignies

H. v. 1150 de Hunceniis, 1199 Hucegnies m n 1, XIIe-XIIIe Hunchegnies da2, 1219 Huchennigez asan 31 (Hunzo),

 

Momignies

H. 1182 Mumeignies r (Muomo).

 

Ottignies

B. 1190 Othenies, 1213 Othignies’tw, 1560 Otigny mf ii (Otho, Otto).

 

Patignies

N. 1235 Pentignies a xvi (Panto).

 

Petigny

N. XIe Dithineis r, 1180 de. Tigneis bd, 1301 Tei-gnies co, 1558 Detignée a n, XVIIIe Detegnis b2 (Ditto).

 

Ragnies

H. IXe in villa Radiniacas crh 78, 1156 de Radio-nacis drc xn. 1201 Raignies bd (Rado).

 

Ramegnies-Chin

H. 1115-31 de Rameniis, 1219 Ramegnies smt (Ramo).

 

Ramignies

(Merbes-Sainte-Marie H.) 1131-6 de Raminiis smt (Ramo).

 

Regnez

 (Bihain Lux) v. 1192 Rathingeis sm (Rato).

 

Rognée

N. XIe Rohignies r (Roho).

 

Trazegnies

H. 868-9 Trasiniacas war, 1188 de Trasiniis ccy. (Thraso).

 

Trognée

Lg loc. wall., il Truilingen, v. 1000 Trudoneca dr, 1096 de Trueneis si, 1124 Trudignies gm, 1155 Truîngees -si, XIVe Truwengneez h (Trudo). (1).

(1) La forme fl. remonte à *Trudeningen ; le premier n s’est régulièrement dissimilé en / : 1138 Trudenkgen ( = *Trudekngen), 1355 Trudelinghen st.

 

Vogenée

N. 1210 Wadignies, 1211 Wadeignies, 1216 Wa-dengniez asan 31 (Wado).

 

Wagnée

(Florée N). 1278 Wadegnies r (Wado).

 

Wangenies

H. 1125 Wandenies, 1185 Wandigeis, 1211 Wandengies r (Wando).

 

Ymiée

(Gerpinnes H) 1180 Emmineis. v. 1343 Ymignees r (Emmo).

 

 

 

 1. Suffixe -avus. Voyez plus haut n. 80.

 

Basse-Bodeux  

Lg   et Haute-Bodeux   (Basse-Bodeux Lg), 946 in villa nomme Boldaci, 953 Baldau, 1085 Baldou sm, 1342 Boydure Isj (Baldo).

 

Gand

F. or. déjà cité (n. 93) comme représentant le nom germanique Gando, est également attesté sous la forme Gand-avus : VIIe-VIIIe Gandavum, 941 Gandavum ma, XIIe cives de Gandavo, XIIIe de Gandago hu i, 1362 de villa Gandavi ktw.

 

Muno

Lux. pron. « mûnô », 1031 Monnau, 1204 Monau aial 1914, XIIIe Munou sh (Muno).

 

Orgeo

Lux. v. 644 silva nostra Uriacinse sm, 888 Urio evi, 1066 Orjau sm, 1097 Urgeo, 1200 Urgeou, 1269 Orgou o (Uro, Urius).

 

 

 

 1. Suffixe -anius, -ania (1). Voyez aussi n. 81.

 

 • marchot. Noms de lieu en -anius et -ania à radical ger­manique dans la cité des Tongres (Archivum romanicum, Vil, 1923, 397-8) ; seraient en réalité des noms de personnes déclinés en -an, avec le suffixe -ius, -ia.

 

Amay

Lg. 631 domni Jorgii in Amanio bu, 1140 ab Amanio, 1143 Amang, 1155 Almanium si, 1248 Amaing a 2 vu, 1356 Amaie a 2 vin (Amo).

 

Odeigne

Lux. 687-714 Aldanias, 747 Aldanias, 1130-1 01-danies v. 1135 Oldanges sm (Aldo).

 

Odeigne

(Ouffet Lg) XIVe Odain a2 i (Aldo).

 

Odet

Lux. 817 Aldanium, 1246 Oudain,   XVIIe Odain sh (Aldo).

 

Seumay

(Perwez B) 1153 Sumains, 1151 vicum nomine Somaniam a 2 vin (Sumo).

 

Somagne

(Stavelot Lg) v. 1192 de manso qui Somania dici-tur sm. (Sumo).

 

 

 

 1. Suffixe -inus. Voyez le n. 82.

 

Baulet

(Wanfercée H.) 868-9 (copie XIIe) Baslin war, plus tard Balin, Bauling (Ballo).

 

Gérin

N. v. 1181 medietatem Gerini a xvi (Gero).

 

Haulchin

H. 1181-5 Haucins a v (Halicho).

 

Helchin

F. oc. 1187 Helchin, 1234 de Helcinio smt (Heli-cho ; forme archaïque pour *Hauchin).

 

Lamain

H. 1225 Lamaing smt (La.no).

 

Lantin

Lg.  1200 Lantin si,  1221 Lantins vb (Lanto).

 

Libin

Lux. 893 villa Lubin bu (Lubus).

 

Loncin

Lg 893 Luncin bu, 1232 Loncins vb (Lonico).

 

Mouhin

(Waremme Lg) 1265 entre Warreme et Musin, 1357 Muhien vb (Muozo).

 

Ochain

(Clavier-lez-Nandrin Lg) 1182 Osen a 2 vu (Ozo).

 

Sommerain

(Mont-lez-Houffalize Lux). 1233 Samrin, 1235 Somerien, 1343 Sommering t (Sumar) (1).

(1)   Sumar(o) serait d’origine celtique selon Mansion.

 

Thuin

H. 1096 de Tudin h2, 1155 Tudinum si (Tudo).

 

Velvain

(Wez-Velvain H). 1123-45 Velveng, 1163 Velven smt (Welfo).

 

Wanlin

N. 1128 Wanlin sm, 1139 Wanliens sh (Wanilo).

 

Wansin

N. 1050 Wansine a xvi (Wanzo).

 

Wenin

(Wéris Lux) v. 1130 Wannin sm (Wano).

 

 

 

 1. Suffixe -ina. Voyez le n° 83.

 

Archennes

B. wall. « ertsen », « yert^en », fl. Eerken, v. 1160 Archenne, 1226 Herkena, 1257 Erkenen, 1290 Erchene, 1435 Archenen (Archo).

 

Arquennes

H. 1137 altare de Archene propre Nivellam a iv, 1153 Arkenna c v (Archo).

 

Bolinne

N. 1228 Bolienes bg (Bolo).

 

Boninne

N. 1245 Bonines a xvi (Bono).

 

Emines

N. 1236 Ernines a iv, 1263 Emmines bf (Emmo)

 

Erquennes

H. 1054-5 villa quae Erchana dicitur d (Ercho).

 

Fisenne

 (Soy Lux) 1040 Fisinas sm (Fizo).

 

Froyennes

H. 1184 Froiana, 1236 Froana sm, 1293 Froyan-nes vsm (Froja, n. masc.).

 

Gedinne

N. 1017-28 villa Geldina r, v. 1180 in Gedineis, 1215 apud Juddine a xvi (Geddo).

 

Godinne

N. 1241 Goudines a x (Godo).

 

Hanzinne

N. XIe praedium grande, vocabulo Hancenias, 1148 Hanzines, 1278 Hanziencs r (Hanzo).

 

Hottine  

(Hermalle-sous-Huy Lg) 1102  Hotina r (Hotto)

 

Hubinne

(Hamois N). 1161 Hubina a xvi, 1260 Hubines bf (Hubo).

 

Lamine

Lg. 1182 Laminas r (Lamo).

 

Landenne

Lg 1091 Landinas r, 1208 Landines bs (Lando).

 

Messines

F. oc. fl. Meéssen, 1162 Mencines cb, 1177 ecclesia Messinensi da 2, 1180 Messines da, 1343 van Meessine wd (Menzo).

 

Nalinnes

H. 868-9 (copie XIIe) Naslinas war, 1207 Na-lines a iv (Nahilo).

 

Saisinne

(Thieusies H). 1181-5 Sasine a v (Sasso).

 

Tamines

N. 1295 Tamines bf (Tammo).

 

Wancennes

N. 1104 Wansina sm (Wanso).

 

 

Parfois le suffixe -ina est précédé de -ent- :

 

Haltinne

N. 1104 Halentina r (Halo).

 

Hemptinne-lez-Eghezée

N. 1050 villa Haimentinis a xvi, 1236 Hcmetines a iv (Haimo).

 

Hemptinne-lez- Florennes

N. 1015 villa- Hemmetines, 1033 Hammetinas cum ecclesia bd, 1046 Haimetines rlh (Haimo).

 

 

 1. Suffixe -ion- ; probablement dégagé, par confusion, des noms de lieux gallo-romains en -on- formés sur un genti-lice en -ius.

 

Erpion

H. 868-9 (copie XIIe) Herpion war. (Herpo, Erpo). Hingeon N. 1222 Hengion r (Henno).

 

Thiméon

H. 1126 Thymion, 1126 Thimiun bf, v. 1188 Ti-meon a xvi, XIIIe Thimion a ix (Thimo).

 

 

 

 1. Suffixe -onius, -onia (1). Voyez aussi n. 85.

 

 • marchot. Noms de lieu en -onius ou -onia à radical ge-manique dans la cité des Tongres (Archivum romanicum III, 1923 181-3) ; seraient des noms de personnes au cas oblique en -onr avec le suffixe -ius, -ia.

 

Hollogne-aux-Pierres  

Lg. et Hollogne-sur-Geer Lg ;  l’une des deux : 862 Hollonio r (Hohilo).

 

Hollogne

(Waha Lux) 1189 Hollonia sh (Hohilo).

 

Jamoigne

Lux. 888 Gammunias, v. 1164 Gemonges, 1173, Jamognes aial 45, 198 (Gammo).

 

Malonne

N. 1155 Malonia si, 1269 Maloine a vi (Malo).

 

Ossogne

(Havelange N.) 868-9 Alsonia war (Alzo).

 

Ozo

(Izier Lux). 862 villam Hosoniam, 862 Osonio, 873, Osonia, XIIIe Oson r (Ozo).

 

Revogne

(Honnay N) 816 Ruvonia, 1139 Rovonia, 1154. Revonia, 1245 Rivonia r (Rubo).

 

Tresogne

 (Celles N) et Trisogne (Pessoux N) ; l’une des deux : 1116 Tresonia si (Treso).

 

 

Parfois ce suffixe aboutit à -agne, peut-être par confusion :

 

Awagne

(Lisogne N). 817 Wowonium sh (Wobo).

 

Remagne

Lux. 922 Romonia sm, 1170 Remania sh (Ruomo, Rumo).

 

 

Parfois il est précédé de -ent- :

 

Chevetogne

N. 943 villa Caventonia sm (Cawo).

 

 

 

 1. Suffixe germanique -ing (fl et all.).

 

Ce suffixe se trouve dans de nombreux noms de lieux ; le premier élément est un nom de personne. On trouve aussi des noms formés de ces deux éléments et d’un substantif (dans notre pays, surtout hem, hove, loo, sele ) (1). Les textes les plus anciens écrivent -inga, en composition parfois-int/o ; plus tard, on a -inge, terminaison qui au moyen âge ou plus tard passe souvent à -ingen. Dans la région allemande, on rencontre fréquemment -ing et même -en (2) ; dans cette même région, -ing précédé de / tombe généralement (3) ; l’n est tombé dans « byé :diy », forme ail. de Bodange (Fauvillers Lux), wall. « bodëts ».

 

(1)  Et quelques autres  substantifs :  856  Heningerodha, 856 Bellingaberega,  822   Mantingalanda..  976  Papingalant,  840-877 Hostarmaringabiluca   ma, formes désignant des lieux non encore identifiés.

(2)  Aubange Lux. all. Ibingen, pop. « oybœn » ; Bébange (Habergy Lux) all. Bebingen, pop. « byé :bœn » ; Hollange Lux. all. pop. « ho :lœn » ; Sélange Lux.  all.  Selingen, pop. « se :ylen » ; Tintange (Toernich Lux) all.Tintingen, pop. « ti :nœn », «te ;nœn ». Comp. dans la région fl.  Rixingen Limb. 1205 Rixenges, 1259 Riksen, 1319 Rixen, 1324 Rixe, 1344 Rixinghen cndt.   jfà

(3)  Heinsch Lux. all. Heischling(en), pop. « he :ysœl » ;^Martelange Lux. all.  Marteling((ri), pop   « ma:rtœlej^ », « ma:rtœl ».

 

La terminaison -ing(e) transposée en roman devient -inge(s), -enge(s), -ange(s), avec ou sans l’s du cas sujet ; on prononce souvent « ࣠».

 

Le suffixe -ing indique une dépendance. Selon la théorie généralement admise, les noms en -ing ont désigné d’abord un groupe de personnes, puis le lieu habité par ce groupe. Jadis, on considérait ces noms comme des patronymiques, noms portés pendant longtemps par un clan, et ayant passé à un lieu à un moment donné (1). Cette théorie a été définiti­vement réfutée (2) ; on admet aujourd’hui que ces noms dési­gnent l’ensemble des gens dépendant à un titre quelconque de l’homme représenté par le radical, et leur ont été donnés assez peu de temps avant d’être appliqués à l’endroit habité par eux. La question de ce suffixe présente du reste encore beaucoup d’obscurités (3).

On admet généralement que les noms en -ingen remontent à un primitif au datif pluriel (locatif) en -ingun, -ingon ; Beeringen p. ex. équivaudrait à « chez les gens de Bero » ; du reste, bien souvent les formes les plus anciennes que nous possédions n’ont pas cet -n final, et il est donc difficile de dire s’il a existé ou non.Ce fait a amené certains auteurs à croire à l’existence de formes primitives en -inga, génitif pluriel, ana­logues en somme aux noms de lieux formés d’un nom d’hom­me au génitif (singulier), et qui devraient donc se traduire par « (le lieu) de ceux de… ». — Dans les noms où -ing est suivi d’un substantif, -inga est le génitif pluriel ;

 

Ber-inga-hem

signi­fie « l’habitation de ceux de Bero » (4)

 

 

(1)  J. K. kemble. The Saxons in England. London, 1849 ; ARNOLD, Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme, Marburg, 1875.

(2)  F. kluge.    Sippensiedelungen und Sippennamen (Vierteljahrschrift f. sozial- und Wirtschatsgesch… VI, 1908, 73-84) ; Sigmaringen. p. ex. signifie « Sigimar et ses gens » (au sens le plus large). Les dérivés en -ing se forment du reste aussi sur des noms de pays, de rivières, etr,,

(3)  Voyez notamment E. ekwall, English place-names in -ing, Lund, 1923 ; il retrouve en Angleterre un grand nombre de noms en -ing qui sont primitivement des singuliers, désignant la pro­priété de l’homme désigné par le premier élément : « I suppose a name sucli as Bleccing means « thé place (or stream)   belonging to Blecca » (p. 21). Quant aux noms en -ingas, incontestablement des pluriels, ils peuvent signifier « les gens de (un tel) » et ensuite l’habitation de ces gens, mais aussi « les possessions de (ce même homme) » ; aucun argument décisif ne force à admettre l’une ou l’autre de ces interprétations (p. 123).

(4)  Selon A. bach, op. cil., (n° 89), p. 237, les noms de ce type, rarement primitifs, seraient en général le résultat d’une transfor­mation analogique, d’une sorte d’hybridisation entre le type en -ing et le type génitif faible + substantif. C’est là une hypothèse bien peu probable

 

 

 

Bassenge

Lg . loc wall., 1105 in villa super Jairam sita Bacenges, v. 1135 Bacenga sm; 1291 Bachenges si (Basso).

 

Beeringen

Limb. 1120 villa Beringe da, 1141 Bering st, 1176-81 Berenges ppt, 1231 Berengen bf, 1253 Beringhen cru 3 ii (Bero).

 

Bevingen

(Saint-Trond Limb) 1108 Bevinges, 1208 Be-vinchgis, 1254 Bevingen, 1367 Bayvinghen st (Bavo).

 

Boesinghe

F. oc. 1107 Bosinga df, 1119 ait are de Boesingha, 1163 Boesenghem rt, 1195 Boesengen, Bosengem csmy (Boso).

 

Budingen

B. loc. « bu :nœ », wall. « bigne : », 1145 Budinges a 2 vin, 1231 Budenghes a 2 ix, 1256 Bigines tw (Bodo).

 

Bullange

Lg. all. Büllingen, 1130-1 Bolenges, 1130-1 Bu-lenges, 1140 villa nomine Bullinga sm (Bolo).

 

Buvingen

Limb. 927-64 Bovingen, 1108-38 Bovinges s, 1139 Buvingis st (Bovo).

 

Gobertange

(Mélin B) wall. « go p têt s », 1149 Cobretange, 1436-7 Gobbertingen tw, 1776 Gaptenche bhf (Gobert).

 

Houppertingen

Limb. 1139 Hubertingis st, 1213 Houber-l-ingen, a xvi, 1441 Houpertingen daris (Hubert).

 

Lantremange

Lg. wall. « lâkmêts », 1130-1 Ladremenges, v. 1135 Landermenges sm, 1239 Lantremenges h 2 (Landram-nus).

 

Libertange

 (Noduwez B) wall. « liptêts », 1262 Libertinges tw, 1335 Libretenges a 2 vin (Libert).

 

Martelange

Lux. all. Martel, 817 Martilinges sh (Martilius, nom romain).

 

Mopertingen

Limb. fr. Maubertange (peu usité), 1314 Mau-bertinghen, Maubertinghes pf, XVe Momberken st (Haubert),

 

Nodrenge

 (Marilles B) 1116 Nordrenges, 1252 Norderinghen tw (Nordhari).

 

Oetinghen

B. loc. « lû :tijjœn », 1217 de Otengis,1263 Ohten-gen, 1320 Oetenghien sw (Otto).

 

On

Lux 885 Wadingo r, 1130-1 Woens sm (Wado).

 

Otrange

Limb. fl. Wouteringen loc. wall. 1261 Wotheringes vb, 1317 Wotringen, pf, XIVe Wotrenges sor Geire h, 1776 le village de Voutringe bhf (Walter).

 

Rixingen

Limb 1205 Rixenges cndt, 1319 Rixhen pf (Rixo).

 

Romeldange

(Tintange Lux) 1354 Rymodengez sh (Rumold).

 

Vlamertinghe

F. oc. 1066 Flambertenges spl, 1200 Flamer-tinghe csmy (Flambert).

 

Waltzing

 

(Bonnert Lux) 1253 Walsenges clf (Walzo).

 

Waninga

ancien nom de Bricquemont (Mont-Gauthier N) 1130-1 ecclesia… de Waninga, v. 1131 Wanenge sm (Wano). Au Xe siècle ce nom avait passé au ruisseau : 943 Havalgas (Navaugle, à Buissonville N. commune voisine) inter flumina Isna et Waninga r.

 

 

 

Noms composés.

 

 1. Le premier élément est un nom propre de personne (1) germanique (rarement gallo-romain), le plus souvent inusité dans nos régions après le IXe siècle (2). Le second élément est un substantif  désignant un  détail topographique, une construction, un établissement ; ce second élément rappelle soit la propriété de la personne, soit le lieu dans lequel ou près duquel elle s’est établie.  Ce type de nom composé jouit d’une vogue considérable au cours des premiers siècles du moyen âge, tant dans la région thioise que dans la région romane. Dans les noms romans, depuis le VIIIe siècle environ, c’est réguliè­rement le nom commun qui précède   le nom propre (Montbliart) ; ce type, fréquent en France, est rare en Belgique.

 

(1)  C’est d’ordinaire un nom d’homme,  mais dans quelques cas un nom de femme.

(2)  Voyez notamment mansion. Il y a d’autant plus de pré­somptions en faveur de l’ancienneté    du nom de lieu que le nom d’homme qu’il contient est plus archaïque et    que l’endroit est plus tôt autonome (église paroissiale etc.).

 

Noms de lieux romans.

 

 1. Burgus « lieu fortifié » (déjà dans des inscriptions ro­maines du IVe siècle) ; v. borg, 128.

 

Embourg

Lg. 1147 Emburch Isj, 1227 Embur dr, 1470, Embour crh 71 (Emmo).

 

Masbourg

Lux. 1139 Masbor sh, 1203 Masboir K, 1293 Mase bourch m m, 1497, Masborge pp, v. 1527 Masborn vil (Maso).

 

 

 

 1. Campus « champ » ; v. 132 le fl.  camp.

 

Hotchamps

 (Louveigné Lg) 1085 Hotricamp, v. 1104 Holdricamp sm (Hulderic).

 

Serinchamps

N. 1034 Serrani campi mf ni, 1231 Serain-champ dev (n. romain Serranus, Serranius).

 

Strainchamps

 (Hollange Lux) 1315 Serainchamper vil, 1418 ich Johan van Survelt clf (idem).

 

 

 

 1. Capella « chapelle »

 

Froidchapelle

H. XIIe Frocapella g, 1273 Froitcapiele m i (Feroald ; patr. sainte Aldegonde).

 

Henri-Chapelle

Lg. 1172 villa quae Henrici capella nuncu-patur dr (Henri ; patr. saint Georges. Le village est ail. ; le nom fr. est peut-être calqué sur un primitif germanique).

 

 

 

 1. Cortis (souvent curtis ; parfois remplacé par curia), mot du latin mérovingien refait de cohors par analogie avec hostis, fortis (1) : français court. Le sens primitif est   « cour (de ferme) » ;  puis il s’est étendu : dans les noms de lieux étu­diés ici, le mot signifie « exploitation rurale » (2). C’est dans le nord-est du domaine français que les noms composés en -court sont le plus fréquents. L’r final tombe en général dans la prononciation wallonne (il est conservé dans Amercoeur), et en Lorraine ; cette chute n’est enregistrée dans l’orthographe officielle que pour Chacoux (Annevoie N) 1462 Chacourt psp.

 

(1)   Rev. de phil. fr. et de litt, XXXIV, 1922, 165.

(2)  Sens qu’on lui trouve au VIe siècle par exemple.  Il est   du reste traduit dans les formes germaniques par -hove, et vice versa (v. 141 et suiv.). Il désigne souvent le chef-lieu   du domaine, puis le domaine entier. Vers le XIIe siècle, cortis, comme?1 villa du reste, a pris le sens de « village » ; on l’oppose à château par exemple.

 

Amercoeur

 (Liège Lg) \vall. « amékùr », 1222 pontem d’Amen-curt crh 3 xiv, 1266 pontis de Amecort, 1336 li eskevin do pont d’Amercuert si, 1355 Amercœur crh 3 xiv (Amo).

 

Ardoncourt

(Melen Lg) 1227 Otrycourt, 1266 Odricurt vb (Authari).

 

Arloncout

(Longvilly Lux) 1184 Erloncur r, 1501 Arlecourt dfl (Erlo).

 

Bettincourt

Lg. loc. wall. sur la front, ling., 1139 Bertincurt st, 1323 Betinchoven pf (Berto).

 

Fescourt

 (Focant ‘N) 720 Silvestri villam, 862 in Silvestre-curte, 893 villam Silvestri Curtem, 1104 Silvestrecurt, XVe Sevescourt, XVIe Sfescourt, Fescourt sm (nom romain Sil-vester).

 

Francourt

(Lathuy B) 1248 Francort tw (Franco).

 

Frocourt

(Eghezée N) 1218 Ferocurt asan 30 (Feroald)

 

Froidecourt

(Stoumont Lg) 1314-15 Froudecourt vil (Fe­roald).

 

Froncourt

(Fumal Lg) 1046 Franconis curtis r (Franco)

 

Incourt

B. 946 Avoncurt, 961 Agionis curta tw, 987 eccle-sia de Aion curte dicta rg,1036 Aiuncort tw, 12-26 villa Ayen-curt dkw, 1238 Aincuriam Iw, 1373 Hencoert (fl.) vib (Agio, Aio).

 

Mourcourt

H, 1108 Morcort ch, 1277 Mourcourt vsm (Mau rus, dont la forme germ. Moro n’est attestée qu’à partir du Ville siècle).

 

Nevaucourt

 (Cortil-Wodon N) 1234 Nivocourt bg (Nivalus).

 

Rachecourt

Lux. all. Ressig, 1235 Ragecort, o, 1287 Reis-hove, 1317 Reshoven aial, 1913,XIVe ecclesia de Régis Curia pt, 1480 zu Resauwe vil. (Ratgis).

 

Remicourt

Lg.1171 Helmericurt sl,1174Hemericuer bialg. xvi, 1417 Hanricourt vil,1470 Hemricourt crh 71 (Helmericus).

 

Rocourt

Lg. wall. « rôkù », 1186 Raulcourt mf ni, 1232 Ro-cuert mf iv (Fiadulf).

 

Roucourt

H. 1189 Rocort, 1283 Roucourt da 2 (Radulf).

 

Sevescourt

 (Bras-sur-Lomme Lux) 1184 villam Silvestricur-tis sh (nom romain Silvcster).

 

Thoricourt

H. 1096 Touricourt, 1142 Torincurth mf i (Thuro).

 

Wadelincourt

H. 988 villam Wandaleni curtem 1110 Wan-delancurth d, 1118 Guadelencurth m vm, (Wandalinus).

 

Walcourt

N. 1026 villae Walecortensis cw, 1049 Walcort bd (Walo).

 

 

 

 1. Haia, primitivement « forêt fermée de haies » ou de palissades, puis « bois, » simplement.

 

Badrihaye

(Ayeneux Lg) 1556 Badrihaye bslw, 53 (Balderic >Baudry),

 

Noblehaye

 (Bolland Lg) 1308 Abelinhaic vl> (Abbelin).

 

Onhaye

N. 1064-7 Onhaya bd, 1085 Onhaia a xvi, 1104 Hunhaia sm, 1207 Honhaia a xvi (Huno).

 

 

 

 1. Mansionile. roman mesnil « habitation ». L’l ne se prononce pas dans les dialectes wallons. Souvent employé seul ; en composition, est fréquent en France, mais rare en Belgique.

 

Bérisménil

(Samrée Lux) wall. « omwani », v. 1045 Ber-reitmanil sm, 1184Berremaisnil sri, 1433 Bierimany aial 1913, XVIe Beremany, Berresmani, Berresmeniel t (Bero ; dépla­cement de l’s).

 

Lamorménil

 (Dochamps Lux.) Wall. « lamurmani » 1172-3 Mormanil sm, XIVe Mormany h, 1317 Lameroul-mainil, 1659 Lamormaynil (Maurus, Moro).

 

 

 

 1. Mansus, exploitation rurale avec maison et dépendances, et à laquelle était attachée une quantité de terre d’un revenu déterminé ; subdivision de la villa. Dans le nord de la France, a donné mé, écrit de nombreuses manières. Se rencon­tre isolé.

 

Audemez

(Wasmes-Audemez-Briffœil H) 1170 Audummeis mst xn, 1215 Audomes vsm (Aldo).

 

Bocarmé

(Bury H) 1203 Borcartmes mm (Borchard).

 

Grantmetz

H. 1105 apud Damerias, in parrochià de Geral-mes, 1232 mansi de Geralmes, 1242 parrochià de Granmes smt (Gérai d).

 

Hérimetz

(Brugelette II) 1210 Heriermes, 1226 Herimez m n 2 ‘(Harier).

 

Hubeaumel

(Horrues H) 1221 Hubaut Meis as iv, XIIIe Hubames as n, 1324 dou Petit Hubames as iv (Hucbald).

 

Morialmé

N. 1086, Morelmes gv, 1087 ex tota villa Morelli mansi a xvi, 1188 Moralmeis a ix, 1203 Morialmez si, 1216 Moriamees Isj, 1215 Moriamers asan 31 (Maurellus).

 

 

 

 1. Mons, « mont, colline, hauteur »

 

Agimont

N.  1228 Agiermont si (Agiheri).

 

Bougnimont

 (Freux Lux) 841 Bononis montem sh (Bono).

 

Franchimont

N. IXe villam quae Mons Francherii vocatur crh 78, 1299 Franchiermont, 1301 Franchimont asan 30 (Francarius).

 

Franchimont

(Theux Lg) 1155 Franchiermont si (Franca­rius).

 

Gérardmont

(Tourinnes-la-Grosse B) 1091 Gerartmout a 2 vin (Gérard).

 

Grimbiémont

(Roy Lux) 1130-1 Grinberti nions sm, 1314-5 Grimbermont vil (Grimbert).

 

Heilrimont

(La Gleize Lg) v.1131 illi de Hildricimonte sm (Hildericus).

Hériamont (Pont-à-Celles H) 1190-2 de Cella et de Herial-mont b ni (Herellus).

 

Hovemont

(Crupet N) 1315 Hugomont ul, XIXe Houge-mont (Hugo).

 

Hozémont

(Horion-Hozémont Lg) 1130-1 ecclesiam de Ho-senmont sm, 1176 Hosemont bialg ix, 1183 Hosainmont m i (*Hoso, forme de Oso).

 

Hubermont

(Ortho Lux.) 1184 Hubermont sh (Hubert).

 

Julémont

Lg 1117 de allodio quod vocatur Gislerimons, 1178 Gilleirmont si, 1216 Gilemont dr, 1344 Julémont pf (Gisler).

 

Lambertmont

Lg. v, 1131 Lambretmont juxta Richen sm (Lambert).

 

Mellemont

(Thorembais-les-Béguines B)1153 in territorio de Hemelini monte a 2 vin, 1184 Emelemont, 1460-1 Melle­mont tw (Hamelin).

 

Merlemont

N. 1155 Merlemont si (Merlus).

 

Mielmont

(Onoz N) 1283 Merlemont asan 31, 1285 Mirle-mont bf (Merlus).

 

Mormont

Lux. 1105 villa nostra Mormont sm (Maurus, Moro).

 

Nantimont

(Habay-la-Vieille Lux) wall. « nâty’emô », 1270 Nantiermont t (Nantherus).

 

Orchimont

N. 1067 Urcismont sm (Ursus).

 

Robelmont

Lux. wall. « rubémô », 1214 Robermout o, 1309 Rouvelmont ul, 1528 Robemont dfl (Robert).

 

Robermont

(Bressoux Lg) wall. « robyemô » 1147 Mons Roberti gv, 1200-1230 Robermont vb (Robert).

 

Roumont

(Flamierge Lux) 1147 Roulmont, 1152 Rodolfis-berg aial 1913, 1189-96 de Rodulfimonte sh (Rodolphe).

 

Vencimont

N. 1180 Vinocisum montem, 1188 Vinecisum montera bd (Winegis).

 

Wideumont

(Sainte-Marie Lux) 1330 Wydeumont sh (Wi-dulf).

 

Wodémont

 (Neufchâteau-lez-Visé Lg) 1063 Waldenmont psc, 1083 Woldaimont sm, 1143 de Wodomonte psc, 1321 Wodémont bialg xi (Waldo).

 

 

Le nom d’homme a parfois la deuxième place :

 

Montbliart

H. XIIe de Monte Bliard g, 1273 Mombeliart m i (Blihard).

 

Mont-Gauthier

N. wall. « malâtfii », 1139 villarum… Montis Walcheri sh,1280 Monlewalchier,Molewachier asan 31,2 (intro­duction de l’article ayant la valeur du pronom démonstratif), 1330 de Monte Walteri sh, 1497 Mons Wathier pp, 1503 Mol-wathier, 1512 Mont le Wauthier,1581 Mont-Gauthier cc(Wal-cher, remplacé par Walther, = Gauthier, plus connu),

 

Monceau-Imbrechies

H. était primitivement un nom de ce type: 887Mons Folcardi, 1182 Montera Folcardi 1 ; le nom actuel est attesté depuis le XIVe siècle -.1313 Monchial,1316 Monchiaux 1.

 

 

 

 1. Pons « pont »

 

Beaufraipont

(Chênée Lg) 1291 domum meam dictam Ba-froipont sitam in Urta si, XIVe Beafroipont h, 1383 Beal-froypont vb, 1700 Beaufroipont bialg ix (Belfred).

 

Godeupont

(Chastre-Villeroux-BlanmontB) XIe Gondulpunt gv, 1636 Godepont, 1719 Godeupont tw (Gundulf).

 

Henripont

H. wall. « eripô » 1182 duo altaria, de Runkiria videlicet et de Herripont m n 2, 1194 Hierierpont m i, 1234 Herierpont smt, 1238 Heriepont as iv (Harierus).

 

Mont-Saint-Pont

(Braine l’AMeud B). 1169 Mangimpont crh 4 vu, 1286 Mansinpont, 1374 Manchinpont tw, 1374 Man-sionpont cd, 1473 Monchipont tw, 1540 te Mersipont vva (Mancio).

 

Vaillampont

(Thines B) 1197 Valionpont cv, 1284 Valian-pont tw (Vallia, n. masc.)

 

Wattripont

H. 1112 Wadripont vl, 1139 Waldripont, 1150-71 Waudripont da 2 (Waldher).

 

Wyompont

(F.rneuville Lux) 1086 Willoulpont, 1086 Wil-honpont bialg xn, vu, 1354 Wyonpont sh (\Vilulf).

 

 

 

 1. Pratum, «pré»

 

Hamipré

Lux. 1304 Nostre Dame de Hameripreit sh (Haimencus).

 

Lompré

Lux. 893 Lungunpreit, 1264 Longpreit t (Longus).

 

Malempré

Lux. 1033 Malenpreth sm, 1161 Malempreith a 2 vu, 1501 Malomprey dfl (Malo)

 

 

 

 1. Rivus « ruisseau »

 

Bajenrieux

(Neufvilles H) 1184 villam de Bajunriu m m, 1181-5 territorium de Nova Villa et de Bagienriu a v, XIIIe Bagienri as n, (Bago).

 

Besonrieux

(Familleureux H) wall. « bzôrî », 1234 Bueson-riu dev (Boso).

 

Menonry

(Aiseau H). 1202-7 versus Mononriu si, 1204 apud Menonriu. 1227 Menonry asan 31 (Muno).

 

 

 

 1. Sartum « défrichement », wall. sart (fr. essart, bas-la­tin exsartum) ; fréquent dans la région romane de la Belgique, isolé et en composition ; dans ce dernier cas, l’usage local sup­prime souvent le premier élément (Le Sart = Lodelinsart) La pron. wall. élimine l’r final ; dans l’est du pavs, ont dit « sa, sa » en Brabant « sô » (1).

 

 • La chute de l’r est parfois notée dans les documents : 1776 Gentiseaux bhf (Gentilsart, à Marbais B) ; XVe Lijbersaut st (Libersart, à Tourinnes-Saint-Lambert B).

 

Ansart

 (Tintigny Lux) 1261 Ansesart o, 1501 Ansay df (Anso).

 

Bernissart

H. 1184 Bernissart ch (Berner, Bernier).

 

Géronsart

(Jambes N). 1140 Geroldi sardum a 2 vu 1215 Gerosart, 1258 Gerolsart, 1330 Géronsart b (Gerold). Porte parfois le nom simple : XIIe Sartum b, 1250 prieus du Sart cand.

 

Hanonsart

(Ohain B) wall. « nôsô », 1154 Hanonsart tw (Hano).

 

Lambusart

H. 1103 Lamberti sartum ch, 1193 Lambursart dev, 1235 Lambersaerd cd, 1249 Lambuinsart, 1257 Lambin-sart asan 31 (Lambert) ‘

 

Libersart

(Tourinnes-Saint-Lambert B) 1374 Liebersart vib, XVe Lijbersaut st (Libert).

 

Lodelinsart

H. 868-9 (copie XIIe) Hudelin sart war, v. 1343 Loudenisart, v. 1380 Lodelinsart bfn (Huadalin).

 

Nalonsart

 (Marchin Lg). 1262 Alonsart crh 5 iv, 1313 Alon-sart, Alensart vil (Alo).

 

Renissart

 (Arquennes H). 1153 Reinirsart, 1182 Reineri sartum, 1234 Reniersart, b (Reinerus, Reinier).

 

Rixensart

B. wall. « riksësô », 1137 Rixensart en, 1244 Ri-xaansart tw (Rixo).

 

Rofessart

 (Limelette B). 1374 Roffrisaert cd (Rotfrid).

 

Ruchaut

(Court-Saint-Étienne B) 1247 Roiersart tw (Roger).

 

Tangissart

(Baisy-Thy B). 1178 Tangiersart sli, XIIe Tan-girsart, 1419 Tangissart tw (Tancheri).

 

Thibessart

(Mellier Lux) 1313 ens villes de Thiebertsart t (Theotbertus).

 

Valansart

(Jamoigne Lux) 1124 Walansart o (Walo, Wala).

 

Vlessart

(Anlier Lux) 1473 Walonsart dfn (Walo).

 

 

 

 1. Ster (parfois stère) pron. « ster », mot obscur, d’ori­gine germanique selon Kurth, Feller (de statt, stede « place, endroit ») et Counson (de stelle, même sens), romane selon Marchot (de sterium, starium « habitation » (1).

De toute manière, il doit avoir un sens topographique, « endroit », peut-être aussi» lieu d’habitation ». Ster, isolé ou en composition, se rencontre en nombre considérable dans la toponomastique de la province de Liège, dans la vallée de la Meuse jusque près de Namur, dans la province de Luxembourg. Sa distribution en un groupe compact appuyé à la frontière linguistique fait croire que le mot est bien d’origine germani­que ; mais les noms de lieux en ster sont certainement romans ; la plupart d’entre eux en effet désignent des endroits non ha­bités, de peu d’importance ; s’ils avaient été créés par des hommes de langue germanique, toute la région qu’ils couvrent aurait une toponomastique profondément germanique (2).

 

(l) KURTH, 295-298; J feller, Les noms de lieux en -ster. Verviers, 1904 (Bull. Soc. verviét. d’arch. etd’hist., V, 1903-1094, 29-356) ; J. vannerus, Lue ancienne traduction du suffixe -ster : Commanster = Gommelshausen. Suivi de : J. feller, Complément sur les noms de lieux en -ster (Ibid.., 1924) ; A. counson, Glossaire toponymique de Francorchamps (BSLW, 46, 1906, 227) ; P.mar­chot, L’ancien wallon -stier ou -ster (Archivum romanicum, VI, 1922, 505-509) ; représenterait sterium (IIe s.), starium (Xes.), habitation ». Voir aussi bslw, XLIII, 1903. — C’est sans raison que Jellinghaus (FO 3, II, 889) voit-dans les deux formes le plus anciennement attestées (XIe Remianster, XIIe Boviruister) des formations germaniques.

(2) Du reste -ster a été employé comme nom commun roman, si du moins -stier, qui se prononce « sti » est bien la forme diph-tonguée de ster (pour Marchot, 507 ster < stare, et stier >sterium) : 1314 bonuarium terre entre Dormaleetle stier condist au Chaî­ne pf ; 1467 allant entre deux stiers (à Monceau-sur-Sambre H bslw 55.

 

Bernister

(Malmédy Lg) 1188 Berneriester sm (Bernier).

 

Herbiester

 (Jalhay Lg) 1368 Herbester Feller (Herbert).

 

Hodister

Lux, wall. « hodistè », XIIIe Hodiester Feller, 1257 Roberti militis de Hodierster a 2 vu, 1285 Hodister sh, 1495 Odisteur dfl (Hodier).

 

Pépinster

Lg. 1343 Pepinster Feller (Pépin).

 

Rogister

 (Battice Lg) 1320 Rogister Feller (Rogier).

 

Thimister

Lg.  1276 Tinwinster Feller,  1317 Tuynster pf, 1429 Tyminster crh 3 xiv (Theotwin,  Teuduin).

 

 

 

 1. Vadum, « gué », en wallon «wé» (avec graphies diver­ses) ; le correspondant flamand est voort, uoorde (156).

 

Faucuwez

 (Ittre B). 1217 Facuweistw, 1224 Façon wers a xvi xvi, 1225 Fauconwes tw, XVe Fauchonwez rp, 1403 Fauke-wes m n 1, (Falco).

 

Griponwez

 (Ophain B) 1374 Greppenweys cd (Grippo).

 

Irchonwelz

H. wall. « Isôwë », v.1150 Hyrezonwez da2, 1170 Ericii vadum crh 4 vu, 1187 Yreceonwes smt, 1210 Irechon-wels m n 2. (Herico).

 

Martué

(Lacuisine Lux) 1255 à wez à Martinwez o (Martin).

 

Morlanwelz

H. 1178 Morlanwelz acam vi, 1198 Morlenwes da2, 1211-15 apud Morlandivadum oppidum asan 31, 1312 Morlanweis, Morlainweis m ni 1326 à Mollainweis rhh. (Mau-rilo).

 

Noduwez

B. 1139 Notdenweiz sL, 1145-64 Nodoweis a 2 vin, 1185 Nodenvort crh 4 x, 1211 Nodewez si, 1236 Nodues am 3 xv (Noto).

 

Rianwelz

(Courcelles H) 1268 Rianweis,Roianweis asan 18 (Richo, Riho).

 

 

 

 1. Vallis « val, vallée », liégeois « va », ailleurs « vô ».

 

Bergeval

 (Fosse Lg) 1153 in Beringeri valle sm (Beringer).

 

Bousval

B. 868-9 Bossoni vallis r, 1147 Bosonval tw, 1180 de Valle Bosonis cv, 1230 Bosenval tw, 1238 Buesonval as iv, 1225 Bozeval crh 4 vu (Boso).

 

Herlinval

(Ortho Lux) 1161 allodii de Herlan[val], 1184 Herlenval sh (Herilo, Herlus).

 

Huberval

(Ortho Lux) 1184 Huberval sh (Hubert).

 

Loverval

H. 1096 Lovierval si, 1130 Lovirvais bf, 1270 Loviervauz asan 3-1 (Lobaheri).

 

Rechrival

(Tillet Lux) 1315 Rechèrmal (= *Recherival), Richierveal ul, 1400 Rischerva aial 1914, 1495 Recherivaulx dfn (Richier).

 

Vitrival

N. 1237 Vitrieval, Vitrival a iv (Vithericus).

 

 

 

 1. Villa, en bas-latin « domaine rural » (à l’époque romaine maison de campagne ») (1). C’est en Beauce que les noms en -ville sont le plus nombreux ; en Normandie, où ils sont abon dants aussi, ils paraissent dater pour la plupart du Xe siècle. On prononce « vî » dans le Namurois et une bonne partie du Brabant « vèy» dans le pays de Liège et une partie du Luxem­bourg.

 

Arville

Lux. wall. « ôrvèy », « ôrvày », 817 Aprovilla, 1129 ecclesiam sancti Pauli de Arvilla sh (Aper, nom romain).

 

Baronville

N. 1071 Baronvile a xvi (Baronius, nom romain).

 

Boutonville

 (Baileux H). XIIIe Botonville bf, 1558 Boton-ville, capella, sive Bodonvilla a n (Boto).

 

Emeville

 (Flostoy N) 1154 castrum de Esmeirvile, si, 1182 Esmervile a 2vn (Aymar).

 

Florenville

Lux. 1173 Florénvilla o (Florent, nom d’origine latine).

 

Fronville

N. 1066 Fredonvilla crh 4 i, 1155 Fronville mf n (Fredo)

 

Hatrival

Lux. 1129 ecclesiam sancti [Husjmarii de Atrei-villa sh (Atreius, nom romain ; confusion avec val)

 

Honville

 (Hollange Lux) wall. « bôwèy », 1315 Honville vil, (Huno).

 

Jehonville

Lux. wall. « tSôvi », 1139 Jusonville, 1214 eccle-sie de Gysonvile, 1350 Gisonville sh (Gizo).

 

Morville

(Wéris Lux) 1028 Morivilla p Ste Croix , 1314-15 Morville vil. (Maurus, n. romain, ou sa forme germ. Moro).

 

Serville

N. « 965 » (XIIe) Serevilla asan 33, 1138 curtem de Serevilla mf iv (Serius, Serus, noms romains).

 

 

 

 1. Wald, fr. gault « forêt », mot d’origine germanique (2).

 

Brigode

(Saint-Amand-lez-Fleurus H.) 1018 allodium de Biergolde, 1033 Burgolde allodium bd,1158 Burgolde allodium bd, 1158 Burgaldes si, 1212 Brugodes bm, 1212 Bregaudes a 2 iv, 1272 Brigaudes a 2 n (Bero).

 

Mainvault

H. 1089 Maionis Waldum Le Glay,ll 11 altare de Majonis Waldo d, 1119-43 Maiongualt, 1120 Mainwaut sm (Maio).

 

 

(1) Au moyen àge,il désigne plus spécialement une subdivision de la cor lis (v. ce mot plus haut) ; villa et cor Lis finissent du teste tous deux par signifier « village », villa étant du reste le terme le plus employé dans ce sens dès l’époque de Charlemagne (en rem­placement de viens mérovingien) et jusqu’au XVe siècle.

(2) En France,plusieurs bois ou forêts portent le nom de Gault.

 

 

Noms de lieux germaniques.

 

Le nom propre d’homme formant le premier élément est au génitif, fort (en -s) ou faible (en -n) ; parfois,les formes con­servées ne montrent aucune trace de déclinaison. Devant ce-tains substantifs, qui constituent les couches les plus ancien­nes (hem, hove, loo. sele etc.) (1), le nom de personne est affec­té du suffixe -ing (-inga, puis -ing, -eng, -eg, -en, -n) ; v. 102.

 

 1. Aerde « terre ».

 

Audenarde

F. or. pron. flandrienne ord. « à :nordœ », rare­ment « ô :wœnordœ », 1034 Aldenarda vl, 1042 Oldenarde ma, 1193 Aldenarda da 2, 1326 te Oudenaerde cy, 1421 de Aude-nardo mk (Aldo).

 

Exaerde

F. or. 1274 Exaerde dpb (Ecco).

 

Hougaerde

B. local « u :ywardœ », 1155 Flugardes bialg 3 ; nom primitif de Aulgaerden B (« Vieux -Hougaerde »), 1139 Hugardis, 1180 Althuarde, 1249 Hout-Hogarden tw (Hugo).

 

 

 

 1. Apa, apia > appe, eppe, « eau » ; ce mot est abondam­ment représenté depuis la Flandre et la Hollande jusqu’aux sources du Rhin et au Wescr, et dans le nord-est de la France (en Allemagne, surtout dans les noms de cours d’eau) (2).

 

(1)  Certains noms communs comme cappelle servent encore à former des noms de lieux au XIe siècle (v. 133).

(2)  Son origine, ainsi que celle du suivant (ava, avia) a été fort discutée. kurth,   435-8, y voyait deux formes d’un même élé­ment celtique *ab. foerstemann, Pji2. 170, rattache les deux mots à la racine genn. *ap, en admettant l’influence d’un mot’celtique. Voyez aussi A.   carnoy, Les noms de lieux en -effe et en -eppe (Bull, phil et hist., Brux., I, 1920, 145-6) ; le même,   De germaan-sche oorsprong van de riviernamen met -apa (Leav. Bijdragen, XV, 1923, 91) ; P. marchot. Le gaulois’archaïque -apia (Zeitschrift f. roman. Phil., XLIV, 1924, 206-215) ; et pour avia> effe, le même : Le germanique *awia « eau courante » ou « prairie avec eau courante » en français (Archivum romanicum, VIII, 1924, 305-7).

 

Genappe

B. 1067 Genape, 1096 Ganapia r (Gan(n)- est fréquent en composition ; le diminutif âénvé,Gempioul, a gar­dé l’i de -apia).

 

Jemappes

H. 1065 a Gamapio r (Gammo).

 

Jemeppe

 (sur-Hédrée) (Hargimont Lux) 1301 Jumepia t, XIVe Gemeppe en Ardenne, Gemeppe en Famenne h (Gim (m)o).

 

Jemeppe

 (sur-Meuse) wall. « dymep ». Lg. 956 Gamappe super fluvium Muosa r (Gammo).

 

Oteppe

Lg. 1015 de Oltapis d, 1034 Altapia r (Alto).

 

 

 

 1. Avia « eau », v. le précédent (1).

 

 • Suivant l’opinion dominante, nous classons ici te mot en­core obscur ; on peut se demander s’il n’est pas simplement une variante de -ava (pour -avus, 80 et 96). A. de marneffe, Les noms de villages wallons en -effe, 1921, essaie vainement de ratta­cher -effe à -acus.

 

Aineffe

Lg. 1034 Hanafia r, 1315 Ayneve… Ayneffe pf (Hano).

 

Boneffe

N. 1149 Boneffia r (Bono).

 

Floreffe

N. 1018 Floreffia r (Flor).

 

Haneffe

Lg. 1097 Hunafia r (Huno).

 

Les Waleffes

Lg. 1130-1 Wallavia marchot, 1024 Waleve si (Walo).

 

Malèves

B. 1177 Malavia tw (Malo).

 

Marneffe

Lg. 1137 Marneffia r (Marinus, nom d’origine dis­cutée).

 

Mousaive

N. 1290  Mousaive marchot (Mozo).

 

Seneffe

H. XIe Sonefia r (Sunno).

 

Sombreffe

N. v. 1197 Sumereffe r (Sumar (o), d’origine cel­tique selon Mansion).

 

Warnave

 (Saint-Maur H), v. 1123 Warnaviam smt (Warin).

 

 

 

 1. Beek « ruisseau, rivière ». Un certain nombre de ces noms en -beek se rencontrent en pays roman ; leur terminaison a été transformée en -bais (wallon généralement « bày ») à une époque ancienne, et en -becq si le passage est plus récent.

 

Bierbeek

B. loc. « bi :rœbék »,  1140 de Birbaica a 2 xin.

1154 Birbeis crh 4 x,    1159 Birbcche dkw, 1173 Birbeke a vu (Biero). Nom transporté à  Bierbais (Hévillers B).

 

Bollebeek

 (Molhem B.) v.1150 Bolembeca mf iv, XVe Bo-enbeke b ix (Bolo).

 

Bunsbeek

B. 1145-64 ecclesic de Bunsbeke a 2 vin, 1147 Bonesbeches si, 1204 Bunesbeche t\v (Bono).

 

Diepenbeek

Limb. 1063 Tienbeke crh 1 vin, 1092 Tidebechen gv, 1142 Dipenbeche st, 1154 Thiedenbecke, 1155 Tiepen-beke si (Tido).

 

Everbecq

H. 1230 Evrebeke, 1238 parrochia de Eversbecca smt (Ebaro).

 

Gibecq

H. 1176 Gisbeke da2, v 1196 Gisbecca m 11 1 (Gizo).

 

Hansebeke

F. or.,1147 Hansbeka, 1160 Ansbeke dpb (Anso).

 

Harlebeke

F. oc. 1027-30 in villa Harlebeke, 1042 ad altare S. Salvatoris situm in Herlebecca df, 1090 Herlebec, v. 1120 Harlebeca cb (Harilo).

 

Himbecq

 (Marcq H.) 1227 in agro de Humbeke a xi (Huno).

 

Hombeek

A. loc. « umbeyk », v. 1220 apud Honebeka a xvi (Huno).

 

Humbeek

B. loc. « ù :mœk », v. 1220 in Humbeca a xvi (Huno).

 

Kersbeek

B. 1204|Cersbeke a 2 ix (Kero).

 

Lebbeke

F. or. 1003 Lietbeka,1040 Lietbeca,1108 Lebbeke at i (Liuto)

 

Neder-Over-Heembeek

B 673 Heimbecha, 1057 Hembeka, 1145 Heembeca w (Haimo).

 

Nodebais

B. 1085 Nodebais a xvi, 1234 Nothembais crh 4 x (Noto, Notho).

 

Piétrebais

B. wall. « petbày », 1050 villa Petrebas dicta a xvi, 1183 ecclesia de Petrebais a i (Petrus>Peter),

 

Ransbèche

 (Ohain B) 1227 Ransebeca,  1375 Ransebeche, 1440 Ransbeke tw (*Ranso, fréquent   dans les noms de lieux). •Wachtebeke F. or. 1166 Watenbeka rt (Watto).

 

Wesembeek

B. 1129 Winsenbeka, Wensenbeke, Winsebeke b xiv, 1143 Wensenbec bt, 1159 Wisenbeche dkw i, 1210 We-sembeke w (Winso).

 

Wielsbeke

F. oc. 1140 villa que dicitur Wilesbeca, 1156 altare de Villesbecca smt (Wilo).

 

 

 

 1. Berg, « montagne, hauteur »

 

Alsemberg

B. 1243 Ausemberga, 1415 Halsenberge, 1435 Alzenberghe w (Alzo).

 

Bensberg

(Winghe-Saint-Georges B) 1357 Benncnsberghe id (Benno).

 

Bollenberg

(Lubbeek B) 1263 Bollenberghe id (Bolo).

 

Everberg

B. 1129 Everberga b xiv, 1160 Eversberc w, 1283 Evresberge b i, XVIIe Eversbeke K (Ebaro).

 

Flobecq

H. 1131 Floresberc smt 1138-58 Florsberch ce, 1276 Florbierch K, 1291 Floursberth (= -beich) bfn, 1570 Vloersbergen ot (FI or).

 

Grammont

F. or. fl. Geeraerdsbergen, loc. «yi :zœbèryœ(n) », 1068 in oppido Geraldimontensi, 1081 ad Geraldimontem, 1142 Geroldimonte mf i, 1202 Geraumont rcf. v. 1207 Gerol-mont smt, 1278 Geerontsberghe dv, 1292 Gramont, Granmont m i, 1296 Gheroutsberge a 2 n, 1306 Gheranmont cy, XIVe Gralmont, Grailemont, Granmont jo, 1326 à Wéraremons rhh 1560 Geertsberghe mf i (Gerald, Gerold).

 

Grimberghen

B. loc. « yrii :mbèryce », v.1150 abbatis Grim-bergensis rcf n, 1177 Castellanus de Grimberges c v (Grimo)

 

Hertsbergh

 (Oostcamp F. oc.) 1149 apud Herstbergam, 1164 capellam de Hertesberge ccy (Herti).

 

Huldenberg

B. loc. « u :ylœbèryœ »,, 1145 Hildebergh w, v. 1150 Hildeberche mf i, 1158 Hildenberg, c v, 1190 Hulde-berge, 1208 Holdebierges w, 1289 Huldenberghe mf iv. 1631 Hoelyberge hbt (Hildo).

 

Keerbergen

B. 1036 Chierberge (fr.) mf i, 1159 Kereberche dkw, 1216 Kerberga a xi (Kero).

 

Oombergen

F. or. 1147 Hunberges, XIVe Oombergen dpb, 1567 Hoembergha a 2 xn (Huno).

 

Santbergen

F. or. 1217 Samberghes, 1233 Samberga, 1430 Zantberghe dpb (Samo).

 

Valkenberg

 (Nederbrakel F. or.) IXe villa quae dicitur Falconis mons crh 78 (Falco).

 

 

 

 1. Bourg, « lieu fortifié », v. burgus, 105.

 

Ottenbourg

B. wall. « ôteborts », loc. fl., 1208 Ottenburch b i, 1374 Ottenborch cd (Otto).

 

Oudenborg

F. oc. IXe Aldenborg crh 78, 1087 Aldenborg, 1285 Oudenburgh la Fl. i (Aldo).

 

 

 

 1. Bosch, «bois »

 

Dickebusch

F. oc. 916 Thicabusca, 1089 Thicabusca mf i (Thicho).

 

Droogenbosch

B. ]oc. « dru :yœnbos », 1290 Drogenbosch w (Drogo).

 

 

 

 1. Broeck « marais, prairie humide ». parfois marais boisé, bois ; dans le pays wall., est devenu -broux. -breux.

 

Assebrouck

F. oc. 1187 Ascebroc, 1202 Arsebrouc df, 1309 Arsebroec vib, 1455 Assembourc a 3 v (Ara).

 

Aillebroux

(Dongelberg B) 1383 Alionbrokes, 1441 Albrouch tw (Avila, n. masc.).

 

Berbroeck

Limb. 1308 Berbruc, 1542 Beerbroeck s (Bero).

 

Dolembreux

Lg. 1277 Uolembru si, 1325 Dolenbruke dr (Do-lo).

 

Sassenbrouck

 (Brouckom Limb) 1171 Sassenbruc st. 1242 Sassenbrouch mf iv, 1319 vers Sassembroux daris (Saxo).

 

Willambroux

 (Nivelles B.)  1225 Awillonbruch crh 4 vu (Avila).

 

 

 

 1. Brug, « pont »

 

Diesbrug

(Erps-Querbs) B) 1266 in lerritorio de Erpse… versus Diedebrughe, 1299 supra Dietbruggerbosch vva (Thie-do, Dido).

 

Ertbrugge

(Cherscamp F. or.) 1246 apud Hertbrugge rcf I (Herti).

 

Rousbrugghe

F. oc. 1202 de Ponte Rohart cb, 1218 de Ponte Rohardi La FI. vu, 1301-2 Ponrouhart, Ponrouwart, Ponre-hart rcl, 1327 Roedsbrigghe cy, 1484 Roedsbrugglie La FI. vin (Rohard).

 

 

 

 1. Camp, « champ (clôturé) » ; v. 106 campus.

 

Bulscamp

F. oc. 1149 Bullescamp ccy (Bulo)

 

Cherscamp

F.  or.  1147 altare de Cherscamp   rcf,    1148

Cerscamp at i (Kero).

 

Coolscamp

F. oc. 847 Coloscampus aseb 1910, 899 Colos-campus mf m, 1165 Colescamp La FI. iv (Colo).

 

Oostcamp

F. oc. 961 ecclesie de Orscamp mm, 1089 Hors-camp mf n, 1455 Oorscamp war (Horsa).

 

 

 

 1. Cappelle « chapelle » ; formations souvent tardives.

 

Avecappelle

F. oc. 1199 Avencapella df (Avo).

 

Eggewaertscappelle 

F.   oc.   v.     1111   quidam   venerabilis

laicus nomine Idesbaldus Eggafridi capella, quam pater ejus

Eggafridus fundare ceperat…,1140 Edgwaertscappelle La FI. xi ; on dit aussi Ascappelle, depuis le XVIIe siècle au moins : 1621-33 Ascappelle of Eggewaertscapelle, df.

 

Ramscappelle-lez-Bruges

F. oc. 1135 Ramscapelle, 1138 parrochia de RammescappeUa mf n (Hramnus).

 

Ramscappelle-lez-Nieuport   

F. oc. 1120   Ramescapella mf ii (Hramnus).

 

 

 

 1. Dael « vallée, vallon »

 

Boendael

 (Ixelles B) 1229 Bondale mf i (Bodo).

 

Passchendaele

F. oc. 1105 altaria de… Passendal cy, 1114 apud Pascandalam cz, 1184 Paschendal smt, 1280 Pasken-dale cy (Pasco, nom d »origine hébraïque).

 

Remersdael

Lg. 1224 Renbievaz, 1252 Reynberzdale dr (Rembert).

 

 

 

 1. Donc « endroit bas, humide ; prairie ; souvent pro­noncé « duƞk ».

 

Arendonck

A.  1290 Arendonc bf (Ara).

 

Desteldonck

F. or. 967 Thesledung Le Gl., 1196-1200 Des-seldonc da 2 (Thassilo).

 

Ramsdonck

B. 1121 Ramesdunc w (LIramnus).

 

Thildonck

B. 1140 Tildunck a 2 x.m (Tilo).

 

Wilmarsdonck

A. 1155 Wilmardunc, 1179 Wilmarsdunc go (WiJlimar)

 

 

 

 1. Ham « coin, (terre en) angle », spécialement dans un méandre ; en Flandre, beaucoup de prés s’appellent Ham (1). Employé souvent seul ; fréquent dans l’Allemagne occiden­tale, la Hollande, la Belgique (dans la région wallonne, de­vient han à l’est de la Meuse (2)) et le nord de.la France.

 

(1)  J. feller, Le suffixe toponymique -han (Bull. Soc. verviét. d’arch. et d’hist., XI, 1891, 247-251). — L. roger, Nouv. contri­bution à la top. lux. (AIALux. LUI, 1922, spécialement 13-18) et G. G. roland, Ham ou Han dans la top. (La Terre Wallonne, IX, 1923-24, 377-384) essaient, mais vainement, de rattacher ham, han à haim, heim, « habitation ».

(2) Bohan Lux. se pron. « bohà » ; à Dohan Lux. on entend dire « duwâ » .

 

Eversham

 (Stavele F. oc.) 1090 altare quoddam… in loco qui dicitur Heversam, 1091 Eversham df (Ebaro)

 

Hamersham

 (Oostcamp F. oc.) 1133 terram… Odmares-ham, 1138 Hammersam, 1206 Ammersam. 1642 Admares-ham df (Audomar).

 

Hodierhan

 (Roy Lux), moulin disp., 1315 Hodiehan vil (Hodier).

 

Mortehan

 (Cugnon Lux) 1289 Mortenhan m n (*Morlo,tiré d’un nom en Mort-).

 

Poupehan

Lux. 1330 Popehan sh (Popo).

 

 

 

 1. Heim « habitation » (1). Ce mot, qui existe dans la toponomastique de toutes les tribus germaniques (2). est particulièrement fréquent en Belgique et dans la vallée du Rhin. En Belgique, écrit heim ou haim dans les documents les plus anciens, il est devenu hem à partir du XIe siècle (3). On trouve souvent, principalement aux XIIe et XIIIe siècles, heem et exceptionnellement hemme (4). Dans le Lim-bourg et l’est du Brabant, hem a donné, à partir du XVe et surtout du XVIe siècle, om, um, représentés dans beaucoup de formes officielles (Binckom) ; on retrouve encore om, um, dans la prononciation locale même à l’ouest de la Senne (5).

 

(1)  V.  notamment H.  PoTTMEyER ,   De. naamsuitgany -hem (Bijdragen tôt de gesch., IX, 1910, 5-23, 177-208, 289-322).

(2) Avec une fréquence variable. Il est souvent possible de dire, -même en plein pays germanique, à quelle peuplade ils remontent : dans la Wetterau (nord de Francfort s. M), et sur les deux rives du Rhin, les noms en-heim sont étroitement associés aux cimetières franco-mérovingiens. A d’autres endroits encore ils représentent aussi des îlots de colonisation franque en territoire déjà germani­que.

(3) La forme -heim a été  réintroduite récemment dans Neder-heim Limb. 1272 Nederhem a 3 m.

(4)  Lovendegem F. or. 1350-1 Lovendeghemme ktw ; comparez le nom d’homme Willemme à la même époque

(5)  Pron « om » : « bô :rœyom » Baerdegem  F. or ; « bœ’ :yom » Bodeghem B ; « c :pœkom » (mais aussi « è :pœyum ») Eppeghem B ; « yà :fy’œryom »   Godverdegem F. or. ;« stra :ytom » Strijthem B. — Pron. « um » : « à :vœryum » Auderghem B : « bà :yum » Beyghem B ; « brü:sœch’um » Brusseghem B ; « é :kœlyum » Hekelghem B ; « wo :1vœrtum » (mais aussi « wo:lvœrtom » Wolverthem B.

 

Eu roman, hem a été traduit par le suffixe -iacus (v. Wommersom) ou par villa (v. Seyelsem). Le nom d’homme for­mant le premier élément est ou bien au génitif, ou bien affecté du suffixe -ing.

 

 

 1. Nom d’homme au génitif

 

Beernem

F. oc. 847 Bernehem df (Bero).

 

Boutersem

B. local « bô :tsem », 1125 Balterzem tw, 1129 Baltereshem b xiv, 1236 Boutersem id, 1344 Batersemme (fr.) cndt, 1559-69 Bouterzom a 2 n (Balter).

 

Elixem

Lg. 1139 Helingessem st (Heling).

 

Hemixem

A. 1155 Hamincsem b iv, 1244 Hemixem mf i; (Haming, Haminc).

 

Herdersem

F. or. loc. . «è:dœrsem », 868-9 Hardigisheim war, 1086 Harddingesham mf i, 1088 Hardinkeshem, 1354 Her-dessem dpb (Harding).

 

Hoxem

 (Hougaerde B.). 1187 Hocsem tw, 1317 Hochseem id (Hoc).

 

Poxkat

 (Anderlecht B), 1185 Papshem mf n, 1273 Papsern secus Sennam w. 1922 Paepsem (Papo).

 

Rommersom

 (Hougaerde B) 1340 Rommelseem, 1342 Ru-mersheym tw (Rotmar).

 

Roxem

F. oc. « 745 » (Xe) in loco nuncupahte Hrochashem pad; 770 in loco nuncupante Hrokashem in pago Flandrinse La FI. vin, 1165 Rokesheem bb, 1180 Roxem mf i (Chroccus, Rocco).

 

Segelsem

F. or. 868-9 (cop. XIIe) Sigulfi villa war, 1150 Singulfi villam drc xn, 1185 Singulfi villam mf ni (Singulph).

 

Wommersom

B. 1036 Wolmereis mf i (1), 1139 Wolmers-heym st, 1255 Wolmershem id (Wolmar).

(1)  Équivalent roman remontant à une forme en-iacus, du début du moyen âge comme le nom en -hem

 

 

 

 1. Nom d’homme et suffixe -ing (2). L’accent tonique porte sur le nom d’homme ; -ing- s’affaiblit généralement en-eng, -eg-, d’où la terminaison -(e)ghem! -(e)gem, prise parfois pour un suffixe.

 

 (2)  kurth, 275-277 ; J. lindemans. De plaatsnamm uitgaande op-ghem en-inghcm (Eigcn Schoon,   I  1911, II, 1912, III, 1913 ; 8 articles)

 

Adeghem

F.or., local h àyycm », 840 Addingahem ma, 992 Attingehem df; 1019-30 Àddingem dpb, 1342 Adeghem df (Addo).

 

Afflighem

 (Hekelghem B) 1120 Haffligeniensi ecclesie ça, 1121 abbati Haffligeniensi w;1167 Affligera Le Glay 1436 van Haffelghem ktw. (Hafilo),

 

Alveringhem

F. oc. 1066 parroechia Alfrenchehem df, 1081-5 Alfringehem crh 71. 1144 Adalfringahem, v. 1200 Al-verinchem df (Adalfred).

 

Amelghem

 (Brusseghem B) 868-9 (copie XIIe) Amolringe-heim war, 1155 Amelrengem mf iv (Amalhar).

 

Anseghem

F. oc. 960 Ansoldingehem villam, 983 Ansolden-gim, 1140 altère de Ansoudengem, 1246 Ansenghem vl (An-sold).

 

Audegem

F. or. 1019 Aldengem at i, 1089 Odenghem, 1164 Audengien, 1528 Hauweghem dpb (Aldo).

 

Auderghem

B. local « à :vœryum », 1257 Oudrenghem,1379 Ouderghem w, 1539 Orghem in vm (Authar),

 

Avelghem

F. oc. 967 in Avlingehem mansus unus, 988 Af-flingehem in pago Tornacensi, 1040 Avelengem 1145 altare de Avelghem df (Avila).

 

Ayghem

F. or. 891 Aienghem; 1019 Aingem, 1249 Ayghem dpb (Agio).

 

Baelegem

F. or. 1120 Balingehem dpb, 1181 ecclesiam de Badelengien d, 1225 Badelinghem, 1243 Badelghem dpb, 1312 Balengien as iv (Badilo).

 

Baevegem

F. or. 976 (ecclesia) Bavingehem ma. 1108 Ba-vengem dpb (Bavo).

 

Baeygem

F. or. 1019 Badenghem villa in pago Bragbanten-si dpb, 1036 Badinghem vl, XIVe Badeghem, v.1569 Bayghem rp (Bado).

 

Beauvechain

B.. loc. wall.. loc. « bôvètché ». fl. Bevecomt v. 1018 Bavechin, 1155 Bavenchien, 1254 Bavincheem tw, 1298 Bevekem vt, XIVe Bevekeem b xiv, 1558 Bavechins a ii (Bavo).

 

Bertegem

(Huysse F. or.) 1158 Bertinghehem da (Berto).

 

Cobbeghem

B. 1129 Cobbengem w, v. 1150 Cobbinghem. 1156 Cobbenchem mf iv (Cobbo).

 

Desselghem

F. oc. 966 Thrassaldingehem cum aecclesia a 2 vin, 1111 Treslingim mf n, 1215 Derselghem smt (Tras wald).

 

Dieghem

B. 1208 Didenghem a xi, 1356 Dyckegheem vsm; 1730 Diegum a xn (Thiedo, Dido).

 

Dilighem

 (Jette B.) 1163 Thidlengem, XIIe Thidelgem w, 1280 li abbés de Didlenghiem m i (Theudi)o)

 

Diseghem

(Edeghem A), IXe villa quae dicitur Tisingaheim crh 78; 1150*Tisenghien b ix, 1185 Tiensigim mf ni (Thizo).

 

Eppeghem

B; Xe Ippingohaim w, 1063 Eppenghem Le Glay, 1250 Eppegeem mf n (Ippo, Eppo)

 

Erembodegem

F. or. 1125 Herenbaldeghem mf i, 1142 Eren-boldengem rcf, 1148 Ereinbodeghem mf i, 1174 Eremboudin-ghem dpb (Erembald).

 

Erondegem

F. or. 868-9 Eroldingaheim war, 1036 E ronde-ghem vl; 1108 Heroldingem iag, 1185 Gerondegeis (f. romane) mf m (Herold).

 

Erwetegem

F. or. 1116 Herwetengem dpb, 1166 Erweten-gem rcf II (Ervid).

 

Evergem

F. or. 967 Evergehem cum ecclesia, 1105 Ever-chem csb (Ebaro, Ebero).

 

Godverdegem

F.or. loc. « y& :fy’œryom » (et « ‘ù :tvérdœyem » sous l’influence de la forme offic.) 1176 Gotferthengen dpb, 1212 Goetverdengem rcf n, 1455 Oerdveerdegem dpb (Gode-frid).

 

Godverdeghem

(Lennick-Saint-Martin B) XIVe Goutwer-deghem rp; 1491 Goulvertinghem w, XVe Goutvadeghem rp (Godefrid).

 

Gottechain

 (Bossut-Gottechain B) 1126 Gottechem, 1152 Gottenchien, XIVe‘Guttekeem b xiv, 1384-5 Gottekem t\v (Gotho).

 

Gotthem

F. or. 967 Guldingahem, 1019-30 Guddengehem, 1271 Gotthem dpb (Gotho).

 

Gulleghem

F. oc. 1055 Guodelinguehem, 1066 Godelinghem, 1202 Guodolinguhem, 1438 Ghueleghem df (Godilo).

 

Herleyem

 (Cruyshautem F. or.) 967 villa Herlingehem Le Glay (Herilo).

 

Hillegem

F. or. 811-870 in pago Bragobalinse in loco qui vocatur Hildiningahem  seu  Bursitia juxta fluviola Bursitbace vl 1108 Hillengem dpb (Hildo) (1).

(1)   Hillegem est voisine de Borsbeke F  or., et près de celle-ci se trouve Burst F. or.

 

Makegem

 (Schelderode F. or.) 630-681 Machingahem vl, 868-9 Makingeheim war (Macho).

 

Mooreghem

F. or. 964 Moringehem vl (Moro).

 

Nosseghem

B. 1110 Nothengem w, 1158 Notegem cv, 1223 Noscenghem fb (Notho, Noto).

 

Okeghem

F. or. 1096 Okinghem, 1142 Ockegem mf i (Occo).

 

Peteghem

F. or. 1136 Pitingehem dpb (Pito).

 

Rolleghem

F. oc. 847 Ricolvingahem aseb 1910, 899 villae Ricolwingahehum mf m, 1103 Rolinghem ch (Riculf).

 

Somergem

F. or. 811-870 villa Sumaringahem vl, 966 Sume-ringehem a 2 vin, 1139 Sumerinchem, 1139-63 Somrengem rt, 1167 Somergern mf i, 1201 Sonbrenghien mf ni (Sumar).

 

Syngem

F.or. 811-870 Siggangahem super fluvio Scald vl, 960 Sicgingahaem a 2 vm, 967 Siggingehem Le Glay, 1455 Zinghem war (Siggo).

 

Volkegem

F. or. 1110 altaria… de Folkengem a iv (Fulco, Folco).

 

Woubrechtegem

F. or. 1183 Woubrechtengem, 1195 Wol-breclitengem, XIVe Obrestenghem rp, 1410 Oebrechtegem dpb (Wolpreht).

 

 

 

 1. Holt. « bois » ; donne hout, affaibli en -elt dans Testelt B.

 

Borgerhout

A. 1214 Borgerholt, 1225 de quodam nemore in Burgherout go (Burghar).

 

Campenhout

B. 1145 Campenholt mf m, 1154-86 Campen-oth b iv, 1209 Campenhout sw (Campo).

 

Linckhout

Limb. 1139 Linckholt st (Linco).

 

Meerhout

A. 746 Mareholt crh 3 n (Maro).

 

Thourout

F. oc. 834 Turholt bo vi, 862 Thurolt la Fl.xm, 1134 Torhult smt, 1307 Thoroud cy (Thuro).

 

Turnhout

A. 1245 Thurnhaut go, 1281 Tornehout bf (Thuro).

 

Vinderhaute

F. or. 967 villa Vindreholt Le Glay, 1019-30 Vinderholt dpb (Winidhari).

 

 

 

 1. Hove « établisement agricole, ferme» ;  au moyen âge, traduit par court (v. 108). Répandu dans la toponomas-tique de la Bavière et de la Suisse, et dans toute la région fran-que depuis la Basse-Franconie jusqu’au Pas-de-Calais.

 

 

 1. Nom d’homme au génitif fort.

 

Baulershoeven

 (Saint-Troncl Limb) local « bô :tshôven », 1139 Baltershoven st (Balter).

 

Engelmanshoven

Limb. 927-64 villa Engilmundeshoven st, 1107 Engelmanshoven, 1180 Enghelmunshoven s;roman En-glemoncourt gv, (Engilmund).

 

Romershoven

Limb. 1147 Romercurt lsj; 1257 Romersho-ven st (Rotmar).

 

Wintershoven

Limb. début Xe loco… illo qui Curtishiemis prisco stat nomine dictus ppct, 976 villam Wintreshove csb, Xe Wintershoven super Archa fluvium positum bialg v (Win-ther).

 

 

 

 1. Noms d’homme au génitif faible.

 

Attenhoven

Lg.   1189  Ottonis curtem,    1236  Otoncur si, 1232 Attenhoven ça (Otto).

 

Audenhove-Saint-Géry

F. or. local 1172 a à :nôvœnœ » 1172 Oudenhova .Sancti Gau’gerici crh 4 in (Aldo).

 

Boyenhoven

(Halle-Boyenhoven B) 1177 in curia Budenho-ven  daris.   1256 Boyenhoven  mf iv,   1280 Boudenhoven si (Boclo).

 

Gossoncourt

B. fl. Goidsenhoven loc. flam., 1155 Gucincurt, 1227 Gozoncurt, 1253 Goscenoven, 1346 Goetsenhoven… Goet-sencurt l\v, 1558 Goetscmont ecclesia alias Goutsencourt a n (Gozo).

 

Gussenhoven

(Orsmael B) 1139 Gocenhoven, 1288 Goetsen­hoven t\v (Gozo).

 

Gutshoven

Limb. fr. Gossoncourt-lez-Looz. loc. fl., 1219 Go-cincurt Leod. vin, 1497 Guetshoven pp (Gozo).

 

Massenhoven

A. v. 1180 Masenhove crh 4 xni (Maso,, Masso).

 

Racour

Lg. fl. Raetshoven, loc. wall., jadis fl., 1147 Raulcourt, 1177 de Radulphicurte Jsj, 1372 Raetshoven st, 1374 van Raeteenhoven vib (Radulf).

 

 

 

 1. Nom d’homme et suffixe -ing.

 

Bavichove

F. oc.  1072 villa quae appellatur   Bavinghova mf n, 1330-1 Bavinchove aseb 3 v, 1402 Bavichove df (Bavo).

 

Cuttecoven

Limb. 1232 Cutinchoven daris, 1272’Cuthincho ven a 3 ni (Cot).

 

Etichove

F. or. 1116 Atinghova crh 71.  1283 Attinchova, Ettinchove smt (Atto).

 

Guygoven

Limb. Xe Guodenghoven ppct. 1096 Gudenchoven e vi, 1310 Gudeghoven bialg v (Guoda, Gudo).

 

Herlinckhove

(Oultre F. or.) 1108 altare de Herlengova da, 1186 Herlinchovem rcf n (Herilo).

 

Pollinchove

F. oc. 1254 ultra Ysaram in parochia de Polin-chove csmy (Polio).

 

 

 

 1. Lare, mot germanique dont le sens est probablement « endroit vide ». Les noms en la(è)r se rencontrent en Alle­magne (où leur aire s’arrête à l’est de la Wesergebirge et au Harz, et au sud, à une certaine distance du Main), en Flollande. dans la Belgique flamande, en Wallonie et dans le nord   de la  France (1).   En Flandre on prononce   « lôr ».,  en Brabant généralement « lùr ». Berlaer A. se prononce  « ba :ldœr »,   et Hallaer A. «ha :ldœr ».  Dans la région wallonne, lare devient ler, lers (prononcé d’ordinaire en Belgique « lers », mais « lé » dans les dialectes) (2).

 

Anlier

Lux. v. 1065 de fisco Anslaro,   1253 Anseliere, 1255 Anliers sh (Anso).

 

Baulers

B. wall. « bôlé », 877 Bolarium, 897 Ballaria, 1059 Basleis tw, 1225 Baïler crh 4 vu (Ballo).

 

Beclers

H. 1215 Berclers vsm, 1256 Bierclers smt (Birico).

 

Berlaere

F. or. 1166 Berelaere at i (Bero).

 

Bottelaere

F. or. 1108 Bottelar dpb (Boto).

 

Couckelaere

F. oc. 847 Cockenlare aseb 1910, 899 villae… Cockcellare mf m, 1279 Cockelers (fr.) m i (Coco),

 

Edelaere

F. or. 1148 Edelaer mf iv (Edo).

 

Hoeylaert

B. loc. « ù :ylùt »; 1186 Holar, 1204 Hoelaer \v, 1663 Hoilard placard 1er mai, 1730 Holarde a xn, 1787 Hoo-laert w. (Hohilo)

 

Longlier

Lux. 771 (cop. XIIe) Longario (*Longlario) villa, 773 actum Longolare palatio mgh dk i, 888 Longolare e vi, 946 in villa Lunglier… in Osninga (l’Ardenne), 982 Lunglar… in pago Osning nominato mb, 1055 Longliers t (Longus).

 

Mellier

Lux 763 actum Maslario palatio publico mgh dk i, 1188 Maslier o (Maso).

 

Roeselaer

 (Saint-Antelinckx F. or.) 1002 Rosière in pago Bracbantensi dpb (Ruso).

 

Rotselaer

B. loc. « ro :tsœlùr », 1140 Rochelar, b xiv, 1178 Rotslar rcf n (Rot).

 

Roulers

F. oc. fl. Rousselaere, 822 Roslar bo vi,899 Roslare mf n, 1308 fait à Rolleirs cy, 1309 Roesselaer ia iv (Ruso).

 

Staffiers

 (Templeuve H) 1190 Stafleirs. 1198 Staflers mst xn (Stauwo).

 

 

 

 (1) Jusqu’au nord du dép. de Seine-et-Oise : Maffliers.

(.2) C’est sans doute à l’analogie avec bled, « blé », qu’est due la graphie BteidLux., 1220 Belers k, 1222 Béliers o, 1480 Bley bel Mutzich (Mussy Lux) vil.

 

 

 1. Loo n. f., « bois » (1). Vers le XIVe siècle, -loo s’affai­blit souvent en -le. -l. Premier élément au génitif ou contenant le suffixe -ing.

 

(1) Plusieurs bois de Belgique et de Hollande s’appellent encore Loo aujourd’hui.—Le sens primitif est « clairière » selon J. ver-goullie,   Bcknopl etym. wdbk, 209. Voir aussi  H. pottmeyeb, Eenige nasporingen over de plaaisnamen der prov. Antwerpen. Het grondwoord Lo (Bijdr. tot de gesch., VII, 1908, 5-22,   165-180.)

 

Bolloo

 (Tremeloo B.) 994-1008 Bolo u (Bolo).

 

Bouveloo

 (Wortegem F. oc.) 1203 circa Bovinclo, 1230 Bovinglo df (Bovo).

 

Lillo

A. 1124 capella de Linlo go, 1135 Lintlo b iv (Linto),

 

Lillois

B. wall. « lélu », « 966 » (fin Xe) Lentlo, 1147 Lent-los tw. 1225 Lenlos crh 4 vu (Linto) (2).

 

(1)   S ind quant le cas sujet dans la déclinaison à deux cas du moyen franca^.

 

Lippeloo

A. (loc. « lii :pœluœ », 1139 Lippinclo, 1262 Lippe-loo b vu (Liupa).

 

Moorsel

 (Tervueren B). 1139 Morslo vw, 1519 (le bois appelé) Moersloe w (Moro).

 

Oolen

A. 994-1008 Odlo, 1133 Oulo u, 1374 Oelen cd (Odo).

 

Poppel

A.  726 Pieplo   daris.   1374 Poppel cd (Pippo).

 

Raevels

A. 1165 Ravenslo, 1296 Ravels b vu (Ravan).

 

Stockel

 (Crainhem B) 1275 Stocle, 1326 Stockele w (Stuc-Chus).

 

Uccle

B. fl. Ukkel. 997 ecclesia in Ukele mf i. 1095 Hucle, 1117 curn Uclos, v. 1190 Occlos, 1201 in Ukuio crh 4 vu, 1239 Huccle w (Hue).

 

Waterloo

B. wall. « hô :terlô » v. 1140 Waterlots w, 1145 Waterlos f n (Watheri) (1).

(1)  Même remarque ; trop souvent traduit comme s’il y avait l’adjectif water-loos, « sans eau ».

 

 

 

 1. Male, mot obscur, ayant probablement un sens topo­graphique, « lieu » (2) ; représenté en Brabant à l’est de la Senne, dans le Limbourg et la province de Liège (3). Pour Omal Lg et Momalle Lg, l’a est long en wallon : « umà :l »,« mu-mà :l ».

 

(2)  La question a été fort discutée ; v. kueth 337-341. On a cru y retrouver le mot mallum « tribunal » ; v. p. ex. A. carnoy, Le « mallum» dans la top. belge (Mélanges Ch. Moeller, 1914   1286-32 320). Cependant, au moyen âge on écrit presque toujours mata. Attribuons-luiprovisoireinent un sens topographique, sans plus préciser ; M. Carnoy lui-même a dit récemment (De plaatsnamen van de Brusselsche omgeving, 1925, 6) : c Mansion denkt niet zon der reden dat maal een algemeen woord geworden was voor « hoo-ge lieide (malberg), bosch » (Mansion, o. c., 74). »

(3)   En   Flandre, on trouve Mael  (Nieuwerkerke F.  or.), et Maele (Sainte-Croix F. oc.) 1201  Malea da, XIIe Mala, g, 1203   apud   Mala   smt.

 

Dormael

B.  loc. « do :rmùyl »,1010 Tormala K;10l5 Torma-les asan 27, 1044 Dormael, 1206 Dormala K (Thuro).

 

Emael

 (Eben-Emael Limb), loc. wall., VIIIe Aimala, 1131 Heimala K (Aio).

 

Esemael

B. loc. « é :sœmùyl », 1066 Hismale,1080 Esemale K (Esi).

 

Halmael 

Limb.   680 Halmala,   1065, Halmale K (Halo).

 

Hermalle-sous-Argenteau

Lg., loc. wall., 779 (cop. XIIe) Harimalla mghdk, 947 Herimala K, 1226 Hermalle vb (Ha-rius) (1).

(1)   En réalité Hermalle remonte peut-être à un nom pré-ger­manique, Harimella, transformé ensuite en -mal(ï)a par analogie.

Voyez notamment E. SCHRÖDER, Bunte lese II. 7. Dea  Harimella (Zeitschrift f.. deutsche Altertum u.deutsche Litt.,  LXI, 1924,59-60.

 

Hermalle-sous-Huy

Lg loc. wall. 1102 in Harmala a 2 vi, 1236 Hermalle a 2 vu (Harius).

 

Limal

B. loc: wall. 948 in villas nuncupatas… et Littemala subteriore (opp. à Limeletle B, à 1 Km. en amont) lac. 1155 Litmal b n, 1160 Limale, v. 1170 Litmala, 1203 Lithmale ça (Liuto) (1).

(1)  La consonne est souvent redoublée dans les formes hypoco-sistiques ; Liuto aura donné ici  *Liutto.

 

Orsmael-Gussenhoven

B. 1060 Orsmale w. 1261 Orsemala, a 2 xi, 1600 Orsinael \v (Orso).                                 ‘

 

Watermael

B. local « wù :tœrmùl », 909 in pago Brabantisse, in villa Guatremal (f. romane) d, 1138 Walremale K, 1172 Watermala mf i, 1401-2 Wautermal (fr.) (Watheri).

 

Wesemael

B. 1156 Wensemale, 1190 Wesemale ça, 1208 Winsemala b i, 1237 Wensemale b m (Winso).

 

Wychmael

Limb.  1107 Wicmale K,  1253 Wighmale Idr, 1263 Wygmael b i (Wico).

 

 

 

 1. Rode « défrichement » (2) ; dans la région romane, est presque toujours isolé (Roux, Roeulx). Le d tombe d’ordinaire dans  les  formes  parlées.

 

(2)  Voyez kurth, 377.

 

Attenrode

B. local « ù- :(y)trœ’», 1145-64 Aterode a 2 vin, 1404 Attenrode tw (Atto).

 

Baesrode

F. or. loc. « bo :strue », 822 Baceroth dpb. 899 Baceroth mf ni, 1139 Bascerode dpb, 1148 Baesrode mf i (Basse).

 

Stockroye

Limb. 1218 Stockrode mf n (Stucchus).

 

Thielrode

F . or. 868-9 Tilroda war, 1151 Tyrroda vl, 1185 Tilroda dpb (Thilo).

 

Waenrode

B. loc. « \va :yndrœ’ », 1139 Walrode st (Walro).

 

 

 

 1. Schot, schoot, « enclos », d’où « terrain clôturé », peut être spécialement un bois (3).

 

(3)  Comp. ce passage de la Coutume de Fumes : « Dat niemand zijn beesten laete gaenin andereliecler elsten, bosschen,   schoten haeghen ofte dieghelijcke. »

 

Bixschoote

F. oc. v. 1200 Bekescotium, 1220 altare de Bekescoten df, 1275 Bixscote, 1280 Bexscotes cy, 1744 Bixschate df (Beco).

 

Hoexke

 (Neerpelt Limb.) 710 in pago Texandrensi loco Hoc-cascaute. super fluvio Dudmala (le Dommel), 1259 Hocscot mél. de Borman (Hoc).

 

 

 

 1. Sele > zele (f. voisine du moyen  néerl. sale> zaal, « salle »), « demeure comportant une salle »,« demeure im­portante ». V. kotth, 280-7, Quand ce mot est accentué, il se   prononce   souvent   « zîl ».Non   accentuée,   en   composition, -sele s’affaiblit parfois en -sel : Heizele F. or., local « é :zœl(œ)» ; Liezele A.local « li :zœl ». Les noms en -sele sont particulière­ment nombreux dans le Brabant. les Flandres et la Flandre française. Le nom d’homme formant le premier élément est généralement au génitif faible (Vu tombe souvent ;  il est parfoisremplacé par r) ;  on  rencontre  aussi  le  suffixe  -ing ; souvent du reste il est impossible de dire comment les deux éléments sont rattachés.

 

 

 1. Génitif faible.

 

Beckerzeel

B. 108(3 Bekensele mf i. 1480 Beckenzeel w (Bec-co).

 

Doorseele

 (Evergem F. or.) 967 Thornesele Le Glay, 1196-1200 Dorenzele da 2 (Thuro).

 

Dudzeele

F. oc. loc. « dû- :zélœ »/961 in Dudzela df, 1089 Dudazela, df, 1141 Dudeselle K, 1293 Dudzièle, 1302 Duzielle vib (ces 3 dern. f. sont romanes ; Dudo).

 

Exel

Limb. VIIIe Ochinsala, XIe Ekinsala, v. 1180 Exele s, 1280 Echcele si (Occo).

 

Maxenzeel

B. loc. « ma :zœl «, 1107 Masesele, 1167 Masen: sele st. 1659 Masele placard, 1784 Maseele ad; 1822 Mazen-zeele ac (Maso).

 

Nederockerzeel

B. 1179 Hockesele b iv,  1282 Hockenzele b vu ; Steenockerzeel’B. 1147 Hockenzela. 1179 Hoverhocken-sela, 1280 Steinhockensele w (Hoc).

 

Wackerzele

(Werchter B) 1142-52 Wackersela b n (Wacar).

 

Winxele

B. 1133’Wenckensele rep, 1155 Winkensele b in. 1320 Weenkenzelis crh 72, 1357 Weencsele id (Winc).

 

 

 

 1. Suffixe -ing.

 

Dadizeele

F. oc. 1147 villa Dadingisila da, 1225 Dadincsele smt; 1330-1 Dadinsele aseb 3 v, 1439 Daisele df (Dado).

 

Gijsenzeele

F. or. 864 Gisingasule (*-sale) Le Glay, 976 Gisingasela, 1019-30 Gisensela csb (Gizo).

 

Swevezeele

F. oc. 1117 Suevensela K, 1268 Zuevingzele cy (Suafco).

 

 

 

 1. Terminaison du premier élément obscure.

 

Beersel

B. v. 1190 Bersela crh 4 vu, 1313 Beersele w (Bero).

 

Ellezelles

H. loc.wall., fl. « e :]zélœ »,  1248 Elesiele (fr.),

m i. 1272 Elsele mf n, 1570 Elsile ot (Ello).

 

Ixelles

B. pron n iksel », fl.off. Elsene, loc. « a :ylsœ «,1210 Elsela, 1255 Elsele w, XVe Elchele b 1911, 1570 Elsene ot, fin XVIe t’Elsen dpb, 1706 Ixelle rcpbf (Ello. — En fl., dissi-milation du second / ,1e moins protégé par l’accent ; en fr., chute du premier (dans le même cas) devant s : Ixelles a dû se pron. d’abord o isel »).

 

Melsele

F. or. 1055 Melsele dpb (Mello).

 

Oosterzeele

F. or. 1042 Ostresele dpb, 1285 Oesterzele rcf (Ostheri).

 

Wilsele

B. 1222 Wilsele a 2 xm (Willo).

 

 

 

 1. Tun, mot spécifiquement saxon, « enclos ». Fréquent en France le long de la Manche, et en Angleterre,

 

Warneton

F. oc. fl. Waesten, loc. wall., jadis fl., 1038 Warnasthun vl., 1066 Warneston mf i, 1095 Guarneston crh 71, 1326 te Waestine cy (Warin).

 

 

 

 1. Veld « champ ».

 

Amersvelde

 (Handzaeme F. oc.) 1411 Amersvelde,, 1626 Hamersevelde df (Audomar).

 

Bassevelde

F. or. 1151 Bascevelde dpb (Basso).

 

Ertvelde

F. or. 1167 Artevelde vl, 1233 Artevelde ce, 1497 Artevelt in vin (Artus d’orig. celt.)

 

Hongersvelt

 (Dilbeek B) 1185 villae quae dicitur Hungers-velt mf n (Huncgerius).

 

Lichtervelde

F. oc. 1198 Listrevelde, 1246 Ligtervelde ch, 1379 Lichtervelde iab n (Listhar). (1)

(1)   Comparez Fïsta > Vichte.

 

 

 

 1. Voorde « gué ».

 

Ardevoor

(Neerheylissem B) 1145 terrât’ quod Aldevort adjacet. 1335 inter Racourt et Odevort a2 vni (Aldo).

 

Becquevoort

B. loc. « be :kœvôt », 1092 Baccunwez (2 gv, 1153 Bacunweit a vin, 1159 Bethenvorth ( = *Bech-) dkw, 1295 Beckenvort crh 3 n (Bacco).

 

Boitsfort

B. B.fl..offic.Boschvoorde, loc.« bo lytsl’él», « bo :Si’ôl », 1227 Boudesfort, 1287 Boutsfort, 1462 Boutsvoirt w, XVe Boutsfort b ix, XVe Bouchefort (fr.) in vin, déb. XIXe Bois-fort (fr.) (Baudo).

 

 

 

 1. « Yde, pron. /i :dœ/ »; « crique, lieu d’embarquement » ; résultat d’un allongement de ee, ie. formes frisonnes comme ij. correspondant au néerlandais a(a) « eau » (3). Eede est fré­quent dans la toponomastique de la Flandre, dans le sens de « (cours d’) eau ». L’s qui précède, dans les composés ci-dessous indique le génitif du nom propre d’homme ; dans Lombartzyde cet s apparaît au XVe siècle.

 

(2)  Wez est l’équivalent roman de voorde ; v. 118.

(3)  Comparez 1480 toot Eeckeloode df = Eecloo F. or.  — Pour ijde, v.  J.  vebcoullie,   (Ann. de la Soc. p. le Progrès des Et. phil. et hist., 1912, 37) ; J. vannérus. Note de toponymie. Le terme ‘Yde. (Bull, de la Soc. d’anthop. de Brux., XXXVII, 1922, fasc.   5, 102-133). Notes complémentaires, Ibid., XXXIX, 1924.

 

Coxijde

F. oc. 1194 Coxide,1390 Coxyde ch, XVe Coccide rcf ni, 1570 Coxj^e ot, 1784 Coxis ad (Coco).

 

Lombartzyde

F. oc. 1140 in Lombardia La FI. IX, 1285 wij scepene van Lombardie La FI. i, 1408-9 van Lombaerds yden iab iv, 1455 Lombardie war, 1570 Lornbaertsijde ot (Lombard).

 

Raversyde

(Middelkerke F. oc.) 1383 Wiralphi ida ch, 1403-4 te Walravens yden iab ni, 1560 Willrav.ensyde mf n, 1784 Walravensyde ad, 1840 Walraversyde bavard, dict. (*Wiralph).

 

 

 

LE MOYEN AGE EN GÉNÉRAL

 

 1. Cette division est consacrée à l’ensemble des noms de lieux datant du moyen âge.Les paragraphes sont disposés dans l’ordre logique des idées évoquées par les noms de lieux, en par­tant des choses de la nature pour aboutir à l’homme et à ses or­ganisations. Sont cités d’abord les noms simples, puis les dérivés et les composés. Rappelons ici une réserve déjà • exprimée plus haut : beaucoup de noms de lieux étant des substantifs ou des adjectifs en usage depuis l’époque romaine ou depuis l’éta­blissement des Germains dans notre pays, il est souvent malaisé de les dater d’une façon un peu précise, quand ils ne figurent pas dans des documents très anciens.

 

 

LA NATURE. Aspect des lieux

 

 1. Hauteurs

 

Mons

H. pron. fr. « môs », 831 ad Castrilocum monasterium sw, 1061 de Monte Cacitriloco da, 1071 castella Mont et Belmont sw, 1071 Sainte Waudrut de Mons ou ( = au) Castiel m i, 1117 Montes da 2.

 

Mons

Lg. !oc. « môs »; 1231 Mons vl.

 

Mont-sur-Marchienne

H. 868-9 (cop.  XIIe) Mont war.

 

Mont

(lez-Houffalizé) Lux. 1067 Mons t.

 

Mont-Saint-Guibert

B. 1116 Mons Sancti Wuiberti erh 4 n,

 

Mont

N. XIVe Mons enCondros h.

 

Mont

(Sombreffe N) v. 1209 Monz bf.

 

Mont

(Theux Lg) 1324 in Monte supra Tectis pf.

 

Monceau

(Elouges H) 1118 de Monticule m vin.

 

Monceau

(Mortier Lg) 1236 Monciaz gv.

 

Monceau-en-Ardenne

N. 1330 Monceax sh.

 

Monceau-sur-Sambre

H. 1211 Monchiel bslw 55.

 

Monceau-Imbrechies

H. 887 Mons Folcardi, 1182 Montera Fol-cardi, 1313 Monchial 1.

 

Mossiat

(Bioul N) 1265 Moucheaus bc.

 

Monty

(Charneux Lg) 1329 Monchiaus deleis Hailleu (Hal-leux, à Charneux) vil.

 

Monty

(Corroy-le-Château N) 1272 Montis a 3 n.

 

 

Pour les composés de mont et d’un nom d’homme, v. 112.

 

Aigremont

(Awirs Lg) 1155 Aigrement bialg ni.

 

Beaumont 

H. 1071 Belmont sw, 1231 Biamont dev.

 

Beaumont

 (Esneux Lg) 1154 castrum de Belmont a 2 ix.

 

Beaumont

(Ethe Lux) 1260 es Lerrages d’Etirés el de Biamont o.

 

Beaumont

(Nethen B) XIVe Beaumont b xix.

 

Beaumont

(Roux-Miroir B) 1238 Bellus Mons juxta Aincuriam (Incourt B) tw.

 

Beaumont

(Tongres-Notre-Dame H) 1147 apud Bellum mon-tem da 2.

 

Bergh

B. 1142 Berga mf i, 1496 Berghen cd.

 

Berghen

(Geet-Betz B) 1440 ten Berghe tw.

 

Berg-lez-Tongres

Limb. 1197 Berge, 1204 ecclesia de Bergis cndt.

 

Bierges

B. 1209 Bergis,  1230 Bierge, 1336 Berghe tw, 1374 Berges cd.

 

Bierghes

B.  1221 Bierghes a s iv; 1244 parochia de Berges rcf, XVe Berghes m vu.

 

Biez

B. 1213 Berk, 1276Bierg, 1492Bye, tw, 1497 Bierche pro-pe Gravium (Grez B) pp.

Pour les composés de berg et d’un nom d’homme, v. 127.

 

Blankenberghe

F. oc. v. 1275 villa de Blankeberghe df.

 

Blanmont

(Chastre B) 1272 Mous a 3 n, 1383 Blancmons tw, 1435 de Albis Montibus ml.

 

Chaumont

(Clermont-lez-Nandrin Lg) XIVe Chamont sor Mouze h (« chauve mont ») (1).

(1) J. vannérus, Les Chaumont germaniques. Notes de top. (Rev. b.de phil.  et d’hist.,  I,  1922,  283-292) : les nombreux  Chaumont (Calmont etc.) en pays germanisé doivent remonter à l’époque ro­maine. H. andbesen, Zur französischen Ortsnamenforschung (Zeitschrift fur franz. Spr. u. Litt., XLIX, 1917, 69-72).

 

Chaumont

(Florennes N) 1029 Calmont bd.

 

Chaumont

 (Havelange N) 1314 Chamont pf.

 

Chaumont-Gistoux

B. 1152 Calmont tw.

 

Chèvremont

(Vaux-sous-Chèvremont Lg) 897 abbatia Capre-mons d, 947 in loco Kevermunt mf i.

 

Clermont-lez-Nandrin

Lg.  1062 castello Clari Montis a xvi.

 

Clermont-lez-Walcourt

N. 868-9 Claromonte war.

 

Clermont-sur-Berwinne

Lg. 1230 Clermont crh 3 xiv.

 

Colmont

(Overrepen Limb.) 1096 Calmont si, 1269 Chaumont bialg v, 1272 de Calvo Monte a 3 ni, 1272 Coelmont, 1280 Kole-mont, 1339 ou terroit de Chaumont pf; 1373 Herke deleis Cha­mont bialg v (région flamande ; date de l’ép. rom.; ou bien a été transporté).

 

Cortenberg

B. 1227 Corthenberga a 2 ix, 1344 te Cortenberghen rgh.

 

Froidmont

H. 1107 de Frigido monte da.

 

Froidmont

(Haccour Lg) 1251 curtis de Frigido monte dr.

 

Grootenberge

F. or. 1235 Grothemberge crh 4 ni.

 

Hoogen

 (Geet-Betz B) 1405 te Hoghen tw (hooge, « hauteur »). Helle (Bouchout-lez-Lierre A) 1159 in Hille dkw (« colline » ; même mot que l’angl. hill ; autre forme dans Loolehhulle F. or. 1518 Loo ten Huile pv).

 

La Clinge

F. or. fl. De Klinge, 1282 Clinghe dpb (« dune » j localité située sur une ligne de dunes marquant une ancienne côte marine).

 

Montaigle

 (Falaën N) 1216 villa Montaigle gv.

 

Noirmont

 (Cortil-Noirmont B) 1383 Noermons tw.

 

Sauvagemont

(Couture-St-Germain B) 1374 Sauvagement tw.

 

Thier

(Forêt Lg) 1322 en Teir deseur Prailhons si (wall. t(h)ier. v. fr. terne « pente, montagne »).

 

Thieu

H. 1095 Their,1103 Thieu ch, 1119 altaria de Tyer d.

 

Thines

B. 1209 Thienes tw (wall. tienne « montagne en forme de bosse »).

 

Thisnes

 (lez-Hannut) Lg. 1229 Thenae dr, 1265 Thyenes en Hasbaing bc, 1300 entre Thiennes et Hannut bfn.

 

Thy-le-Bauduin

N.  1265 Thyers li Bauduins bc. Thg (Baisy-Thy B.) 1180 Teir, 1220 Tier, 1240 Thier asan 31, 1587 Thy tw.

 

Thy-le-Château

N. 868-9 (cop. XIIe) Tier war, v. 1380 Thier le Chastiaul bfn.

 

Thynes-lez-Dinant

N. 1155 castrum deTienessl; 1238 Tienesin Condrusto sh, XIVe Thines en Condros h.

 

Tirlemont

B. fl. Thienen, 1147 de Monte Tyenes Isj (opp. à Thisnes Lg), 1147 Mons Tyenes. gv, 1157 Tieneslemont Isj, 1178 Thinelemont si, 1186 ecclesia de Monte Thyenes mf ni, 1217 Tillemont tw, 1221 Tielemont Isj, 1663 soubz Thierlemont, Placard.

 

 

 

 1. Vallées, dépressions

 

Alvaux

(Hévillers B) 1272 curia de Valle a 3 n.

 

Bellevaux

Lux. v. 1069 Bellam Vallem sh, 1315 Bellvals pf.

 

Bellevaux

Lg. v. 1131 Bellvois, 1188 Beleval, sm.

 

Fohale

 (Ayeneux Lg) 1415 en Fosselle,1555 le Phoxhalle blw 53 (diminutif de fosse).

 

Fosse(lez-Stavelot)

Lg. 1015-19 quatuor villarum…F[o]sses sm.

 

Fosses

N. 907 abbatiam Fosses, si, Xe in villa quae ex nomine fluminis decurrentis nuncupatur Bebrona… in loco… nominale alio nomine Fossa,1028 Fossis sh, XlIe-XIIIe ex situ loci Fossa nuncupatur r, 1215 Pousse crh 76.

 

Fosset

(Amberloup Lux.) 1315 Fosseit, Fousseit vil (« fossé »).

 

La Fosse

 (Mont-Saint-Guibert B) 1272 terra a Fosses a 3   n.

 

Laval

 (Tillet Lux) 1400 zu der Vais aial 1913.

 

Lavaux

 (Nil B)’ 1312 apud Vallem tw.

 

Lavaux-Sainte-Anne

N. XIVe délie Vaz en Famenne h; 1597 Waux sanctae Annae leod. 7.

 

Leval

(Housse Lg) 1241 villam de Levai dr.

 

Leval-Trahegnies

H. 1172 parrochia de Valle da 2.

 

Plainevaux

Lg. 1188 Plana Vallis dr (« vallée unie »).

 

Ten Dale

(Thourout F. oc.) 1267 apud Dale df.

 

Vaucelles

N. 868-9 Valcellas war, 1214 in Vacellis et in Doesche sh.

Voyez n° 119 val composé avec un nom d’homme.

 

Vaulx

 (lez-Chimay) H. 1182 allodium de Vallibus 1.

 

Vaulx

(lez-Tournai) H 1159 apud Vais a vu.

 

Vaux

 (Noville Lux) 1481 Vaulx desoubz Noville Ijb.

 

Vaux-et-Borset

Lg. 1314 Valz prope Warnans pf.

 

Vaux-sous-Chèvremont

Lg. wall. « va ». 1322 Vauz si.

 

Zoetendale

(Maldegem F. or.) 1215 curtem Dulcis Vallis la fl. i.

Voyez n° 135 dael composé avec un nom d’homme.

 

 

 1. Plaines

 

Laplaigne

H. 1221 de le Plaigne hct.

 

 

 

 1. Situation

 

Assonleville

 (Lillois B) 1440 Ason le Ville, 1444 Somville, 1609 Assonville tw (« au haut du village »).

 

Entre-Deux-Thiers

 (Marchin Lg) 1407 in loco dicto inter duos montes prope Hoyum bialg xi.

 

Monaville

 (Longchamps-lez-Bastogne Lux) 1483 Ammon la ville Ijb (idem),

 

Nynde

(Werchter B), de *Ten Eynde : 1558 capella S. Bar­bare in fine a n.

 

Oostwinkel

F. or. 1518 Oosfrwinckele pv i.

 

Ostende

F. oc. fl. Oostende, 1213 Ostenda df, 1303 le vile d’Oostende iab i (« extrémité est »).

 

Overmeire

F.or. 1262 Overmeire at (par rapport à Uitbergen F. or., est de l’autre côté d’une pièce d’eau appelée het Meer (1306 le meere), qui est un ancien bras de l’Escaut dpb.

 

Westende

F. oc. 1140 in Westhende La Fl. xi, 1202 parrochia de Westende mf i.

 

Winkel

F. or. 1150 Wincle dpb (« coin (isolé) »).

 

 

 

 1. Agrément

 

Bierwart

N. wall. « byèrô ». 1274 manoir de Bialrnait(*Bial-ruart) m i (« beau regard », belle vue)

 

Bierwart

 (Huccorgne Lg) 1314 Bialrewart pf.

 

Beaurepaire

(Horrues H) 1337 Biaulrepair as (seul exemple belge ; fréquent en France).

 

 

 

 1. Désagréments

 

Malaise

(Bossut-Gottechain B) 1769 censé de la Malhaize tw. Malaise (La Hulpe B) 1225 Maleyse w.

 

Malaxhe

(Xhendremael Lg) 1335 Malahe si, XIVealle Maleaise, délie Malaxhe h.

 

Broodseinde

(Sysseele F. oc.) 1295 Brootsende df. Broodseinde (Zonnebeke F. oc.) v. 1535 Broodzende df.

 

 

 

 1. Friches

 

Fagnolles

N. 1296 Faignuelles sw (dim. de fagne).

 

Fraiture

(lez-Nandrin) Lg 965 in loco qui dicitur Fractura in comitatu Hoiensi sm (« lieu désert.inculte », comme le v.f. frai-tis).

 

Fraiture

 (Bihain Lux) 1315 Fraiture vil.

 

Nafraiture

N. 1284 Fraiture bsahlg v.

 

Wastenne

 (Ogy H). 1276 A le Wastine K (wastine, gastine, «. désert »).

 

Wastines

 (Malèves B) 1190 terra de la Wastine cv, 1787 Wastines tw.

 

Woestyn

 (Goyck B) XIVe Wistine, XVe Wastine. Wystine, Wessine rp.

 

 

 

Pour le germ. lare, « endroit vide » composé avec un nom d’homme, v. 145.

 

Laer

Lg. 1139 Lare st.

 

Laer

Limb. 1065 Lare s.

 

Leers-et-Fosteau

H. 868-9 Slaris war, 1033 ecclesiam de Leers bd.

 

Liers

Lg. wall. « lyers », «lyes », 1085 villam que dicitur Lyers si, 1333 Lers pf.

 

 

 

 1. Composition du sol

 

Falisolle

N. wall. « farzol», 1227 Falizoles asan 31,1238 ville de Falizoles a iv, 1246 villa de Falisuel axm (« petit rocher »).

 

Falize

N. 1265 Ly Falize bc (« rocher »).

 

Grâce-Berleur

Lg. 1317 viam de Gras pf.

 

Graux

N. 868-9 Grau war. 1280 Grau crh 76, 1329 Gras prope Florines pf (grava, « gravier, sable »).

 

Gré-Doiceau

B. fl. Graven, 1092 Greis, 1232 Gravia, 1312 Graven tw.

 

Houffalize

Lux. 1147 de Alla Falesia gm, 1170 Hufalis, 1204 Houfalise t, 1481 Huffalix, Huffelix Ijb,

 

La Falise

(Malmédy Lg) 1172-3 Falisia sm.

 

La Falize

(Rhisnes N) 1256 villarum quae… Falisia… nomi-nantur bg.

 

La Rochette

 (Chaudfontaine Lg) 1333 dessus le Rochelle le voweil (k de l’avoué ») pf.

 

Laroche

Lux. 1139 ecclesiam de Horlou (Ortho Lux) cum ca-pella de Rupe K, 1274 La Roichc en Ardenne mél  c, de Borman 1378 Veltz cl, 1386 Zer Veils in Oisling (1) vil, 1411 Welschveiltz cl. (roche ; ce mot finit du reste par prendre le sens de château-fort).

(1)  Oesling, Osning était le nom allemand d’une région correspondant en partie avec l’Ardenne ; v. J. vannérus. L’Oesling et ses rapports avec l’Ardenne (Mélanges C. de Borman 56-7l).

 

Paire

(Clavier Lg) v. 1100 ad Payres veniens allodium suum sm, 1370 Peirs en Condros vb (pierre).

 

Parette

(Attert Lux) 968 de allodo Perroith sm (suffxie -elum ; « lieu pierreux »).

 

Rochefort

N. 1155 Rochefort si, 1235 ‘ juxla Rupemfortem a xvi (2).

(1)   Dans ce nom, répandu en France, l’adjectif féminin à gardé la même forme que le masculin, comme dans  la 3e décl.   latine; le même fait se présente pour grand.

 

 

 

Pour aerde « terre » composé avec un nom d’homme, v. 123. Les     eaux.

 

 

 1. L’eau en général

 

Awirs

 (ou Les Awirs) Lg, réunion de Haute-Awirs et Basse-Awirs, 1143 Jochires Awire (Basse-A. près de Choquier Lg) a 2 vu, 1189 Sancte Marie in Aquiro diaconus si, 1202 ecclesiam beati Stephani de Awire bialg xi, 1209 dominabus de Awire a 2 ix, XII0 Aquiria gm, 1244 Awiria bialg vu (*aquaria, « lieu où il y a de l’eau » ; nom transporté à Aywières ; v. n. 5).

 

Aye

Lux 1139 Aye, 1223 ecclesie de Ays in Famenna, 1330 en Famenne, sh, 1497 Aquis a n (aqua, « eau »).

 

Aywaille

Lg. 1088 Aqualia gm, 1126 Awalia’sm, XIVe Ea-wailhe, 1474 Aqualia crh 76, 1482 Awàille, 1494 Awelle Ijb, 1544 Auwailhe, 1579 Ewailhe bsahlg x (« lieu où il y a de l’eau »).

 

Eve

 (Evelette N) 1061 villas… Evam d (aqua).

 

Lamorteau

Lux. 1416 Morte-awe t,

 

Longeau

 (Messancy Lux) ail. Laser,\oc. ail. 1309 Longeyawe t, 1495 Lantwasser (=*LancWasser) dfl («longue eau»).

 

Yves-Gomezée

N. 1061 Evam Pol. Irm. éd. Longnon, 214, 1406 eccl. par. in Yvia mk. (aqua).

 

 

 

 1. Sources, fontaines

 

Arbrefontaine

Lux. wall. « nafôtèn », 670 usque Albam Fonta-nam, 814 usque ad Albam Fontem, v. 1131 de Albofonte sm, 1526 Alfontaine dfl, XVIIe Albe-Fontaine sm.

 

Bellefontaine

Lux. 1251 Bellefontaine t.

 

Bellefontaine

N. 770-9 (cop. XIIIe) Bezfontana sm.

 

Chaudfontaine

Lg. 1339 Chozfontaine dr (station thermale depuis 1676 ; on trouve aussi 1332 Chièvrechoufontainne pf.

 

Clairefontaine

(Autel-Bas Lux) 1255 claustrum quod Clarus-fons appellatur clf.

 

Clairefontaine

(Godarville H) 1310 Clerefontaine bf.

 

Fontaine

(Horion-Hozémont Lg) 1297 Fontaines si.

 

Fontaine-l’Êvêque

H. 1155 Fontaines si.

 

Fontaine-Valmont

H. 868-9 Fontanas war.

 

Fontenaille

 (Mont-lez-Houff alizé Lux) v. 1131 Fonteneles sm, 1495 Fontenail dfl, 1603 Fontenelle Leod. ix.

 

Fontenelle

N. 1026 in Fontenellis cw.

 

Fontenelle

 (Farciennes H) 1179 curtem de Fontinellis, 1272 le court de Fonteneilles bf (diminutif).

 

Fontenoille

Lux. 1254 Fonteneles o.

 

Fontenoy

H. 1165 Fontenoich, 1189 de Fonteiïeto, 1209 Fonte-nois vsm (« endroit où se trouve une fontaine »).

 

Fonteny

 (Vieux-Gcnappe B) 1243 Fonthenis tw (idem)

 

Froide-Fontaine

(Horrues H) 1294-5 Froide Fontaine as iv.

 

Menufontaine

(Fauvillers Lux) 1184 villam de Minu-to Fonte sh, 1528 Menuefonlaine dfl.

 

Noirfontaine

Lux. XIVe Noierfontaines en Ardenne h, 1359 Noirfontaine t.

 

 

 

 1. Cours d’eau. Pour rivus composé avec un nom d’homme, v. 115 ; pour beek, de même, v 126.

 

Beaurieux

(Court-Saint-Etienne B) wall. « byèri », XIe Bellus rivus, v. 1095 Belriu tw.

 

Beaurieux

(Heure-le-Romain Lg) 1220 Beariu, 1264 Bealriu, 1280 Bealriw bialg xxiv.

 

Parfondry

(Clermont-lez-Nandrin Lg) 1336 de Profondorivo, 1348 Parfonriwe a 2 vin.

 

Profondrieux

(Seneffe H) 1290 Perfontriu rcf n.

 

Rivière

N. 1288 Rivière r.

 

Rivière

 (Ogy H) 1276 cest a le Rivière k.

fiiweuZe(Vellereille-le Brayeux H) 1138 Riveriolae,1166 Rive-roelle. 1189 Riverueles b (dira.).

 

 

 

 1. Canaux, fossés pleins d’eau

 

Hooglede

F. oc. 847 Ledda, 1221 apud Leda cz.

 

Laeken

B. local « lu :kot », 1080 Lake w (/a/ce, « canal, ruisse-let » ; nom souvent porté par des bras secondaires).

 

Lede

F. or. 1025 Letha, 1036 Lede dpb (« canal »).

 

Ledeberg

F. or. 964 villa Letha vl, 1179 Ledeberga dpb.

 

Loth

 (Leeuw-Saint-Pierre B) XIVe Cap. de Laco, XVe Cap. de Laken rp, 1406 in parrochia de Lewis apud Lake.. ad rivulum dictum de Lake, w, 1560 Laeckt mf i, 1786 Loth, de Bouge.

 

 

 

 1. Pièces d’eau

 

Meer

A., 1245 apud Mera go (« lac »).

 

Meer

 (Gossoncourt B) 1231 Mère tw.

 

Meire

F. or. 1003 Meren dpb.

 

Mheer

(Fall-et-Mheer Lg) 1335 Meire a 2 vin. Mariakerke-lez-Gand F. or. 937 in villa Meron mi i, 941   cum ecclesia et capella in Meran mf iv, 1455 Meerekerke war.

 

Vivier

 (Henrichapelle Lg) 1172-3 terra de Vivario sm.

 

Vivy

Lux. 1330 Viviers sh.

 

 

 

 1. Marais, lieux humides

 

Bray

H. 1175 Brae d (« boue »).

 

Donck

Limb 746 in pago Hasbaniensi locum quemdam qui di-citur Dungo, cum basilica ibi constructa…in honore sancte Ma­rie… tam ipse Dungus quam reliquas villas crh 3 n, 1107 Dune, 1139 Dune st (donc « lieu bas, humide, prairie »).

Pour donc composé avec un nom d’homme, v. 135.

 

Elnooz

(Housse Lg) 1770 Le Noz leod vu (noue, « piairie, lieu humide /,.

 

Elnooz

(Saint-André Lg) XVIIIe Elnoz leod. vu.

 

Moere

F. oc. v. 1127 in loco qui Gistelamor vocatur 1254 Ghis-telmoure df, 1292 Ghistelmore ab rv (marais » ; près de Ghis-telles F. oc).

 

Mortier

Lg. 910 Mortariumque locum vocatum cum omnibus suis appendiciis lac, 1108 Mortire bialg vu (« marais »).

 

 

Pour broeck « marais » composé avec un nom d’homme, v.113.

 

Ruysbroeck

A. 1177 Ruyschebruec w, v, 1220 Ruscebroc a xvi, XIVe Rusenbrouc, XVe Rusbroec, Ruysbrooch rp (ruse « jonc » ; peut-être plutôt un participe présent *ruscende broc, « marais bruissant », qui se retrouve dans des noms analo­gues d’Allemagne pour lesquels on a de très vieilles formes).

 

Ruysbroeck

B. 1138 Ruschebroc mf i, 1142 Ruchebroc da, XIVe Rusebrouc, Russebrouch, 1492 Ressenbrouck rp.

 

Verrebroeck

F. oc. 1147 Verrebroeck dpb (« marais éloigné »).

 

 

 

 1. Embouchures

 

Rupelmonde

F. or. 1171 apud Rupelmundam csb (embou­chure du Rupel dans l’Escaut ; mond, « bouche »).

 

Termonde

F. or. fl. Dendermonde local « der(œ)mondœ », 1088 Tenremonda, 1130 Theremondc, 1233 Denremonde et (embouchure de la Dendre dans l’Escaut ; 1120 secus Tenram smt, 1223 in aqua que vocatur Denre acat ; le nom français a perdu son t initial par analogie avec le nom flamand).

 

 

 

174 Gués. Pour vadum composé avec un nom d’homme, v. 118.

 

Péruwelz

H. 1184 Petrewez m vin, XIIe Peruwez, Pierewees, g, 1254 Pierwez m vin, 1304 Pierewez dev, XI\7.e Piroues XVe Prowes rp.

 

Perwez

B. 1091 Peresweyz a 2 vu, 1155 Perousweiz a2 vm, 1168-78 Peruez tw, 1171 Peruweiz a 2 vin, USOPetrosum vadum bd (‘< pierreux gué »(1) ; malgré une vague ressemblance, ne peut être identifié avec le Pernaco de la Tab. Peut., le Ptrniciacum de l’It. Ant.)

(1)   Comparez la note de P. decourtieux sur les Gués pavés (Rev. et, anc., XXI, 1919, 58).

 

Perwez-en-Condroz

N. 1227 Perwez, 1251 Peiueiz, 1288 Pie-rouwes en Condros r (Petrus).

 

Waya

(Hemptinne-lez-Eghezée N) 1424 Wayalz rlh (idem).

 

Wayaux

H. 1148 Wadeal rlh (diminutif).

 

Ways

B. wall. « wé », 1250 Wais tw.

 

Wez

(Grivegnée Lg) 1268 in locis qui dicunturWeiz et Lundos si.

 

Wez-Velvain

H. 1163 in parrochiis de Wez et de Velven smt.

 

 

Pour voorde « gué » composé avec un nom d’homme, v. 156.

 

Voorde

F. or. pron. « vù’rdce », « vùrdœ », 1197 Vorda, 1226 versus Fordes rcf n.

 

Voordt

Limb. 1272 Vorde a 3 m.

 

Vilvorde

B. 779 Filfurdo in Bragbando mghdk (Fil semble être le nom primitif de la Woluwe, anciennement Wiuluwa).

 

 

 

 1. Rives

 

Alrive

 (Avin-en-Hesbaye Lg) XIIe Alta ripa g, 1330 Autre-rive, 1365 Auterive vb (« haute rive » ; type attesté dès l’époque romaine).

 

Autryve

F. oc. 960 aecclesiam in Alta Ripa a 2 vin, 1111 altare de Alterive vl, 1119 Hautiive mf n, 1365 te Outryve df.

 

 

 

 1. Coudes. Pour le mot germ. hum « coin,(terre en) angle », surtout dans un méandre, composé avec un nom d’homme, v. 136.

 

Ham-sur-Heure

H. 868-9 Ham war, 1326 Ham sur Eure,1328 Han-seur-Heure rhh.

 

Ham-sur-Sambre

N. 1212 Ham bm.

 

Han-sur-Lesse

N. 1031 ecclesiam de Ham da, 1139 Ham sh, 1209 Hans o, 1315 Hans sur Leze vil.

 

 

 

 

 1. Terrains endigués

 

Weerde

B. 1259 Werde W, XIVe Varde, Werde, v. 1569 Warda Martini rp (werde, weerde, weert, « prairie entourée de digues »).

 

Weert

(Grand-Spauwen Limb.) 1165 Weert da, 1186 Warden ça.

 

Weert-Saint-Georges

B. 1130 ecclesia de Werde bialg xn, 1284 Neten ende Neten-Weerde op die Deyle bt.

 

 

 

Les  plantes

 

 1. Tantôt le nom de plante est devenu tel quel nom de lieu ; tantôt de ce nom a été dérivé un mot qui est lui-même devenu nom de lieu. Le second cas est surtout fréquent dans la légion romane ; les suffixes employés sont-an’ui, -aricius, -etum, for­mant des substantifs : -acims, -icius, formant des sdjectifs.

 

 

 1. Noms simples ; région romane

 

Aulne

(Gozée H) 868-9 cella in Alna war.

 

Cheniat

(Somzée N) 1247 ad pratum de Chenial a iv (diminu­tif).

 

Esquenne

(Flobecq H) 1437 as Kainez, 1444 as Raines 1503 a Eskaine gg.(<( chênes »).

 

Faulx

N. 953 in villulis Holhai (Ohey N) et Fais sm (fagus, roman fou, fau « hêtre » ; \’l est introduit par analogie).

 

Fayat

(Saint-Martin N) 1285 les terres de Faiaus bf (diminu­tif, « petit hêtre »).

 

Folx-les-Caves

B. 1217 Foui, 1221 Foz tw, 1272 Faus a 3 n, 1709 Folx, 1738 Fooz tw.

 

Fooz

Lg. 1066 Fauls crh 3 n, XIVe Fexhe deleis Foux jo, 1305 Ffois, Ffos cndt.

 

Fooz

(Wépion N) 1018 in Folt bd, 1516 Folx sur Meuse a xn.

 

Frasnes

(lez-Couvin) N. 1061 Fraxinum r (« frêne »).

 

Frasnes-lez-Buissenal

H.1122 altare de Moste.ro cum appen-ditio suo Fraine a2 i.

 

Frasnes-lez-Gosselies

H. 779 in pago Lominse Fraxino lac, 844 Fraxina, 1105 Frasne, v. 1210 Fraine b

 

Frêne

(Monstreux B) XIVe Franc deleis Nivelle, en Bra-bant pa.

 

Frêne

(Lustin N) 1325 Fraine ul.

 

Goreux

(Voroux-G oreux Lg) 862 Grosso Rubro, 1034 Gros-rovero, 1231 Gorroivr-e sm, 1320 inter Vorrus et Gorrœue pf, 1330 Goireive si, 1470 Voroux et Goreux crh 71 (rouvre = chêne).

 

Longuesault

 (Ere H) 1131 de Longasalice smt, 1243 Longe-sauch hct, 1244 Longesale ccy (« long saule »).

 

Sept-Fawes

(Neuville-en-Condroz Lg) 1363 le sey Faw bialg 24, 1374 Setfau, 1377 Septfaus vib, XIVe Sefawe h (« sept hêtres »).

 

Spiennes

H. 868-9 (cop. XIIe) Splienas (var. Spienium) war, 1218 Espiennes acam vi (« épine, buisson épineux »).

 

Tilloul

(Saint-Germain N)  1265 Tilluoel   bc («tilleul»).

 

 

 

 1. Certains noms romans de plantes contiennent le suffixe -arius.

 

Bruyère

(Saint-Denis N) 1272 curie de Brueria a 3 n.

 

Bruyères

(Jupille Lg) 1283 aux Bruiers bslw.

 

Fecher

(Soumagne Lg) 1204 Fechiers, 1215 Fechirs bialg ix (idem).

 

Féchereux

(Esneux Lg) 905 Felcherolas sm, 1363 Fechereul bialg 24 (dim.).

 

Flèchère

(Gouy-lez-Piéton H) 1186 curie ce Felchiria a xiv (filicaria, fougère, wall. « fletsèr »).

 

Pommeroeul

H. 1211 Pomeriolum m i, XIIIe Pumeruel dev (« petit pommier »).

 

 

 

 1. Noms simples ; région flamande

 

Aldeneyck

Limb . 870 Echa mf i, 952 Monasterium Eiche si. — Nom transporté à une localité créée au moyen âge.aujourd’hui Maesegck Limb., 1245 burgenses nove ville de Eke, a 2 vi, si­tuée sur la Meuse, Maes.

 

Appelterre

F. or. 1219 villam de Apeltres, 1226 parochiam de Apeltren, 1257 villa nostra de Apelterre rcf, XIVe Apoutra, XVe Apoultre, Apouteren rp (« pommier »).

 

Boom

A. 1374 Ten Boem cd, XIVe Antwerpia ad Arborera rp. XVe Boeme b ix, 1443. de Arbore mf n (« arbre »).

 

Bueken

B.  1567 capella Ten Bueken a2 xn (« hêtre »).

 

Eecke

F. or, 1164 Eca vl (« chêne »).

 

Eiken

(Reeth A) XVe Eycke b ix.

 

Essche-Saint-Liévin

F. or.  1218 Escha dpb (« frêne ».)

 

Gelinden

Limb. 1368 Glinden, 1374 Ghelinden vib (limbour-geois ge- = te, ter).

 

Hulste

F. oc. 1063 Hulsta ch (« houx » ; le i, suffixe collectif, est incorporé au nom de l’arbre).

 

Linde

 (Peer Limb) XIIIe villa de Lende cndt.

 

Linden

B. 1497 Lynden pp.

 

Martenslinde

Limb. 1470 Linden dalez Bilsen crh 71.

 

Mespelaere

F. or. 899 Mespilarios, 1232 Mespelaer at i (« né­flier »).

 

Seveneecken

F. or. 1220 Ten Seveneken dpb (« sept chênes »).

 

Terlinden

(Denderhoutem F. oc.) 1284 ad locum qui dicitur vulgari nomine Terlinden rcf n.

 

 

 

 1. Suffixe -anus et ses formes romane? (dieu où poussent des … » ; encore usité ; rare au masculin.

 

Bossière

N. 1202 Bossires, 1219 Buxeria, 1431 La Boissiers r (voyez les suivants ; le radical de ces noms se retrouve dans Bossut etc. (v. n° 184) ; il est sans doute le même que celui de buisson, mot d’origine obscure ; il y a sans doute mélange de buis et de bos, « bois ». Le sens « bois » paraît convenir mieux, en général, que « buis »).

 

Bossières

(Saint-Gérard N) 935-7 Buxerias r, 1085 Bossires crh 76.

 

Boussire

(Malmédy Lg) 1188 Bosieres sm.

 

Carnières

H.868-9 (cop. XIIe) Carnieras war, 1177 Carneriae d, 1211-15 de Charneriis asan 3l (carpinus « charme » ; les déri­vés anciens sont en n, non en m).

 

Grand-Rosière

B. v. 1030 Roserias tw ; v. le suivant :

 

Labuissière

H. 1202 Buxeria da 2, XIIIe Li Boussière dev.

 

Lignières

 (Roy Lux) 748 in loco nuncupante Linarias, 770-9 Lineras sm, 1214 Ligniers t (lin).

 

Petit-Rosière

 (Geest-Gerompont B) 1147 Rosières Isj, 1153 in villa de Rosyeres a 2 vm.– L’une de ces deux localités est citée dès le IXe siècle : 868-9 (copie XIIe) Roserias war.

 

Première

N. 1182 Frasneris, 1191 Franires r («frêne»).

 

Ronquières

H. 1182 duo altaria, de Rurikiria videlicet et de Herripont, 1197 Runchieres m n 2 (« ronce », lat. rumex, rumi-cem).

 

Rosière

 (Plainevaux Lg) 1192 insulam que dicitur Rosières bialg 24, 1277 montis de Rausier si (mot germanique rauz, passé en français au dim. « roseau »).

 

Rosières

(Merbes-le-Château H) 1220 Rosaria asan 31.

 

Rosières

(Morhet Lux) 1129 ecclesiam de Roseriis sh, 1495 Rosière la Grande, Rosière la Petite dfl.

 

Rosières-Saint-André

B. 1196 Roseriis rg.

 

Runckelen

Limb. 1108 Runchirs st, 1134 in Runcherio rpk, V. 1580 van Runckeren… te Runckers st (idem ; localité en pays thiois ; le nom date donc assez probablement de l’époque ro­maine).

 

Tillier

N. 868-9 (copie XIIe) Teoliras war, 1066 Thelieres r 1150 Tilieres a 2 vu (tiha, v. fr. til, « tilleul »). .

 

Tilly

B. 1200 Tillier, 1233 Tilhier^ 1435 Tilly,1567 Thillier tw.

 

 

 

 1. Suffixe -aricius et ses formes romanes (-eret, -tresse) ; très employé au moyen âge pour former des adjectifs et des sub­stantifs.

 

Joncret

H. 1227 Jonqueres (pron. « zôkœre :s») asan 31, 1308 Jonkerech asan 32, XIVe Jonquereche bfn (jonc).

 

 

 

 1. Suffixe -etum et ses formes romanes,» lieu où se trouvent des… » ; fort répandu : encore usité (-aie : hêtraie). Dans les noms de lieux de la Belgique wallonne, donne -oit (-ois, -oix), -eux, et econdairement -oir, -eur, etc.

 

Aulnois

H. XIIe Aunoit g (aune).

 

Auvelais

N. 1113 Nauloys (1) crh 4x, 1138 in fluvio Sambre, in allodio Auvlois nomine a iv, 1182 Aveloiz bf    (comp. avelot « lieu où poussent des noisetiers ». Le nord de laFrance emploie du reste d’ordinaire corylus ; v. plus bas Corroy (2).

 

(1)  Pour l’n ajouté en tête, v. n° 64.

(2)  V.   aussi   J.   feller.   *Abellanetum,  avellanetum « bois de coudrier», corylus avMana L. (Revue b. de phil.   et d’hist.,   I, 1922, 719-722.)

 

Avroy

 (Liège Lg)loc. « avrœ’», VIIIe ad vicum Avridum seces-serat Leodio mgh srermer n, 401, 1034 Avroit crh 3 n, 1214 pontem Avroti Isj, XIVe Averoit h (« lieu planté d’arbres », spécialement « verger »).

 

Berleur

(Grâce-Berleur Lg) 1215 Berlois, 1219 Berlor gv, 1379 Bierloir vb,1470 Bierleur crh 71. (berle, espèce d’ombellifè-re ; nom d’orig. celt.).

 

Berloz

Lg. 1239 Berloir h 2, 1254 Berlouz vb. 1254 Berloz si.

 

Bossut-Gottechain

B. wall. « bosœ’ », 1092Bossut,1152Boussu, XVe^XVIIIe Bossuyt (fl.) tw (v. 182 Bossière).

 

Bossuyt

F. oc, 998 in Bossuth… super fluvium Scaldum, 1040 in Busuut, 1225 Boussuth, 1380 Bosschuud, df (loc. fl. sur la rive gauche de l’Escaut, qui forme là la frontière linguistique),

 

Boussoit

H. 1118 Bussoit d.

 

Boussu (-lez-Mons)

H. 945 villa Buxut super fluvium Haina d, 1096 villam Hornud cum appenditio suo Bussud m vin, 1187 Boussut a 3 m, 1221 Bossut sw.

 

Boussu-en-Fagne

N. 1306 Boussut si, XIVe Bossut deleis Frayne, près de Coyien pa.

 

Chaineux

Lg. 1334 Chaieneux dr.

 

Chardeneux

(Bonsin N) 1314 Cerdenois, 1320 Cherdenoit pf (chardon).

 

Charneux

(Harsin Lux)1497 Cherdeneur pp,1596 Chardeneux leodvii.

 

Charneux

Lg. 1331 Charneur crh 3 xiv, 1344 inter Julemont et Carnoit pf, 1375 Charnoy, 1377 Charnoir vib (charme, lat. car-pinus ; les dérivés anciens sont en n, non en m).

 

Charnoy

, ancien nom de Charleroi H (jusque 1666 ; v. 55) 868-9 (cop.XII6) Karnoit 1026 Carnetum gv,1297 de Gillir (GillyH) et dou Charnoit, v. 1380 Charnoir bfn, 1563 Charnoy drc ix.

 

Chênée

Lg. wall. « tSènèy », 1281 Chaeneies h 2.

 

Chenois

 (Grand-Rosière B) 1180 in Querceto juxta Petrosum vadum bd (chêne, lat. classique quercus).

 

Corroy-le-Château

N. wall. « côrwe », 1212 ecclesiam de Corroet a x, 1374 Courroet le Castial cd (coudrier, noisetier,lat. corylus ; les formes françaises coldre, courre, wall. « cor », proviennent de de *colyrus).

 

Corroy-le-Grand

B. 1152 Colroyt, 1172 Corroit tw.

 

Epinois

H. 1124 cum Spinetho d, 1205 Spinoit da 2, XIXe Espinois (épine, buisson épineux).

 

Fays

 (Achêne N) 943 ad Faid sm (fagus, « hêtre »).

 

Fays-Famenne

 (Sohier Lux) 1315 Fay ul.

 

Fays-les-Veneurs

Lux. 1354 Fays les Veneurs sh.

 

Fayt-le-Franc

H. XIIe Fait g.

 

Féchereux

(Neufchâteau-lez-Visé Lg) 1324 in Fecherues in territorio de Abin (nom anc. de Neufchâteau) pf (fougère).

 

Fresnois

(Termes Lux) 1270 Fraisnois t.

 

Freyneux

 (Dochamps Lux) 1317 Frayneu, Frrainoit, Ferrai-noit vil (frêne).

 

Grosfayt

N. 1226 Graveloitfait, 1373-4 Grofay sh.

 

Haut-Fays

Lux. 1139 Altifageti sh.

 

Houssoy

(Vezin N) 1265 Henzoit (*Heuzoit) bc (houx),

 

Houzée

(Thuillies H) 868-9(copie XIIe) Houzeis war.

 

Launois

 (Paliseul Lux) 1330 les dismes… de Lannoy , 1373-4 Lonoy sh (art. aggloméré).

 

Longfaye

Lg. v. 1140 Lonfait sm (peut-être modifié par analogie avec faye, fréquent en France, et représentant fag-ia et non fag-etum).

 

Noiseux

N. 1314 Noiseur pf (noyer).

 

Oneux

(Borlon Lux) 885 Alnich sm, 1314-15 Onoir vil.

 

Quesnoit

(Wodecq H) 1320 au Caisnoit m n 2.

 

Rosoux-Crenwick

Lg. 1043 allodium de Rosut dr, 1098 villa Rosuth a 2 vu (roseau ; v. 182 Rosière).

 

Rouveroy

H. 1190 Croix lez Rouvroit ch, 1235 Rovroit dev.

 

Rouvreux

Lg 905 Rovoreiz sm, 1365 Rovereur psp (rouvre, chêne).

 

Rouvroy

(Horion-Hozémont Lg) 1311  Roveroit si.

 

Royseux

(Vierset Lg) 1318 Rosoir, 1325 Rosur, 1326 Sec Rosut, 1336 Rosoit le Sèche pf, XIVe Roysur, Roseur h.

 

Sassor

(Theux Lg) 915 ad Salceias usque ad Nordrees fontem si. (salix, -icem, « saule »).

 

Sausoy

 (Marilles B) 1749 au Saucoy tw.

 

Sosoye

N. av. 1064 de Soseis crh 76, 1257 apud Sosoie a 2 h, 1280 Sausoies m i.

 

Tilleur

Lg. 817 Teuledum sh, 1148 decimam de Tilehut a x, 1262 Tylour sh, 1264 Tyloir Isj, 1283 Tileur vb (tilia, v. fr. til « tilleul »).

 

Tranoit

(Quaregnon H) 1278-9 En Tranloit a 3 vin (« tremble »)

 

Viernay

(Xhendremael Lg) 1254 Verneis si (verne, vergne, « aune »).

 

 

 

 1. Suffixe -acius et ses formes romanes ; donne des adjec­tifs pris substantivement (« lieu où croissent… »)

 

Tillesse

(Abée Lg) v. 1131 ad Tilaz juxta Sanctum Severinum sm (tilleul).

 

 

 

 1. Suffixe -icius ; même remarque

 

Tilice

(Fexhe-lez-Slins Lg) 1185 aream quae dicitur Tiliz gv (tilleul).

 

Vivegnies

Lg. 1086 in Vineto dr, 1225 Viez Veingnis bsahlg x, 1324 Vies Vegnis dr (« vieux vignoble »).

 

Vivegnis

(Liège Lg) wall. « vini », 817 vineam unam cum manso ad se pertinent! in territorio leodiensi nuncupatoViugnis sh, 1147 Vingis Isj.

 

 

 

 1. Suffixes collectifs néerlandais -ad, -ut (1)

 

 • mansion, 80-83.—Nous n’avons pu prendre connaissance de l’article de M. poTïtmeyer dans Tijdschift den Oudheidk. Kring van Brecht, IV, 1908, 21 et s.

 

Assels

 (Tronchiennes F.or.)966 villam Afsna cum silvula Has-lod, 1397 Asselt ; puis Hasselt ma (même racine que hazelaar, x coudrier »).

 

Hasselt

Limb. 1165 Hasluth d, 1175 Hasselth Piot, Pagi.

 

Ophasselt

F. or. et Neerhasselt F. or. 963 Haslud, Piot, XIe Haslath, 1015 Haslud ma. 1042 Hasluth vl, 1166 sacerdotis de Hasselt rcf n, XIVe Haîlut, XVe Hault, v.1569 Halluyt vel Hasselt rp.

 

 

 

 1. Les bois

 

Bois-d’Haine

H. 1264 Bos de Haine dev.

 

Bois-Seigneur-Isaac

(Ophain B) 1218 Silva domirii Isaac, 1358 Bos Signeur Ysaac tw.

 

Bosch

(Avelghem F. oc.) 1274 une piche de terre… con cleme au Bos, 1632 den Bosch df.

 

Bosch

(Heelenbosch B; = Heelen + Bosch), 1242 Bosch; 1480 Ten Bossche tw. Tenbosch (Ixelles B) 1439 hove ten Bossche w,.

Pour bosch composé avec un nom d’homme, v  129.

 

Boucqueau

(Chapelle-à-Wattines H) 1283 in territorio de Ca-pella juxta Luthosam, ad locum qui dicitur à Bouchaut smt (diminutif de bois).

 

 

 

 1. Un mot écrit anciennement brogilum, probablement d’origine celtique, est fréquent dans la toponomastique flamande, et dans l’ouest du pays wallon comme en France. Il a donné en vieux français breuil, broil, bruil, et en moyen néerlandais bruel, briel ; il signifie « bois clôturé (situé dans un endroit humide) », et souvent « pré ».

 

Braille

(Waudrez H) 1124 (cum) Bruilio d, 1163-79 in terri­torio de Bruile bd.

 

Brielen

F. oc. 1190 Brie], 1222 in Brolio, 1350 Ten Brielen df.

 

Bruel

 (Malines A) v. 1220 in Brolio a xvi,ul

 

Bruul

 (Haettert F, or.) 1440 Briel dpb.

 

Bruyelle

H. 1159 Bruella vsm, 1216 Bruiele smt.

 

Grand-Brogel

Limb. 1222 Brogela s, 1470 Groetebroegel cr 71, 1606 Brughel, 1688 Breughel s.

 

Le Bruille

(Tournai H[) 1200 de Saint Nicolai el Bruile crh vu, 1244 domo sjta in Brulio tornacensi ccy.

 

Petil-Brogel

Limb. XIIIe Brogele Idr, 1470 Cleynbrogel crh 71, 1602 Parvum Breugel, 1605 Parvum Bruegel leod. 9,

 

Tembriel

(Comines F. oc.) v. 1455 Cappelle de Briele, 1518 capellae Ten Briele df.

 

Ten Briele

 (Saint-Michel F. oc.) 1280 Briele df.

 

 

 

189a. Le mot forêt, aujourd’hui synonyme de bois (d’une cer­taine grandeur) remonte à forestis (plus tard forestum) mot qui désignait, au début du moyen âge, une région où certains droits, spécialement la chasse, étaient réservés par le souverain (l). En fait, les espaces protégés étaient en majeure partie boisés,d’où le changement de sens. Le mot a passé très tôt en flamand (forest, puis vorst).

 

 • PETIT-DUTAILLIS, De la signif. du mot» forêt» à l’époque franque (Bibl. de l’Ec. des Chartes , LXXVI, 1915, 97-152 ; M. prou La forêt en Angl. et en France (Journal des savants, 1915, 241, 310, 345) ; E. fairon,lês donations de forêts au Xe et au XIeszèc/e (Rev. b. de phil. et d’hist., IV, 1925, 91-108, 333-348.

 

Forest

(lez-Frasnes) H. v. 1260 parrochia de Foriest smt.

 

Forest

B. fl. Vorsl, loc. « vœst », 1110 apud Forestum crh 4 vu, 1119 ecclesia de Forest mf n, 1300 del abbeie de Foriest crh 4 xiv, 1481 le Vorst (doc. fr.) in vm.

 

Forestaille

(Bienne-lez-Happart H) 691 Forestella, 697 Fo-restella, 1185 Forestella d (dim.)

 

Foresteau

 (Moustier-lez-Frasnes H) 1185 Grunniaco (Grignart, à Ragnies H) cum adjacente silva Forestella mf m.

 

Forêt

Lg.  1316 Forest pf.

 

Foriet

 (Vieux-Genappe B) 1244 Forest tw.

 

Fosteau

(Leers-et-Fosteau H) 1497 Foreste ail pp.

 

Laforêt

N. 1215 in aisentiis ville de Forest si.

 

Vorst

A. 877 villulam Forest in Taxandro (Campine),897 vil-lula Forest, 1059 Forst mf i, 1290 ville nostre de Vorst id.

 

Vurste

F. or, 1110 Vorste dpb.

 

 

 

189b. Le mot néerl. holt > hout; « bois » est rarement isolé ; composé avec un nom d’homme, il a été étudié au n° 140.

 

Boekhout

 (Waesmunster F. or.) 966 Bocholt, XIe Buokhulte ma (« bois de hêtres » ; d’une forme qui se retrouve dans boek-weit « sarrazin » (dont la graine a la forme de celle du hêtre), et différente du fl. beuk).

 

Bouchante

F. or. 870 in Buochulte, 1184 Bochoute df, 1219 Bochoute dpp.

 

Bouchante

 (Dickelvenne F. or.) 1210 apud curtim Bochout rcf n.

 

Bouchout

 (lez-Lierre) A. 974 Buocholt ma.

 

Bouchout

(Meysse B) 1147 Bocholt w.

 

 

 

189e. Le mot néerl. loo « bois », déjà étudié en composition avec un nom d’homme (146) semble n’avoir été usité comme nom com­mun qu’au début du moyen âge.

 

Chauveheid

(Chevron Lg) v. 1104 (les hommes de) Kalveheis, 1188 terram de Chaveheis sm.

 

Corbeek-Loo

B ; Loo était le nom d’un bois couvrant la région : 1129 silve sue que dicitur Loe b xiv.

 

Haillot

N. 1280 Hailleul m i, XIVe Hailhou h  (dim. en -o/).

 

Hayette

 (Falaën N) 1216 rnolendinum de Hailletes m i (dim. en -et).

 

Heisten

(Iteghem A) 1008 Heisten si, 1213 totam silvam de Hestene crh 4 ix, 1784 Heyst.

 

Heyd

Lux. v. 1131 ecclesiam de Heis sm, 1314-15 Heis, Heeiz vil, 1495 He dfl (même mot, en wallon heys. heis, heid, pron. « hé », et signifiant aujourd’hui spécialement» terrain (en pente) couvert de bruyère »).

 

Heyst-op-den-Berg

A. 965 Hest crh 1 ix, 1008 Heiste et Heisten (v. le suiv.) si, 1315 apud Haiste prope Machliniam pf, 1784 Heyst ten Bergh, de Bouge (le t final, ancien, est peut-être le suffixe à valeur collective).

 

Heyst-sur-Mer

 F. oc. XIIIe in Coudekerke sive in Heys, 1419 Heyst df, 1455 Heys alias Coudekerke war, 1655 Eyst df.

 

Hèze

(Grez B) 1374 Heys, 1383 Heyst tw.

 

La Respaille

(Aische-en-Refail N) 1241 terra del Respaille bm (taillis).

 

Loo

 F. oc. 1089 in parochia Lo mf ni.

 

Loo

(Dieghem B) hameau formé vers le milieu du XVIIIe siè­cle, près d’un bois du même nom, encore existant, quoique ré­duit : 1410 sur Loebosch, emprès les VII tombes (Saventhem) w.

 

Loochristi

F. or. local « lukri:sti », 1314-80 vêtus curtis de Loe dpb, 1330-1 Lo sancti Christ! aseb 3 v, XVIIe Loo-Christi a 2 vu,

 

Lootenhulle

F. or. 1228 Lho dpb, 1455 Loe juxta Pouke war, XVIIe Lootenhulle a 2 vu.

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 comitis de Los bialg m, 1292 Ernoul comte de Looz daris, 1297 ad villam suam Lon si, 1302 Loen crh 3 n. 1326 li cuens del Host rhh, 1470 Loz la ville crh 71, 1497 Loscastri pp.

 

Oost-Eecloo

F.or.l 161 Eclo sancte Crucis cf (« bois de chênes ») ; son nom a été donné à Eecloo F. or., plus récent : 1240 Novum Eclo, 1287 West Ekelo, 1499 à Ecclos df. , latin haga, haia, d’origine germ., signifie au moyen âge « bois entouré de haies », « bois » ; nous l’avons rencontré composé avec un nom d’homme (109).

 

Saive

Lg 1242 in Selve… in curia sua de Selvia bialg vu, 1470 Seyve crh 71 (silva, vfr. seuve, etc., « forêt » ; fréquent dans la toponomastique française).

 

Saive

(Celles Lg) 1016 allodium quod Silva dicitur d, 1285 in villis… de Selve si.

 

Terhagen

(Budingen B) 1263 curtem de Haga in Budinges a 2 xi. Hees Limb. XVe Heijs st (mot germ. heis, hees « terrain couvert d’arbrisseaux et de broussailles »)•

 

 

 

Les animaux

 

 1. On rencontre les noms d’animaux soit isolés, soit en dériva­tion (suffixes -anus,-ic£us,-arz’cïiz.s déjà signalés pour les plantes), soit enfin conbinés avec un verbe, lequel est originairement à l’im pératif (qui a du reste été très vite méconnu) ; le nom de l’ani­mal est, dans ce cas, soit un vocatif, soit un complément direct.

 

Bouverie

(Bruges F. oc.) 1284 in Boveria df.

 

Bovesse

N. 1230 Bovech gv, 1360 Boveche bfn, 1516 Bovesse a xii (bœuf ; suffixe -icius).

 

La Louvière

H 1168 Lovaria b soc géogr XVI, 1276 AleLou-viere k (loup)

 

La Vacherie

(Auvelais N) 1212 de Jimepia et dele Vacherie a 2 iv, 1265 Li Vakerie bc.

 

Lavacherie

Lux. 1522 la Wacherie vil.

 

Porcheresse

(en-Ardenne) Lux. 902 Porcaritias, 1130-1 Por-cherec sm, 1501 Pourcherasse dfl (porc ; suffixe -aricius).

 

Rossignol

Lux. wall. « lochnô », 1265 Locenol, 1271 Philomela o, 1274 Losignol, XVIe Lorsignol, 1570 Rossignoulx t (v. fr, los-seignol).

 

 

Pour les trois noms suivants, v. aussi 212.

 

Chanteleux

 (Vieux-Genappe B) 1312 Ghanteleu tw (« chante, loup ! ».).

 

Chantemelle

Lux. 1185 Chantemerle sh, XIIIe Chantemerle t (« chante, merle ! »)

 

Jupleux

(Noville-sur-Mehaigne N) 1329 Juppeleu badm, 1338 Juppeleu bfn Jupleux vib (« crie, loup ! »),

 

 

 

 

L’HOMME  L’habitation et ses  dépendances.

 

 1. Agglomérations

 

Le mot villa signifiait primitivement « domaine rural » (v. dans ce sens, au n. 120, ce mot composé avec un nom d’homme). A l’époque de Charlemagne, il prend le sens de « village », rem­plaçant dans cette acception le mot vicus.

 

Longueville

B. 1234 Longavilla tw.

 

Longue-Vue

(Tarcienne N) jadis Longue-Ville r.

 

Neufvilles

H. 1122 altare de Lens cum appendicio suo Nova Villa d.

 

Neuville

 (Solre-sur-Sambre H) 1199 Nova Villa a xiv.

 

Neuville-en-Condroz

Lg. 1266 la Novevilhe bialg, 1323 Nova Willa in Condros pf, XIVe Nuvevilhe, XVe Novevilhe vb, XIVe délie Noevilhe en » Condros h, XVIe Neufville en Condros.

 

Neuville-le- Chaudron

N. 1154 Nova Villa bd.

 

Neuville-sous-Huy

Lg. XIVe Noewilhe deleis Huy h.

 

Noville-les-Bois

N. 1225 ville de Novile a vu.

 

Noville-lez-Bastogne

Lux. all. « nuf », 893 Noville aial 1913.

 

Noville-sur-Mehaigne

B. 1067 Novilla super  Mahannam gv.

 

Penteville

 (Grand-Manil N) 1196 Pictam Villam, 1502 Pinte-ville rg (type fréquent en France).

 

Viesville

H. 1148 Vizville crh vu (« vieux village »).

 

Ville

 (My Lux.) 862 Villa sm.

 

Ville-en-Hesbaye

Lg. 1208 ad Villam bs.

 

Ville-en-Waret

 (Vezin N) 1290 Vilh en Waret bf, xme Nou-ville en Warech Igd (près de Franc-Waret N).

 

Ville-Pommeroeul

H. 1110 Villa d (près de Pommerœul H).

 

Villers-en-Fagne

N. 1388 Villefaingne asan 30, puis Ville-en-Fagne, Villenfagne, asan 33.

 

Ville-sur-Haine

H. 1071 Villam super Hainam sw.

 

Vyle-et-Tharoul

Lg. 1209 Vile si.

 

 

 

191a. Le mot villare (villa + suffixe aris)« écart », dépendance de la villa, est répandu dans la toponomastique de toute la Gaule, sous des formes diverses. On le rencontre aussi dans des régions linguistiquement germaniques depuis les invasions, mais ayant fait partie antérieurement de l’Empire romain (Nord de la Belgique, Alsace, Suisse, Allemagne jusqu’au limes) ; cela sem­ble indiquer qu’il y était courant à l’époque romaine (1). Com­me villare a survécu un certain temps dans la Gaule restée ro­mane, nous classons ici tous les noms de lieux où il est représen­té (on ne le trouve pas, en Belgique, composé avec un nom d’homme). L’accent tonique roman est sur l’a ; les dialectes ger­maniques l’ont reporté sur la 1e syllabe (Alsace et Suisse Weiler, Weier). Dans le Namurois et le pays de Liège, on prononce « vile », dans le Luxembourg « vie » ; en Belgique, la prononcia­tion française est « vilers ».

 

 • Certains toponymistes allemands font remonter à l’époque romaine tous les noms en villare, et supposent que lorsqu’un nom de personne en constitue le premier élément, ce nom a été sura­jouté à l’époque germanique. Au contraire, F. kluge (Deutsche Sprachgesch., 1920, p. 146), faisant remarquer que villare n’est pas attesté avant le VIe siècle, pense que ce mot s’est rpandu seulement au VIIe siècle chez les populations germaniques de la Lorraine, du Rhin moyen, de l’Alemannie et de la Souabe.

 

Bouge

N. 1221 Burges, 1235 Buorges en, v. 1343 Burges deles Namur, v. 1400 Bourgez, 1489 Bouge bfn (bourge, fém,, que l’on rencontre à côté de bourg).

 

Bourgeois

(Rixensart B) 1784 Bourgois.

 

Burgoit

(Sars-la-Bruyère H) XIIIe li Burgois dev (suff. -elum, employé surtout avec des noms de plantes).

 

Hameau

(Monceau -sur-Sambre H). 1290   Hamia bslw 55.

 

Hévillers

B. wall. « hevlé », « iv œlé », 946 in loco qui dicitur Vilers mf i;1206 de Heivillari, 1225 de Viler juxta Montera sancti Wiberti a 2 ix (premier élément obscur, surajouté).

 

Longvilly

Lux. 893 Longunviler k.

 

Neuvillers

 (Recogne Lux) 1290 la ville de Nuefvillers en Ar-denne   sh.

 

Ruette

Lux. 1175 Ruette o (« petite rue »).

 

Villerot

H. 1110 Baldurh (Baudour) cum appendicio suo Vil­lari olo d, 1211 Vilerot m i (diminutif).

 

Villers-Deux-Eglises

N. v. 1177 ecclesiam de Villari bf.

 

Villers-devant-Orval

Lux. 1124 Williere, 1173 Willare, 1280 Villeir devant Orval o.

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la Leux, 1184 ecclesiam de Villari cum toto allodio sh.

 

Villers-la-Ville

H  wall. « vilélvil », 1033 Vilare in Darnoensi bd.

 

Villers-le-Gambon

N. 1188 Villare le Gambo ad, 1822 Willers-Legambon ac.

 

Villers-le-Peuptier

Lg. loc. « vilélplop », 1021 ville que vul-gariter Villarium Poplyr nuncupatur dr.

 

Villers-l’Evêque

I,g. 831 in pago Asbarinse (Hesbaye) in pago nuncupato Villario si.

 

Villers-Poterie

H. 1190 in AltoVillari da,1289 Viler le Poterie bc.

 

Villers-Saint-Amand

H ; Villers-Notre-Dame H. l’un de ces villages, ou les deux réunis (ils sont distants de 1 km) : 947 Vil-laren… in pago Heinigowe, 965 Villare super Tenram mf i ; le premier : 1105 altare de Villari da.

 

Villers-Saint-Ghislain

H. 965 in Villare, ecclesiam m vin.

 

Villers-sur-Lesse

N. 1139 Vileirs sh.

 

Villers-sur-Semois

Lux. 1066 de ecclesia Villers sh.

 

Waltwilder

Limb. 1556 Wautwilre pslimb i. eyer Limb. 1139 Vileir st, 1174 Vibeir (*Vileir) si.

191b. Pour burgus « lieu fortifié » composé avec un nom d’hom­me, v. 105.

 

Wilderen

Limb. 1176 Wilre si.

 

 

 

Dans la région flamande, on trouve :

 

Langdorp

B. 1259 Langedorp b (« long village »).

 

Meeswijck

Limb. 946 in comitatu Maisou, in villa quae dicitur Masuic rg, 1062 Masewic crh 3 ix, 1282 Meswich ps Limb   ns xvi (date peut-être de l’époque romaine, comme d’autres noms composés d’un nom de cours d »eau et de vieux).

 

Nederwijk

(Ninove F. or.) 1139 curtim quoque de Nederwic rcf ii (wijk « quartier », du latin viens).

 

Nieuport

F. oc. 1163 opidanis meis habitantibus in novo opi-do la fl. vin, 1271 li vile de Nueport cb,1326 ter Niewerport cy (portas « ville »).

 

Norderwijck

A. 974 Northrewic sb, 1374 Norderwijc cd.

 

Opwijck

B. loc. « o:paek », 1108 Opwyck mf i.

 

 

 

 1. Habitations importantes.

 

Casteau

H. 1090 Castellum d, 1147 ville que dicitur Castel-lum da.

 

Castilion

 (Isières H) 1247-8 de Castellione m n 1.

 

Castillon

N. IXe Castilion crh 78, 1185 de Castellione mf-in, 1270 Castellon dev. 1497 Chestilhon pp. (dim. de château, répandu en France et dans l’Italie du nord).

 

Câtillon

(Harchies H) XI11* Castellon dev, 1333 Chastillon sur Haynne m in.

 

Chastrès

(lez-Walcourt) N. 868-9 Castritio, XIIe Castrece war, 1197 Casterech asan 32, 1216 Kestereces Isj, 1289 Chasterech m i (castrum, fr. châtre, et suffixe -icius ; <n château »).

 

Châtelet

H. wall. « tSesle », 1174 Castelin dev, 1470 Chastellet crh 71 (suff. -in, peut être diminutif,préservé dans le dim. cor­respondant Châtelineau H. 1265 Kaisteliniel bc).

 

Châtillon

Lux. wall. « tSèky’ô », 1247 apud Càstellionem clf.

 

Chession

 (Fléron Lç) 1314 Casteillou r.

 

Hal

B 162 Hal rcf h, 1376 te Halle vib, 1644 venant de Hau (germ. halle (d’où le fr. halle), désignant une salle importante, surélevée sur des pilotis).

 

Halle

(en-Campine) A. 1181 ecclesiam de Halle d.

tfa/te-Boyenhoven B. 1107 Halle, 1161 Halles tw, 1285 Hal-len deleis Doremale si

 

Latour

Lux. 1068 Turris, 1204 La Tour t, 1480 Thornn bie Verton vil.

Voyez aussi nn 16 les déterminatifs en château,tour, steen, borch.

 

Neufchâteau

Lux. wall. « tSesté », 1199 Novum Castellum sh, 1313 Neufchastel, Nœuffchastel, Nuefchasteil, Nuefchastel vil.

 

Neufchâteau

(Sprimont Lg) 862 actum Novo Castro in pago Leochensi sm.

 

Neufchâteau-lez-Visé

L. 1294 Nuefchestial bialg. 24.

 

Paliseul

Lux. wall. « palizû : », « paliiû : », 747 Palatiolo sm, 817 Palatiolum sh, v. 1135. Palisul sm (« petit palais »).

 

Tour 

(Heyd Lux) 1495 Thour dfl.

 

 

Nous avons aussi signalé plus haut (150-153), pour la région flamande, les composés d’un nom d’homme et de sele,« demeure importante ».

 

 

 1. Habitations ordinaires.

 

Grand-Manil

N. 1196 vicum qui dicitur Maini rg.

 

Maisoncelle

(Ebly Lux) 1495 Maixencelle dfl (« maisonnette »).

Pour mansionile fr. mesnil « habitation » composé avec un nom d’homme, v. 110.

 

Malmaison

(Hollange Lux) 1315 délie Malemaisons vil  » mauvause maison »).

 

Menil

 (Chassepierre Lux) 1255 cil do Manis o.

 

Mesnil-Eglise

N. 1470 Many Egliese crh 71.

 

Neufmaison

H. 1107 Novaedomus ch, 1293 Neuves Maisons vsm.

 

Theux

Lg.814 Tectis sm, 898 villam… vocabulo Teiz, 908 fiscum nomine Tectis, 1155 Toiz si, 1314 Teus pf («toits»).

 

Vieille-Maison

(Sombreffe N) 1265 Vies Maizons bc, 1272 versus Veteres Domos a 3 m.

 

 

Pour mansus « exploitation rurale » composé avec un nom d’homme, v. 111.

 

Boirs

Lg. 1091 Bores a 2 vu, 1260 Bure super Jecoram (le Geer). si.

 

Brus

(Glons Lg) 1254 Bures si.

 

Bure

N. 1079 villam Burs in pago Falmani[ensi] sh (bure, n. fém. jadis masc. bur, bure, d’orig. germ., « maison » (1) ; pron. liég. « bœ’r ».

(1)   De là le sens actuel de « puits (de mine) » ; J. haust, Etymo-logies wall. et fr., 1923, 26-28.

 

Chassepierre

Lux. wall. « ty’espir », 888 Casapetra lac, 1097 Casapetra, 1097 ad Casampetrae, 1255 Chesepire o, 1273 Chasse-piers t (« maison de pierre ».)

 

Les Bulles

Lux. 1230 Bures o, 1272 les Builles t, 1299 as Bu­res o.

 

Meez

(Bouvignes N) 747 Manso sm.

 

 

Pour le flamand -hem, « habitation » composé avec un nom d’homme, v. 138.

Le mot cortis fr. court, « ferme », désignant plus tard le chef-lieu du domaine, et ayant pris, vers le XIIe siècle, le sens de « village », déjà étudié en composition (108), se rencontre isolé :

 

Corthys

Limb. 1420 villa de Cortijs St (loc. flam., sur la fron­tière linguistique).

 

Cortil-Noirmont

B. 946 villae Curtils dictae rg, 1217 Cortis tw.

 

Cortils

 (Mortier Lg) 966 Furon, Curcella, XIIe Curtilia e vi, 1236Cortizgv.

 

Cortil-Wodon

N. 1317 Courtils bfn.

 

Courcelles

H. 960-5 Gorcelles crh 5 x (diminutif, répandu dans tout le nord de la France).

 

Courcelles

 (Saint-Géry B) 946 Curceles mf i, 1272 Corchelles a 3 ii.

Un dérivé de ce mot, cortile, fr. courtil, signifiant «ferme» (et à certains endroits « jardin ») a donné quelques noms de lieux :

 

Cour-sur-Heure

H. 868-9 (copie XIIe) Curt war, 1243 Cort dev.

 

Court-Saint-Etienne

B. 1211 Curt a x, 1218 Curtis Sancti Stephani tw.

 

 

Pour hove, « ferme » composé avec un nom d’homme, , v. 141.

 

Faimes

 (Celles Lg) 1240 Ferme h 2, 1263 Faieme, 1303 Fer­mes, XVIIIe Ferme bialg 19 (« ferme »).

 

Hofstade

F. or. 1182 villam de Hovestade sw (« terrain où se trouve une ferme »).

 

Hofstade

B. v. 1220 in Hofstaden a xvi, 1287 Hofstade w.

 

Hove

A. 1428 Hove aa 28.

 

Hoves

H. 1153 silvis de Hoven et de Sileka a xi, 1221 Hoves m n 1 ; loc. wall., jadis germ.

 

Lacuisine

Lux. 1258 Cusine t, 1259 la Cusine o, 1271 Quisine t (rendez-vous de chasse des comtes de Chiny).

 

Logette

 (Gozée H) 1272 Logetha a s n (loge, bas-latin laubia lobia d’origine germanique, « hutte », spécialement hutte fores­tière).

 

Nieuwenhove

F. or. 1090 altare de Niwehovo d, 1142 villam que dicitur Niwehova da (« nouvelle ferme ») (1).

(1) Ninove F. or. est une transformation récente d’un nom ancien obscur : 899 Neonifius mf ni, 1115 Ninive, 1272 le convent de Niene-ve rcf n.

 

 

Rappelons enfin les n08 117 et 147, consacrés respectivement aux composés de ster et de mâle, mots d’origine obscure, pa­raissant signifier tous deux « endroit »,avec sans doute une pré­cision plus grande, mais dont le caractère nous échappe.

 

 

 1. Dépendances de l’habitation

 

Bailleul

H. 1259 Bailluel net, 1455 Balloel war.

 

Beaulieu

(Havré H) 868-9 (copie XIIe) Baliolis war (baille, mot qui se retrouve dans plusieurs dialectes de la France du nord, et paraît emprunté au néerlandais (moyen néerlandais balie), « barrière, palissade,enclos » ; il a le même sens.Dans la toponomastique française, il est toujours au dim. en -oZ).

 

Beloeil

H. 868-9 (copie XIIe) Baliolis war, 1189 altare de Bail­luel smt, XIVe Bailleul rp.

Denderbelle F. or. 1165 Bella at i, 1212 Tenrebelle, 1232 in parrochia de Bella et, XIVe Bella Tenere rp, 1627 Dender­belle (fl. belle = fr. bailleul).

 

Maisières

H. 1194 Maisières mi (maceria, « mur de clôture», v. fr. maisiére « mur » en ruines, généralement).

 

Maizeroule

(Mozet N) 953 inter confines Arx silvam et Mo-senc et Maceroles sm (dim. en -ol).

 

Micheroux

Lg. 1249 Mecheroul crh 3xiv.

V. également schot (149) et -tun (154), « enclos ».

 

Perck

B. 1157 curtem Parcum a i, 1192 Perke, 1393 Parricw (m. néerl. parc, père, « parc »).

Parc (Héverlé B) 1129 silvulam in australi parte Lovanie si-tam quae fossato et vallo clausam ferali lustro deputaverat, 1129 parcum qui adjacet Lovanio in australi parte, 1140 inonas-terium de Parcho b xiv (parc appartenant aux duc de Brabant, et donné aux Prémontrés par Godefroid).

 

Schellebelle

F. or. 1177 Bella, XIIIe Bella Seal dis, 1308 Bel-luel sor Escaut et, 1325-6 te Belle en de te Wettre cg.

 

 

 

 1. Terrain occupé

 

Boelhe

Lg. wall. « boy », 1258 apud Boiel vb, 1272 Boil a3 ni, 1316 Bolgh deleis Fresin si, 1342 Boilhe 1706 Boij rcpbf (boel, boelle « lot de terrain »).

 

Marche-en-Famenne

Lux. 1102 ecclesie in Marcha s m, XIVe Marche en Famene, h, 1375 (?) le Marche vib (marca « territoire périphérique »).

 

 

 

Le travail humain

 

 1. Ouvrages en terre

 

Anvers

A. fl. Antwerpen, VIIe Flandrenses atque Andover-penses mgh ss. rer. mer. iv, 696, Xe inter Antverpiam et Con-dacum, XIe Andwerpis, 1191 in Antwerpo castello, 1269 en Anwers, 1357 Handtwerpen Ann. Acad. Arch., 55, 1390 can. Andwarpiensis mk, 1483 entre Antwerps et Gand Ijb, 1695 tôt Antwerp (anduerp, « digue » (1)).

 

(1)             veuwijs et vercam. Middelned. wdboek, 1, 426 : « tegen het water opgeworpen land, dam » ; ex. :1415 de andwerpe. Les formes en f, 1008 Antwerf, 1104 Antwerf, Ann. Acad. Arch. 55, qui ont amené l’étymologie « aan het werf », (« au quai ») sont allemandes.

 

Damme

F. oc. 1190 burgensibus meis de Dam df; 1278 au thonlieu dou Dam mr 1286 scepenen van den Damme df (« di­gue »).

 

Denderleeuw

F. or. 1146 parrochiam de Lewe rcf n, 1244 Lewe super Teneram, 1443 Denreleeuwe dpb.

 

Gors-op-Leeuw

Limb (- Gors-Leeuw + Op-Leeuw) 980 Leuva (Op-Leeuw), Subleva (Gors-Leeuw) ppct, 1282 de Op-liewen si, 1364 Goederts Lewe bfl.

 

Léau

B. fl. Zout-Leeuw, 1139 Lewis si, 1135 Leugues, 1194 Leuva, 1221 Lewes, 1235 Leeuwis, 1632 Sout-Leeuw, 1694 Leaues tw, XVIIe Leeuwen, 1842 Leeuw-Saint-Léonard.

 

Leeuw-Saint-Pierre

B. 1079 Lewes, 1173 Lewe w (mot germ. *hlêwaz; goth. hlaiwa,germ. occ. (h)leo,dat. (h)lewe, « tumulus »).

 

 

 

 1. Routes, chemins

 

Basses-Estrées

(Flobecq H) 1276 Al Estrée k.

 

Chaussée

 (Bernissart H), sur la voie romaine de Bavai à Tour­nai.

 

Chaussée

 (Jupille Lg) 1480 Chaussée bslw 49 (grande voie de communication Jupille-Liège).

 

Chaussée-Notre-Dame

H. 1397 aie CalchieNostre Dame cch ni, XVe Calceya b. Marie rp, 1706 Gauchie N. D. rcpbf.

 

Estrée

 (Braine-l’Alleud B) 1217 Strata w.

 

Goegnies-Chaussée

H. 1295 Goynies à le Gauchie sw, XV*5 Goergnies in Calceya rp (sur la voie romaine de Bavai à Binche et Tongres).

 

Heerstraet

 (Neerpelt Limb.) sur la grande voie Anvers-Héren-thals-Gheel-Lommel-Hamont-Weert-Ruremonde.

 

Hoogstraeten

A. 1256 apud Hostraten go, 1286 Hoechstraten ai:

 

La Chaussée

 (Pont à Celles H) 1179 décima que inter Pintonem (le Piéton,riv.) et viam regiam, que vulgo Calcia dicitur, inter-jacet, 1270 ki sunt entre le Mort Pienthon et le Chauchie… lor court délie Chauchie, 1285 in grangia sive curte de Calcheya bf.

 

La Chaussée

 (Moustiers-lez-Frasnes H), sur le diverticulum romain de Tournai à Oeudenghien.

 

Lestrée

 (Lahamaide H) 1437 l’Estrée iac.

 

Straten

 (Saint-Trond Limb) 1130 Straten La Fl. ni, 1221 apud Bevinges et Strata si (sur la route romaine de Tirlemont à Saint-Trond).

 

Streel

 (Fexhe-le-Haut-Clocher Lg) 862 Stradella sm, 1239 Streiles h 2, 1330 cil. de Straeles si, 1470 Strelles crh 71 (voie romaine de Tongres à Marche).

 

Strée-lez-

Huy Lg. 862 in Strata sm. 1240 Stree, 1248 Estreez sh (voie romaine Tongres-Marcbe).

 

Strée-lez-Beaumont

H. 868-9 Strata war, IXe in villa Strata crh 78, 1033 villa que dicitur Strata bd, 1091 Streez crh 5 iv 1470 Estrées crh 71 (strata, <. route empierrée » ; dans la topono-mastique, rappelle toujours une route romaine. Strée est sur la voie romaine Bavay-Dinant-Arlon-Trèves).

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 1470 Thourinne le Cauchée crh 71 (sur la même voie).

 

Waret-la-Chaussée

N. v. 1343V1 areis le Chachie bfn (sur la vieille route (romaine?) de Namur à Hannut).

 

 

 

 1. Ponts

 

Bruges

F. oc. 843-870 Bruggas mon., 1012 ‘de Bruggis df, 1110 factura est hoc Brugis cb. 1116 in Brugge df, 1285 Sint-ïJonaes in Brugghen cz, 1301-2 à Brughes… à Bruges, 1326 te Brugghe cy (brug « pont »).

 

Fraipont

Lg. 10y5 in loco qui dicitur Ad Fractum F ontem sm, 1374 Frepont, Freapon vib, XIVe Fraypont h (« pont rompu »).

 

Longpont

 (Horrues H) XIII8 Lonpont a s n,

 

Ponchau

 (Ogy H.) 1276 cest au Ponchel k.

 

Pont

 (Bellevaux Lg.) 1188 de Ponte sm.

 

Pontaille

 (Houtain-le-Val F) 1197 cum decimis de Pontelges crh 4 vu (dira, en et).

 

Pont-au-Rieu

 (Sombreffe N) 1272 de Ponte ad rivum a ,3n.

 

Ponthière

 (Ombret-Rawsa Lg). 1008 strata imperialis que a Summa tendit usque ad villam que nominatur Pons imperii si, 1232 usque montem de Umbray versus Pontyres gm, plus tard Pontarias, Pontieras (suffixe -aria ; on a reconnu, un peu en aval, dans la Meuse, les vestiges d’un pont romain, à l’endroit où passait la « strata imperialis », voie romaine de Tongres à Mar­che).

 

Ponthoz

Lg. 1178 Pontes dr (dim. ; *Ponteaii plus probable que *Pontot).

 

 

Voyez n° 131 pont , brug composé avec un nom d’homme.

 

 

 1. Ecluses, vannes

 

L’Ecluse

B. fl. Sluys, loc. wall., jadis fl., v. 1090 Sluza,1374 Ter Sluseri, 1440 l’Efccleuze tw (sluis « écluse »).

 

Sluse

Limb. 1139 Slusis crh 3 ix, 1291 Sluze crh 2 xiv.

 

 

 

 1. Agriculture

 

 1. 106 champ, 132 camp, et 155,PeZrf, composés avec un nom d’homme.

 

Champalle

(Yvoir N) 1315 la boverie de Champalle ul, v. 1380 le déisme de Champalle, de Hoir… bfn (idem).

 

Champion

(Court-Saint-Etienne B) 1247 Champias tw (dim. en -el.)

 

Champion

N. 1237 grangiam de Camions m i, 1243 Champil-hons a ix, 1249 la cort de Champeilhons bg (dim. en-illon).

 

Champion

(Emptinne-lez-Ciney N) 1161 Campinluns a xvi, 1324 Champillon pf.

 

Champion

Lux. XIIe Cainpilonem r, 1184 villam de Champlos sh, 1293 à Camplont m ni, 1330 a Champion sh (idem).

 

Champles

(Bierges-sur-Dyle B) 1222 Champeles, 1374 Cham-pez delez Wavre, 1460 Champles, 1769 Champels tw (idem).

 

Couture-Saint-Germain

B. 1215 Culturella, 1374 Couture tw (« culture », champ).

 

Grandchamps

 (ErneuvilleLux) 885 in villa Grandicampo mfn 1315 Grantrhanper vil.

 

Longchamps

Lux, 920 Longcamp t, 1315 Lonchamper vil.

 

Longchamps

N. 868-9 Longus Campus war.

 

Longchamps

(Waremme Lg) 1078 Longum Campum mf iv, 1314 Lonchamp pf.

 

Nieuwland

(Aerschot B.) 1317 es villes de… Nuiweland m m (idem).

 

Nouvelles

H. 965 in Novella ecclesiam unam, 1254 Novielles m ni, 1294 le ville de Novelles sw (« terre mise nouvellement en culture »).

 

 

 

 1. Le mot germanique rode « défrichement », latinisé en rodium, se trouve dans nos deux régions linguistiques (v. 148, les composés flamands avec un nom d’homme).

 

Beausart

 (Bossut-Gottechain B), XIVe Beausart b xiv.

 

Céroux-Mousty

B. 1219 ios, 1230 Rodium in parrochia de Moustiers, 1247 Scezruez tw (« sec »).

 

Familleureux

H. 1141 Rues qui famelicus dicitur k, 1261 del Famileusrues m n 2.

 

Gelrode

B. loc. « ye :lrœy » 1228 Rode juxta Archoth b xiv.

 

Le Roeulx

H. 1150 Ruez, 1234 del Rues b, 1253 Rodium domi-mini Eustachii sw.

 

Liroux

 (Sauvenière N.) 946 mansum.. . vocabulo Ruoz mf i.

 

Nieuwenrode

B. loc. « nu :vœndruœ », 1177 ecclesie de Novo Sarto (v. ci-dessous) w, 1235 Neurode id, XVe Nieuro b ix (v. plus haut Rhode-Saint-Brice).

 

Petit-Roeulx-lez-Braine

H. wall. « (lœ)ptirû » 1214 de Parvo Rodio as iv.

 

Petit-Roeulx-lez-Nivelles

B. 1374 Pétri Roes juxta Nyvellam, 1496 Petit Reulx lez Nyvelle cd (patron, saint Martin).

 

Reux-Famenne

(Conneux N.) 747 Rudis, 943 Rouz sm.

 

Rhode-Saint-Brice

(Meysse B). La région comprenant le nord de Meysse et le sud de WolverthemB portait jadis le nom simple : 1132 Rode w, 1182 Rotden rcf n ;au XIIe on y fonda les villages de Rhode-Saint-Brice et Nieuwenrode B (v. plus bas).

 

Rhode-Sainte-Agathe

B. wall. « ru », 1140 çcclesiam quç est in Rothe a 2 xm, XIVe Rodeum supra Diliam b xiv.

 

Rhode-Saint-Genèse

B. 1141 Roda w, 1142 Roth da.

 

Rhode-Saint-Pierre

B. 1151 Rode p.

 

Rooy

(Vieux-Turnhout A.) XVe Rhode b ix.

 

Roux

 (lez-Charleroi H), IXe in Rodo trans flumen Pinton (le Piéton) crh 78, 868-9 (copie XIIe) Ruos (var. Ruez) war, 960-5 Ruots crh 5 x.

 

Roux-Miroir

B. v. 1000 Ruoz, 1185 Roes, 1236 Rousmirois tw (opposé à Rhode-Sainte,-Agathe B wall. « ru »).

 

Sars-la-Bruyère

H. 1185 censura de Sars sw.

 

Sart-Dame-Avelines

B. 1263 Sartum Damaveline tw.

 

Sart-Eustache

N. 1279 Sartum ad ecclesiam a xi, 1314 à l’estache desor le Sart prope Fosses,1315 Sartum ad statuam prope Praelles pf, 1562 la ville du petit Sart, 1639 Sart al stache a x (stache, estache = poteau).

 

Sart-les-Moines

 (Gosselies H) 1130 altare de Sars, 1131 ec-clesiam beati Michaelis de Sarto, sitam juxta castellum quod dicitur Gocelies d, 1244 Sartum monachorum b.

 

Sart-lez-Spa

Lg. v. 1131 ecclesia… de Verviers et de Sarto sm

 

 

Pour sart « défrichement » composé avec un nom d’homme, v. 116.

 

 

202.

 

Bogaerde

 (Maldeghem F. or.) 1247 Boengarde df (« verger »).

 

Jardinet

 (Walcourt N) 1232 Jardinium B M. juxta Wal-curiam, 1273 Jardin N. D., XVe Jardinet b.

 

 

Pour pré composé avec un nom d’homme, v. 114.

 

Herbatte

(Namur N) 1192 de Villa et Herbata en, 1198 Har-bates mf n, 1294 à Namur es preis à Herbetes m i (herbette, « pré »).

 

Lompret

H. 1182 de Longo Prato, da 2, 1184 Long Prêt ch. Près les H. 1033 in Pratellis bd, 1227 Preiles, 1233 curiam de Pratella asan 31, 1143 Praellam si, (« petit pré »).

 

Longpré

 (Incourt B) 1184 Lompret tw.

 

Pâturages

H. jadis partie sud de la seigneurie de Quaregnon (pâturages communs) ; paroisse séparée de Quaregnon en 1685 ; on dit souvent Le Pâturage (G. Dechamps, Mém. hist, ind. houill. Couchant de Mons, I, 1880, 109).

 

Prayon

 (Forêt-lez-Chaudfontaine Lg) 1215 ad prata quae di-cuntur Prailhon dr (dim. en -illori).

 

Préau

 (Willemeau H), 1251 as Praials hct.

 

Préau

(Harchies H.) 1324 les villes et les tières de Blaton et de Prayaus m m, 1333 le justice de Prayaus et de Chastillon sur Haynne (Câtillon, à Harchies) m m, XVe Lespriaulx rp.

 

 

 

 1. Carrières

 

Chairière

N. 1104 super ripam Setmoys in loco qui dicitur Kerieres (var. Karieres) sm, 1226 Cherriers sh, 1235 Cherrieres a xvi.

 

Marlaire

(Malonne N) 1240 in loco qui dicitur Marlires a 2 iv (marie « marne », suffixe -aria).

 

Marloie

(Waha Lux) 817 Marlida, 1317 Marloie sh (idem et suffixe -eta).

 

Pry

N. 1029 in Prereias bd (« carrière de pierre » ; suffixe-eta).

 

Sauvenière

(Liège Lg) 1107 Sabulonaria, 1287 en le Saveniere, 1294 allé Savenir, XIIIe bourgois délie Savenier bialg iv.

 

Sauvenière

(Warnant-Dreye Lg) 1252 le voye de le Saveniere a xn.

 

Sauvenières

N. 946 villam Salvenerias, 979 Salvenerias, 1248 Salvenires r (« sablonnière »).

 

 

 

 1. Industries

 

Calcken

F. or. 1170 Calckine dpb (possédait jadis des fours à chaux, fl. kalk, dpb).

 

Chokier

Lg. 1086 Calchariae psp, XIVe Chokirs h (« four à chaux » ; calcaria est déjà employé comme nom de lieu à l’épo­que romaine).

 

Ferrières

Lg. 747 Ferario, 1130-1 Ferraria sm, 1186 Ferires mf ni (ferraria, « lieu où l’on travaille le fer » ; déjà employé comme nom de lieu à l’époque romaine).

 

Ferrières

(Céroux-Mousty B) 1204 Ferires tw.

 

Ferrières

(Lavoir Lg) 1314 Perrière, 1317 Ferires juxta Mu-haut pf.

 

Forge-Philippe

H. (2e élément ajouté au xvie siècle d’après Philippe de la Lice, maître de forges, 1).

 

Forges

H. 1316 Forges (l’industrie du fer y était déjà prati­quée à l’époque romaine : « crayats de Sarrazins » au Bas-Vil­lage).

 

Fouches

 (Hachy Lux) all. Offen, loc. ail., 1309 Fours uf.

 

Fraire

N. 868-9 Ferrarias war, 1147 Ferieres Isj, 1258 Ferieres les Grandes (opp. à Fraire-la-Petite, aujourd’hui disparue) r, 1470 Prière la Grande crh 71.

 

Fraire

(Biesmerée N) 868-9 Ferrarias war, 1265 Biermerees et Fierieres bc.

 

Haine-Saint-Paul

H. 1202 Haina le Poterie dev.

 

Lavoir

Lg. 119″3 Lavoir, Lavoez bialg xn.

 

Molenstede

(Schaffen B) XIIIe Mulstede Idr (« emplacement de moulin »).

 

Moulin-à-Vent

(Trognée Lg) 1342 sour le voie de Molin à ven k.

 

Moulins

(Warnant N) 1067 Molins sm

 

Mulken

(Tongres Limb.) 1317 Meulken, 1337 Mulken pf.

 

Potraye

(Cambron-Saint-Vincent H) 1180 apud Camberonem scilicet sancti Vincentâ, de Communia et de Potaria m n 1 (« poterie »).

 

Presseux

(Sprimont Lg) v. 1135 Pressoer sm, 1314 Presseur, 1332 Pressur, 1341 Pressoir pf.

 

Presseux

(Saint-Pierre-en-Ardenne Lux) 1330 les dismes de… Presseux sh.

 

Villers-Poterie

H. 1190 in Alto Villari da, 1289 Viler le Poterie bc.

 

 

 

L’organisation politique

 

 1. Régime territorial

 

Comogne

(Noville-les-Bois N) 1401 qui sont as Comoignes bg (terres communes).

 

Feschaux

N. 814-16 Fiscalium gm, 1075-86 apud villam vero Fiscalium, 1106 decimam de Fescals sh (dérivé de fiscus ; même sens),

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg,. pron. « fech », 1178 Fehe dr, XIVe Fexhe le Voweit (fiscus, sous les Mérovingiens et les Carolingiens « domaine royal », et plus généralement, ensemble de biens-fonds appartenant au même propriétaire, dépendant d’une même administration, et soumis à un même système de redevances, services, coutumes),

 

Fexhe-Slins

Lg. wall. « fey’esle;; », 1260 Feche le Frarouse si, 1280 Fexhe le Freroise dr.

 

 

 

 1. Alleux

 

Alleur

Lg. 1196 terra de Alur h 2, 1224 Halluer vb, 1228 Alur, 1330 cil d’Aloir si.

 

Braine-l’Alleud

B.  wall. « brènlalyœ ‘», fl. offic. Braeken-Eigen, 1216 Brannia de allodio, 1312 Braine lalluet tw, 1372 Eyghen-braechenen, 1374 Breyne allourz vib, 1540 die prochie van Bracheneygenen vva, 1822 Braine-la-leud.

 

Eygenbilsen

Limb. 1096 Eigenbilsen e vi, 1822 Eygelbilsen a c.

 

Lalloux

(Bousval B) 1272 curia de Alout a 3 n, 1465 Lalou tw.

 

Lallue

 (Anderlues H) xne Allodium d.

 

Laloux

(Mont-Saint-André B) 1459 Lalloux Saint Lambiert tw.

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb, 1195 Allodium rcf n, 1567 Allodium alias Neyghene a 2 xn.

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la leux, 1184 ecclesiam de Villari cum toto allodio sh, 1225 Villers la loux t, 1247 de Vil-lari L’Aluet sh, 1253 Vileir la Luet t, 1837 Villers-la-Loup ac.

 

 

 

 1. Franchises

 

Fayt-le-Franc

H. 1706 Fayt le Francq rcpbf.

 

Franc-Waret

N. 1420 Franwares bfn.

 

Noville-les-Bois

N. 1238 Novilia les Francs homes a vu, 1310 Noville le Franc Homme Isj, 1516 Noville le Bois a xn.

 

Salm-Château

(Vielsalm Lg) 1495 Salme la franchise dfl, 1-804 Salm le château oud.

 

Vrijheeren

(Rixingen Limb) XIIIe Vrihaere Idr, 1267 Vrij-herne cndt.

 

Vrij-Heers

 (Engelmanshoven Limb.)

 

 

 

 1. Titres de seigneurs

 

Abswellen

(Wellen Limb) XVe Abswellen daris.

 

Abtshulhoek

(Hulste F. or.)   opp. à Hulhoek (Aeltre F. or.)

 

Baerle-Duc

A. fl. Baerle-Hertog 1708  Baerle-Hertogh   rcpb 1822   Baerleduc,   1837 Bar le   Duc ac ;    par le traité de West-phalie, 1648, le village fut partagé entre le duché   de Brabant (Baerle-Duc) et la Hollande  (Baerle-Nassau).   La localité en­tière : 1129 Barle in Texandrja b xiv.

 

Bersillies-l’Abbaye

H. XIVe Bersellies Labié rf (dépendait de l’abbaye de Marquette-lez-Lille).

 

Biert-le-Roi

(Falaën N), Biert-l’Abbé (Flavion N). En 1266, un accord partagea la forêt de Biert, appartenant jusqu’alors à l’abbaye de Saint-Gérard (1196-1212 in silvis ecclesiae Bro-niensis de Bers crh 76) entre cette abbaye et le comte de Namur ; celui-ci était en ce moment Gui de Dampierre, comte de Flandre, qui avait acheté le Namurois à Baudouin de Courtenay en 1263. Or, « partout où pénétrait l’influence flamande en terre d’Em­pire, se glissait en même temps l’influence française » (pirenne, Hist. de Belg., I, 1900, 236) ; la partie de forêt échue au comte était donc considérée comme relevant du roi de France.

 

Bisschopshoek

 (Couckelaere F. oc.) 1846 Bisschophoec df (l’évêque de Bruges y possédait des terres sous l’ancien régime).

 

Borght-Lombeek

B XIVe Lombeke Castellani, XVe Lombeke Castelli, v. 1569 Lombeke Castelli alias Isgraven Lombeke rp

 

Braine-le-Comte

H. 1244 Brania comitis rcf u, 1270 Braine comitis de Hannonia st, 1327 rio ville de Braynne que on dist le Conte m ni.

 

Fontaine-l’Evêque

H.1355 Fontaines le Vesquez cch i, (ache­té en 1154 par le prince-évêque de Liège Henri).

 

Fouron-le-Comte

Lg. 1365 Foron comitis vib, 1822 Fouron-Lecomte ac. (comté de Dalhem).

 

Houtain-l’Evêque

Lg. fl. Walsch-Houthem, 1079 Holtam mf in, 1207 Holthem libéra villa k, 1269 ville de Houthem domini episcopi Leodiensis st, XIVe Houten l’Evesque h.

 

Les Abyes

(Opont  Lux). Ce nom désignait jadis l’ensemble de quatre villages appartenant à l’abbaye de Stavelot-Malmédy : Opont Lux et ses trois hameaux : Our, Beth et Frêne.

 

Munckzwalm

F. or. XVe Zwalmes Monachorum rp, 1518 Muenicx Zwalmen pv i, 1730 Munnickswalm a xn (appartenait à l’abbaye de Saint-Bavon à Gand).

 

Nil-Abbesse

 (Nil B) 1275 Nilus Abbatisse tw, 1314 Niel l’Ab-besse pf (seigneurie de l’abbesse de Nivelles).

 

Petit-Spauwen

Limb. 1458 Cleynenspauden bialg xi, 1470 Nonnespauwen crh 71, 1558 Nonnespaude a i (seigneurie de l’abbesse de Munsterbilsen).

 

‘s Gravenwesel

A. 1321   Wesele a i,  1433 der Grevinnen van Wezele aa 28. (titre porté par les seigneurs de   l’endroit).

 

Vecmont

(Beausaint Lux) 1564 Vesquemont t (« mont de l’évêque »).

 

Vesqueville

Lux. 817 Bractis (Bras Lux, commune voisine) quae alio nomine nuncupatur Episcopi villa sh.

 

Villers-l’Evêque

Lg. 1143 Vileir qui dicitur episcopi bialg. ix, 1232 Viler le Vesque vb.

 

Waret-l’Evêque

Lg. v. 1380 Wareix-le-Vesque bfn (opposé à Waret-la-Chausseé N. et Franc-Waret N).

 

 

 

 1. Noms de seigneurs précédés d’un titre

 

Bois-Seigneur-Isaac

(Ophain B) 1218 silva domini Isaac tw, 1334 le Bos signeur Ysaac m ni.

 

Chastre-Dame-Alerne

(Chastre-Villeroux-Blanmont B), 1374 Sastre Dam Alerne tw ; la patronne est N.-D., ce qui explique la forme suivante, hybride : 1837 Chastre N.-Dame Alerne ac.

 

‘s Heeren-Elderen

Limb. 1261 Aldor domini Wilhelmi ppct, 1497 Eldris domini Wilhelmi pp,XVe T’ Heren Elderen st, (d’après Guillaume de Hamal, mort en 1279 ; plus tard le nom du seigneur est tombé).

 

Sart-Dame-Avelines

B.  (l’s est récent) 1263 Sartum Damave-line tw.

 

Sart-Messire-Guillaume

(Court-Saint-Ftienne B) 1387 Sart Monsieur Guillaume tw.

 

 

 

 1. Nom de seigneurs sans titre

 

Bas-Heers

Limb. fl. Batsheers, 1241 Bershere bialg. xi, 1256 Bertshere gin, 1307 Bertinheres daris, 1470 Bertinhers crh 71, XVIIe Basheer crh 4 n, XIXe Bats-Heers (fl. Bert au gén. fort, fr. Berlin ; le nom fr. actuel est une transformation analogique du nom fl., sans doute sous l’influence du nom d’une commune voisine, Op-Heers Limb.)

 

Genoels-Elderen

Limb. XIIIe Godenoels Elderen, Eldris Godenuli ppct, 1470 Genoels Elderen crh 71.

 

Gors-Leeuw

(Gors-op-Leeuw Limb.) 1364 Goederts Lewe,1365 Govert Lewe, 1375 in territorio dicto heren Goertzlewe, 1376 in territorio de Lewe Godefridi bfl.

 

Wauthier-Braine

B. 1218 ecclesiam de Watier-Braine m n 2, 1225 Brania Walteri, 1230 Watier-Braine tw.

 

 

Le nom est parfois un nom de famille :

 

Ecaussines

Ecaussines-d’Enghien H et Ecaussines-Lalaing H.appartinrent respectivement à des membres des familles d’Enghien et de Lalaing : 1706 Escaussines d’Enghien, E. l’Alaing rcpbf.

 

Houdeng-Aimeries

H ; appartint à des membres de la famille Rollin, seigneurs d’Aimeries, dép. du Nord.

 

Zoerle-Panvijs

A. 1703 Zoerle-Parwez a vi, 1804 Soerle-Per-wijs oud. (appartint longtemps aux seigneurs de Perwez R (1360 den heer van Parwijs psi ns ix) tw. Une partie du village tirait du reste jadis son nom des seigneurs de Westerloo A, commune voisine : 1702 Soerle-Westerloo a vi).

 

 

Le nom est parfois aussi celui d’une institution :

 

Bois-de-Villers

N;  appartint à l’abbaye de Villers (TillyB) de 1231 à 1495; fut alors vendu aux habitants en franc-alleu.

 

Bois-Saint-Jean

(Baisy-Thy B) ; appartint à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem tw.

 

Cambron-Saint-Vincent

H ; en 1053, Hellin et sa femme cè­dent au chapitre de Saint-Vincent à Soignies la moitié du villa­ge de Cambron, dont l’autre appartenait déjà à ce chapitre, de par un don du comte Aaron (Rev. d’hist. et d’arch., iv, 104) ; 1126 altare de Cambron, in Bracbactensi pago, quod dicitur Scti Vincentii alodium d ; 1197 in potestate de Camberone villa Sancti Vincentii sw ; 1228 de Camberone Sancti Vincentii m n 1 (le patron est saint Martin).

 

Mont-Saint-Jean

(Waterloo B) ; a appartenu à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dev,

 

Thorembais-Saint-Trond

B ; l’abbaye de Saint-Trond y avait des droits seigneuriaux; 1240 Torembais Sancti Trudonis tw.

 

 

 

 1. Noms précédés de l’article défini

 

Ce type de nom de lieux est très répandu en France. Il pré­sente deux des traits les plus archaïques de l’ancienne syntaxe française : l’article défini y joue le rôle d’un pronom démonstra­tif, et représente le nom de lieu simple qui précède (et dont il prend le genre) ; le nom de seigneur, formant le troisième élé­ment, a la valeur d’un génitif ; Thy-le-Bauduin doit se tradui­re par « Thy — celui — de Bauduin ».

 

Avernas-le-Bauduin

Lg. 1497 Evernas Balduini pp, (1802-1814) Avernas près Baudewin (confusion avec lez).

 

Neuville-le-Chaudron

N. 1700 Neufville-le-Chaudron bialg ix (le est l’ancienne forme féminine de l’article, dont la forme mas­culine était Zi).

 

Thy-le-Bauduin

N. 1265 Thyers li Bauduins bc.

 

Villers-le-Gambon

N. 1188 Villare le Gambo bd, 1301 de Vil-lari le Gombon asan 30, 1470 Villers le Gombo crh 71, XVIIIe Viller le Gabont b2, 1822 Villers Legambon ac.

 

Villers-Perwin

H. 1272 Vileir le Parvin a 3 n, 1374 Villeer-Perwyn cd, 1639 Villarium le Perwin-a ix (article tombé).

 

 

 

Expressions comprenant un verbe

 

 1. La toponymie romane, spécialement en France et en Italie, est riche en noms de lieux de cette espèce. Il s’agit d’une for­mation qui a eu une grande vogue au moyen âge. Spécialement fréquentes sont les expressions constituées par un verbe et un substantif ; le verbe est, dans ce cas, originairement à l’impéra­tif, et le substantif, soit un vocatif (voyezn°180 Chanteleux, Chantemelle, Jupleux), soit un complément direct, (voyez ci-dessous Plomcot, Poilvache). On a formé de cette manière quan­tité de noms communs, dont beaucoup sont encore en usage. Par la suite, on a oublié que le verbe était un impératif.

 

Dieu-le-Garde

(Crehen Lg) 1419 Dieu le warde dr.

 

Plomcot

(Namur N) v. 1380 le fief de Plomme-Cok bfn (« plume (le) coq).

 

Poilvache

(Houx N) 1263 Méraude, XIIIe Castri quod Sma-ragdus vel Pilans vacca dicitur k, 1237 Poilvache asan 21,… Poilevache st (Poilvache, c’est à dire « pille (la) vache » est un so­briquet donné à ce château, alors luxembourgeois, par ses voisins liégeois).

 

Quincampoix

(Angleur Lg) wall. « këkâpwe : », 1319 Kiken-pois pf, XIVe sa maison de Kykenpois deleis Liège h, 1708 Quiquenpoix rcpbf, 1784 Quinquenpois, de Bouge, carte (nom fréquent en France,et porté presque toujours par des moulins ; primitivement *qui qu’en poist, « à qui qu’il en pèse » (1) ; rap­pelle sans doute une redevance seigneuriale vexatoire).

(1)             L’expression était courante au tnoyen âge : Chanson de Roland, v. 1279 : Mors l’abat qui qu’en peist a qui nun ; Gir. de Viane, p. 1666 : cuiquepoistnecuinon. Le sens est « peu importe qui s’en fâche ».

 

 

 

La   Religion

 

 1. Monuments religieux

 

Autre-Eglise

B. 1139 Altéra Ecclesia st, 1258 Autre Glise tw.

 

Granglise

H. XIVe Grande Glize, XVe Grant Esglise rp.

 

Kerksken

F. or. 1125 Kerkescen vl. 1351-2 Kercskijne, 1460 Kerksken dpb (« petite église »).

 

La Gleize

Lg. 1497 Royne. Ecclesia pp,1708 Glise dit Glesche rcpbf. Il existait jadis deux Roanne : v.1131 ecclesia de Rona et altérais Ronae sm ; celle qui la première eut une église perdit son nom primitif ; l’autre est Roanne-Coo (La Gleize Lg).

 

Middelkerke

F.oc.1560 Midekerck mf II (« église du milieu », entre Mariakerke et Wilskerke).

 

Neuve-Eglise

F. oc. fl. Westnieuwkerke (opp. à Oost-Nieuw-kerke ; v. plus bas) 1228 Nova Ecclesia, 1296 Noeve Eglise csplille.

 

Nieuwerkerken

F. or. 1545 Nieuwerkercken dpb.

 

Nieuwerkerken

Limb. 1139 Nova Ecclesia st.

 

Nieuwkerken

F. or. ; loc. comprise d’abord dans la paroisse de Saint-Nicolas F. or. ; fut érigée en paroisse séparée en 1294, et alors fut bâtie la « nouvelle église ».

 

Nukerke

F. or. 1116 altare de Melnis (Melden F. or.) cum ap-pendicio suo Nova Ecclesia a n.

 

Oost-Nieuwkerke

F. oc. 1093 altare de Rollers cum appendicia sua de Nieukerka, 1221 in parrochia de Nova Ecclesia cz, 1290 Oosnœeglise ccf, 1295 Noeveeglise encoste Rolers cz, 1318 Ost-noveglise cv (paroisse depuis le XIVe s. ; opposée à Westnieuw-kerke ou Neuve-Église F. oc. ; v. plus haut.)

 

 

Le mot kerk est parfois accompagné du nom du saint patron :

 

Basècles

H. 1040 villae nomine Basilicas m vin, 1110 Basesklias d, 1118 villam Basècles m vin (basilica « oratoire non paroissial » (1)).

(1)             G. soyer, Les « Basilicae » de la « Civitas Carnutum » et de la «Civitas Aurelianorum» (Rev. des et. anc., 1921, 219), pense que plusieurs noms de lieux formes de ce mot pourraient rappeler des halles où se seraient tenus des marchés, spécialement aux frontières des civitates ; c’est là une simple hypothèse, qui séduit du reste M. G. Jullian.

 

Basselle

(Mozet N)1258 prope pontem et ortos de Baceilhes bg (bacilla = basilica),

 

Boisseilles

 (Foy-Notre-Dame N) 885 Bacilla mf n, 1130 Ba­cilla, 1130-1 Baceilles, 1472 Beazalle sm.

 

Capelle-au-Bois

E. îl.Cappelle-op-den-Bosch,^^ a parte nove capelle sancti Nicholai crh 4 x, 1292 Capellen w, 1334 la bour-gesie de la Capelle st. 1355 Capellen op den Bosch w.

 

Cappellen

A. 1560 Capelle mf n (capella, dim. de cap(p)a, « manteau » ; le manteau de saint Martin, puis l’édicule on il était conservé, et, depuis le VIIIe siècle, « oratoire » en géné­ral).

 

Cappellen

B. 1235 Nova Capella,  1278  Nova Capella de Bra-

bantia, 1329 ecclesiam de Capella in Brabantia cndt, 1417-8 Nuwe Capelle, 1404 Cappellen w.

 

Cappelle-Saint-Ulric

B. 1484 capella Ulrici a ni, 1587 Ca­pella sancti Ulrici a 2 vin.

 

Chapelle-à-Oye

H. XVe cap. d’Oye, infra metas dicte eccle-sie (Leuze S. Martini = Leuze-lez-Tournai H) rp. Oye est l’ancien nom de la localité.

 

Chapelle-lez-Herlaimont

H. 1155 in loco qui Herlamont dici-tur… allodium illud quod Capella nuncupatur, 1212 villam, que Capella dicitur, prope Herlamont, 1213 villam de Capella juxta Herlaimont bf.

 

Chapelle-Saint-Lambert

 (Lasne B) 1180 Capella Sancti Lam-berti, v. 1200 Basilica sancti Lamberti tw.

 

Chapelle-Saint-Laurent

 (Piétrebais B) 1217 de Capella sancti Laurentii a xvi.

 

Clemskerke

F. oc. 1002 Klemiskerke ch, 1178 in parochia de Clemeskerka cz, (patron saint Clément).

 

Doomkerke

 (Ruysselede F. oc.), nom qui a remplacé l’ancien nom du hameau, Het Haentje : 1647 in Ruijslede, in ‘t quartier genaemd ‘t haentjen, 1879 hameau Het Haentje df.  L’abbé Charles Doom y construisit en • 1867   l’église  saint Charles, qui prit immédiatement le nom de Doomkerke.

Voyez aussi, n° 16, les déterminatifs en église, kerk,   clocher.

 

Mariakerke

(Ostende F. oc.) 961 parochia sanctae Marie ch, 1304 in Sinte Marienkerke Testrep iab, 1560 Mariekercke mf n.

 

Mariakerke-lez-Gand

F. or. 951 capellam denique in honore S. Marie dicatam in villa que dicitur Meren vl, 1455 Meerkerke war, 1518 Mariekercke pv (étym. pop.).

 

Mariekerke

A. loc. « mô :rœkerœk », 1218 Basseroide Ste Marie ngn, XVe Baesrode N. D. b ix, 1484 Baesrode Marie a m, début XVIIe Mariekerke a 2 vn.

 

Nieucappelle

F. oc. 1222 parochiani de Nova Ecclesia, 1531-2 Nieucappelle wd.

 

Oudecappelle

F. oc. 1255 parochiam que dicitur Vêtus Ca­pella csp lille.

 

Saint-Jacques-Cappelle

F. oc. fl. Sint-Jacobs-Kapel, 1508 Sint Jacobs Capelle wd.

 

Saint-Pierre-Cappelle

 (lez-Nieuport) F. oc. 1455 Onkevliete war, 1560 S. Peeters Capelle mf 11.

 

Sint-Jans-Cappelle

 (Watou F. oc.) 1312 Saint-Jehan Cappelle cy.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 et quatuor capellis, prima… quarta de Was da, 1306 Wiscapella, 1309 Waescapelle iab, 1560 West­capelle mf ii (étymologie populaire).

 

Wilskerke

F. oc. 1305 in Willekins Kerke iab, 1455 Willekins Kerke war (patron saint Guillaume).

 

 

 1. aussi les composés d’un nom d’homme et de chapelle (107) ou cappelle (133).

 

Autel-Bas

Lux, all. Nieder-Elter, loc. all. 1256 terra de Altari, 1257 la vile d’Autei clf, 1350 Hueti de Nieder Elter, 1354 Aulteil cl, 1394 Aulte vil (latin altare, v. fr. aller, allier, aulier ; fréquent, au pluriel, dans le nord de la France jparaît se rappor­ter parfois à un « autel druidique » ou à un temple romain).

 

Croix-lez-Rouveroy

H. 868-9 Crucem war, 1190 Croix lez Rouvroit ch, XIIIe le Crois dev.

 

Haute-Croix

B. fl. Heykmis, loc. fl., 868-9 (cop. XIIe) Aha crux (= Alta crux) war, 1199 de Alta Cruce m n 2, XIIe apud Haucrois g, 1241 in parochia de Haycrois rcf n, 1822 Haute Croix, 1837 Haut Croix ac.

 

La Croix

 (Braine-le-Comte H) 1453 le Crois iac.

 

Lorroir

 (Solre-Saint-Géry H) 1273 Loroit m i.

 

Orroir

F.or. XVe Celle (Celles H) cum Oroir rp (oratorium,» ora­toire » non paroissial ;fréquent dans toute la France, sous des formes diverses).

 

 

 

 1. Monastères

 

Le mot monastère est un doublet moderne (latin monasterium) du vieux français moustier (mosterii est attesté dès 786 et 847 ; Remania, 1919, 498) ; les f. romanes en mon- (Monstreux etc.) sont refaites sur le latin ; fl. munster. Au haut moyen âge, signifie « couvent », et aussi ‘< collège de cha­noines ».

 

Celles

N. 1006 Cella si, 1028 Cella sh (cella , « ermitage », puis « (petit) monastère » ; ce mot est éliminé par monasterium à l’époque carolingienne.Le monastère de Celles fut fondé vers .

669 par saint Hadelin, mort en 690 ; il reçut des dons importants de Pépin de Herstal ; plus tard, il fut remplacé par un chapitre ; celui-ci fut transporté à Visé en 1338, b).

 

Celles-(lez-Tournai)

H. 1107 Cella, 1189 Chelle ch.

 

Cielle

(Marcour Lux) 1096 Cella sh.

 

La Commanderie

(Haneffe Lg) ; ferme ; ancienne maison de l’Ordre du Temple ; s’appelait couramment dans le pays l’Hô­pital, leod. v.

 

La Converserie

(Tenneville Lux) ; ferme ; ancien hospice de l’abbaye de Saint-Hubert fondé en 1152, dans la Forêt de Freyr, à l’usage des voyageurs : 1330 la capellerie de la Converserie sh.

 

La Moinerie

Lg (Warsage Lg) ; ferme qui appartint à l’abbaye de Val-Dieu dès le XIIIe siècle.

 

Les Croisiers

(Andrimont Lg) ; établissement de religieux croisiers au début du XIIIe siècle ; ne subsista qu’une cinquan­taine d’années.

 

Monstreux

B. 877 villula Monasteriolum, 1059 Mosterols, 1136 Monstrouls mf i, 1225 Menstruel crh 4 vu, 1766 Montreuil pb (diminutif).

 

Montroeux-au-Bois

H. 1224 Menstruel juxta Hakiegnis (Hac-quegnies H, commune voisine) m n 2, 1776 Monstreuil-aux-Bois bhf.

 

Montroeux-sur-Haine

H. local « mutwa » XIIIe Monsteruel dev.

 

Moustier

(sur-Sambre) N. 1133 Monasterii ecclesie asan 30, 1155 Monasterium super Sambram si, 1299 Mostier sor Sambre a, 1776 Moustiers les Dames bhf (chapitre de chanoissses dont la fondation est attribuée à saint Amand, vers 661 ; il fut détruit par les Normands,et transformé en chapelle au XIIIe s b).

 

Moustier-lez-Frasnes

H. 1122 altare de Mosteùo cum appen-ditio suo Fraine a 2 i.

 

Mousty

(Céroux-Mousty B.) wall. « mosti », 1230 Rodium (Céroux) in parrochia de Moustiers tw, 1496 Moustir cd, 1560 Moustiers sur le Thy mf n, 1639 monasterium ad Diliam a x.

 

Nieuwmunster

F. oc. 1107 Nieuwmunster ccf, 1302 Nieu-muenstre iab.

 

Pont-à-Celles

H. 1162-4 ecclesia que Cella vocatur, 1190-2 de Cella et de Herialmont b m, 1639 Celles, vulgo Pont a Celles a x, XVIIIe Chelle p.

 

Seilles

Lg. 1208 apud Sel bs, 1231 de Seillis a xv, 1237 Seilh crh 4 i, 1289 Sel, Seil bc.

 

Waesmunster

F. or. 1019-30 Wasmonasterium csb, 1147 Vase-monstre at i, 1156 de Guasiemonasterio a vi, 1212 Waesmous-tiers dpb, 1273 Waisemoustier cf (situé dans le pays de Waes).

 

 

 

214a. Les déterminatifs rappellent souvent l’existence d-‘un établissement monastique dans la localité.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1330 Flemalle le Temple si.

 

Lens-Saint-Remy

Lg ; appelé jadis Lens-les-Béguines (cou­vent d’augustines dr), p. ex. en 1708, rcpbf.

 

Marche-les-Dames

N. 1152 villa quae dicitur Mareka, que est super Mosam a 2 m, 1516 Marche sur Meuse a xii, 1560 Marche les Dames mf n (abbayede cisterciennes fondée au XIIe siècle).

 

Munsterbilsen

Limb. 1330 Moenstérbielsen ppct 176, XIVe à Blieze les Dames hpt (monastère de chanoinesses nobles, re­montant au haut moyen âge).

 

Nonnen-Milen

(Saint-Trond Limb.) 1470 Nonnemillen crh 71 monastère de femmes, cité déjà en 1256 crh 3 xiv).

 

Petit-Halleux

(Grand-Halleux Lux) 1501 Halleur ou (= au) Moustre Cvar. Moustier) dfl (monastère de cisterciennes nobles v. 1380).

 

Sart

 (Warsage Lg) jadis Sart-lez-Moines, fl. Monnikenrade, parce qu’il y existait une ferme de l’abbaye de Val-Dieu (Char-neux Lg).

 

Sart-les-Moines

 (Gosselies H) XIIe Sartum, 1244 Sartum Mo-nachorum, 1353 Saint-Michel du Sart condist les Moisnes b (prieuré bénédictin fondé v. 1110).

 

Thorembais-les-Béguines

B. 1247 Torembais sancti Martini, 1278 Torembays les Béguines tw (monastère de femmes cité dès le début du XIIe siècle).

 

Villers-le-Temple

Lg. 1324 in Villari Templi pf, 1497 Villari le Templez pp,1558 Villers les Temples a n (au XIIIe siècle, les Templiers s’y construisirent un monastère, qui passa ensuite

à l’ordre de Saint-Jean, et devint, en théorie en 1466,en fait en 1503, le chef-lieu de plusieurs commanderies).

 

 

 

 1. Noms de monastères

 

Plusieurs noms de   monastères ont survécu à la maison désignée, et sont portés aujourd’hui par des hameaux ou quartiers :

 

Belian

(Mesvin H) 1295 Beliant b, 1302 Bethléem sw, 1342 Bethleent, XVe Bethlian, Bethlen, Bellian b (abbaye, fondée probablement en 1244).

 

Bonne-Espérance

 (Vellereille-les-Brayeux H) 1140ecclesia de Bona-Spe d, 1235 Bone Espérance b (abbaye fondée en 1126 ou 1127 à Merbes-Sainte-Marié H, transférée à Vellereille v.1300).

 

Florival

 (Archennes B) 1400 Valflorie Isj, fl. Bloemendael (abbaye de bénédictines, puis de cisterciennes, fondée vers 1200 au lieu dit Nettenbergh, où avait existé précédemment un autre établissement de l’ordre de saint Benoît).

 

L’Olive

(Morlanwelz II) 1380 au bas de Morlanwelz dallez Lolive, Monoyer, Mém. (abbaye fondée en 1220, Bernier Dict.).

 

Oriente

(Rummen B.) 1238 domus Orientis, 1626 by Orienten tw (abbaye de cisterciennes, citée pour la première fois en 1234).

 

Val-Benoit

(Liège Lg) wall. « vâvnœt », « vâmnœt », 1230 ad Vallem Benedictam juxta Leodium, 1259 la Vale Benoîte, 1264 la Vas Benoiete, 1334 délie Vauz Benoit vb (monastère de cha­noines réguliers établi vers 1223 dans un endroit nommé Sort ; le nouveau nom fut adopté après la consécration de l’église en 1224 ; en 1231, occupé par les cisterciennes de Robermont).

 

Val-Dieu

(Charneux Lg) 1227 domus Vallis Dei vb (abbaye de l’ordre de Cîteaux).

 

 

 

 1. Noms religieux divers (empruntés à la Terre-Sainte etc.)

 

Bellem

F. or. 1330-1 Betlehem aseb 3 v, 1455 Bethléem war

(patronne   Notre-Dame).

 

 

Nazareth

 F. or. 1260 Nazareth ce (idem).

 

 

 

 

 1. Les saints

 

Un grand nombre de lieux  sont   désignés par un nom de, saint (la plupart ont été donnés à la localité du XIe au XIIIe siècle), ou sont affectés d’un nom de saint comme déterminant.   Écartons les cas où ce nom indique la dépendance d’un monastère, d’un chapitre, (voyez 210),   et ne considérons ici que ceux où le saint désigné est, soit patron du lieu, soit titulaire de l’église.

Jadis, il suffisait d’une décision du curé pour changer le ti­tulaire de l’église ; aussi pareille modification est-elle assez fré­quente sous l’ancien régime,

D’autre part, le titulaire de l’église peut ne pas être le même que le patron du lieu : si l’église d’une paroisse est détruite, on peut donner un nouveau titulaire à la nouvelle église, mais la localité garde son ancien patron,dont la fêté reste celle du vil­lage. Le titulaire de l’église abbatiale est généralement choisi comme patron de l’endroit de préférence au titulaire de l’église paroissiale.

 

 

 1. Le titre de sainteté a été exprimé d’abord par domnus (de dominus) « maître, seigneur », roman dom, don, dam, dan au masc., dame, danne au fém. Dans le nord de la France, ce terme a été usité du VIIIe au Xe siècle ;dans l’est, il est resté en usage jusqu’au XIIe siècle. Le maximum de densité des  noms de lieux en domnus se trouve en Lorraine. En Belgique, on n’en trouve que des exemples masculins.

 

Dampremy

H.  wall. « darmé », 868-9 (cop.  XIIe) Dantremi war, 1033 in villa vero .que dicitur Domni Remigii bd, 1113 , Danremey crh 4 x, 1298 Dan Remey a 2 iv, 1298 Dant Remey bm (patron saint Remy).

 

Dommartin

(Saint-Georges Lg) Xe in villa Dommartin nomi-nata crh 3 n, 1822 Dam-Martin ac.

 

Dompierre

(Noville-les-Bois N) 1163-84 Dumpierre m i, 1248 Dompierre a iv (église disparue).

 

Donceel

Lg. 788 Domus Cyrici in pago Hasbaniae dr, 1034 Donum Cyrici gv, 1084 praedium suum, hoc est Domini Cyrici bialg xiv, 1182 ecclesie de Doncere bialg xn, 1318 Doncheires rg, 1497 Donchier pp, 1558 Doncherff a n (patrons saint Cyr, Cy-ricus, et sa mère sainte Juliette).

 

Donstiennes

H. 868-9 Alesta war, 1195 Donstevene dev, v. 1380 Donstievene bfn, XVe Donstaivene jh, 1561 Damp-

stiepne   bfn,   (patron saint Etienne).

 

 

Voici quelques noms composés en saint (1) :

 

(1)  Parfois écrit sain : 1295 Geiste sain Rémi tw, 1340 Sain Tron pf, 1386 Lens Sain Servais h 2. — Voyez 57 des noms rempla­cés par celui du saint patron.

 

Saint-Denis

H. 868-9 Sanctum Dionisium war, 1123 eccle-siam Sancti Dyonisii prope Montes sw.

 

Saintes

B. fl. Sinte-Renelde, « sintœrne :lœ ». 868-9 ad Sanctas, 1083 in Sanctis d, 1092 Saentes crh 4 vu, 1185 Saintes, Santés rcf n, 1796 Sainte Renelde, Sinternelle crh 77 (patronne sainte Renelde).

 

Saint-Hubert

Lux 1006 ad locum qui dicitur ad Sanctum Hu-bertum mf m, 1184 burgum Sancti Huberti sh.

 

Saint-Josse-ten-Noode

B. 1361 in suburbio Bruxellensi dicto ten Noede a n, XVe S. Judoci Capella, XVe Hoye S. Judoci b ix, 1532 S. Judocus ten Hoye w (la première chapelle y fut bâtie au milieu du XIVe siècle, époque où le culte de saint Josse avait une grande vogue).

 

Saint-Michel

F .oc. 1110 de Sancto Michèle mf m.

 

Saint-Nicolas

Lg. loc. « sènikolè :y ». 1334 à S. Nicolay bialg 37 (église consacrée à saint Nicolas en 1151 ; le culte de ce saint se répandit en Occident à la suite de la translation de ses reliques à Bari, près de Naples, en 1087 ; Leod. vu) (2).

(1)   Saint Nicolas est le patron de Bourseigne-Neuve N et de Habay-la-Neuve Lux.

 

Saint-Nicolas

F. or. 1219 ecclesie Sti Nicolai in Bosco dpb, 1325 Sente Niclaus in Waes cart 87.

 

Saint-Paul

(Walhain-Saint-Paul B) v. 1100 villa sancti Pauli tw, 1362 Saint Poul vib, 1837 Paul lez Walhain ac (la patronne de Walhain est N.-D.).

 

Saint-Pierre

Lux. 1049 Pétri villa in Arduenna t.

 

Saint-Vith

Lg 1130-1 in Scto Vito sm.

 

 

 

 1. Le nom du patron est souvent employé comme déterminatif.

 

Houtem-Sainte-Marguerite

B. fl. Griet-Houtem, 1312 Hout-hem sancte Margarete, 1456 Sinte Margarete Houtem tw.

 

Houthem-Sainte-Catherine

(Hougarde B) 1340 Houthem ari-dum, 1368 Droeghoutem, 1671 Sinte Catlynen-Houthem tw.

 

Merbes-Sainte-Marie

H. XVe Mierbes b. Marie rp.

 

Wavre-Notre-Dame

A. fl. Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 1486 Wavria Marie a m, 1560 Waver-Onse-Lieve-Vrouwe mf i.

 

 

Wavre-Sainte-Catherine 

A.   1486   Wavria   Katerine  a   ni, 1560 WavreS. Catharinemf i, 1708 Sinte Catharine ‘Waver pbv.

 

 

Winghe-Saint-Georges

B. fl, Sint-Joris-Winghe. 1597 Sint Jooris Winge tw.

 

 

 

Les noms français où le déterminatif en saint précède, sont calques sur des formes flamandes ou latines :

 

Saint-Jean-Geest

B. 1223 Johanne Gest tw, 1262 Johannis Gest a 2 vu, 1560 Jangaist mf n, 1804 Geest St Jean oud (patron saint Georges).

 

Saint-Jean-Sart

(Aubel I g) 1213 Sartum sancti Johannis dr (patron saint Jean-Baptiste).

 

Saint-Remy-Geest

B. 1230 Gest sancti Remigii. 1295 Geiste sain Rémi, 1436 Sinte Remis Gheest tw, 1776 Geest-Saint-Re-my bhf.

 

Sainte-Marie-Geest

 (Saint-Jean-Geest B) 1262 Gest sancte Marie a 2 vu, 1278 Gest sainte Marie tw, XVe Sinte Marieri Geest vt (patron, saint Pierre, patronne secondaire, la Vierge).

 

 

 

Déformations de noms de lieux renfermant le titre de « saint »

 

 1. Ces noms subissent parfois des déformations assez pro­fondes, dont on trouve quelques exemples dans notre, pays : le mot saint est fusionné avec le nom ; il est supprimé ; le nom du saint est mutilé ; il est confondu avec un autre nom.

 

 

 1. Fusion de saint avec le nom

 

Saint-Trond

Limb. 1107 oppidum sancti Trudonis s, 1321 Saintron bialg xi, 1323 Sainteron pf, 1378 Sintruden st.

 

Samart

N. 1147 de Sancto Medardo r, 1470 St Mardi crh 71, 1558 Semmars, 1720 Samar r (patron, s. Médard, v. fr. Mard).

 

 

 

 1. Suppression de « saint »

 

Boucle-Saint-Blaise

F. or. fl. Blaas-Boekele, local « blàzi :-yû’zbukœlœ », 1570 Blaesboekele ot.

 

Cruyshautem

F. or. 1174 de Sancte Crucis Houthem vl, 1518 Cruushautem pv i (patron actuel saint Éloi).

 

Hoorebeke-Saint-Corneille

F. or. fl. Cornelis-Hoorebeke, lo­cal « sentœkorné :lœs », 1518 S. Cornelis Hoorenbeke pv i.

 

Lierde-Sainte-Marie

F. or. fl. Maria-Lierde, local, «mallî :r-dœ ». 1567 Marien Lierde Guicc.

 

Maria-Leerne

 (Bachte-Maria-Leerne F. or.) 1330-1 Lederne Ste Marie (lat.) aseb. 3 v, 1370-1 Sente Marien Lire dpb, 1455 Lederne Marie war, 1611-13 Mary-Leerne dpb.

 

Martenslinde

Limb. XVe Ste-Maerten-Lynden st, 1497 Lynde S. Martini pp, 1558 Lyngde ecclesia sancti Martini a i.

 

Mont-Etienne

(Floreffe N) 1252 le glise de Saint-Stévènemont a xii, 1341 ecclesie de Monte Sancti Stephani a x.

 

Montquintin

 (Dampicourt Lux) 1190 Montquentin o, 1282 Moriquintin, 1550 Montquentin t,1570 ecclesie Sancti Quintini de Monte Sancti Quintini pt (patron saint Quentin).

 

Saint-Aubin

N. 1029 in Sancto Albino bd, 1497 Albinez pro-pe Florincz pp.

 

Saint-Paul

(Walhain-Saint-Paul B). 1362 Saint-Poul vib, 1837 Paul lez Walhain ac.

 

 

Sous le régime français, la suppression du mot saint, sans être générale, se fit dans beaucoup de noms ; on trouve, par exemple dans l’Almanach du dép. de la Dyle de l’an X :

 

Court-Etienne, Lennick-Martin, Walhain-Paul, Winge-Georges, Woluwe-Etienne, à côté de Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode,etc. ; et dans celui de l’an XIII : Chapelle-Lambert, Josse-ten-Noode, Marie-lès-Opprebais.

 

 

 1. Déformation

 

Cappelle-Saint-Ulric

B. 1587 Capella sancti Dlrici a 2 viit, 1706 St Wilrick Cappelle rcpbf.

 

Rhode-Saint-Genèse

B. fl. Sinte-Genesius-Rhode,l837 Rhodes-Ste-Genesse ac (le nom français régulier est Gênés).

 

Saint-Antelinckx

F. or. 1299 parochie van Zent Antelins rcf, XIVe Sains Encellinus, 1422 de S. Antelinis mk, XVe S. Ancelinus, S. Antellinus rp, 1518 Sententelins pv i, 1567 Ante-lini a 2 xn, 1570 S. Tentelins ot, 1784 Ste Antelinx ad, 1822 St Antelinckx ac, XIXe Sint-Antelins, Saint-Antelinck (titulaire actuelle sainte Gertrude ; ancien nom : 1179 parroehia Ransbec-ca, 1228 Ransbecca dpb).

 

 

 

 1. Confusion

 

Boude-Saint-Blaise

F. or. 1570 Blaesboekle ot, 1781 S. Ba-silius Boucle ad.

 

Houtain-Saint-Siméon

Lg. XVe Houtain S. Simon daris, 1558 Houtain Symeonis a i (patron saint Siméon).

 

Molembais-Saint-Josse

(Jodoigne B) 1823 Molembais-St-Job de Bouge.

 

Mont-Saint-Guibert

B. 1123 Mons sancti Guiberti tw, 1712 Mont S. Hubert rcpbf.

 

Rhode-Sainte-Agathe

B. 1374 Sent-Achtenrode cd, 1378 Sunte Agathen rode vib, 1784 Roux S. Auguste ou S. Achtenrode ad.

 

Saint-Mard

Lux. loc. « sêmôr » 1248 Saint Marc o, 1501 Saint Marck dfl (patron saint Médard).

 

Saint-Séverin

Lg. 1091 Sanctus Simphorianus mf i, v. 1131 sanctum Severinum, 1364 Sanctus Simptibrianus sm, puis toujours Saint-Séverin (confusion fréquente. — L’église est actuellement sous l’invocation des saints Pierre et Paul, dont le culte fut spécialement répandu par les Clunisiens, fidèles sou­tiens de la papauté ;Cluny reçut la moitié de l’église de ce village en 1091).

 

Villers-Saint-Siméon

Lg. 1330 Vileir saingneur Symeon si, 1558 Villari domini Simonis a i, 1708 Villers S. Simon rcpbf, 1784 Villers S. Simont ad (patron saint Siméon).

 

 

 

 1. Faux saints

 

L’étymologie populaire a fait apparaître dans des noms de lieux un nom de saint qui n’y était pas d’abord.

 

Mont-Saint-Pont

(Braine-l’Alleud B) 1288 Mansimpont, 1374 Manchinpont, 1473 Monchinpont tw.

 

Saint-Symphorien

H. XIVe S. Simphorianus, XVe Sanctus Forianus rp.

 

Saint-Vincent

Lux. loc. «savêsà», 1068 Sainvinsart t, 1336 Sainct Vinsant, 1344 Saint Vieusart vil. (patron S. Roch).

 

Sart-Eustache

N. 1294 li Sart a le Staches bc, 1639 Sart al Stache a x, 1804 Sart St. Eustache oud.

 

Sart-Messire-Guillaume

 (Court-Saint-Étienne B) 1387 Sart Monsieur Guillaume tw, 1776 le Sart-Saint-Guillaume bhf, 1784 Sart S. Guillaume ad.

 

Sendrogne

(Louveigné Lg) 1314 inter Blendeft’e et S. Trognon pf.

 

Senzeille

N. 1291 villa de Stzeille asan 30.

 

Zétrud

B. fl. Sittert,1706 Zittart ou S. Gertrude rcpbf (patron saint Barthélémy).

 

 

 

Noms en saint portés par un lieu dont le titulaire de l’église est autre que le saint désigné dans le nom.

 

 

 1. Les exemples sont fréquents. Nous avons cité plus haut certaines causes de cette discordance. Voici les divers cas qui se présentent en Belgique.

 

 

 1. Noms empruntés à un patron secondaire

 

Petit-Rosière

(Geest-Gérompont B) 1233 Rosières Sancti Nicholai tw, 1272 Rosires S. Nicholai a 3 n,1316 Rosires Saint Simphorien tw, 1558 Sancti Simphoriani a n (c’est ce dernier nom qui jadis était le plus employé. Le maître-autel est dédié aux saints Nicolas et Étienne,un autel latéral à saint Sympho-rien).

 

Saint-Génois

F. oc., fl. Sint-Denijs : 1156 villam sancti Ge-nesii a vi, 1287 Fanum Dionysii, 1293-6 Sanctus Genecius ch, 1455 Sanctus Genesius war (patrons, les saints Denis et Gênés ; l’église possède des reliques de saint Denis).

 

Saint-Trond

Limb. 741 ad basilicam sancti Pétri et sancti Trudonis, quae est in villa Sarchinio constructa a 3 v,1107 oppi­dum sancti Trudonis s, 1227 villa de Sainttreon si, 1378 Sin-truden st.

 

Sainte-Marie-Geest

(Saint-Jean-Geest B) 1262 Gest sancte Marie a 2 vu, 1278 Gest Sancte Marie tw; XVe Sinte Marien Gest vt, 1560 Marie-Gaist ml n (patron, saint Pierre ; patronne secondaire, sainte Marie).

 

 

 

 1. Noms empruntés à un pèlerinage, un tombeau, etc.

 

Essche-Saint-Liévin

F. or. 1520 Sente Livens Essche dpb (patron saint Martin ; la localité est, d’après la légende, le lieu du martyre de saint Liévin).

 

Lennick-Saint-Martin

B. XVe Leniacum S.Martini,XVe Le-niacum N. D. b ix (patron saint Martin ; l’église possède une statue de la Vierge qui a toujours été l’objet d’une grande véné­ration ; le nom de Lennick-Notre-Dame était assez courant jadis).

 

Saint-Rahy

(Bomal-sur-Ourthe Lux) 1133 Mous sancti Rain-heri sm, 1161 in monte sancti Rainheri, 1275 de Raheri monte a 2 vu, 1280 Rahyermont, 1558 Rahiremont leod. ix (l’église, dipsarue, était dédiée à saint Denis l’Aréopagite : 1497 Mons sancti Dionysii ; mais on y conservait depuis longtemps des reliques de saint Rallier, qui y était fort vénéré).

 

 

 

 1. Noms rappelant une ancienne paroisse

 

Loochristi

F. or. loc. « lùkri :sti », 1330-1 Lo sancti Christi aseb 3 v, 1455 Loe Christi war, 1712 Loochrist rcpbf (patron saint Nicolas ; le village faisait partie jadis de la paroisse dite «Heilige Kerst » : 1156 altare de Christi-Kercka mf iv ; dpb).

 

 

 

 1. Noms ayant  subsisté  après  un changement  de titulaire de l’église.

 

Hautem-Saint-Liévin

F. or.  1518 S. Lievens Hautem pv i, 1560 S. Lieven-hauthem mf i (patron actuel saint Michel), Saint-Séverin (en-Condroz) Lg ; v. 224.

 

 

 

 1. Noms désignant une  abbaye existant dans  la localité

 

Saint-Gérard

N. 932 in villa Bronio mf i, XVe Broigne, XVIIe Saint-Gérard b (nom de l’abbaye fondée en ce lieu au début du Xe siècle par saint Gérard ; titulaire de 1 église paroissiale, saint Pierre).

 

Saint-Ghislain

H. Xe Ursidungus b, 1096 in loco qui vocatur Cella a 3 m, 1149 ecclesias scilicet, sancti Gisleni in Cella sw, 1188 villam sancti Gilleni a3 m, 1278-9 Saint-Gillain a 3 vin (nom du monastère, « cella » ; titulaire de l’église paroissiale, saint Martin).

 

 

 

 1. Cause inconnue

 

Ellignies-Sainte-Anne

H. (titulaire, la Vierge).

 

Lavaux-Sainte-Anne

N. 1596 Vaux sanctae Annae leod. vu (titulaire, saint Remy).

 

Saint-Jean-Geest

B. 1223 Johanne Gest, 1364 Saint Jehan Geest tw (titulaire, saint Georges).

 

Saint-Sauveur

H. 1186 Saint-Sauveur ch, 1223 in parrochiis… de Sancto Salvatore m n 2 (titulaire, saint Michel).

 

Sart-Bernard

N. 1151 apud Sartum sancti Bernardi mf iv, 1280 de Sarto Bernardo a 2 iv (titulaire, saint Denis).

 

 

 

 

Les noms de lieux belges dans le monde

Auguste Vincent, Mélanges de toponymie belge, in : BTD, XIV, 1940, p.249-276

 

(p.249) 1 Les noms de lieux de Belgique transportés à l’étranger.

 

Le transport d’un nom de lieu à un autre lieu est un phénomène assez fréquent. Voici comment je le caractérisais en 1927, en traitant des noms transportés dans l’intéri’eur de la Belgique ( 1) : « Il arrive parfois que l’on emploie un nom propre de lieu, sous sa forme originale ou sous sa forme légèrement modifiée, pour désigner un nouveau lieu. Ce transport de nom peut être nettement intentionnel (Haelen, Loncin, Merckem) (2) ; il peut être causé par un déplacement matériel d’un monastère, par exemple, précédé d’une extension du nom primitif (Aywières, Villers) ; dans le cas de transport par possession seigneuriale, le phénomène semble dans notre pays avoir été graduel, et il se double du passage préalable d’un nom de lieu à un monastère (Baudeloo, Hastière, Middelbourg), ou à un seigneur, une famille (Bierbais, La Hamaide, Mellaerde, Pervyse, Renarstein). « 

Aujourd’hui, ce sont les noms transportés de Belgique

 

(1) Les noms de lieux de la Belgique. Bruxelles, 1927, p. 7-8 :  » Noms transportés « .

(2) Les exemples en italique sont expliqués dans la liste qui est donnée aux p. 8-9 du volume cité.

 

(p.250) à l’étranger qui retiendront notre attention. On les trouve dans les régions où les Belges se sont installés ; ou bien ils ont été donnés à une contrée dont l’aspect général peut

rappeler une de nos provinces (Flandre) ; des noms de villes belges, comme Bruges, Tournai, ont été choisis pour des  » villes neuves » du Midi de la France à cause de la notoriété que leur procurait leur commerce extérieur (spécialement celui des draps, sans doute) ; quelques noms

(Fleurus, Jemmapes, Waterloo) évoquent une victoire remportée par des étrangers sur notre sol ; reste enfin un inévitable déchet de noms dont nous ne sommes pas à même d’expliquer le transport et ses modalités (Brabant à l’île Maurice).

Nous passerons les noms en revue par pays, en commençant par nos voisins : Hollande, France et Algérie, Allemagne, Angleterre, îles Açores, île Tristan da Cunha, Haïti, États-Unis, Canada, Congo, île Maurice et Ceylan.

 

Hollande. – K. DE FLOU s’est occupé (1) des noms belges transportés en partant de cette observation, que beaucoup de noms jurent avec leur milieu géographique ou linguistique. Il cite trois noms belges transportés à l’étranger : Coolscamp, Assebroucke et Rousselare, près d’ Aardenburg, en Zélande. Le transport des deux premiers serait dû aux seigneurs de Claerhout, sous Pitthem (Fl. oc., canton Thielt), qui furent aussi, à une certaine époque, seigneurs de la cour d’Assebrouck (Fl. oc., c. Bruges), et du village de Coolscamp (Fl. oc., c. Ardoye). Ayant acheté des fermes à Aardenburg, ils se sont plus à les dénommer d’après deux de leurs seigneuries. Les deux noms zélandais ont du reste disparu aujourd’hui. Quant à Rousselare, aussi appelé Nieuw-Rousselare, et qui subsiste encore dans

 

(1) De migratie der plaatsnamen, dans Verslagen en Mededeelingen der K. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 1925. p. 138-148.

 

(p.251) Rousselaerwech et Rousselaer-Polder, DE FLOU nous assure qu’il provient d’un seigneur de Roulers (Fl. oc.) privé de son fief, et qui attacha son titre à une localité nouvelle (v. ci-dessous).

Des noms de lieux belges transportés en Hollande ont encore fait l’objet d’une étude d’E. VLIETINCK (1). Ce sont :

Slype (Fl. oc. ; cité en 840) ; près d’ Aardenburg (Zélande), 1243 Slippendam. Nieuport (Fl. oc. ; 1163), et Nieupoort (Holl.; 1283) ; jadis ville, aujourd’hui village.

Coxyde (Fl. oc, ; 1270), et Coxyde (Zél. ; 1263 ; la localité belge doit, selon VLIETINCK, être beaucoup plus ancienne).

– Roulers (Fl. oc.), fl. Rousselare (822) ; localité homonyme près d’Aardenburg (Zél. ; 1218), 1347 Rollario.., que novum Rollarium appellatur  » cette localité a disparu. D’autres villages zélandais portent le même nom que des villages flamands, mais ne figurent malheureusement que dans des documents assez rares : Breedene : Ramscapelle (1138) ; Oostende. On en est réduit pour tous ces noms, dit VLIETINcK, à des conjectures ; certains peuvent très bien après tout ne pas avoir été empruntés à la Flandre, mais avoir été créés sur place. L’hypothèse qui paraît la plus séduisante à VLIETINCK est que dans l’ensemble, ces noms seraient dus à des Flamands réfugiés en Zélande lors des troubles du XIe siècle.

 

France. – Nous n’avons rien relevé dans les régions voisines de notre pays. Dans la commune de Hettange-Grande (Moselle), M. DE BoUTEILLER signale, en 1874 (2), une ferme appelée Chambéry ou Gand (1817 Chamborn, Schombourg, 1844 Gand, 1860 Chambourg ou cense de Gand) (3). Dans le sud-ouest, nous rencontrons deux fois

 

(1) Uitwijking van plaatsnamen in middeleeuwsch Vlaanderen, dans Biekorf, XL, 1934, p. 233-240.

(2) Dictionnaire topographique de l’ancien département de la Moselle. Paris, 1874.

(3) La transformation de Chambourg en Chambéry, sans doute.

 

(p.252) le nom de Bruges (Fl. oc.). Bruges (Basses-Pyr.) est une bastide ou ville neuve créée au début du XIVe siècle (1).

Il en est probablement de même de Bruges (Gir.) ; il a en tout cas été de mode dans ces régions, au moyen âge, de donner le nom d’une ville étrangère bien connue aux « villes neuves  » créées de toutes pièces (2). C’est le cas pour Tournay (Hautes-Pyr.), chef-lieu de canton, bastide construite en 1307, sur l’emplacement d’un village appelé Renson (3). « Le nom nouveau, dit JOANNE, fut adopté en souvenir de la ville de Tournai dans le Hainaut.  » La forme du nom trahit du reste son origine septentrionale ; la localité est entourée de noms en -ac : la forme régionale aurait été *Tournac.

Enfin, le nom de la Flandre se rencontre en plusieurs points de la France : Flandre, village dépendant d’Aoste (Isère ; XIVe territ. Flendres) (4) ; Flandre, hameau de Dolomieu (Isère) (5) ; Flandres, hameau de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne ; 1699 Flandre) (6) ; au nord de Rochefort (Char.-Inf.), une région basse et coupée de canaux s’appelle Petite-Flandre (7).

Algérie. – Deux localités y portent le nom de villages d’après le chef-lieu de la Savoie, est aussi une sorte de transport, mais vraiment indirect.

 

( 1) P. JOANNE, Dictionnaire géographique et administratif de la France. Paris, I, 1890, p. 642.  » Paraît, dit JOANNE, avoir eu pour premiers colons des Flamands qui lui auraient donné le nom d’une de leurs principales villes. On reconnaît encore dans le langage des habitants des expressions flamandes bien caractéristiques. « 

(2) Voyez A. VINCENT, Toponymie de la France. Bruxelles, 1937, nos 7, 905 et 929.

(3) JOANNE, Dict., VII, 1905, p. 4917.

(4) U. CHEVALIER, Dictionnaire du département de l’Isère. Romans, 1921.

(5) Ibid.

(6) MAX. QUANTIN, Dictionnaire topographique du département de l’ Yonne. Paris, 1862.

(7) La carte de France, de Cassini (XVIIIe siècle) donne à la localité de Saint-Louis, située dans cette région, le nom de Saint-Louis de la Petite Flandre.

 

(p.253) belges, évidemment en commémoration des victoires remportées par les Français. Fleurus, au sud-est d’Oran, d’après Fleurus (Hainaut; bataille de 1794); Jemmapes, au sud-est de Philippeville, d’après Jemmapes (Hainaut ; bataille de 1792). Ces deux noms figurent sur les cartes de l’Algérie depuis 1856.

Allemagne, – On sait qu’au moyen âge, d’assez nombreux colons belges et hollandais s’ établirent en Allemagne. EMILE DE BORCHGRAVE leur a consacré un travail étendu (1). Il croit retrouver certains noms de lieux belges dans les régions où les documents signalent des colons de notre pays. Toutefois il s’agit souvent de noms que l’on a parfaitement pu former sur place antérieurement au XIIe siècle (v. p. ex. p. 59 pour la région de Brême). Plusieurs localités s’appellent Fläming, Flemmingen, mais ces noms ne nous intéressent pas ici. Muntenacke, cité dans le Brandebourg en 1505 (p. 119) représente-t-il Montenaeken (Liège) ? gente, Eyper, Mügeln, Welsike, Lichterfelde (p. 126) sont-ils les noms de gand, Ypres, Malines, Velsique et Lichtervelde? On peut le supposer, mais les documents présentés par DE BORCHGRAVE n’entraînent pas la conviction. En l’absence de nouvelles recherches, le problème reste posé (2).

 

Angleterre. Un faubourg de Liverpool, quartier de villas. porte le nom de Waterloo. Dans le Warwickshire, on rencontre Royal Leamington Spa, où se retrouve le nom de Spa (Liège) ; mais on sait qu’en Angleterre, Spa est devenu un nom commun signifiant « ville d’eau, station balnéaire  » .

 

(1) Histoire des colonies belges qui s’établirent en Allemagne pendant le XIIe et le XIIIe siècle (Académie royale de Belgique. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, in-4°, XXXII, 1864-1865. Bruxelles, 1865).

(2) E. FOERSTEMANN, ON3, Bonn, 1913-16, ne fournit aucune indication.

 

(p.254) Açores. – Les îles Açores (possession portugaise) ont été appelées, A la fin du XVe siècle et au XVIe,  » îles Flamandes », en portugais  » ilhas Flamengas », L’une d’elles, Fayal, est appelée  » Nouvelle-Flandre  » sur le globe de Martin Behaim, confectionné A Nuremberg en 1494 : neuflandern, oder Insula de faial (1). Cette île avait déjà plusieurs fois changé de nom : 1345 I. de la Ventura, 1460 Sam Luis. 1485 y. Ofaial (2) ; 1460 San Diniz, XVe y’ de

San Dinis, v. 1470 y’ Faial (3). En 1460, Henri le Navigateur avait cédé les Açores à son neveu, le roi de Portugal Alphonse V qui les donna à l’infant D. Fernando. Celui-ci s’établit à Fayal, comme capitaine donataire, Josse de Hurtere (Joos d’Utra), d’une famille noble du Franc de Bruges, qui s’y rendit avec un certain nombre de ses compatriotes, et probablement avec l’appui de la femme de Philippe le Bon, la duchesse Isabelle de Portugal.

Behaim, qui épousa la fille de de Hurtere en 1488, et résida à Fayal, mais dont les dires sont sujets à caution, évalue à 2,000 le nombre des colons flamands amenés à Fayal ; en 1494, il y avait 1.500 habitants (4). Vers 1507, le flamand avait cessé d’être parlé dans cette île (5).

Quant au nom d' » îles Flamandes », on le trouve d’ abord dans une lettre de 1494 où Martin. Behaim donne son adresse :  » Martino Bohemo… genero capitanii Insularum azores faial et pico et Insularum flamengorum ubi ubi sit « .

Il faut ensuite aller jusqu’en 1,569 pour retrouver le nom à cette date, Mercator, dans sa Nova et aucta orbis terrae

 

(1) E, G. RAVENSTEIN, Martin Behaim, his life and his globe. London, 1908, in-f°.

(2) Ibid.

(3) JULES MEES, Histoire de la découverte des îles Açores et de l’origine de leur dénomination d’îles Flamandes. Gand, 1901, in-8° ( Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 27 e fascicule).

(4) RAVENSTEIN, p. 49. L’exactitude de ces chiffres nous importe peu.

(5) D’après V ALENTIN FERNANDEZ. Voyez MEES, p. 109

 

(p.255) descriptio, donne aux Açores le nom de Insulae Flandricae (1). De même, en 1595, Ortelius, dans une nouvelle édition, augmentée, de son Theatrum orbis terrarum (publié pour la première fois en 1570), dit :  » … nostrates (Açores) de Vlaemsche eylanden vocant, quasi Flandricas insulas  » (MEES, op. cit,). Ce nom donna lieu ensuite à toute une légende .

 

Ile Tristan da Cunha. – Ile située en plein Atlantique, au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance; possession anglaise, avec une bonne centaine d’habitants. Après la suppression de la Compagnie d’Ostende, un octroi fut ‘accordé en 1775 à une société connue sous le nom de

Compagnie d’Asie et de Trieste. Cette Compagnie établit des comptoirs à Canton, Macao et aux Indes ; elle prit possession de l’île Tristan da Cunha, et lui donna le nom d’île de Brabant. Mais bientôt son activité se termina par la banqueroute (2),

 

Haïti, possession française. Il y eut là jadis une Nouvelle-Flandre. On y trouve encore aujourd’hui une localité appelée Anse d’ Hainault, avec port.

États-Unis. Les États-Unis, point, de mire d’une intense émigration euro péenne pendant tout le XIX e siècle et le début du XXe, possèdent une toponomastique bigarrée. On y remarque partout, à côté d’un foisonnement de noms empruntés à l’ Angleterre, des noms de lieux de

l’Europe continentale, et notamment un certain nombre de noms belges. La plupart sont cités par HENRY G.

 

(1) Sur la même carte, Mercator place au nord-nord-ouest de San Miguel, A la latitude de Brest,  » une autre île portant le nom de Vlaenderen qui n’a jamais existé et qui doit être classée parmi les îles fantastiques si nombreuses A cette époque « . MEES, op. cit.. p. 112.

(2) M. HUISMAN et P JACQUET, Cinq siècles d’effort colonial. Bruxelles, 1933, in-8°, p.. 13.

 

(p.256) BAYER, en 1925 (1). La chronologie des établissements qu’ils désignent est malaisée à établir pour nous. Les statistiques officielles signalent l’arrivée des premiers groupes importants d’immigrants belges entre 1841 et 1850. Quelques noms en tout cas sont antérieurs à cette époque. Et pour la période qui suit, nous possédons tout au moins de précieuses indications pour le Wisconsin, Il faut évidemment mettre à part les nombreux Waterloo. Il y en a dans au moins vingt États de l’Union. ‘Ils sont bien probablement dus, pour la plupart, non à des Belges, mais à des Anglais, et doivent être mis en parallèle avec les noms de Fleurus et Jemmapes en Algérie (voyez plus haut).

Le premier nom qui, à notre connaissance, paraît être emprunté à la Belgique, est Mt Kemble ; il figure sur une carte de 1777 à l’est de N[orth] Hannover dans le New Jersey, à la hauteur de New York (2). Ce nom fait penser au Mont Kemmel, fl. de Kemmelberg, 1641 Den Kemmel Bergh, 1704-1705 du mont de Kemmel (3). Le village même de Kemmel (Fl. oc., arr. Ypres, c. Messines) nous est connu sous les formes suivantes . 961 ecclesia de Kenilis (*Kemlis), 1066 villa Kembles, 1089 de Kemlis, 1123 Chembla, 1227 Kemmele (4), Kemble, il est vrai, est le nom d’un village du Gloucestershire (jusqu’en 1897, du

 

(1) The Belgians first settlers in New York and in the Middle States. New York, 1925, in-8°. — P. 202-203 ‘..<( Geographic names in the United States connected with Belgian settlements and memories  » . 14 noms (certains existent à plusieurs exemplaires), mais aucune indication de date.

(2) A map of the prOvinces of New-York and New-Jersey… from the topographical observations ofC.J.SAUTHIER.Augsburg, Matthew Albert Lotter, 1777. – Sur la rive droite de l’Hudson, la carte renseigne Bergen, qui évoque probablement, dans cette région riche en noms hollandais, la ville de Berg-op-Zoom.

(3) K. DE FLOU, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen.., Brugge, VII, 1927, col. 497.

(4) Ibid., col. 485 ss.

 

(p.257) Wiltshire) ; ses formes anciennes sont : 682 Kemele, 1065 Kemele, 1086 Chemele, 1523 Kembyll (1). Mais ce nom n’est jamais donné comme associé à Mount. Il est donc très probable que le M[oun]t Kemble de 1777 reproduit le nom de la colline flandrienne, sous une forme un peu anglicisée. En 1800 déjà, ]a ]ocalité est appelée Morristown (2), nom emp]oyé jusqu’aujourd’hui. Hoboken (New Jersey v), sur la rive droite de l’Hudson, en face de New York, apparaît sur les cartes dès 1833 (3).

Pour le Wisconsin, nous avons des indications précises sur les colons belges du milieu du XIXe siècle et les noms de Belgique qu’ils y ont transportés (4). Elles nous sont fournies par Massé, consul belge, dans un rapport du 1er février 1862 (5) La colonie belge était, située dans les environs de Green-Bay, entre ]a baie de ce nom et le lac Michigan. Le consul avait vu arriver les émigrants belges quelques années auparavant (à partir de 1859, se]on O. PETITJEAN) (6). En 1862, ]a population belge ne comptait

 

(1) J E, B. GOVER, ALLEN MAVER et F. M. STENTON, The place-names of Wiltshire. Cambridge, 1939, p. 60. Nom pré-anglais (sans doute celtique). Kemble est aussi devenu nom de famille.

(2) P. F TARDIEU, Oarte des Etats-Unis. Paris, 1800.

(3) H. S.. STAMMER, A map of the Oanals d, Rail Roads of Pennsylvania and New Jersey and the adjoining states.

(4) GOBLET D’ ALVIELLA, V oyages, découvertes, émigrations (Patria Belgica. Encyclopédie nationale… publiée sous la direction de M. EuGÈNE VAN BEMMEL. Bruxelles, III, 1875, p. 207-208). – Ce passage cite comme source le rapport de J B. A. Massé, consul de Belgique A Green-Bay (Wisconsin), daté du 1er février 1862, et publié dans le Recueil consulaire, Bruxelles, VIII, 1862, p. 157- 16l.

(5) Voyez la note précédente.

(6) Les tentatives coloniales faites sous le règne de Léopold 1er (La Belgique en 1930. Revue illustrée). P. 25 (n° de mars), l’auteur parle sommairement des établissements belges de 1859 A Green Bay et Town Belgium (Wisconsin). Malheureusement, les détails annoncés n’ont pas été publiés, l’étude de PETITJEAN n’ayant pu être insérée en entier dans cette revue éphémère, publiée à l’occasion de l’Exposition du Centenaire de l’Indépendance, et terminée

en décembre.

 

(p.258) pas moins de 7.000 habitants.  » Les principaux établissements fondés par les émigrés belges font partie des towns de Green Bay, Red-River (rivière Rouge), Casco, Humboldt, Bruxelles, et sont désignés par nos colons sous les noms de Grez-Daems. Dyckesville, Saint-Sauveur, Grandleez, Walhain, Sucrerie, Rosières et Nouveau-Bruxelles « …  » chacun de nos villages possède une école… maîtres parlant les langues anglaise et française ,>…  » Enfin, à Grez-Daems et à Rosières, s’élèvent des églises…  » (1).

Des localités citées plus haut, nous n’ avons pu trouver, comme encore existantes aujourd’hui, que Brussels, Rosière (près de Brussels), et Belgium (1859 Town Belgium).

Grez-Daems représente évidemment Grez-Doiceau (Brabant, c. Wavre) (2). Nous identifions ensuite Grand-Leez (Namur, c. Gembloux), Walhain-Saint-Paul (Brabant, c. Perwez), Rosières (Brabant, c. Wavre). Sucrerie, selon toute vraisemblance, rappelle l’écart de ce nom à Waterloo (Brabant), où se trouve une grande sucrerie. Reste Saint-Sauveur, dont nous ne pouvons rapprocher que Saint-Sauveur (Hainaut).

Mais nous trouvons des noms belges aux Etats-Unis en dehors de la région de Green-Bay . certains apparaissent plusieurs fois ; les uns ont leur forme belge, d’autres sont

 

(1) p. 159. – MASSÉ ajoute :  » Les usages et les moeurs de la Belgique, introduits dans ces contrées, adoucissent pour les nouveaux arrivés les regrets que leur cause l’éloignement de leur pays natal ; en retrouvant les habitudes et la langue de leur patrie, ils s’accoutument vite A l’exil volontaire qu’ils se sont imposé. » – Nous sommes particulièrement heureux de compléter ce passage par les renseignements que nous a fournis il y a deux ans Mlle Van

Biesbroeck, d’origine gantoise, et bibliothécaire de Yerkes Observatory, Lake Geneva (Wisconsin). A Brussels (Wisc.), les vieux parlent encore le français, et ont conservé certains usages de Belgique (tarte aux matons, chapelles rustiques, clôtures de bois autour des champs et non de fil de fer) ; le seul fait d’être d’origine belge a valu A Mlle Van Biesbroeck un accueil chaleureux.

(2) Daems est un nom de famille belge, et pourrait avoir été substitué A Doiceau ; il est plus simple d’y voir le résultat d’une confusion.

 

(p.259) anglicisés. Voici ceux que nous avons notés : Antwerp (Michigan, Mississipi, New York, Ohio) ; dans l’Illinois, au sud-ouest de Chicago, Danvers est peut-être un nom de famille; Belgium (New York) ; voyez plus haut un homonyme dans le Wisconsin; Boitsfort (Wisconsin) ; Brussels (Illinois) . Brussells (Missouri) ; Calamine (Wisconsin ; dépendance de Moresnet, Liège) ; Charleroi (Pennsylvanie : verriers originaires de Charleroi, Hainaut) ;

Flanders (Michigan, New Jersey, New York); Floreffe (Pennsylvanie ; d’après Floreffe, Namur) ; Ohent (Kentucky, Minnesota, New York, Pennsylvanie) ; Hoboken (Alabama, Georgie, Indiana, New Jersey ; pour ce dernier nom, voyez plus haut ; Hoboken, Anvers) ; Namur (Wisconsin) ; Ostend (Pennsylvanie); Spa : « In many compound place names « , dit BAYER (mais il n’en cite pas, et nous n’avons pas réussi à en retrouver) ; Wallonia (Kentucky).

Canada. – Dans l’Ontario, à l’ouest de la Georgian Bay, on remarque Waterloo, chef-lieu d’un comté (au nord de celui-ci est le comté de Wellington) ; au nord-ouest de là, Brussels ; et plus au nord, Kemble (il est impossible de dire s’il s’agit de Kemmel (Fl. oc.) ou de Kemble (Angleterre) (1) ; voyez plus haut. Dans la province de Québec, existe une localité appelée Namur.

 

Congo. La toponymie européenne au Congo commence avec la traversée de l’ Afrique par Stanley ( 1874-1877) (2), Le premier nom de localité créé de toutes pièces est Léopoldville (Stanley, 1881). Les Belges ont participé nombreux à l’oeuvre commencée en 1877 par l’Association Internationale africaine, sous la direction de leur roi, et

 

(1) Kemble est devenu du reste aussi nom de famille.

(2) Nous avons fait le 2 décembre 1940, A la Section wallonne de la CRTD, une communication sur l’ensemble de la toponymie due aux Européens au Congo. Ce travail sera publié en 1941.

 

(p.260) qui aboutit à la création de l’État indépendant du Congo en 1885 (colonie belge depuis 1908). Cependant, ce n’est qu’en 1890 qu’un nom de lieu de Belgique est transporté pour la première fois au Congo. Coquilhat avait fondé en 1884 une station chez les Bangala. Elle porta le nom de Bangala ou Bangalas; en 1890, un décret du roi-souverain lui donna le nom de, Nouvelle-Anvers. C’est le seul nom de ce type existant au Congo. Les autres transports sont dus principalement aux missionnaires.

Les noms sont parfois transportés tels quels, sans addition ; nous n’avons pas trouvé d’exemple avant 1906.

Boitsfort (Tour de), observatoire et station agronomique à Élisabethville, Katanga (Boitsfort, à W atermael-Boitsfort, Brabant). Esschen Kat. (Esschen, Anvers). Merlemont, ferme-chapelle des Pères Blancs, préfecture apostolique de Stanley-Falls (Merlemont, Namur). Moerbeke, Bas-Congo ; plantations ; cité depuis 1928 (deux Moerbeke, Fl. orient.). Mont-Saint-Jean, poste de Scheut à Nouvelle-Anvers, fondé en 1906 (Mont-Saint-Jean, à Braine-l’Alleud. Brabant). Ostende, poste des Soeurs du Sacré-Coeur de Marie dans l’Uélé. Perck, poste de Scheut à Umangi, Equateur; cité en 1909 (Perck, Brabant). Scheutveld, Sankuru, mission de Scheut (.d’après un lieu dit près de Scheut, à Anderlecht, Brabant). Snelleghem, centre agricole à Élisabethville, Kat. (Snelleghem, Fl. oc.). Le type le plus répandu est composé d’un nom de lieu belge auquel s’ajoute un nom de saint. Il apparaît vers 1897,

et sa diffusion est due à la multiplication rapide des  » fermes-chapelles >} (1).

Les premiers noms relevés sont Hemptinne-Saint-Benoît, Kasai, mission de Scheut fondée en 1897 (deux Hemptinne,

 

(1) Ces postes minuscules ne figurent ni dans les répertoires administratifs, courants, ni sur les cartes. On commença à en fonder vers 1895.

 

(p.261) Namur), et Thielen-Saint-Jacques, Kat., mission de Scheut fondée en 1898 (Thielen, Anvers). Les noms de ce type sont extrêmement nombreux ; on y retrouve notamment le nom de la plupart des localités importantes de Belgique (1). L’appellation de ces fermes-chapelles a souvent été choisie d’avance par des donateurs (particuliers, souscription de périodique, etc.). Le nom du saint est parfois celui du patron de la localité belge (2) ; il est parfois aussi emprunté à celui d’un collège de Jésuites dont les élèves ont réuni des fonds (3).

Parfois, au nom de lieu belge s’ajoute un nom de personne : Champion-Xavier-Emmanuel, fondé en 1902, Kwango; Liège-Marie-Henriette, près de Léopoldville (prénoms de la reine) ; Suarlée-Marie-Henriette, Ituri, cité en 1909 (Suarlée, Namur; prénoms de la reine). Namur-Thomas-Louis, poste de Norbertins dans l’Uélé, cité en 1909 (prénoms de Mgr Heylen, évêque de Namur).

Citons enfin un nom avec qualification latine : Louvain-Alma mater, poste secondaire des Soeurs de Marie, de Gand, près de Luluabourg-Saint-Joseph, Haut-Kasaï; cité en 1909.

Voici enfin des dérivés latins en -a : Brabanta (Haut-Kasaï), cité depuis 1926 (huileries, et mission de Scheut) ; Flandria (Équateur), cité depuis 1928 (industrie, commerce).

 

(1) Plusieurs villes reparaissent avec une série de noms de saints différents : Anvers-Notre-Dame, Anvers-Saint-Ignace, Anvers-Saint-Joseph ; Charleroi-Sacré-Coeur, Charleroi-Sainte-Marie ; Liège-Notre-Dame, Liège-Saint-Christophe, Liège-Saint-Hubert, etc. (nous avons noté plus de 15 Liège) ; Louvain-Notre-Dame, Louvain-Saint-Joachim, Louvain-Saint-Michel, Louvain-Sainte- Gertrude; quatre Namur, trois Turnhout, etc.

(2) Casterlé-Saint- Willibrord, Bas-Congo ; Dinant-Saint-Perpetus, Uélé ; Hérenthals-Sainte- Waltrude, Uélé ; Lierre-Saint- Gommaire, Uélé.

(3) Bruxelles – Saint – Michel, Kwango ; Charleroi – Sacré – Coeur, Kwango; Tournai-Notre-Dame, Kwango.

 

(p.262) Ile Maurice (ou île de France), dans l’Océan Indien, à l’est de Madagascar; actuellement anglaise. Le cap qui se trouve au sud-ouest s’appelle cap Brabant ; il est dominé par la montagne dite le morne Brabant (1). Nous n’avons pu trouver l’origine de ces dénominations (2).

 

Ceylan. – En 1901, on cite à Ceylan une école établie par une mission de Jésuites, et appelée Tournai-Notre-Dame (Missions belges de la Compagnie de Jésus [revue], Bruxelles, 1901). Tout comme pour la ferme-chapelle de même nom dans le Kwango, au Congo, que nous avons mentionnée plus haut, c’est le Collège Notre-Dame, à Tournai, de la Compagnie de Jésus, qui avait réuni les fonds nécessaires à la création de l’établissement.

 

Patrick Maselis, Des Açores à la Nouvelle-Zélande, Toutes les colonies belges sur les six continents (1451-1916), Roularta 2005

 

açor : autour > les Açores (Ilhas dos Açores)

(p.14) < A l’origine : Ilhas Flamencas

 

topo 2006 : (à Santa Cruz de la Palma)

noms de rue (p.312) « Calle Van de Walle »

un cratère sur Gran Canaria : Caldera Bandama (= le cratère Vandamme)

 

NB Sinjoren : inwoner van Antwerpen (< Señores: bourgeois d’Anvers hispanisés)

 

04/05/1626 (Manhattan)

(+ tard : Staten Island, Ha(a)rlem)

 

(p.44) New York s’appelait initialement Neuf (W ? Noû ?) Avesnes (< (H) Avesnes)

 

(New York) topo: quartier Hoboken

Wallabout Bay (< Waalse Bocht Baai)

Communipaw (New Jersey) (< communiteit De Pauw (du nom de l’anc. propriétaire de Staten Island)

Staten Island (< Staten-Generaal)

Wall Street (< mur de bois qui devait protéger Nieuw Amsterdam des Indiens)

 

(p.45) NB dollar (< NL daalder (écu))

 

(p.45) Franklin Delano-Roosevelt (Delano (< Delannoy (B)) ; Roosevelt (NL))

 

05/08/1719

achat par Godefroid de Merveille à un souverain indien local d’un territoire au sud de Madras (auj. Chennai) sur la côte de Coromandel.

Lieu baptisé ‘Cabelon’ ou ‘Sadatpatnam’ (maintenant : Covelong)

 

(p.107) Santo Tomás de Guatemala (09/11/1841)

topo auj. : Parque Belga

 

(p.108) NB L’un des descendants des colons belges, Oscar Berger, est devenu bourgmestre du Guatemala, et, en 2004, président du pays.

 

(p.119) Santa Catarina do brasil (1842-1875)

topo en 2006 : av. Ricardo P. Maes; Rua Pedro Castellain

 

(p.161) Villaguay (Argentine) (1882-) : Eglise des Belges, Plazoleta de los Belgas

 

(p.307) Antarctique

(p.344) topo : Île du Brabant, Détroit de Gerlache (= Gerlache Strait), Monts Solvay, Osterrieth (ces deux derniers proviennent de noms de deux familles de sponsors)

(p.350) Monts Belgica

(p.349) Monts Reine Fabiola

Baie du roi Léopold III

 

Nouvelle-Zélande

baron de Thierry (Graven (Brabant))

(p.77) Thierryan Territory (‘7’6 000 ha) (1822)

 

 

F. An., Waterloo, Deux cents ans d’indépendance, LB 03/05/1996

 

Il y aurait aujourd’hui une septantaine de localités se dénommant “Waterloo” de par le monde, en hommage à la bataille de 1815: 35 aux Etats-Unis, 3 au Canada, 15 en Grande-Bretagne, 8 en Australie, 1 en Allemagne, et 5 …à la Jamaïque.”

 

Dans la région de Bayou rapids, près d’Alexandrie, des Flamands de Louvain se sont installés entre 1830 et 1840.  Il y a plus d’un siècle qu’on appelle la région le “Little Belgium”.  Ils sont aujourd’hui plus de 5000 descendants de ces Louvanistes.

 

Antarctique:

Base Roi baudouin

Monts Belgica

Île de Brabant, Île de Liège, Île d’Anvers

Détroit de Gerlache

 

Paul Vaute, L’expertise polaire des Belges, LB 06/02/2004

 

De Gerlache est aujourd’hui le nom d’un détroit, situé entre la terre de Graham et la terre de Palmer. Une chaîne de montagnes d’une soixantaine de kilomètres porte celui de la reine Fabiola. Il y a également une île Anvers, une île Brabant, une île Liège, des monts Solvay, des monts Brugmann … L’Antarctique, c’est aussi du Belge.

 

Auberville (Normandie) : rue Brigade Piron

Deauville : au « pont des Belges »

monument aux morts (Auberville, Franceville, Houlgate, …)

rue André-Pierre-Marie de Sallenelles : plaque en hommage au premier des soldats belges tués (Edouard Gérard (Dinant))

 

Un pilote belge honoré à Norwich, LB 05/10/2006

 

Norwich donnera à l’une de ses rues le nom d’un aviateur belge, Maurice Herman Marceau Raes, originaire de la région montoise, pilote au sein de la 350e escadrille, décédé aux commandes de son Spitfire de la RAF, le 13 juin 1942.

 

in: Knack Historia 1916, 2016, p.171

 

Bij de fabriek komt een hele wijk: Little Belgium. Charles Pelabon start een obus- senfabriek in Richmond. Daar staan veel huizen leeg omdat de rijke mensen naar het platteland trokken. Die mooie villa’s worden nu ingenomen door arbeiders! Die hangen rond op straat, ook ‘s zondags, pruimen en spuwen op straat. Erger nog: de Belgen openen hun eigen winkels waar ze rolmops, hoofdkaas, leverpastei en paar- denvlees verkopen. Er zijn twee restaurants waar je mosselen en friet kan eten. Pure brood- roof! De Sava- en Pelabonarbeiders zijn nog goed af. Die hebben een huis. De andere vluchtelingen moeten een huisje huren. De buren protesteren: vluchtelingen jagen de huurprijzen op en doen de waarde van de huizen dalen.

Ook de Belgische regering zet bedrijven op. De firma Cooppal, die in Wetteren rookvrij bus- kruit maakt, neemt de leiding van een staatsbedrijf. Vooral militairen werken daar: die zijn nog goedkoper dan vrouwen.

 

 

Griekenland: Vesalius een straatnaam: Hodos Vesaliu op het eiland Zakynthos

 

L'Antarctique et ses provinces belges (Yves Vander Cruysen)

(VA, 10/03/2020)

Ôtchamp / Ochamps - Congo

Rosou (Rosoux) - "Au Congo"

Zelzate - Klein-Rusland

test

Translate »
Share This